Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения

Уведомления за Инвестиционни Предложения


  16 Август 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "ХАРМОНИ 2012" ЕООД, гр.София за реализиране на обект: "Модернизация и разширение на Цинков завод чрез нов „Пържилен цех”, нова система за производство на сярна киселина и нов „Електролизен цех” с нов подобект „Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали”, в поземлен имот № 40909.23.92, с площ 324.966 дка, в източна индустриална
Прочетете повече

  13 Август 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Рамадан Хасансабри Йълдъръм, гр.Кърджали за реализиране на обект: "Промяна предназначението на жилищна сграда в къща за гости, в УПИ II3858 от кв.76 по ЗРП на кв.Гледка, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  07 Август 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Владимир Личев Личев, гр.Кърджали за реализиране на обект: "Инвестиционен проект за еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.7.117, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  03 Август 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Емилия Илиева Солакчиева, гр.Кърджали за реализиране на обект: "Проект за „Обществено-обслужваща сграда с офиси, търговски обект и гараж с паркоместа, и подпорни стени” в УПИ III-349, кв.28 по плана на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  26 Юли 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на „МЕАЦА” ЕООД за реализиране на обект: „Изменение на ПУП-ПЗ на поземлен имот УПИ XXII в кв.157 по плана на гр.Кърджали, с цел изменение на застрояването и конкретизиране на отделните етажи, съобразявайки се със съседните сгради и предвиждане на средноетажно застрояване, отредено за обществено обслужване при спазване на действащите
Прочетете повече

  26 Юли 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на „ОЛМЕЙКЪРС” ЕООД за реализиране на обект: „Пристройка, надстройка и преустройство на втори етаж на двуетажна сграда с идентификатор 40909.106.105.2.3 по КК на гр.Кърджали, ул.”Републиканска” №41”
Прочетете повече

  28 Юни 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Ерджан Есад Мустафа за реализиране на обект: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с гараж в поземлен имот с идентификатор 40909.27.530 в местност „Емач башъ”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  26 Юни 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Милена Георгиева Коленцова за реализиране на обект: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда на два етажа с гараж в поземлен имот с №501.65, площ 1009кв.м., землището на с.Гняздово, община Кърджали”
Прочетете повече

  21 Юни 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Фатме Мехмед Аптикадир за реализиране на обект: „Изграждане на многофамилна жилищна сграда с автосервиз за компютърна диагностика, автомивка, пункт за смяна на гуми, офис и кафе, в поземлен имот с идентификатор 40909.27.449 по КК на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  21 Юни 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Станислав Петров Луков за реализиране на обект: „Изготвяне на ПУП –ПЗ с цел застрояването му с жилищни сгради, в поземлен имот №15000.10.33, местност „Баалък” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Главатарци, община Кърджали”
Прочетете повече

  11 Юни 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Гюлшен Мюмюнали за реализиране на обект:"Автосервиз с обслужваща сграда за живеене на персонала /собственика/ в кв.”Възрожденци”, УПИ XXIV – 6662, кв.227 по плана на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  11 Юни 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Асен Делилилов за реализиране на обект:"Изграждане на двуфамилна жилищна сграда в новообразуван имот №855, кадастрален район 501, в землището на с.Петлино, ЗЗП 28, ЕКАТТЕ 56054, община Кърджали”
Прочетете повече

  31 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Румен Томов Лазаров за реализиране на обект:"Промяна предназначението на магазин в обект за бързи закуски в УПИ VI259 от кв.176 по ЗРП на ЦГЧ на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  31 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Професионална гимназия по облекло и дизайн "ЕВРЕДИКА", гр.Кърджали за реализиране на обект:"Изграждане на топла връзка, като обслужващ обект между основната сграда на училището и физкултурния салон, в имот с идентификатор 40909.119.199, УПИ IХ, кв.113 по ЗРП на кв.”Студен кладенец”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  30 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Ферди Ферад Мехмедали за реализиране на обект:"Изграждане на една жилищна сграда в имот с идентификатор 69852.54.25, местност „Бир авлу”, землището на с.Стремци, община Кърджали”
Прочетете повече

  28 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Смилян Бонев за реализиране на обект:"Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в новообразуван имот №414, кадастрален район 20, ЗЗП 28, ЕКАТТЕ 62445, землището на с.Резбарци, община Кърджали”
Прочетете повече

  23 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "ВАСМАР" ООД, гр.Кърджали за реализиране на обект:"Изграждане на складово-ремонтна база с офис и арматурен двор, и автомивка, в поземлен имот с идентификатор 40909.122.317, УПИ XXII-305, кв.117а по плана на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  22 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "Ауста" ООД, гр.Кърджали за реализиране на обект:"Пристройка и частична надстройка на съществуващ промишлен цех в УПИ11-31кв.10 по плана на индустриална зона А и Б, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  21 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "АРПЕЗОС - БУС" ООД, гр.Кърджали за реализиране на обект:"Навес за гариране на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, в поземлен имот №029010, в землището на с.Широко поле, община Кърджали”
Прочетете повече

  21 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„Изменение на ОУП на гр. Кърджали за кв. 223 УПИ IV448,451,457, УПИ V452,457 , УПИ VI453,454 , УПИ VIII455,457 и IX447,450 – Стара градска част“ .
Прочетете повече

  18 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: “Изменение на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на поземлен имот УПИ XV-70 в кв. 10 по плана на с. Калинка, община Кърджали.
Прочетете повече

  16 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Севилджан Салибрям Мехмед за реализиране на обект:"Изграждане на цех за производство на пластмасови детайли за водното охлаждане на леки автомобили в Промишлена зона – Юг, поземлен имот с идентификатор 40909.12.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  14 Май 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на ИК "Наталия" ООД за реализиране на обект: "Изграждане на инсталация за преработка на соапщок и поетапна реконструкция и модернизация на съществуваща "Пречиствателна станция на Авторемонтен завод" гр.Кърджали в Пречиствателна станция за отпадъчни води от инсталация за преработка
Прочетете повече

  11 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "РЕАЛТЕКС" ООД за реализиране на обект:"Инвестиционен проект за Промяна на предназначението на офиси в стоматологичен кабинет в УПИ III кв.229 по ЗРП, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  11 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "ФЕНИКС - Т" ЕООД за реализиране на обект:"Пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, в поземлен имот с идентификатор 40909.103.420 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  11 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "ХИДРОБЕТОН" ООД за реализиране на обект:"Добив и първична преработка на подземни богатства – индустриални минерали от находище „Габко”, разположено в землището на с.Скалище, община Кърджали”
Прочетете повече

  10 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "К-КЪРДЖЪ" ЕООД за реализиране на обект:"ИЗМЕСТВАНЕ НА ВЛСН 20кВ и НОВА ПОДЗЕМНА КЛСН 20кВ, в Промишлена зона – Юг, поземлен имот с идентификатор 40909.126.58 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  10 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Ферди Рамадан Аптилязим и Фелиз Йълмазова Мехмедова-Аптилязим за реализиране на обект:"Изготвяне на ПУП-ПЗ /план за застрояване / с цел – застрояването му с две жилищни сгради, в поземлен имот с идентификатор 40909.12.61, местност „Кояк” по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  10 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Мара Петкова за реализиране на обект:"Изграждане на търговски обект за домашни потреби и промишлени стоки, в УПИ–I-380, кв.37 по ЗРП на кв.”Веселчане”, в поземлен имот с идентификатор 40909.124.407 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  08 Май 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "МЗ ИНВЕСТ" ООД за реализиране на обект: "Преустройство на съществуваща сграда, надстройка и пристройка към нея за хотелски комплекс в УПИ XV-78, кв.1 по плана на с.Главатарци, община Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на
Прочетете повече

  08 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Гюлай Осман за реализиране на обект: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56054.16.34, местност „Кел Чалък”, землището на с.Петлино, община Кърджали”
Прочетете повече

  08 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Гюлай Осман за реализиране на обект: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56054.16.46, местност „Кел Чалък”, землището на с.Петлино, община Кърджали”
Прочетете повече

  08 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Гюлай Осман за реализиране на обект: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 56054.16.47, местност „Кел Чалък”, землището на с.Петлино, община Кърджали”
Прочетете повече

  08 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "ПОЛИХИМ ГРУП" ООД за реализиране на обект:"Производство на латексови бои, лепила, лакове, грундове на водна и блажни бои на алкидна основа в поземлен имот с идентификатор 40909.122.63, Източно промишлено-складова зона, район ЖП Гара, УПИ II на кв.118А по ПУП на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  24 Април 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Емин Фикрет Емин за реализиране на обект:"Употреба на утайки от градска пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ на гр.Кърджали и гр.Момчилград за обработката й във ферма за калифорнийски червеи, намираща се в поземлен имот №000380, землището на с.Панчево, ЕКАТТЕ 55422, община Кърджали”
Прочетете повече

  19 Април 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: „Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на Професионална гимназия по селско и горско стопанство в гр.Кърджали по договор за БФП №BG16RFOP001-3.002-0033-C01 в УПИ I, кв.30а, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  19 Април 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Мюмюн Мустафа Мурад за реализиране на обект:"Проектиране и изместване на КЛСН, извод „Изгрев” - 20 kV, преминаваща през ПИ 40909.111.378 и ПИ 40909.111.386, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  19 Април 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: “Реконструкция и рехабилитация на местен път от кръстовище за с. Пепелище до завод „Теклас“, община Кърджали.
Прочетете повече

  17 Април 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "МН КАР" ООД за реализиране на обект: "Проектиране и строителство на Складова база, гараж и офис в УПИ VII-241 и производствен цех за рязане на метални плоскости в УПИ VIII-240 от кв.160 на Складово индустриална зона – район „Гарата”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  17 Април 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Павлина Делчева Коева за реализиране на обект: "Изграждане на индивидуална жилищна сграда за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор №40909.27.1653 – новообразуван имот №1653, кадастрален район 27 по плана на новообразуваните имоти на местност, землище на гр.Кърджали”
Прочетете повече

  16 Април 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: "Увеличаване на денонощния капацитет на Регионален център за управление на отпадъците" в землището на с. Вишеград.
Прочетете повече

  13 Април 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:"Изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на Стадион "Дружба" в УПИ VIII от кв.108 по ЗРП на ЦГЧ на град Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  13 Април 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР СЪПЛАЙ" АД, гр.София за реализиране на обект:"Изграждане на Производствена и складова сграда за токозахранващи системи с офиси в УПИ IV-173, кв.160, район Гарата, гр.Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на
Прочетете повече

  13 Април 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Гюлхан Исмаил за реализиране на обект:"Изграждане на автоморга, в имот с №000143, в землището на с.Кьосево, община Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  11 Април 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "БТК" ЕАД и "Теленор България" ЕАД, гр.София за реализиране на обект: "Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: Преустройство на ППС за глас и/или данни №PD2956_A на „БТК” ЕАД и Базова станция №6386 на „Теленор България” ЕАД, с местоположение – поземлен имот 000512, местността „Юнуз Тале”, с.Бели пласт, община Кърджали”
Прочетете повече

  10 Април 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "ПАНОРАМА ПАРК" АД за реализиране на обект:"Изграждане на Жилищен комплекс с магазини и гаражи "ПАНОРАМА ПАРК" в поземлен имот с идентификатор 40909.117.111 в гр.Кърджали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  30 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Георги Лефакев за реализиране на обект: "Промяна по време на строителството, изразяващо се в „Изграждане на три клетки към автомивка в УПИ XIV 2088 от кв.227 по ПУП-ПР на кв.”Възрожденци” – II част, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  30 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Пенка Стоянова за реализиране на обект: "Промяна на предназначението на гараж в работилница за ремонт и смяна на гуми в УПИ I 3139, кв.30 по ЗРП, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  29 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "Надежда - 94" ООД, гр.Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ LV, квартал 121 по ЗРП на индустриална зона „А и Б”, гр.Кърджали”
Прочетете повече

  29 Март 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на "ПАНОРАМА ПАРК" АД, гр.Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на жилищен комплекс с магазини и гаражи „ПАНОРАМА ПАРК” в УПИ I – 101, кв.91 по плана на гр.Кърджали”
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign