Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения

Уведомления за Инвестиционни Предложения


  25 Юли 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "Шелтъ" АД, гр.София за реализирането на обект: "Разделяне на търговски обект с идентификатор 40909.110.23.2.10 на две части и обединяване и смяна на предназначението на едната част към друг търговски обект с идентификатор 40909.110.230.2.12 в УПИ V от кв.77 по ЗРП на ЦГЧ на гр.Кърджали."
Прочетете повече

  05 Юли 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "РАЙКОВ СЕРВИЗ" ООД, гр.Димитровград, за реализирането на обект: Изграждане на садкова инсталация /ферма/ за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки /садки/ в яз.Кърджали, землището на с.Тополчане, ЕКАТТЕ 72802, община Кърджали, с чиста производствена площ на садките 400 кв.м."
Прочетете повече

  01 Юли 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "Горубсо - Кърджали" АД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино” – находище Надежда, района на вр.Калето, в землището на с.Македонци, община Кърджали"
Прочетете повече

  13 Юни 2013
ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба ел.оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, в поземлени имоти № 40909.122.80, № 40909.122.81 и № 40909.122.82 по кадастралната
Прочетете повече

  05 Юни 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "Ес енд Би Индастриъл Минералс" АД, гр.Кърджали, за реализирането на обект: "Водовземане от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец С-1, разположен в имот 40909.23.9, в землището на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  28 Май 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Кирил Димов Тодоров, гр.Кърджали за реализирането на обект: "ПУП-ПЗ за застрояване на новообразуван имот №1169, кадастрален район 27, ЕКАТТЕ 40909, с цел да урегулира и подготви за застрояване с една жилищна сграда”
Прочетете повече

  28 Май 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "Артметал-07" ООД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Пристройка и преустройство на производствен цех за обработка на метали, в имот УПИ-VІІІ, кв.146а по ЗРП на Складово индустриална зона – район „Гарата”, гр.Кърджали, с цел изграждане на нов цех на прахово боядисване"
Прочетете повече

  15 Май 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "АЛКОД" ЕООД, гр.Пловдив за реализирането на обект "Изграждане на площадка за събиране, транспортиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и други
Прочетете повече

  09 Май 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На ЕТ "Чилингир-55-Владко Чилингиров", с.Кирково, област Кърджали за реализирането на обект: "Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба на моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, както и други вторични
Прочетете повече

  24 Април 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На „ССБ - 52” ЕООД, гр.Кърджали гр.Кърджали за реализирането на обект: "Смяна предназначението на склад в цех за производство на млечни продукти в имот с идентификатор № 40909.122.215 в Складова индустриална зона – район „Гарата”, гр.Кърджали"
Прочетете повече

  24 Април 2013
ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в поземлен имот № 40909.14.132 в Промишлена зона - Изток, гр.Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505
Прочетете повече

  17 Април 2013
ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Пункт за разкомплектоване на излезли от употреба МПС в поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта 40909.121.40, гр.Кърджали, Промишлена зона - Юг". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505
Прочетете повече

  12 Април 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Мюмюн Дуран Адем, с.Скална глава, община Кърджали за реализирането на обект: ”Промяна предназначението на сеновал в кравеферма и обслужващи сгради за отглеждане на крави за мляко, в селскостопански двор, имот № 000086, в землището на с.Севдалина, община Кърджали”.
Прочетете повече

  09 Април 2013
ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Кравеферма за вързано отглеждане на 50 броя крави за мляко", в имот с № 022183, в землището на с.Сипей, с ЕКАТТЕ 66603, община Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 505
Прочетете повече

  22 Март 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "ГАРС" ЕООД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Смяна предназначението и преустройство на част от Окръжна станция на съобщенията - Кърджали в Бизнесинкубатор, в имот с идентификатор 40909.104.4, кв.Байкал, гр.Кърджали"
Прочетете повече

  18 Март 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На ЕТ"Дени-Гюнер Али", гр.Кърджали за реализирането на обект: "Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС в поземлен имот с идентификатор 40909.14.132 в Промишлена зона-Изток, гр.Кърджали"
Прочетете повече

  18 Март 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "Озеленяване, чистота и благоустройство" ЕООД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Пункт за разкомплектоване на излезли от употреба МПС в поземлен имот с идентификатор 40909.121.40 в Промишлена зона-Юг, ул."Язовирска", гр.Кърджали"
Прочетете повече

  12 Март 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На ЕТ "Шабан Али", гр.Кърджали за реализирането на обект: "Изграждане на площадка за съхраняване и балиране на пластмасови отпадъци в УПИ І – ТАС от кв.155 по ЗРП на Складова индустриална зона – район „Гарата”, гр.Кърджали"
Прочетете повече

  12 Март 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Сейхан Мехмед Апти, с.Сипей, община Кърджали за реализирането на обект: "Кравеферма за отглеждане на 50 броя крави за мляко, в имот 022183, в землището на с.Сипей, с ЕКАТТЕ 66603, община Кърджали"
Прочетете повече

  06 Март 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Сергей Шарков Хаджиев, гр.Кърджали за реализирането на обект: "ПУП - ПЗ за неурегулиран поземлен имот № 294 по плана на новообразуваните имоти на гр.Кърджали."
Прочетете повече

  28 Февруари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Областна администрация Кърджали за реализирането на обект: "Изграждане на стоманобетонова подпорна стена с височина 6м. и дължина 45м. и укрепване на скат по границата между УПИ І и УПИ ІІ, кв.33 по плана на кв."Веселчане", гр.Кърджали.
Прочетете повече

  28 Февруари 2013
ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Смяна предназначението на масивна сграда във Фабрика за пране, сушене и багрене на конфекция, в имот с идентификатор 40909.12.117 по КККР на гр.Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 503
Прочетете повече

  28 Февруари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Димитър Манолов Димитров, гр.Кърджали за реализирането на обект:"ПУП-ПЗ за застрояване с три жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 40909.19.184 в местност „Индже кору” по кадастралната карта на гр.Кърджали."
Прочетете повече

  26 Февруари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Айше Халил Фейзула, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Промяна предназначението на земеделска земя и застрояването й с две жилищни сгради в поземлен имот 000122, землището на с.Главатарци, община Кърджали.
Прочетете повече

  25 Февруари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Антон Георгиев Андреев, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Изграждане на автосервиз с магазин за авточасти в УПИ ХVІІ - 2089, кв.227 по плана на гр.Кърджали.
Прочетете повече

  25 Февруари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "ТОМА - ПРОММОНТАЖ" ООД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "ПУП-ПЗ на поземлен имот ХІІІ - 78, кв.120 по плана на гр.Кърджали, с цел застрояване на склад за метали.
Прочетете повече

  25 Февруари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "Стил 96" ООД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "ПУП-ПЗ на поземлени имоти с идентификатори № 40909.13.176 и № 40909.13.179 по плана на гр.Кърджали.
Прочетете повече

  25 Февруари 2013
ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Сватбен салон с кухненски бокс", в поземлен имот 40909.18.34 по КККР на гр.Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 503
Прочетете повече

  15 Февруари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Плаваща понтонна база за извършване на ресторантьорска и хотелиерска дейност с капацитет - 85 души, разположена на левия бряг на яз.Кърджали под с.Брош, община Кърджали, с обща използвана площ 294 кв.м."
Прочетете повече

  12 Февруари 2013
ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на "Кауфланд България ЕООД ЕНД КО" КД за изграждане на Едроплощен хипермаркет за хранителни стоки. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 503 и стая 505
Прочетете повече

  01 Февруари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: "Изграждане на едроплощен хипермаркет за хранителни стоки "Кауфланд" с прилежащи паркоместа и трафопост в УПИ VІІ - 6236, с идентификационен № 40909.119.264 по плана на гр.Кърджали, с площ 13 305 кв.м."
Прочетете повече

  18 Януари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изменение на ПУП-ПЗ на УПИ І, ІІІ, ІV, V в кв. 237 и УПИ І в кв.239, и обединяването им в нов имот VІІ пл.сн.№ 6236, кв.237 по плана на гр.Кърджали, с обща площ 13 305 кв.м. и отреждането му за търговия и обществено обслужване"
Прочетете повече

  10 Януари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Възстановяване и осигуряване на устойчивостта на хвостохранилище "Кърджали 1", отвеждане на повърхностни води чрез канавки"
Прочетете повече

  10 Януари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Смяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор № 40909.303.548 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр.Кърджали, местност Юренлик, за реализацията на нискоетажна застройка"
Прочетете повече

  10 Януари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ПУП-ПЗ за строителство на сватбен салон с кухненски блок в поземлен имот с идентификатор 40909.18.34 по КК на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  28 Декември 2012
Решение № ХА-80 ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, на инвестиционно предложение за „Изграждане на база за изкупуване, разкомплектоване на стари автомобили и продажба на резервни части втора употреба”,в местност „Чаир Ери”
Прочетете повече

  12 Ноември 2012
Уведомление за Инвестиционно предложение: "Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM станция с ID: PD 2526 - Kardjali PO", Местоположение - бул."България" 49, гр.Кърджали"
Прочетете повече

  29 Октомври 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изменение на ПУП - План за регулация на УПИ І, ІІІ, ІV, V и VІ в кв.237 и УПИ І в кв. 239, и обединяването им в нов имот VІІ пл.сн. № 6236, кв.237 по плана на гр.Кърджали, с обща площ 13 305 кв.м. и отреждането му за търговия и обществено обслужване"
Прочетете повече

  22 Октомври 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Преустройство на автомивка в "КТП за МПС", "Пункт за смяна на автомобилни гуми" и "Магазин за авточасти", кв."Веселчане", ул. "Осми март" № 32 /бивш автосервиз на "Мототехника", гр.Кърджали”
Прочетете повече

  22 Октомври 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Промяна на предназначението на земеделска земя за строителство на индивидуална жилищна сграда, в поземлен имот № 010173, в землището на с.Прилепци, община Кърджали”
Прочетете повече

  22 Октомври 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изготвяне на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ в поземлен имот № 22, кадастрален район 126, в землището на с.Брош, община Кърджали, с цел застрояване на индивидуална жилищна сграда"
Прочетете повече

  18 Октомври 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Газорегулаторна и измервателна станция за компресиран природен газ с ГРП 200/5 bar, ГЗП 5/G250 и бутилкови батерии с компресиран природен газ /трейлер/ в имот № 117.34, ЕКАТТЕ 40909, гр.Кърджали"
Прочетете повече

  02 Октомври 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Промяна на предназначението на земеделска земя с цел отреждането й за "База за изкупуване , разкомплектоване на стари автомобили и продажба на резервни части - втора употреба", в землището на с.Опълченско, община Кърджали
Прочетете повече

  09 Юли 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на сграда със смесено предназначение, в ПИ с идентификатор № 202, кадастрален район № 27 по плана на новообразуваните имоти на град Кърджали, община Кърджали”
Прочетете повече

  09 Юли 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на мобилен агрегат за зареждане на дизелово гориво в базата на „Топливо” АД, ПИ с идентификатор 40909.121.1, „Промишлена зона- изток”, кв. „Студен кладенец”, град Кърджали”
Прочетете повече

  20 Юни 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в ПИ с идентификатор 40909.122.99, находящ се в град Кърджали”
Прочетете повече

  20 Юни 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на автоморга в поземлен имот № 000143, местност „Коджа Тале”, по картата на възстановената собственост на землището на с. Кьосево, Община Кърджали”
Прочетете повече

  12 Юни 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Парк „Гледка”- квартал 76а, УПИ I и квартал 76, УПИ XIV по плана на кв. „Гледка”, община Кърджали”
Прочетете повече

  23 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Преустройство на ученическо общежитие в многофамилна жилищна сграда- УПИ VIII, квартал 113, град Кърджали”
Прочетете повече

  18 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Пристройка и реконструкция на съществуваща кланица в имоти с №№ 000233 и 000234, землище с. Енчец, Община Кърджали ”
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign