Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  20 Ноември 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ТАТЕВОС КАРЛОС НУРАДИЯН, СТАНКА ДИМОВА ПАЛАЗОВА, СТЕФКА АТАНАСОВА КАРАДЖОВА, РОСИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВА, САБРИ МУСТАФА МУСТАФА, САБРИ СЕИД ОСМАН, ЗЮЛКЕР ШЕРИФ АЛИ, АЙДЪН САЛИМЕХМЕД ЮСЕИН, ХАТИДЖЕ ИЗЕТ ЮСЕИН, САБРИ СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН, СТОЯН АНГЕЛОВ ДАРМОНЕВ, ПАВЛИНА НИКОЛОВО НАСТЕВА-МОХАМЕД, КАДИР АХМЕД ЯКУБ, СРЕДНА АРДА ЕООД, МИЛЕН МАРТИНОВ ХРИСТОВ, РАБИЕ
Прочетете повече

  09 Ноември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот – частна собственост, находящ се в землището на с.Зелениково, община Кърджали, за изграждане на напорен резервоар /НР 200 м3/ по ПУП-ПП /Подробен устройствен план – парцеларен план/ и ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – план за застрояване за напорен резервоар/ на водопровод за
Прочетете повече

  28 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Мария Апостолова Костадинова с последен известен адрес ...
Прочетете повече

  20 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.90 от 19.10.2020г. са обнародвани одобрени проекти приети с :
Прочетете повече

  20 Октомври 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СТАНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ, НАИМ САЛИМ МУСТАФА, МУСТАФА САЛИМ ХАКЪ, БАСРИ АХМЕТ МЕХМЕТ, ДЕНИС СЕВГИН ЕРЕК, АХМЕД КЕРИМ БЕХЧЕТ, СЕЗГИН КЕРИМ БЕХЧЕТ, ТУРГАЙ АРИФ МЕХМЕДАЛИ, РУБЕЙДА КЕРИМ АХМЕД, ГАНКА РАЙЧЕВА МЛАДЕНОВА, ХУБЕН МИНЧЕВ ДЕТЕЛИНОВ, АНЕТА ВАСИЛЕВА ЯКОВА, НЕЙЧО НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ, ТОДОР ВАСИЛЕВ КАМАРЕВ, НАДЖИЕ СМАИЛОВА
Прочетете повече

  19 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава, че обществено обсъждане за проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ І-105 в кв.253 по плана на Стара градска част, град Кърджали ” насрочена за 16.10.2020г. се отлага поради епидемиологичната ситуация в сградата на Община Кърджали за 23.10.2020г. / петък / от 10.00
Прочетете повече

  09 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО- СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ: СПЕЦИАЛИСТ „ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ” – РЕХАБИЛИТАТОР
Прочетете повече

  18 Септември 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: НЕВЕНА АНГЕЛОВА ВЕЛИЗАРОВА, АНДРЕЙ НЕЛКОВ РАДЕВ, АДЕМ САДУЛА МЕХМЕД, ЗАРА ЙОСИФОВА ЯСЕНОВА, ЯКИМ ХАРИЕВ ЯНКОВ, СТЕФАН РАЙЧЕВ ХРИСТОВ, ЮЛИЯ МАРИНОВА СЕРАФИМОВА, ХАТИДЖЕ ХАСАН ХАЛИЛ, ФИКРЕТ БЕКИР АЛИОСМАН, АДИФЕ ХЮСЕИН ОСМАН, ХУБЕН СЪБЕВ МИЛЕВ, САНИЕ ФЕЙЗИ РЕДЖЕБ, РАДОСВЕТ ХРИСТОВ МИЛАНОВ, ТАМАРА МИНКОВА МИЛАНОВА, ХИЛМИЙЕ ВАТАНСЕВЕР, ФАТМЕ МЮМЮН АЛИ, ЮСИФ
Прочетете повече

  17 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№941/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се прекрати процедурата за отдаване под аренда на имот с идентификатор 29407.16.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище с. Жинзифово, местност „Алфатлар тарла”, начин на трайно ползване: нива, 5 категория, с площ 6.883 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 35,00 лева на декар.
Прочетете повече

  16 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане за проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ І-105 в кв.253 по плана на Стара градска част, град Кърджали.” Дата на провеждане на общественото обсъждане – 16.10.2020г. /петък / от 16.00 часа.
Прочетете повече

  16 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД 925/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали при следните условия:
Прочетете повече

  14 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Едран Мехмед Хасан с последен известен адрес...
Прочетете повече

  14 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Мария Апостолова Костадинова с последен известен адрес гр.Пловдив, район....
Прочетете повече

  04 Септември 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: МЕХЕДАЛИ ЯКЪБ МУСАФА, МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА, ЯСЕН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ, РЕЙХАН МЮМЮН ТАХИР, ЕРДЖАН РЕДЖЕБ АХМЕД, АДРИАН РУЖИНОВ АТАНАСОВ, ХАЛИЛ ЮСЕИН ХАЛИЛ, МЮМЮН СМАИЛ МУСА, АЛПЕР ИБРЯМ АЛИ, ФЕЙЗУЛА МЕХМЕД ШАБАН, КАДРИ ДЕРВИШОГЛУ, МЕСУТ ИЛМИ ХАСАН, ФИЛИП СТЕФАНОВ МЛАДЕНОВ, ЮЛИЯ АТАНАСОВА ИЛИЕВА, РУМЕН СЕВДАЛИНОВ ТАНЕВ, СЕЛЯХТИН ЮСЕИН ЮСЕИН, АТАНАС
Прочетете повече

  31 Август 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.76 от 28.08.2020 г. е обнародван проект: Община Кърджали на основание чл.128, ал.1 във връзка с ал.12 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План схема за газоразпределителна мрежа на гр.Кърджали - допълване
Прочетете повече

  31 Август 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Стефан Иванов Емилов с последен известен адрес:
Прочетете повече

  31 Август 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Методи Христов Келешев и Гавраил Тодоров Татарлиев с последен известен адрес:
Прочетете повече

  14 Август 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СЕВГИН - 79 ЕООД, РОДОПИ - КЪРДЖАЛИ ООД, НУРИ ГАЗИ, МЕЛИССА ДНС ООД, ЙОЗДЕМИР 18 ЕООД, РАЯ ЙОРДАНОВА АСЕНОВА, АТАНАСКА ДОБРЕВА АНГЕЛОВА, НЕВЕНА КОЛЕВА ГЪЛБАЧЕВА, СТЕЛИАНА КОЛЕВА ГЪЛБАЧЕВА, АНТОН САМУИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ, ХАЛИЛ ЮСЕИН МЮМЮН, ВЛАДИМИР СТАЙКОВ ЧАЛЪКОВ, ЙЪЛМАЗЛАР - 88 ЕООД, ЕКРЕМ ЛАТИФ САПМАЗ ЕООД, НИНО МАРТИНОВ БРАЙКОВ, ЕМИЛИЯН ФИЛИПОВ ИВАНОВ, ВИЛДАН
Прочетете повече

  30 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Пламен Димитров с последен известен адрес: гр.Кърджали
Прочетете повече

  29 Юли 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: АЙДОАН ИСМЕТ ЕМИН, РЕДЖЕП ШАБАН МУРАД, ЕМБИЕ ИСМАИЛ ТАХИР, ЮСЕИН ФАРИЗ ХАЛИЛ, ФАТМЕГЮЛ ФАРИЗ ХАЛИЛ, ХАТИДЖЕ ХАСАН ХАЛИЛ, ЮРКЮШ ЮСЕИН САР, ЮЗЕИР ЮСЕИН ХАЛИЛ, МЮЖГЯН МУХАМЕД ЙЪЛМАЗ, АДНАН ЙОЗТЮРК, ВАЙТИН МЕХМЕДАЛИЕВ МЕХМЕДАЛИЕВ, СТЕФАН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ, ЮРИ МЕТОДИЕВ МИХАЙЛОВ, НАЙМЕ МЕХМЕД КОВАЧЕВА, СЕЛЯХТИН САЛИ ОСМАН, ЗЮМБЮЛ САЛИ ОСМАН, ДИАНА МИТКОВА
Прочетете повече

  24 Юли 2020
Община Кърджали участва в Петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Въпросникът за граждани може да бъде попълнен електронно на следния линк: https://chkmkt.com/EUEtiketCitizens2020 до 06.08.2020 г.
Прочетете повече

  20 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Тодорка Георгиева Янкова с последен известен адрес гр.Кърджали...
Прочетете повече

  20 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на следните заинтересувани лица: Бела Стоянова Христова, Мая Стоянова Ангелова и Севдие Хюсеин Халил с последен известен адрес:...
Прочетете повече

  07 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №667/6.07.2020г. Р А З Р Е Ш А В А М : 1. Да се затвори за движение и паркиране на ППС ул. „Републиканска” в участъка от кръстовището с ул. „Джордж Вашингтон” до кръстовището с ул. „Отец Паисий”/обходен маршрут за ППС по ул. „Джордж Вашингтон ” и ул. „Македония”/ в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на строителните работи за обект: ” Промяна на
Прочетете повече

  06 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане за проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ І-6236 и УПИ ІІ-6236 в кв.123 по плана на кв. ” Студен кладенец ” , град Кърджали“. Дата на провеждане на общественото обсъждане – 06.08.2020г. /четвъртък/ от 16.00 часа.
Прочетете повече

  26 Юни 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ТАНЯ ИВАНОВА КАТРАНДЖЕВА – ЛАТУНОВА, МЕТИН БАЙРЯМАЛИ ИЗЕТ, МОНОЛИТ - ХИМ ЕООД, ПАВЕЛ ТОДОРОВ МИТКОВ, БАХТИШЕН МУСТАФА КЪЗЪЛЪРМАК, ЙОМЕР АЛТУНДАШ ЕООД, АУТО АКАУНТ ООД, ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЗЛАТАРЕВА, ТАНЯ ГАНЕВА БОЯНОВА, ЕЛЕНА МАРТИНОВА МАРТИНОВА, РЕДВАН МЮМЮН МУРАД, МАЛИНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА, НЕДЯЛКА МИТКОВА МАРИНОВА, АЙФЕР МЕХМЕДАЛИ УЧАР, АЛИОСМАН
Прочетете повече

  24 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Хикмет Иълмаз с последен известен адрес....
Прочетете повече

  24 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: ” ОГУЗ АКДОГАН ” ООД последен известен адрес:...
Прочетете повече

  16 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Севдар Фахри Кадир с последен известен адрес:
Прочетете повече

  09 Юни 2020
Покана За публично обсъждане на Проекта за План за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2020-2022 година
Прочетете повече

  08 Юни 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СПЕШЪЛ -16 ЕООД, БИЛЯНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА, ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ, МИХАИЛ ПЕЙЧЕВ ЯНЕВ, МАЯМИ АУТО ЕООД, ГЕОРГИ ДИМОВ ИЛЧЕВ, МИРОСЛАВ ДИМОВ ИЛЧЕВ, НЕДЖАТ СТАВИЛЕЦИ, АЙШЕ САБРИ МЕХМЕД, ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ, РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА, НАДЯ ПАНАЙОТОВА ДЖУНДЖУЛОВА, ПЕТКАНА АЛЕКОВА ИЛИЕВА, ГЮНДОАР АХМЕД МЕХМЕДАЛИ, БАЛГИТ ООД, ФИКРИЕ ЮСЕИН САЛИФ, БЮРХАН
Прочетете повече

  02 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ ІІ-6442 и УПИ ІІІ-6441 в кв.179 по плана на кв.”Възрожденци” град Кърджали.” Дата на провеждане на общественото обсъждане – 03.07.2020г. / петък /от 16.00 часа.
Прочетете повече

  20 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Фейзи Емин Мехмед с последен известен адрес ...
Прочетете повече

  20 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че в ДВ бр.29 от 27.03.2020г. е обнародван одобрен проект приет с Решение № 32 от 30 януари 2020г. на Общински съвет Кърджали за Изменението на ПУП - ПРЗ / Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / за УПИ ІІІ-92, УПИ VІІІ-103, УПИ ІХ-102, УПИ Х-93,100, кв.22 и УПИ VІІ-106, УПИ VІІІ-96, УПИ
Прочетете повече

  20 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ бр.35 от 10.04.2020г. са обнародвани проекти приети с Решения №33, №34 и №35 от 30.01.2020г.
Прочетете повече

  18 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Тодорка Георгиева Янкова с последен известен адрес: ...
Прочетете повече

  18 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: ” ОГУЗ АКДОГАН ” ООД последен известен адрес:...
Прочетете повече

  14 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.44 от 13.05.2020г. е обнародван одобрен проект приет с : РЕШЕНИЕ № 90 от 31 март 2020г. на Общински съвет Кърджали във връзка с изменение на ОУП в частта на УПИ І-5545, кв.126 по плана на жк.”Възрожденци”, гр.Кърджали
Прочетете повече

  08 Май 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ИНТЕРИМ-74 ЕООД, ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ДИМИТРОВ, ЮЛИЯН НЕШЕВ НЕШЕВ, ЕМБИЕ ОСМАН КУЛАКЛИ, ПЕТЯ БОРИСОВА АТАНАСОВА и АНГЕЛ ПЕТКОВ ПЕТКОВ.
Прочетете повече

  22 Април 2020
Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID-19 е идентифицирана голяма нужда от предоставянето на услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната, Министерство на труда и социалната политика в Република България стартира процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица
Прочетете повече

  22 Април 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО- СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ: СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ - ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ
Прочетете повече

  22 Април 2020
Във връзка с проект и Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Община Кърджали ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА.
Прочетете повече

  22 Април 2020
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: специалисти в областта на социалните услуги - домашни помощници по проект «Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали»
Прочетете повече

  09 Април 2020
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г., ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ
Прочетете повече

  27 Март 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ЕРСЕЛ ОСМАН ОСМАН, ГЮРСЕЛ ОСМАН ИСМАИЛ, КЕРИМ ОСМАН ОСМАН, ДЕНИЗ МЕТИН РАСИМ, БАЙРАМ ШЕРИФ САЛИ, „ЧАЙЛАК ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ЕООД, „ПАСИФИК ГЪДА” ООД, ИВАН БОЖИДАРОВ АТАНАСОВ, МИРОСЛАВ ЗАРКОВ ГОРАНОВ, НИКОЛА МАРИНОВ ВАНЕВ, „ГЕРИС - ГЕРГИН ЧАНКОВ” ЕТ, БАРЪШ БЕХЧЕТ ХАЙРУЛА, МЕСУТ САЛИФ ШЕРИФ, „МУСТАФА БАШЕР” ЕООД, НИЯ КИРИЛОВА ЗГУРОВА, АПТУЛА ЛЮТВИ АПТУЛА,
Прочетете повече

  09 Март 2020
Във връзка с Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 2019 г. за включване в механизма лична помощ (ДВ, бр. 53 от 2019 г.), и в съответствие със същата, са изменени Приложение №1 - Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ, Приложение №4 – Заявление-декларация за кандидатстване на асистент по реда на Закона за личната помощ.
Прочетете повече

  02 Март 2020
В изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”, Община Кърджали, ОБЯВЯВА прием на документи от 02 март до 12 март 2020 г. включително, за лицата, попадащи в следните целеви групи:
Прочетете повече

  28 Февруари 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: МИТКО СТАМОВ ПЕТКОВ, ЗЛАТКА СТАМОВА ПЕТКОВА, БОЯН БИСЕРОВ АСЕНОВ, СТАНИСЛАВА ГРИГОРОВА ВЪЛЧЕВА, МЕСУТ САЛИФ ШЕРИФ, ГЮНЕШ 363 ЕООД, СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, АНА БОЯНОВА ДУРМУШЕВА, НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВИЧ ХРИСТОЗОВ, ВИКТОРИЯ КАЛЧЕВА ПОПОВА, ИВАНА ПЕТРОВА БРЪМБАРОВА, КЕРА ПЕТКОВА НИКОЛАЕВА, АЙВАЗ МЮМЮН АЙВАЗ, ЗЛАТИНА КОСТАДИНОВА ЯКМАДЖИЕВА, ТРИФОН КАЛЧЕВ
Прочетете повече

  28 Февруари 2020
О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.215 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 – подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Прочетете повече

  27 Февруари 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Кърджали, че в срок от 02.03.2020 г. до 10.03.2020 г. включително, .....
Прочетете повече2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign