Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения

Уведомления за Инвестиционни Предложения


  22 Април 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на паркинг в УПИ с идентификатор 40909.109.336 по плана на град Кърджали"
Прочетете повече

  19 Април 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на паркинг в УПИ с идентификатор 40909.109.328 по плана на град Кърджали"
Прочетете повече

  19 Април 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на 2 /два/ броя паркинги в УПИ с идентификатор 40909.109.331 по плана на град Кърджали"
Прочетете повече

  19 Април 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Хашим Юсеин Семерджи и Айхан Мюмюн Шабан за реализиране на обект: "Подробен устройствен план – план за застрояване в имот с идентификатор №35403.11.116", в землището на с. Калинка, община Кърджали с цел застрояването му с жилищни сгради.
Прочетете повече

  12 Април 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Дарс 2002" ЕООД за реализиране на обект: "Изграждане на шивашки цех в поземлен имот с идентификатор 40909.21.331, с площ 2008 кв.м. Складова зона Б и подобект: "БКТП 20/0.4 кV до 1Х800 кVА и външно кабелно ел.захранване и реновиране на съществуващите РТ"
Прочетете повече

  09 Април 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на ЕТ "Шенел - Шабан Шабан" за реализиране на обект: "Строителство на столова и хладилни камери в поземлен имот с идентификатор № 58342.10.339 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на село Прилепци, община Кърджали, с площ 9890 кв.м."
Прочетете повече

  03 Април 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Мюмюн Хабил Исмаил и Гюлджан Дурсунова Алиева за реализиране на обект: "Преустройство и промяна предназначението на търговски обект с идентификатор 490909.106.193.4.8 в Снек бар и магазин за промишлени стоки, в УПИ V, кв.251 по ЗРП на Стара градска част, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  29 Март 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Зекие Исмаил Джелил за реализиране на обект: "Изграждане на цех за производство на алуминиева дограма в Складова зона, поземлен имот с идентификатор 40909.14.263, УПИ ХХ, кв.271 по плана на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  21 Март 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Пазар на производителите - Кърджали" ЕАД за реализиране на обект: "Изграждане на нова двуетажна сграда с магазини и офиси, в УПИ VII, кв.234, Стара градска част на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  18 Март 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Сабрие Ердинч Юсеин за реализиране на обект: "Изграждане на индивидуална жилищна сграда за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор № 40909.7.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, община Кърджали”
Прочетете повече

  13 Март 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Хашим Юсеин Семерджи и Айхан Мюмюн Шабан за реализиране на обект: "Изготвяне на ПУП-ПЗ, в имот с идентификатор №35403.11.116, в землището на с.Калинка, община Кърджали, с цел застрояването му с жилищна сграда”
Прочетете повече

  13 Март 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на МБАЛ "Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ" АД за реализиране на обект: "Преустройство и текущ ремонт на работно и помощно помещение за стерилизиране на опасни болнични отпадъци клас „С”, част от административно-делова сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 40909.109.280, по КККР на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  01 Март 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "ЛУКОВ ДИЗАЙН 2" ЕООД за реализиране на обект:"Промяна предназначение на аптека /идентификационен № 40909.110.299.1.24/ в магазин за сладкарски изделия – Сладкарница, в сградата с търговски партер в УПИ IX-299, кв.185, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  28 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВА ДЕМЯНОВА за реализиране на обект:"Изготвяне на ПУП-ПЗ с цел на застрояване – една жилищна сграда, в имот №0622, в землището на с.Петлино, ЕКАТТЕ 56054, община Кърджали”
Прочетете повече

  28 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на ЦВЕТАНА ЕМИЛ ЯНЕВА И АЛЕКСАНДРИНА ЕМИЛ ЯНЕВА за реализиране на обект:"Промяна предназначението на обект, представляващ апартамент, с идентификатор №40909.106.63.1.3, със застроена площ 57,99 кв.м. в Ателие с търговска част”
Прочетете повече

  28 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на МАРИЕТА СЪБЕВА СТОЯНОВА за реализиране на обект:"Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно сроителство, в поземлен имот си идентификатор №72802.1.2, местност „Мезарлък Съртъ” по кадастралната карта на землището на село Тополчане, община Кърджали”
Прочетете повече

  28 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на ЗЛАТКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА И ТОНКА СТАМОВА ДУЕВСКА за реализиране на обект: "Промяна предназначението на земеделска земя с цел разделяне на имота /до шест индивидуални поземлени имота за жил.застрояване/, в поземлен имот – нива с идентификатор №40909.20.68”
Прочетете повече

  18 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Ситигаз България" ЕАД за реализиране на обект:"Изграждане на газоразпределителна мрежа в землището на гр.Кърджали и с.Сипей, община Кърджали"
Прочетете повече

  12 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Би Стил 1" ЕООД за реализиране на обект:"Изграждане на автомивка на самообслужване в УПИ XII-6264, кв.100 по ПУП-ПРЗ на „Възрожденци” – тераса, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  11 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Гюлшен Рейхан Мехмед за реализиране на обект:"Изграждането на еднофамилна жилищна сграда със сервиз за компютърна диагностика на автомобили в ПИ с идентификатор 66603.15.57 по КК на с.Сипей, община Кърджали”
Прочетете повече

  08 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Реконструкция на съществуващи паркинг и алеи, изграждане на нов подход от бул."Беломорски" към съществуващ стадион "АРЕНА АРДА", гр.Кърджали"
Прочетете повече

  07 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Гюнай Риза Тоска за реализиране на обект:"Смяна предназначението и преустройство на кафетерия и шивашки цех в еднофамилно жилище и склад за авточасти в УПИ – II, кв.29а, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  01 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на „ФРИ ЛИНК” ЕООД и „ГЛОБАЛ НЕТ КОНСУЛТ” ЕООД за реализиране на обект:"Кабелна еклектронна съобщителна мрежа по ул.”Екзарх Йосиф” и ул.”Отец Паисий”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  29 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Басри Мюмюн Ибрям за реализиране на обект:"Изграждане на автосервиз, в поземлен имот с идентификатор 55840.10.5, местност „Дюшеме дере”, община Кърджали”
Прочетете повече

  23 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "СТЕЛМ" ООД за реализиране на обект:"Изграждане на цех за производство на метални детайли и части за хидравлични цилиндри в район „Ерозия”, УПИ XVIII, кв.121 по ПУП – ПРЗ на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  23 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Джей уай джи" ЕООД за реализиране на обект:"Преустройство на обслужваща сграда за обитаване и обслужване с обща площ 1000 кв.м., в поземлен имот 6567.15.63, с.Брош, местност „Инан Тарла”, община Кърджали”
Прочетете повече

  21 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Гарс ЕООД за реализиране на обект:"Преустройство и смяна предназначението на бизнес инкубатор в семеен хотел с идентификатор 40909.104.4.1.10 и нова зала за гости, в поземлен имот с идентификатор 40909.104.4 по ЗРП на кв.Байкал, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  18 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "СЕРТА БЪЛГАРИЯ" АД за реализиране на обект:"Изграждане на ведомствен паркинг за 81 автомобили в поземлен имот с идентификатор №40909.117.145, в УПИ XІX, кв.153 по ЗРП на Складово-индустриална зона на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  18 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "СЕРТА БЪЛГАРИЯ" АД за реализиране на обект:"Изграждане на ведомствен паркинг за 95 автомобили в поземлен имот с идентификатор №40909.117.94, в УПИ VIII, кв.157 по ЗРП на Складово-индустриална зона на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  11 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Картал Табак" ЕООД за реализиране на обект:"Изграждане на многофамилна жилищна сграда, която ще се състои от 35 апартамента, 35 складови помещения за жилищата, 2 търговски обекта, 38 паркоместа, подземен гараж и ресторант с 196 места, в УПИ І-5645, кв.Възржденци, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Юмю Исмаил Ахмед за реализиране на обект:"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда със застроена площ – 116,20 кв.м., в поземлен имот № 100 по плана на с.Чифлик, община Кърджали”
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Мердун Махмуд за реализиране на обект: "Промяна предназначение и обединяване на два магазина за промишлени стоки /№33 и №34 с идентификатори 40909.106.559.4.38 и 40909.106.559.4.39/ в Ресторант - пицария, в комплекс "Пентагон", секция "Г", УПИ І, кв.255 по ПУП-ПР на парк "Арпезос - север", гр.Кърджали"
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Билдингс" ООД за реализиране на обект:"Изместване на ВЛНН от ТП 10, извод 1, нов кабел с дължина 250м. и демонтаж и монтаж – 110м., преминаващ през ПИ 40909.108.205 и ПИ 40909.108.206, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "РОДОПИ МЕСКОМ" ООД за реализиране на обект: "Закусвалня в УПИ XIV от квартал 160 по ЗРП на Складово индустриална зона – район „Гарата”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на "Горубсо-Кърджали" АД за реализиране на обект: "Изграждане на открит рудник, като рудата, която се отнася към полиметалните златно-сребърни руди, ще се преработва в действащите мощности на Обогатителна фабрика. Минималния годишен добив се предвижда да е 100 хил.т/год. Изземването на рудата ще се осъществява по открит способ от находище
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Изграждане на трафопост и кабелно захранване на същия за нуждите на спортен комплекс "АРЕНА АРДА", в УПИ с идентификатори 40909.109.330 и 40909.109.332 по плана на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Изграждане на козирка на сектор "В" на стадион "АРЕНА АРДА", в УПИ с идентификатор 40909.109.331 по плана на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  07 Януари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Изграждане на футболно игрище в УПИ с идентификатор 40909.109.328 по плана на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  19 Декември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на ЕТ „МИГАР – РАНГЕЛОВИ – МАРИЯ РАНГЕЛОВА” за реализиране на обект: "Смяна предназначението на магазин, склад и сервизни помещения в Игрална зала за хазартни игри в сграда с идентификатор 40909.106.85.1, УПИ XIV-85, кв.251, ул.”Републиканска” №33, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  19 Декември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД за реализиране на обект: "Изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване, представляващ обект „Базова станция на Теленор България ЕАД №6151”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 43856.11.241 в землището на с.Лисиците, община Кърджали”
Прочетете повече

  18 Декември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "ВАЗ" ООД за "Изграждане на обект: Съхранение, поддържане и ремонт на техника”, в поземлен имот с идентификатор 40909.13.118 в местността „Джами Арда”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  29 Ноември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на «САБА СТРОЙ 1» ЕООД за реализиране на обект: "Изграждане на жилищни сгради с търговски партери в УПИ IV – 630, УПИ V - 630 и УПИ V I – 630 от кв. 245 по плана на гр. Кърджали."
Прочетете повече

  29 Ноември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Антон Димитров и Шевки Шевкет за реализиране на обект: "Изработване и одобряване на ПУП-ПЗ за имот № 40909.7.37 по КККР на гр. Кърджали, Община Кърджали, Област Кърджали, с цел разделянето му на шест обособени имота и промяна предназначението на земята с предвиждане за малкоетажно жилищно застрояване."
Прочетете повече

  27 Ноември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на «СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ» ЕАД . за реализиране на обект: "Газоснабдяване на Община Кърджали", подобект: „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизирана територия на община Кърджали – землище гр. Кърджали и с. Сипей, община Кърджали“ и подобект: „Газоразпределителна мрежа на с. Сипей“
Прочетете повече

  26 Ноември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на «ЛУКОВ ДИЗАЙН 2» ЕООД за реализиране на обект: "Къща за гости и ограда в поземлен имот с идентификатор № 15000.10.33 по КККР на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали".
Прочетете повече

  23 Ноември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Eмил Атанасов Янев, представител на "Водно строителство" АД Кърджали, за реализиране на обект:"Инсталиране на „Модулен бетонов център с капацитет 40 м3/час”, в поземлен имот № 40909.126.44 по КККР на град Кърджали, с предвиждане и начин на трайно ползване – за производствени и складови дейности – за складова база.”
Прочетете повече

  09 Ноември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Областен Управител на Област Кърджали за реализиране на обект:"Изработка на ПУП-ПРЗ за изграждане на спортна зала за 1 000 места и 108 паркоместа, с обща площ на сградата 2 462 кв.м. и обща площ на имота – 11 000 кв.м.”
Прочетете повече

  09 Ноември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Билгихан Джелил за реализиране на обект:"Промяна предназначение и преустройство на магазин в Зъболекарски кабинет в жилищна сграда с търговски партер с идентификатор 40909.110.51.5.35”
Прочетете повече

  30 Октомври 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "БТК" ЕАД, гр.София за реализиране на обект:"Преустройство на приемо-предавателна станция на „БТК” АД № PD2712”
Прочетете повече

  18 Октомври 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "ОСМ ОМЕГА" ЕООД, гр.Кърджали за реализиране на обект:"Изземване на наносни отложения /инертни материали/ от речното корито на река Върбица, в землището на село Глухар, община Кърджали, село Свобода и село Летовник, община Момчилград”
Прочетете повече2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign