Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения

Уведомления за Инвестиционни Предложения


  12 Ноември 2012
Уведомление за Инвестиционно предложение: "Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM станция с ID: PD 2526 - Kardjali PO", Местоположение - бул."България" 49, гр.Кърджали"
Прочетете повече

  29 Октомври 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изменение на ПУП - План за регулация на УПИ І, ІІІ, ІV, V и VІ в кв.237 и УПИ І в кв. 239, и обединяването им в нов имот VІІ пл.сн. № 6236, кв.237 по плана на гр.Кърджали, с обща площ 13 305 кв.м. и отреждането му за търговия и обществено обслужване"
Прочетете повече

  22 Октомври 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изготвяне на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ в поземлен имот № 22, кадастрален район 126, в землището на с.Брош, община Кърджали, с цел застрояване на индивидуална жилищна сграда"
Прочетете повече

  22 Октомври 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Промяна на предназначението на земеделска земя за строителство на индивидуална жилищна сграда, в поземлен имот № 010173, в землището на с.Прилепци, община Кърджали”
Прочетете повече

  22 Октомври 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Преустройство на автомивка в "КТП за МПС", "Пункт за смяна на автомобилни гуми" и "Магазин за авточасти", кв."Веселчане", ул. "Осми март" № 32 /бивш автосервиз на "Мототехника", гр.Кърджали”
Прочетете повече

  18 Октомври 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Газорегулаторна и измервателна станция за компресиран природен газ с ГРП 200/5 bar, ГЗП 5/G250 и бутилкови батерии с компресиран природен газ /трейлер/ в имот № 117.34, ЕКАТТЕ 40909, гр.Кърджали"
Прочетете повече

  02 Октомври 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Промяна на предназначението на земеделска земя с цел отреждането й за "База за изкупуване , разкомплектоване на стари автомобили и продажба на резервни части - втора употреба", в землището на с.Опълченско, община Кърджали
Прочетете повече

  09 Юли 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на мобилен агрегат за зареждане на дизелово гориво в базата на „Топливо” АД, ПИ с идентификатор 40909.121.1, „Промишлена зона- изток”, кв. „Студен кладенец”, град Кърджали”
Прочетете повече

  09 Юли 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на сграда със смесено предназначение, в ПИ с идентификатор № 202, кадастрален район № 27 по плана на новообразуваните имоти на град Кърджали, община Кърджали”
Прочетете повече

  20 Юни 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на автоморга в поземлен имот № 000143, местност „Коджа Тале”, по картата на възстановената собственост на землището на с. Кьосево, Община Кърджали”
Прочетете повече

  20 Юни 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в ПИ с идентификатор 40909.122.99, находящ се в град Кърджали”
Прочетете повече

  12 Юни 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Парк „Гледка”- квартал 76а, УПИ I и квартал 76, УПИ XIV по плана на кв. „Гледка”, община Кърджали”
Прочетете повече

  23 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Преустройство на ученическо общежитие в многофамилна жилищна сграда- УПИ VIII, квартал 113, град Кърджали”
Прочетете повече

  18 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на дънен праг и почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуваща водоснабдителна станция, при село Чифлик, Подобект № 3- дънен праг, при ПС Чифлик- 1 бр.”
Прочетете повече

  18 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на дънен праг и почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуваща водоснабдителна станция, при село Горна крепост, Подобект № 1- дънен праг, при ПС Горна крепост- 1 бр.”
Прочетете повече

  18 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на дъннни прагове и почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуваща водоснабдителна станция, при село Мургово, Подобект № 2- дънен праг, при ПС Мургово- 2 бр.”
Прочетете повече

  18 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на дънен праг и почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуваща водоснабдителна станция, при село Перперек, Подобект № 4- дънен праг, при ПС Перперек- 1 бр.”
Прочетете повече

  18 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на дънни прагове и почистване коритото на р. Перперешка в зоните на съществуващите водоснабдителни станции, при селата: Горна Крепост, Мургово, Чифлик и Перперек”
Прочетете повече

  18 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Пристройка и реконструкция на съществуваща кланица в имоти с №№ 000233 и 000234, землище с. Енчец, Община Кърджали ”
Прочетете повече

  15 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ ПУП- ПЗ /подробен устройствен план- план за застрояване/ с цел застрояването му с две жилищни сгради, в поземлен имот с идентификатор № 40909.27.288 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали ”
Прочетете повече

  26 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за " ПУП- ПЗ /подробен устройствен план- план за застрояване/ с цел застрояването му с една жилищна сграда, в новообразуван имот № 414, кадастрален район 20 по плана на новообразуваните имоти, землище с. Резбарци, Община Кърджали "
Прочетете повече

  26 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ ПУП- ПЗ /подробен устройствен план- план за застрояване/ с цел застрояването му с една жилищна сграда, в новообразуван имот № 413, кадастрален район 20 по плана на новообразуваните имоти, землище с. Резбарци, Община Кърджали ”
Прочетете повече

  26 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с осем жилищни сгради, в имот № 011010, местност „Гьодледжик” по КВС на землище с. Ридово, Община Кърджали ”
Прочетете повече

  25 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с четири жилищни сгради, в имот № 010006, местност „Буйдар тарла” по КВС на землище с. Ридово, Община Кърджали”
Прочетете повече

  25 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с две жилищни сгради, в имот № 010008, местност „Айвавък” по КВС на землище с. Ридово, Община Кърджали”
Прочетете повече

  25 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с две жилищни сгради, в имот № 010005, местност „Кучук чукуру” по КВС на землище с. Ридово, Община Кърджали ”
Прочетете повече

  25 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с две жилищни сгради, в имот № 010007, местност „Куле алтъ” по КВС на землище с. Ридово, Община Кърджали”
Прочетете повече

  25 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с три жилищни сгради, в имот с идентификатор № 40909.19.63, местност „Индже гору” по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  31 Януари 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ ПУП- ПЗ за имот № 010096, в землището на с. Опълченско, Община Кърджали, с цел обособяване на имоти с №№ 010096-1 и 010096-2 / имот № 010096-1 за нискоетажно жилищно застрояване и имот № 010096-2 за предимно производствено застрояване- сервиз и магазин за битова техника/”
Прочетете повече

  24 Януари 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на автосервиз, в поземлен имот с идентификатор № 40909.12.52, местност „Кьой Ери”, находящ се в град Кърджали”
Прочетете повече

  19 Януари 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Корекция дере в кв. „Байкал”, град Кърджали, обхващащ участъка от съществуващ водосток под ул. „Генерал Чернозубов”, до съществуваща корекция на градското дере „Буюкдере””
Прочетете повече

  19 Януари 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Масивно мостово съоръжение примостващо дере в кв. “Боровец”, в поземлен имот с идентификатор 40909.17.196 по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  16 Януари 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Проучване, заснемане, реставриране и експониране на античен и средновековен град Перперикон”
Прочетете повече

  14 Декември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на три индивидуални жилищни сгради в поземлен имот № 40909.27.365, местност "ЕМАЧ БАШЪ", в землището на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  14 Декември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Преустройство на производствен цех в кравеферма за 130 лактиращи крави в имот с № 014069, в землище на с. Бяла поляна, община Кърджали”
Прочетете повече

  14 Декември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Ваканционно селище в имот № 000076, в землището на с. Главатарци, община Кърджали”
Прочетете повече

  28 Ноември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за " Строителство на Молитвен дом, в новообразуван поземлен имот № 31, кадастрален район 5 по плана на новообразуваните имоти, в землището на град Кърджали, ЗЗП 28, с. Резбарци, Община Кърджали"
Прочетете повече

  28 Ноември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за " Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на две индивидуални сгради, в поземлен имот № 000099, по картата на възстановената собственост, местност „Бос Тарлъ”, в землището на с. Крайно село, Община Кърджали"
Прочетете повече

  02 Ноември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изготвяне на ПУП- ПЗ /план за застрояване/, с цел застрояването му с 4 /четири/ жилищни сгради, в имот с идентификатор 40909.7.15, местност "Юлан" по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  26 Септември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в поземлен имот с идентификатор 40909.124.147 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  26 Септември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в поземлен имот с идентификатор 40909.127.377 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  26 Септември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в поземлени имоти с идентификатор 40909.107.285 и 40909.107.286 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  26 Септември 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на Защитено жилище в поземлен имот с идентификатор 40909.103.15 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  18 Август 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Промяна на предназначението на земеделската земя с цел отреждането й за крайпътен обект за автоуслуги в поземлен имот с кадастрален № 000453, в землището на с. Царевец, община Кърджали”
Прочетете повече

  18 Август 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Промяна на предназначението на земеделската земя с цел отреждането й за база за изкупуване, разкомплектоване на стари автомобили и продажба на резервни части втора употреба в поземлен имот с кадастрален № 000204, в землището на с. Опълченско, община Кърджали"
Прочетете повече

  17 Август 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на кравеферма за вързано отглеждане на 30 броя крави за мляко в имот с № 015073, землище на с. Калоянци, Община Кърджали”
Прочетете повече

  10 Август 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Създаване на трайни насаждения- сливи, изграждане на капкова напоителна система, закупуване на механизация- косачка и пръскачка, изграждане на ограда за защита от диви животни в имоти с №№№ 010130, 010131, 010086, с. Бяла поляна, Oбщина Кърджали и в имоти с №№ 012080, 012081, с. Конево, Oбщина Кърджали”
Прочетете повече

  02 Август 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на вилно селище в имот с № 00040, местност „Тюлбе юмер”, село Старо място, Община Кърджали”
Прочетете повече

  27 Юни 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на три жилищни сгради в поземлен имот с № 215, в землището на село Опълченско, Община Кърджали”
Прочетете повече

  27 Юни 2011
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Промяна предназначението на земеделска земя за жилищно строителство на девет жилищни сгради в поземлен имот с № 015059, местност "Гара алтъ", в землището на село Глухар, Община Кърджали”
Прочетете повече2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign