Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения

Уведомления за Инвестиционни Предложения


  18 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на дънни прагове и почистване коритото на р. Перперешка в зоните на съществуващите водоснабдителни станции, при селата: Горна Крепост, Мургово, Чифлик и Перперек”
Прочетете повече

  18 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на дънен праг и почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуваща водоснабдителна станция, при село Перперек, Подобект № 4- дънен праг, при ПС Перперек- 1 бр.”
Прочетете повече

  18 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на дъннни прагове и почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуваща водоснабдителна станция, при село Мургово, Подобект № 2- дънен праг, при ПС Мургово- 2 бр.”
Прочетете повече

  18 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на дънен праг и почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуваща водоснабдителна станция, при село Горна крепост, Подобект № 1- дънен праг, при ПС Горна крепост- 1 бр.”
Прочетете повече

  18 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на дънен праг и почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуваща водоснабдителна станция, при село Чифлик, Подобект № 3- дънен праг, при ПС Чифлик- 1 бр.”
Прочетете повече

  15 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ ПУП- ПЗ /подробен устройствен план- план за застрояване/ с цел застрояването му с две жилищни сгради, в поземлен имот с идентификатор № 40909.27.288 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали ”
Прочетете повече

  26 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с осем жилищни сгради, в имот № 011010, местност „Гьодледжик” по КВС на землище с. Ридово, Община Кърджали ”
Прочетете повече

  26 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ ПУП- ПЗ /подробен устройствен план- план за застрояване/ с цел застрояването му с една жилищна сграда, в новообразуван имот № 413, кадастрален район 20 по плана на новообразуваните имоти, землище с. Резбарци, Община Кърджали ”
Прочетете повече

  26 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за " ПУП- ПЗ /подробен устройствен план- план за застрояване/ с цел застрояването му с една жилищна сграда, в новообразуван имот № 414, кадастрален район 20 по плана на новообразуваните имоти, землище с. Резбарци, Община Кърджали "
Прочетете повече

  25 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с три жилищни сгради, в имот с идентификатор № 40909.19.63, местност „Индже гору” по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  25 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с две жилищни сгради, в имот № 010007, местност „Куле алтъ” по КВС на землище с. Ридово, Община Кърджали”
Прочетете повече

  25 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с две жилищни сгради, в имот № 010005, местност „Кучук чукуру” по КВС на землище с. Ридово, Община Кърджали ”
Прочетете повече

  25 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с две жилищни сгради, в имот № 010008, местност „Айвавък” по КВС на землище с. Ридово, Община Кърджали”
Прочетете повече

  25 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с четири жилищни сгради, в имот № 010006, местност „Буйдар тарла” по КВС на землище с. Ридово, Община Кърджали”
Прочетете повече

  31 Януари 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ ПУП- ПЗ за имот № 010096, в землището на с. Опълченско, Община Кърджали, с цел обособяване на имоти с №№ 010096-1 и 010096-2 / имот № 010096-1 за нискоетажно жилищно застрояване и имот № 010096-2 за предимно производствено застрояване- сервиз и магазин за битова техника/”
Прочетете повече

  24 Януари 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на автосервиз, в поземлен имот с идентификатор № 40909.12.52, местност „Кьой Ери”, находящ се в град Кърджали”
Прочетете повече

  19 Януари 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Масивно мостово съоръжение примостващо дере в кв. “Боровец”, в поземлен имот с идентификатор 40909.17.196 по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  19 Януари 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Корекция дере в кв. „Байкал”, град Кърджали, обхващащ участъка от съществуващ водосток под ул. „Генерал Чернозубов”, до съществуваща корекция на градското дере „Буюкдере””
Прочетете повече

  16 Януари 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Проучване, заснемане, реставриране и експониране на античен и средновековен град Перперикон”
Прочетете повече

  14 Декември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Ваканционно селище в имот № 000076, в землището на с. Главатарци, община Кърджали”
Прочетете повече

  14 Декември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Преустройство на производствен цех в кравеферма за 130 лактиращи крави в имот с № 014069, в землище на с. Бяла поляна, община Кърджали”
Прочетете повече

  14 Декември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на три индивидуални жилищни сгради в поземлен имот № 40909.27.365, местност "ЕМАЧ БАШЪ", в землището на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  28 Ноември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за " Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на две индивидуални сгради, в поземлен имот № 000099, по картата на възстановената собственост, местност „Бос Тарлъ”, в землището на с. Крайно село, Община Кърджали"
Прочетете повече

  28 Ноември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за " Строителство на Молитвен дом, в новообразуван поземлен имот № 31, кадастрален район 5 по плана на новообразуваните имоти, в землището на град Кърджали, ЗЗП 28, с. Резбарци, Община Кърджали"
Прочетете повече

  02 Ноември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изготвяне на ПУП- ПЗ /план за застрояване/, с цел застрояването му с 4 /четири/ жилищни сгради, в имот с идентификатор 40909.7.15, местност "Юлан" по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  26 Септември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Защитено жилище в поземлен имот с идентификатор 40909.103.15 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  26 Септември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в поземлени имоти с идентификатор 40909.107.285 и 40909.107.286 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  26 Септември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в поземлен имот с идентификатор 40909.127.377 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  26 Септември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в поземлен имот с идентификатор 40909.124.147 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  18 Август 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Промяна на предназначението на земеделската земя с цел отреждането й за база за изкупуване, разкомплектоване на стари автомобили и продажба на резервни части втора употреба в поземлен имот с кадастрален № 000204, в землището на с. Опълченско, община Кърджали"
Прочетете повече

  18 Август 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Промяна на предназначението на земеделската земя с цел отреждането й за крайпътен обект за автоуслуги в поземлен имот с кадастрален № 000453, в землището на с. Царевец, община Кърджали”
Прочетете повече

  17 Август 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на кравеферма за вързано отглеждане на 30 броя крави за мляко в имот с № 015073, землище на с. Калоянци, Община Кърджали”
Прочетете повече

  10 Август 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Създаване на трайни насаждения- сливи, изграждане на капкова напоителна система, закупуване на механизация- косачка и пръскачка, изграждане на ограда за защита от диви животни в имоти с №№№ 010130, 010131, 010086, с. Бяла поляна, Oбщина Кърджали и в имоти с №№ 012080, 012081, с. Конево, Oбщина Кърджали”
Прочетете повече

  02 Август 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на вилно селище в имот с № 00040, местност „Тюлбе юмер”, село Старо място, Община Кърджали”
Прочетете повече

  27 Юни 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на девет жилищни сгради в поземлен имот с № 015059, местност "Гара алтъ", в землището на село Глухар, Община Кърджали”
Прочетете повече

  27 Юни 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на три жилищни сгради в поземлен имот с № 215, в землището на село Опълченско, Община Кърджали”
Прочетете повече

  22 Юни 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Ваканционно селище в имоти с №№ 000033, 000041, местност „Чардаклъ”, в землището на село Старо място, Община Кърджали”
Прочетете повече

  04 Май 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на площадка за съхранение и разкомплектоване на МПС, излезли от употреба, в местност Юренлик, ул. „ Северна” № 1, кв. „ Боровец”, град Кърджали”
Прочетете повече

  04 Май 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Площадка за търговия с черни и цветни метали; разкомплектоване на ИУМПС; събиране на хартия, пластмаса, стъкло, електронно и електрическо оборудване, в имот парцел I кв. 118А, промишлена индустриална зона, район ЖП- гара, град Кърджали”
Прочетете повече

  26 Април 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за " „ ПУП- ПРЗ / план за регулация и застрояване / 40909.116.324, град Кърджали с цел разделяне на два имота УПИ XXIX- 6036 и УПИ XXVIII- 6036”
Прочетете повече

  10 Март 2011
Обособяване на двадесет и един парцела за жилищни нужди и обществено обслужване в поземлени имоти № 022014 и № 022016 в землището на с. Сипей, община Кърджали в местност „Тумба
Прочетете повече

  10 Март 2011
Изграждане на собствена сграда за волиерно отглеждане на кокошки носачки в имот № 010033 в землището на село Глухар.
Прочетете повече

  10 Март 2011
Строителство на Автомивка и пункт за смяна на масла в поземлен имот № 40909.116.298 в кв.” Възрожденци”, бул.” Христо Ботев” № 22, град Кърджали
Прочетете повече

  06 Декември 2010
Автосервиз, площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС и търговия с авточасти в имот с идентификатор 40909.126.131.1.6, в землеще та на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали
Прочетете повече

  25 Ноември 2010
Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на три жилищни сгради в поземлен имот №40909.7.3 по кадастралната карта на
Прочетете повече

  25 Ноември 2010
Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на две жилищни сгради в поземлен имот №013007 в землището на с. Резбарци, местността „ЕВ БАШИ”, община Кърджали
Прочетете повече

  25 Ноември 2010
Строителство на дърводелска работилница с две работни места в имот № 022157, местност „Дере кенаръ” по кадастралната карта на с. Сипей, община Кърджали
Прочетете повече

  25 Ноември 2010
Изготвяне на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот с №74, кадастрален район 18 по плана на новообразуваните имоти, ЗЗП 28, код по ЕКАТТЕ 62445 в землището на с. Резбарци, община Кърджали”
Прочетете повече

  25 Ноември 2010
Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на една жилищна сграда в поземлен имот №126.12 в землището на с. Брош,
Прочетете повече

  04 Ноември 2010
“Промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на една жилищна сграда в поземлен имот №501119 по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Петлино, ЗЗП 28, община Кърджали”
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign