Панорамен изглед на Кърджали


Начало Уведомления за Инвестиционни Предложения

Уведомления за Инвестиционни Предложения


  12 Март 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На ЕТ "Шабан Али", гр.Кърджали за реализирането на обект: "Изграждане на площадка за съхраняване и балиране на пластмасови отпадъци в УПИ І – ТАС от кв.155 по ЗРП на Складова индустриална зона – район „Гарата”, гр.Кърджали"
Прочетете повече

  06 Март 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Сергей Шарков Хаджиев, гр.Кърджали за реализирането на обект: "ПУП - ПЗ за неурегулиран поземлен имот № 294 по плана на новообразуваните имоти на гр.Кърджали."
Прочетете повече

  28 Февруари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Димитър Манолов Димитров, гр.Кърджали за реализирането на обект:"ПУП-ПЗ за застрояване с три жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 40909.19.184 в местност „Индже кору” по кадастралната карта на гр.Кърджали."
Прочетете повече

  28 Февруари 2013
ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Смяна предназначението на масивна сграда във Фабрика за пране, сушене и багрене на конфекция, в имот с идентификатор 40909.12.117 по КККР на гр.Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 503
Прочетете повече

  28 Февруари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Областна администрация Кърджали за реализирането на обект: "Изграждане на стоманобетонова подпорна стена с височина 6м. и дължина 45м. и укрепване на скат по границата между УПИ І и УПИ ІІ, кв.33 по плана на кв."Веселчане", гр.Кърджали.
Прочетете повече

  26 Февруари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Айше Халил Фейзула, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Промяна предназначението на земеделска земя и застрояването й с две жилищни сгради в поземлен имот 000122, землището на с.Главатарци, община Кърджали.
Прочетете повече

  25 Февруари 2013
ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Сватбен салон с кухненски бокс", в поземлен имот 40909.18.34 по КККР на гр.Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 503
Прочетете повече

  25 Февруари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "Стил 96" ООД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "ПУП-ПЗ на поземлени имоти с идентификатори № 40909.13.176 и № 40909.13.179 по плана на гр.Кърджали.
Прочетете повече

  25 Февруари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На "ТОМА - ПРОММОНТАЖ" ООД, гр.Кърджали за реализирането на обект: "ПУП-ПЗ на поземлен имот ХІІІ - 78, кв.120 по плана на гр.Кърджали, с цел застрояване на склад за метали.
Прочетете повече

  25 Февруари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: На Антон Георгиев Андреев, гр.Кърджали за реализирането на обект: "Изграждане на автосервиз с магазин за авточасти в УПИ ХVІІ - 2089, кв.227 по плана на гр.Кърджали.
Прочетете повече

  15 Февруари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Плаваща понтонна база за извършване на ресторантьорска и хотелиерска дейност с капацитет - 85 души, разположена на левия бряг на яз.Кърджали под с.Брош, община Кърджали, с обща използвана площ 294 кв.м."
Прочетете повече

  12 Февруари 2013
ОБЯВА: Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на "Кауфланд България ЕООД ЕНД КО" КД за изграждане на Едроплощен хипермаркет за хранителни стоки. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 5, стая 503 и стая 505
Прочетете повече

  01 Февруари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: "Изграждане на едроплощен хипермаркет за хранителни стоки "Кауфланд" с прилежащи паркоместа и трафопост в УПИ VІІ - 6236, с идентификационен № 40909.119.264 по плана на гр.Кърджали, с площ 13 305 кв.м."
Прочетете повече

  18 Януари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Изменение на ПУП-ПЗ на УПИ І, ІІІ, ІV, V в кв. 237 и УПИ І в кв.239, и обединяването им в нов имот VІІ пл.сн.№ 6236, кв.237 по плана на гр.Кърджали, с обща площ 13 305 кв.м. и отреждането му за търговия и обществено обслужване"
Прочетете повече

  10 Януари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ПУП-ПЗ за строителство на сватбен салон с кухненски блок в поземлен имот с идентификатор 40909.18.34 по КК на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  10 Януари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Смяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор № 40909.303.548 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр.Кърджали, местност Юренлик, за реализацията на нискоетажна застройка"
Прочетете повече

  10 Януари 2013
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "Възстановяване и осигуряване на устойчивостта на хвостохранилище "Кърджали 1", отвеждане на повърхностни води чрез канавки"
Прочетете повече

  28 Декември 2012
Решение № ХА-80 ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, на инвестиционно предложение за „Изграждане на база за изкупуване, разкомплектоване на стари автомобили и продажба на резервни части втора употреба”,в местност „Чаир Ери”
Прочетете повече

  12 Ноември 2012
Уведомление за Инвестиционно предложение: "Инсталиране на приемно-предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM станция с ID: PD 2526 - Kardjali PO", Местоположение - бул."България" 49, гр.Кърджали"
Прочетете повече

  29 Октомври 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изменение на ПУП - План за регулация на УПИ І, ІІІ, ІV, V и VІ в кв.237 и УПИ І в кв. 239, и обединяването им в нов имот VІІ пл.сн. № 6236, кв.237 по плана на гр.Кърджали, с обща площ 13 305 кв.м. и отреждането му за търговия и обществено обслужване"
Прочетете повече

  22 Октомври 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изготвяне на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ в поземлен имот № 22, кадастрален район 126, в землището на с.Брош, община Кърджали, с цел застрояване на индивидуална жилищна сграда"
Прочетете повече

  22 Октомври 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Промяна на предназначението на земеделска земя за строителство на индивидуална жилищна сграда, в поземлен имот № 010173, в землището на с.Прилепци, община Кърджали”
Прочетете повече

  22 Октомври 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Преустройство на автомивка в "КТП за МПС", "Пункт за смяна на автомобилни гуми" и "Магазин за авточасти", кв."Веселчане", ул. "Осми март" № 32 /бивш автосервиз на "Мототехника", гр.Кърджали”
Прочетете повече

  18 Октомври 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Газорегулаторна и измервателна станция за компресиран природен газ с ГРП 200/5 bar, ГЗП 5/G250 и бутилкови батерии с компресиран природен газ /трейлер/ в имот № 117.34, ЕКАТТЕ 40909, гр.Кърджали"
Прочетете повече

  02 Октомври 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Промяна на предназначението на земеделска земя с цел отреждането й за "База за изкупуване , разкомплектоване на стари автомобили и продажба на резервни части - втора употреба", в землището на с.Опълченско, община Кърджали
Прочетете повече

  09 Юли 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на мобилен агрегат за зареждане на дизелово гориво в базата на „Топливо” АД, ПИ с идентификатор 40909.121.1, „Промишлена зона- изток”, кв. „Студен кладенец”, град Кърджали”
Прочетете повече

  09 Юли 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на сграда със смесено предназначение, в ПИ с идентификатор № 202, кадастрален район № 27 по плана на новообразуваните имоти на град Кърджали, община Кърджали”
Прочетете повече

  20 Юни 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на автоморга в поземлен имот № 000143, местност „Коджа Тале”, по картата на възстановената собственост на землището на с. Кьосево, Община Кърджали”
Прочетете повече

  20 Юни 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в ПИ с идентификатор 40909.122.99, находящ се в град Кърджали”
Прочетете повече

  12 Юни 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Парк „Гледка”- квартал 76а, УПИ I и квартал 76, УПИ XIV по плана на кв. „Гледка”, община Кърджали”
Прочетете повече

  23 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Преустройство на ученическо общежитие в многофамилна жилищна сграда- УПИ VIII, квартал 113, град Кърджали”
Прочетете повече

  18 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на дънен праг и почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуваща водоснабдителна станция, при село Чифлик, Подобект № 3- дънен праг, при ПС Чифлик- 1 бр.”
Прочетете повече

  18 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на дънен праг и почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуваща водоснабдителна станция, при село Горна крепост, Подобект № 1- дънен праг, при ПС Горна крепост- 1 бр.”
Прочетете повече

  18 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на дъннни прагове и почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуваща водоснабдителна станция, при село Мургово, Подобект № 2- дънен праг, при ПС Мургово- 2 бр.”
Прочетете повече

  18 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на дънен праг и почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуваща водоснабдителна станция, при село Перперек, Подобект № 4- дънен праг, при ПС Перперек- 1 бр.”
Прочетете повече

  18 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Изграждане на дънни прагове и почистване коритото на р. Перперешка в зоните на съществуващите водоснабдителни станции, при селата: Горна Крепост, Мургово, Чифлик и Перперек”
Прочетете повече

  18 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „Пристройка и реконструкция на съществуваща кланица в имоти с №№ 000233 и 000234, землище с. Енчец, Община Кърджали ”
Прочетете повече

  15 Май 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ ПУП- ПЗ /подробен устройствен план- план за застрояване/ с цел застрояването му с две жилищни сгради, в поземлен имот с идентификатор № 40909.27.288 по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали ”
Прочетете повече

  26 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за " ПУП- ПЗ /подробен устройствен план- план за застрояване/ с цел застрояването му с една жилищна сграда, в новообразуван имот № 414, кадастрален район 20 по плана на новообразуваните имоти, землище с. Резбарци, Община Кърджали "
Прочетете повече

  26 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ ПУП- ПЗ /подробен устройствен план- план за застрояване/ с цел застрояването му с една жилищна сграда, в новообразуван имот № 413, кадастрален район 20 по плана на новообразуваните имоти, землище с. Резбарци, Община Кърджали ”
Прочетете повече

  26 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с осем жилищни сгради, в имот № 011010, местност „Гьодледжик” по КВС на землище с. Ридово, Община Кърджали ”
Прочетете повече

  25 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с четири жилищни сгради, в имот № 010006, местност „Буйдар тарла” по КВС на землище с. Ридово, Община Кърджали”
Прочетете повече

  25 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с две жилищни сгради, в имот № 010008, местност „Айвавък” по КВС на землище с. Ридово, Община Кърджали”
Прочетете повече

  25 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с две жилищни сгради, в имот № 010005, местност „Кучук чукуру” по КВС на землище с. Ридово, Община Кърджали ”
Прочетете повече

  25 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с две жилищни сгради, в имот № 010007, местност „Куле алтъ” по КВС на землище с. Ридово, Община Кърджали”
Прочетете повече

  25 Април 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ПУП- ПЗ /план за застрояване/ с цел застрояването му с три жилищни сгради, в имот с идентификатор № 40909.19.63, местност „Индже гору” по кадастралната карта на град Кърджали, Община Кърджали”
Прочетете повече

  31 Януари 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ ПУП- ПЗ за имот № 010096, в землището на с. Опълченско, Община Кърджали, с цел обособяване на имоти с №№ 010096-1 и 010096-2 / имот № 010096-1 за нискоетажно жилищно застрояване и имот № 010096-2 за предимно производствено застрояване- сервиз и магазин за битова техника/”
Прочетете повече

  24 Януари 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Изграждане на автосервиз, в поземлен имот с идентификатор № 40909.12.52, местност „Кьой Ери”, находящ се в град Кърджали”
Прочетете повече

  19 Януари 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Корекция дере в кв. „Байкал”, град Кърджали, обхващащ участъка от съществуващ водосток под ул. „Генерал Чернозубов”, до съществуваща корекция на градското дере „Буюкдере””
Прочетете повече

  19 Януари 2012
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ Масивно мостово съоръжение примостващо дере в кв. “Боровец”, в поземлен имот с идентификатор 40909.17.196 по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign