Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения

Уведомления за Инвестиционни Предложения


  21 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Изменение на ОУП на гр. Кърджали за кв. 223 УПИ IV448,451,457, УПИ V452,457 , УПИ VI453,454 , УПИ VIII455,457 и IX447,450 – Стара градска част“ .
Прочетете повече

  21 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "АРПЕЗОС - БУС" ООД, гр.Кърджали за реализиране на обект:"Навес за гариране на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, в поземлен имот №029010, в землището на с.Широко поле, община Кърджали”
Прочетете повече

  18 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: “Изменение на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на поземлен имот УПИ XV-70 в кв. 10 по плана на с. Калинка, община Кърджали.
Прочетете повече

  16 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Севилджан Салибрям Мехмед за реализиране на обект:"Изграждане на цех за производство на пластмасови детайли за водното охлаждане на леки автомобили в Промишлена зона – Юг, поземлен имот с идентификатор 40909.12.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  14 Май 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на ИК "Наталия" ООД за реализиране на обект: "Изграждане на инсталация за преработка на соапщок и поетапна реконструкция и модернизация на съществуваща "Пречиствателна станция на Авторемонтен завод" гр.Кърджали в Пречиствателна станция за отпадъчни води от инсталация за преработка
Прочетете повече

  11 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "ХИДРОБЕТОН" ООД за реализиране на обект:"Добив и първична преработка на подземни богатства – индустриални минерали от находище „Габко”, разположено в землището на с.Скалище, община Кърджали”
Прочетете повече

  11 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "ФЕНИКС - Т" ЕООД за реализиране на обект:"Пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, в поземлен имот с идентификатор 40909.103.420 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  11 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "РЕАЛТЕКС" ООД за реализиране на обект:"Инвестиционен проект за Промяна на предназначението на офиси в стоматологичен кабинет в УПИ III кв.229 по ЗРП, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  10 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Мара Петкова за реализиране на обект:"Изграждане на търговски обект за домашни потреби и промишлени стоки, в УПИ–I-380, кв.37 по ЗРП на кв.”Веселчане”, в поземлен имот с идентификатор 40909.124.407 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  10 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Ферди Рамадан Аптилязим и Фелиз Йълмазова Мехмедова-Аптилязим за реализиране на обект:"Изготвяне на ПУП-ПЗ /план за застрояване / с цел – застрояването му с две жилищни сгради, в поземлен имот с идентификатор 40909.12.61, местност „Кояк” по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  10 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "К-КЪРДЖЪ" ЕООД за реализиране на обект:"ИЗМЕСТВАНЕ НА ВЛСН 20кВ и НОВА ПОДЗЕМНА КЛСН 20кВ, в Промишлена зона – Юг, поземлен имот с идентификатор 40909.126.58 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  08 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "ПОЛИХИМ ГРУП" ООД за реализиране на обект:"Производство на латексови бои, лепила, лакове, грундове на водна и блажни бои на алкидна основа в поземлен имот с идентификатор 40909.122.63, Източно промишлено-складова зона, район ЖП Гара, УПИ II на кв.118А по ПУП на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  08 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Гюлай Осман за реализиране на обект: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56054.16.47, местност „Кел Чалък”, землището на с.Петлино, община Кърджали”
Прочетете повече

  08 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Гюлай Осман за реализиране на обект: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56054.16.46, местност „Кел Чалък”, землището на с.Петлино, община Кърджали”
Прочетете повече

  08 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Гюлай Осман за реализиране на обект: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56054.16.34, местност „Кел Чалък”, землището на с.Петлино, община Кърджали”
Прочетете повече

  08 Май 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "МЗ ИНВЕСТ" ООД за реализиране на обект: "Преустройство на съществуваща сграда, надстройка и пристройка към нея за хотелски комплекс в УПИ XV-78, кв.1 по плана на с.Главатарци, община Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на
Прочетете повече

  24 Април 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Емин Фикрет Емин за реализиране на обект:"Употреба на утайки от градска пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ на гр.Кърджали и гр.Момчилград за обработката й във ферма за калифорнийски червеи, намираща се в поземлен имот №000380, землището на с.Панчево, ЕКАТТЕ 55422, община Кърджали”
Прочетете повече

  19 Април 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: “Реконструкция и рехабилитация на местен път от кръстовище за с. Пепелище до завод „Теклас“, община Кърджали.
Прочетете повече

  19 Април 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Мюмюн Мустафа Мурад за реализиране на обект:"Проектиране и изместване на КЛСН, извод „Изгрев” - 20 kV, преминаваща през ПИ 40909.111.378 и ПИ 40909.111.386, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  19 Април 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: „Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в гр.Кърджали по договор за БФП №BG16RFOP001-3.002-0033-C01 в УПИ I, кв.30а, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  17 Април 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Павлина Делчева Коева за реализиране на обект: "Изграждане на индивидуална жилищна сграда за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор №40909.27.1653 – новообразуван имот №1653, кадастрален район 27 по плана на новообразуваните имоти на местност, землище на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  17 Април 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "МН КАР" ООД за реализиране на обект: "Проектиране и строителство на Складова база, гараж и офис в УПИ VII-241 и производствен цех за рязане на метални плоскости в УПИ VIII-240 от кв.160 на Складово индустриална зона – район „Гарата”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  16 Април 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: "Увеличаване на денонощния капацитет на Регионален център за управление на отпадъците" в землището на с. Вишеград.
Прочетете повече

  13 Април 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Гюлхан Исмаил за реализиране на обект:"Изграждане на автоморга, в имот с №000143, в землището на с.Кьосево, община Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  13 Април 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР СЪПЛАЙ" АД, гр.София за реализиране на обект:"Изграждане на Производствена и складова сграда за токозахранващи системи с офиси в УПИ IV-173, кв.160, район Гарата, гр.Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на
Прочетете повече

  13 Април 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:"Изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на Стадион "Дружба" в УПИ VIII от кв.108 по ЗРП на ЦГЧ на град Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  11 Април 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "БТК" ЕАД и "Теленор България" ЕАД, гр.София за реализиране на обект: "Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: Преустройство на ППС за глас и/или данни №PD2956_A на „БТК” ЕАД и Базова станция №6386 на „Теленор България” ЕАД, с местоположение – поземлен имот 000512, местността „Юнуз Тале”, с.Бели пласт, община Кърджали”
Прочетете повече

  10 Април 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "ПАНОРАМА ПАРК" АД за реализиране на обект:"Изграждане на Жилищен комплекс с магазини и гаражи "ПАНОРАМА ПАРК" в поземлен имот с идентификатор 40909.117.111 в гр.Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  30 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Пенка Стоянова за реализиране на обект: "Промяна на предназначението на гараж в работилница за ремонт и смяна на гуми в УПИ I 3139, кв.30 по ЗРП, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  30 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Георги Лефакев за реализиране на обект: "Промяна по време на строителството, изразяващо се в „Изграждане на три клетки към автомивка в УПИ XIV 2088 от кв.227 по ПУП-ПР на кв.”Възрожденци” – II част, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  29 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "ПАНОРАМА ПАРК" АД, гр.Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на жилищен комплекс с магазини и гаражи „ПАНОРАМА ПАРК” в УПИ I – 101, кв.91 по плана на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  29 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "Надежда - 94" ООД, гр.Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ LV, квартал 121 по ЗРП на индустриална зона „А и Б”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  22 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Мехмед Расимов за реализиране на обект: "Изграждане на двуетажна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 35403.11.148, местност „Армут Тарле”, с.Калинка, община Кърджали”
Прочетете повече

  22 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за реализиране на обект: "Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр.Кърджали” и изготвено проектно предложение „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия,
Прочетете повече

  20 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "Теклас България" АД за реализиране на обект: "Изграждане на Дом за отдих и възстановяване Вила - 2, находящ се в УПИ XXXIV, кв.22 по ПУП-ПЗ на с.Пепелище, община Кърджали”
Прочетете повече

  20 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "Зенай 83" ЕООД за реализиране на обект:"Промяна предназначението на магазин за хранителни стоки в работилница за бързи закуски в УПИ I - 1193, кв.130, с идентификатор 40909.118.220.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  20 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "Каража Пластик - България" ООД за реализиране на обект: "Изграждане на „Бетонов комплектен трансформаторен пост 20/0.4 kV 2х800kVA” в поземлен имот с идентификатор 40909.12.118 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  20 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "Яйцепром" АД за реализиране на обект: "Проект за ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 15216.10.33 в землището на с.Глухар, община Кърджали, с цел строителство на пристройка към съществуваща сграда, отредена за склад и административна сграда”
Прочетете повече

  16 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "Идеалфешън" ООД за реализиране на обект: "Промяна предназначението и реконструкция на съществуващ склад в СПА център към хотелска част, намиращ се в сграда с идентификатор 40909.126.173.1.1 в УПИ ХХ от кв.78, складова зона - Юг, гр.Кърджали"
Прочетете повече

  15 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Джелил Емин за реализиране на обект: "Промяна предназначението на апартамен №3 в търговски обект – магазин за промишлени стоки, с идентификатор 40909.119.111.4.3, находящ се в град Кърджали, бул.”Беломорски” №83, жилищен блок „Чайка – 1”, вх.Б, ет.1, със застроена площ 58,64 кв.м.”
Прочетете повече

  15 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "МБАЛ Д-р Атанас Дафовски" АД за реализиране на обект: "Вътрешно преустройство на част от съществуваща триетажна сграда /Спешно отделение/ на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Атанас Дафовски” АД, в УПИ V, кв.55, представляващ поземлен имот с идентификатор 40909.109.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
Прочетете повече

  13 Март 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "Инпласт"ООД за реализиране на обект:"Обособяване на цех за преработка на пластмаса в ПИ 40909.2.8, гр.Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  09 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Недялко Валджев за реализиране на обект: "Изграждане на средноетажна жилищна сграда с търговска част и гаражи в кв.151 УПИ-L VII-603 по плана на ж.к.”Възрожденци”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  09 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Тодор Николов за реализиране на обект:"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ XV -217 от кв.125 по ЗРП на кв.”Студен кладенец”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  09 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Юзкян Юмер за реализиране на обект:"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в неурегулиран поземлен имот в с.Стремово с ЕКАТТЕ 69849, община Кърджали”
Прочетете повече

  09 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Гюрсел Есен за реализиране на обект: "Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на шестнадесет индивидуални жилищни сгради и комплексен трафопост БКТП в поземлен имот №01012, местност „Авуча”, в землището на село Прилепци, община Кърджали”
Прочетете повече

  09 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Рафи Имам за реализиране на обект:"Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №010147 по КВС на с.Прилепци, община Кърджали, с цел строителство на жилищна сграда”
Прочетете повече

  09 Март 2018
Уведомление за промяна на инвестиционно предложение на "Пневматика - Серта"АД за реализиране на обект:"Изграждане на производствен корпус №4 в УПИ XXI кв.157, с идентификатор 40909.117.150, Складово индустриална зона - гр.Кърджали”
Прочетете повече

  09 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "Капитал Строй 2017"ЕООД за реализиране на обект: "Изграждане на многофамилна жилищна сграда и подпорна стена в УПИ VIII-5663 от кв.133 по ПУП-ПРЗ на кв.”Възрожденци”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  07 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "Артметал - 07"ООД за реализиране на обект: "Пристройка на производствен цех за студено рязане на метали с цел разширение на производството, в УПИ IX-228, кв.281, Складово-индустриална зона – район „Гарата”, гр.Кърджали”
Прочетете повече2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign