Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения

Уведомления за Инвестиционни Предложения


  16 Януари 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Проучване, заснемане, реставриране и експониране на античен и средновековен град Перперикон”
Прочетете повече

  14 Декември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на три индивидуални жилищни сгради в поземлен имот № 40909.27.365, местност "ЕМАЧ БАШЪ", в землището на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  14 Декември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Преустройство на производствен цех в кравеферма за 130 лактиращи крави в имот с № 014069, в землище на с. Бяла поляна, община Кърджали”
Прочетете повече

  14 Декември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Ваканционно селище в имот № 000076, в землището на с. Главатарци, община Кърджали”
Прочетете повече

  28 Ноември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за " Строителство на Молитвен дом, в новообразуван поземлен имот № 31, кадастрален район 5 по плана на новообразуваните имоти, в землището на град Кърджали, ЗЗП 28, с. Резбарци, Община Кърджали"
Прочетете повече

  28 Ноември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за " Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на две индивидуални сгради, в поземлен имот № 000099, по картата на възстановената собственост, местност „Бос Тарлъ”, в землището на с. Крайно село, Община Кърджали"
Прочетете повече

  02 Ноември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изготвяне на ПУП- ПЗ /план за застрояване/, с цел застрояването му с 4 /четири/ жилищни сгради, в имот с идентификатор 40909.7.15, местност "Юлан" по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  26 Септември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в поземлен имот с идентификатор 40909.124.147 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  26 Септември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в поземлен имот с идентификатор 40909.127.377 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  26 Септември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в поземлени имоти с идентификатор 40909.107.285 и 40909.107.286 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  26 Септември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Защитено жилище в поземлен имот с идентификатор 40909.103.15 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  18 Август 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Промяна на предназначението на земеделската земя с цел отреждането й за крайпътен обект за автоуслуги в поземлен имот с кадастрален № 000453, в землището на с. Царевец, община Кърджали”
Прочетете повече

  18 Август 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Промяна на предназначението на земеделската земя с цел отреждането й за база за изкупуване, разкомплектоване на стари автомобили и продажба на резервни части втора употреба в поземлен имот с кадастрален № 000204, в землището на с. Опълченско, община Кърджали"
Прочетете повече

  17 Август 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на кравеферма за вързано отглеждане на 30 броя крави за мляко в имот с № 015073, землище на с. Калоянци, Община Кърджали”
Прочетете повече

  10 Август 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Създаване на трайни насаждения- сливи, изграждане на капкова напоителна система, закупуване на механизация- косачка и пръскачка, изграждане на ограда за защита от диви животни в имоти с №№№ 010130, 010131, 010086, с. Бяла поляна, Oбщина Кърджали и в имоти с №№ 012080, 012081, с. Конево, Oбщина Кърджали”
Прочетете повече

  02 Август 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на вилно селище в имот с № 00040, местност „Тюлбе юмер”, село Старо място, Община Кърджали”
Прочетете повече

  27 Юни 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на три жилищни сгради в поземлен имот с № 215, в землището на село Опълченско, Община Кърджали”
Прочетете повече

  27 Юни 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на девет жилищни сгради в поземлен имот с № 015059, местност "Гара алтъ", в землището на село Глухар, Община Кърджали”
Прочетете повече

  22 Юни 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Ваканционно селище в имоти с №№ 000033, 000041, местност „Чардаклъ”, в землището на село Старо място, Община Кърджали”
Прочетете повече

  04 Май 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Площадка за търговия с черни и цветни метали; разкомплектоване на ИУМПС; събиране на хартия, пластмаса, стъкло, електронно и електрическо оборудване, в имот парцел I кв. 118А, промишлена индустриална зона, район ЖП- гара, град Кърджали”
Прочетете повече

  04 Май 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на площадка за съхранение и разкомплектоване на МПС, излезли от употреба, в местност Юренлик, ул. „ Северна” № 1, кв. „ Боровец”, град Кърджали”
Прочетете повече

  26 Април 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за " „ ПУП- ПРЗ / план за регулация и застрояване / 40909.116.324, град Кърджали с цел разделяне на два имота УПИ XXIX- 6036 и УПИ XXVIII- 6036”
Прочетете повече

  10 Март 2011
Строителство на Автомивка и пункт за смяна на масла в поземлен имот № 40909.116.298 в кв.” Възрожденци”, бул.” Христо Ботев” № 22, град Кърджали
Прочетете повече

  10 Март 2011
Изграждане на собствена сграда за волиерно отглеждане на кокошки носачки в имот № 010033 в землището на село Глухар.
Прочетете повече

  10 Март 2011
Обособяване на двадесет и един парцела за жилищни нужди и обществено обслужване в поземлени имоти № 022014 и № 022016 в землището на с. Сипей, община Кърджали в местност „Тумба
Прочетете повече

  06 Декември 2010
Автосервиз, площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС и търговия с авточасти в имот с идентификатор 40909.126.131.1.6, в землеще та на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали
Прочетете повече

  25 Ноември 2010
Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на една жилищна сграда в поземлен имот №126.12 в землището на с. Брош,
Прочетете повече

  25 Ноември 2010
Изготвяне на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот с №74, кадастрален район 18 по плана на новообразуваните имоти, ЗЗП 28, код по ЕКАТТЕ 62445 в землището на с. Резбарци, община Кърджали”
Прочетете повече

  25 Ноември 2010
Строителство на дърводелска работилница с две работни места в имот № 022157, местност „Дере кенаръ” по кадастралната карта на с. Сипей, община Кърджали
Прочетете повече

  25 Ноември 2010
Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на две жилищни сгради в поземлен имот №013007 в землището на с. Резбарци, местността „ЕВ БАШИ”, община Кърджали
Прочетете повече

  25 Ноември 2010
Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на три жилищни сгради в поземлен имот №40909.7.3 по кадастралната карта на
Прочетете повече

  04 Ноември 2010
“Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на една жилищна сграда в поземлен имот №501119 по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Петлино, ЗЗП 28, община Кърджали”
Прочетете повече

  18 Октомври 2010
"Изготвяне на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояване на 1 жилищна сграда в поземлен имот с №000060 в местността „Чал балъ” в землището на с. Солище, община Кърджали”
Прочетете повече

  18 Октомври 2010
„Откриване на площадка за изкупуване, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии, ИУМПС и ИУЕЕО в част от поземлен имот с идентификатор 40909.122.14 по кадастрална карта на гр. Кърджали, Промишлена зона Изток – район Ж.П.Гара”
Прочетете повече

  18 Октомври 2010
„Откриване на площадка за изкупуване, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии, ИУМПС и ИУЕЕО в част от поземлен имот с идентификатор 40909.13.172.1 по кадастрална карта на гр. Кърджали, кв. „Гледка”, Стопански двор”
Прочетете повече

  08 Октомври 2010
Откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект язовир Кърджали, с цел на ползването – изграждане на плаващо съоръжение понтон "Аква парк Главатарци"
Прочетете повече

  01 Октомври 2010
Промяна на предназначението на земеделска земя - поземлен имот № 1635 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Кърджали, община Кърджали за жилищно строителство на 1 жилищна сграда
Прочетете повече

  01 Октомври 2010
Изграждане на площадка за изкупуване, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии, ИУМПС и ИУЕЕО в част от поземлен имот с идентификатор 40909.13.172 по кадастрална карта на гр. Кърджали, кв. „Гледка”, Стопански двор
Прочетете повече

  01 Октомври 2010
Изграждане на едноетажен супермаркет от веригата „ЛИДЛ” с открит паркинг за автомобили в УПИ 40909.117.93 на гр. Кърджали с РЗП от 1600 м2
Прочетете повече

  13 Август 2010
„Промяна на предназначението на земеделска земя за строителство на Склад за бетонови и стоманени елементи в поземелен имот с № 40909.23.94 в землището на гр. Кърджали, община Кърджали”
Прочетете повече

  13 Август 2010
„Изграждане на вятърно-енергийни инсталации – 5 броя в землището на с. Рани лист, община Кърджали”
Прочетете повече

  13 Август 2010
„Изграждане на вятърно-енергийни инсталации – 5 броя в землището на с. Иванци, кметство Рани лист, община Кърджали”
Прочетете повече

  13 Август 2010
„Изграждане на автоцентър за продажба на автомобили и авточасти втора употреба в неурегулирани поземелени имоти с №№ 40909.59.42 и 40909.59.44 по кадастралната карта на гр. Кърджали, община Кърджали”
Прочетете повече

  16 Юли 2010
“Изграждане на газоразпределителна мрежа на град Кърджали” с инвеститор „Ситигаз България”АД
Прочетете повече

  13 Юли 2010
Промяна на предназначението на земеделска земя за изграждане на търговски крайпътен обект – автосервиз, автокъща и заведение за бързо хранене в имот №000329 по картата за възстановена собственост в землището на с. Чилик, община Кърджали
Прочетете повече

  13 Юли 2010
Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на 1 /една/ жилищна сграда в поземлен имот №501121 в землището на с. Петлино, община Кърджали
Прочетете повече

  01 Юни 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане на малък хотел до 40 места и жилищни сглади в имоти №№ 32013, 32014 в землището на с. Широко поле, Община Кърджали
Прочетете повече

  01 Юни 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане на малък хотел до 40 места и жилищни сглади в имот №000229 в землището на с. Брош, Община Кърджали
Прочетете повече

  01 Юни 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане на малък хотел до 40 места и жилищни сглади в имот №000120 в землището на с. Главатарци, Община Кърджали
Прочетете повече

  01 Юни 2010
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изграждане на малък хотел до 40 места и ВИП къщи за гости в имот №011122 в землището на с. Мургово, Община Кърджали
Прочетете повече2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign