Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения

Уведомления за Инвестиционни Предложения


  15 Май 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в новообразуван имот №81, кадастрален район 318 по плана на новообразуваните имоти в землище Кърджали ЗЗП 31, одобрен със Заповед №РД - 09 - 42/20.02.2006г. на областния управител на област Кърджали", с възложител Недим Кешиф Мустафа.
Прочетете повече

  15 Май 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в новообразуван имот №133 по плана на новообразуваните имоти в землище Кърджали ЗЗП 31, одобрен със Заповед №РД - 09 - 42/20.02.2006г. на областния управител на област Кърджали", с възложител Недим Кешиф Мустафа.
Прочетете повече

  15 Май 2023
Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане: "Разширение на съществуваща фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия върху съществуващи сгради и върху прилежащия терен, находяща се в УПИ XL, кв. 22, в землището на с. Пепелище, с ЕКАТТЕ 55840, Община Кърджали", с възложител НЕБИ АНЪЛ.
Прочетете повече

  15 Май 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Архитектурна разработка на Жилищна сграда в ПИ №89, кв. 18 по плана на новообразуваните имоти в землището на с. Резбарци, общ. Кърджали, обл. Кърджали", с възложител Кериме Зеким Шакир.
Прочетете повече

  02 Май 2023
Уведомление за инвестиционно предложение:"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на спортна зала "Арпезос" в гр. Кърджали"
Прочетете повече

  21 Април 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Преустройство, реконструкция, основен ремонт, пристройка и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда с идентификатор 40909.120.229.1 - Многофункционален дом за възрастни хора и нова сграда за многофункционален дом за възрастни хора в ПИ 40909.120.229 гр. кърджали"
Прочетете повече

  20 Април 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на "Регионална библиотека "Н. Й. Вапцаров" и НЧ "Обединение" в гр. Кърджали"
Прочетете повече

  20 Април 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на "Дом на културата" в гр. Кърджали"
Прочетете повече

  01 Март 2023
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Изграждане на млекопреработвателно предприятие в УПИ ХХ-395, кв. 160, град Кърджали, община Кърджали, поземлен имот с идентификатор 40909.122.415“, с възложител „Анмар“ ООД
Прочетете повече

  11 Януари 2023
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Актуализация на работен проект за вътрешна водопроводна мрежа на с.Главатарци, община Кърджали”, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  11 Януари 2023
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Разширение на вътрешна водопроводна мрежа на махала „Долна Бленика“ в с.Бленика, общ.Кърджали”, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  04 Януари 2023
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Основен ремонт на улица от о.т. № 78 до о.т. № 77, с.Жинзифово, общ.Кърджали”, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  04 Януари 2023
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Основен ремонт на улица от о.т. № 39, 35, 36, 37 до о.т. № 38, с.Широко поле, общ.Кърджали”, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  15 Декември 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Реконструкция на улица „Републиканска“ на участъци: I-ви от о.т. 139 до о.т. 2148, II-ри от о.т. 2143 до о.т. 2149 и III-ти от о.т. 1249 до о.т. 3, гр. Кърджали“, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  15 Декември 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Реконструкция на улица „Мара Михайлова“ на участъци: I-ви от о.т. 958 до о.т. 465, II-ри от о.т. 465 до о.т.1918 и III-ти от о.т. 1914 през о.т. 1916 до о.т. 1917, гр. Кърджали“, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  06 Декември 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Изменение по време на строителство на основание чл.154, ал.2, т.7 от ЗУТ в одобрения инвестиционен проект по част ОВК за „Посетителски и изложбен център „Перперикон“, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  06 Декември 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Изграждане на Младежки център в УПИ XII кв.101 , гр.Кърджали“, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  06 Октомври 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: “Улица от о.т. № 2660 до о.т. № 2628, кв. ,,Възрожденци", гр. Кърджали, Община Кърджали”, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  19 Юли 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за „ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗА 2021-2027“, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  14 Юли 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Реконструкция на народно читалище „Родопски фар 1938‘‘ в УПИ IIV, кв.70 по ЗРП на кв.Гледка, гр. Кърджали, община Кърджали", с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  02 Юни 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Добив и първична преработка на подземни богатства – индустриални минерали /клиноптилолитови зеолити/ от находище „Хриси“, разположено в землището на село Мост, община Кърджали, с възложител „Еко-Тех“ ЕООД
Прочетете повече

  21 Януари 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Строителство на жилищни сгради в ПИ № 66603.15.49 по КККР на село Сипей, община Кърджали“, с възложител Шенол Аптурахман Апти
Прочетете повече

  20 Януари 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Актуализация на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на обект: „Завършване на възстановителните дейности по отстраняване на дефектирали зони на етап 2 по южния откос на обект: „Закриване на старо депо за ТБО – гр.Кърджали“, с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  10 Януари 2022
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Увеличаване на обхвата на изкупувани вторични суровини на площадка за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали“ в поземлен имот с идентификатор 40909.14.121 по КККР на гр.Кърджали“, с възложител „Феникс – Т“ ЕООД
Прочетете повече

  21 Декември 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: „Актуализация на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на обект: „Завършване на възстановителните дейности по отстраняване на дефектирали зони на етап 2 по южния откос на обект: „Закриване на старо депо за ТБО – гр.Кърджали“
Прочетете повече

  20 Декември 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Производство на бетонни смеси чрез рециклиране /оползотворяване/ на увлечена летяща пепел, в поземлен имот с идентификатор 40909.126.167 по КККР на гр.Кърджали“, с възложител „Устра Бетон“ ООД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  13 Септември 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Изработване на ПУП-ПРЗ на част от поземлен имот № 888.9903 по кадастралния и регулационен план на с.Чифлик, община Кърджали", с възложител Община Кърджали
Прочетете повече

  02 Септември 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Изграждане на 7 броя двуетажни жилищни сгради в новообразуван поземлен имот № 40909.25.234, град Кърджали, община Кърджали, с възложител Антония Кирилова Илкова
Прочетете повече

  17 Юни 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Промяна предназначението на ПИ с идентификатор 40909.2.3 по КККР на гр.Кърджали от земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на обслужваща сграда с административна част и автопарк за съхранение на моторни превозни средства“, с възложител Васфи Фаик Ферад
Прочетете повече

  17 Май 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: “Изграждане на ферма за отглеждане на дребни домашни животни – птици в поземлен имот №589997.21.4, село Пъдарци, община Кърджали“, с възложител Светла Романова Мартинова
Прочетете повече

  17 Май 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект: "Изграждане на база за изкупуване, разкомплектоване на стари автомобили и продажба на резервни авточасти – втора употреба, в поземлен имот с идентификатор 40909.2.3 по КККР на гр.Кърджали“, с възложител Васфи Фаик Ферад
Прочетете повече

  13 Май 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Уведомление за промяна по време на строителство за ИП "Модернизация и разширение на Цинков завод чрез нов "Пържилен цех", нова система за производство на сярна киселина и нов "Електролизен цех" с нов подобект "Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали", гр.Кърджали, община Кърджали, с възложител
Прочетете повече

  19 Април 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Инвестиции за повишаване на мерките за биосигурност в птицевъдна ферма чрез монтиране на инсталация за обезвреждане на странични животински продукти в поземлен имот с идентификатор 15216.16.21. по КККР на с.Глухар, община Кърджали, с възложител „Яйцепром“ АД
Прочетете повече

  19 Април 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Инвестиции за повишаване на мерките за биосигурност в птицевъдна ферма чрез монтиране на инсталация за обезвреждане на странични животински продукти в поземлен имот с идентификатор 15216.16.21 по КККР на с.Глухар, община Кърджали, с възложител „Яйцепром“ АД
Прочетете повече

  31 Март 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на кокошки носачки“, с възложител „Яйцепром“ АД
Прочетете повече

  01 Февруари 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"АГРС, ГИС, преносен и разпределителен газопровод за газоснабдяване на цинков завод, гр.Кърджали в ПИ с идентификатор 40909.23.92“, с възложител „Хармони 2012“ ЕООД
Прочетете повече

  08 Януари 2021
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ №49521.22.2 по КК на село Мъдрец, общ.Кърджали за жилищни нужди“, с възложител Селяхтин Дурхан Юсуф
Прочетете повече

  08 Януари 2021
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:Газификация, ремонт и реконструкция на отоплителна инсталация на СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали, общ.Кърджали“
Прочетете повече

  06 Януари 2021
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„БЛАГОУСТРОЙСТВО НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В КВ.150, КВ.151, КВ.152, КВ.153, КВ.154, КВ.155 И КВ.156 В ЖК.“ВЪЗРОЖДЕНЦИ“, ГР.КЪРДЖАЛИ“
Прочетете повече

  29 Декември 2020
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Бензиностанция, газстанция и сграда за обществено обслужване с бистро ПИ №40909.13.174 по КК на град Кърджали на път I-5 „Кърджали – Маказа“ при км.344+965 ляво, с възложител „Стил 96“ ООД
Прочетете повече

  26 Ноември 2020
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект“Проектиране и изграждане на Клетки 2 и 3 на Регионален център за управление на отпадъците Кърджали
Прочетете повече

  20 Ноември 2020
Уведомление за инвестиционно предложение на "Горубсо - Кърджали" АД за реализиране на обект:"Добив на полиметални руди от проучвателна площ "Млечино" - находище "Надежда" в землищата на с.Македонци и с.Дънгово, община Кърджали
Прочетете повече

  10 Ноември 2020
Уведомление за инвестиционно предложение на "ХАРМОНИ 2012" ЕООД за реализиране на обект:"Газоснабдяване на Цинков завод, в ПИ с идентификатор 65975.2.252, в землището на с.Седловина, община Кърджали
Прочетете повече

  09 Ноември 2020
Уведомление за инвестиционно предложение на "Ай Си Джи Би" АД за реализиране на обект:"Промяна в размера на площите, необходими за организиране на временните спомагателни площадки за реализиране на безизкопното преминаване под язовир "Студен кладенец"
Прочетете повече

  25 Август 2020
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Разширяване общата площ за ползване на садкова база с.Брош за отглеждане на есетрови риби от 5000 на 9590 кв.м. и броя на садките от 42 на 96 броя., с възложител „ЕСЕТРА“ ЕООД, гр.Пловдив
Прочетете повече

  14 Август 2020
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:"Транспортен достъп към ЖК „Панорама парк“ в УПИ I-101, кв. 91 от о.т. 1251 до о.т. 1261 по ул. „Републиканска“, по плана на град Кърджали
Прочетете повече

  14 Август 2020
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:"Транспортен достъп към ЖК „Панорама парк“ в УПИ I-101, кв. 91 от о.т. 1263 през о.т.2853 до о.т. 1264 по ул. „Републиканска“, по плана на град Кърджали
Прочетете повече

  13 Август 2020
Уведомление за инвестиционно предложение на "Ситигаз България" ЕАД за реализиране на обект: "Изграждане на Автоматична газорегулаторна станция /АГРС/ в землището на с. Седловина, разширение на газоразпределителната мрежа и разпределителните газопроводи на гр. Кърджали, както и изграждане на разпределителни газопроводи и газоразпределителни мрежи в землищата и в населените
Прочетете повече

  24 Юни 2020
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Локално платно за обслужване на комплекс от крайпътни обекти в обслужващата зона на път I-5 Черноочене – Кърджали – Маказа, в ляво по посока на растящия километраж, при км 340+325 – вход и при км 339+260 – изход“, с възложител „КОМАЗ – 08“ ООД
Прочетете повече

  19 Май 2020
Уведомление за инвестиционно предложение за реализиране на обект:"Увеличаване на капацитета на инсталация за преработка на соапщок до мастни киселини, в поземлен имот с идентификатор 40909.122.108 по КККР на гр.Кърджали, община Кърджали, с възложител ИК „Наталия“ ООД
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign