Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  26 Февруари 2024
Община Кърджали обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на длъжностите: - „Социален работник”, „Медицински специалист” и „Медиатор” за извършване на дейности по Специфична цел 2 от проекта; - „Координатор“, „Социален работник“, Медицински специалист“; „Акушерка“; „Психолог“, „Педагог“, „Рехабилитатор“, „Юрист“ за извършване на дейности по
Прочетете повече

  26 Февруари 2024
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице...
Прочетете повече

  26 Февруари 2024
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице...
Прочетете повече

  22 Февруари 2024
Поради допусната техническа грешка, комисията изменя Окончателен протокол от 21.02.2024 г. за резултатите от проведен конкурс за персонал за предоставяне на ...
Прочетете повече

  21 Февруари 2024
Уведомление до Йордан Ангелов от с. Болярци
Прочетете повече

  21 Февруари 2024
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултатите от проведен конкурс за персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ за длъжността
Прочетете повече

  20 Февруари 2024
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултатите от проведен конкурс за длъжността координатор за управление на услугата, по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“...
Прочетете повече

  20 Февруари 2024
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ за длъжността – немедицински специалисти – домашни помощници по проект
Прочетете повече

  20 Февруари 2024
ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА КАРТОТЕКИРАНИТЕ В ГРУПА И ПОДГРУПА - 41 семейства за 2024 година...
Прочетете повече

  20 Февруари 2024
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ГРАЖДАНИ, ЧЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ СПИСЪК...
Прочетете повече

  19 Февруари 2024
ОБЯВА: В изпълнение на дейностите по третиране и оползотворяване на излезлите от употреба автомобили съгласно Закона за управление на отпадъците и НАРЕДБА за излезлите от употреба моторни превозни средства на МРРБ, Община Кърджали търси организация по оползотворяване и рециклиране на излезлите от употреба МПС за ефективното управление на разпространените отпадъци и за
Прочетете повече

  19 Февруари 2024
На основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, в изпълнение на Решение №30/26.01.2024 г. на Общински съвет – Кърджали...
Прочетете повече

  19 Февруари 2024
С П И С Ъ К На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността координатор за управление на услугата, по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“,
Прочетете повече

  14 Февруари 2024
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Халил Ферадов Мустафов...
Прочетете повече

  07 Февруари 2024
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултатите от проведен конкурс за длъжността служител /диспечер/, по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“, финансиран по административен договор ....
Прочетете повече

  06 Февруари 2024
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: АСАР 2022 ЕООД, ХРИСТО СТЕФАНОВ ИВАНОВ, ВЕЛКАР 74 ЕООД, ДАНИЕЛА ГАЛЕВА БОРИСОВА, НОРА КАМЕНОВА БЕКОВА, СВЕТОСЛАВ АНТОНОВ ПЕЕВ, МЕРСИ ГРУП ЕООД, ХЮЛИЯ БЕХЧЕТ ЙОРДАНОВА, ХРИСТО ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ, ТЕОДОР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ, КРАСИМИР МИЛЕНОВ АНЧЕВ, БАНАИ ООД, С-КАРС-34 ЕООД, ПЕТЯ ЯНКОВА ПАШОВА, АНЖЕЛА ИЛИЕВА ВАНЧЕВА, СВЕТОСЛАВ ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ, АЧЕЛИЯ АЛПЕР АЛИ,
Прочетете повече

  06 Февруари 2024
С П И С Ъ К На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността служител /диспечер/ по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“, финансиран по административен договор № BG05SFPR002-2.001-0089-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...
Прочетете повече

  02 Февруари 2024
УВЕДОМЛЕНИЕ: УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ 1. Започна процедура по изпълнение на чл. 16, т.6.- Местодомуването на автобуси над 10 пътнико места, товарни автомобили над 3.5 тона, трактори, ремаркета и др. самоходни машини в границите на града, освен в собствени или наети гаражни площи. За целта служители на община Кърджали поставят покани за преместване на всички МПС, които са упоменати
Прочетете повече

  02 Февруари 2024
ОБЯВЛЕНИЕ
Прочетете повече

  30 Януари 2024
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СИМО НОЧЕВ НОЧЕВ, СТАНА ГЕОРГИЕВА ДЕЯНОВА, НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ОГНЯНОВ, ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС ИЗЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ БЪЛГАРИЯ ООД, ГАЛИНА НАЙДЕНОВА ПЕТРОВА, МЕСУТ МЮМЮН ЕМИН, ТФ – ЕООД, СТАНА ИВАНОВА КРЪПОВА, ЗДРАВКА АСЕНОВА ГЕРАСИМОВА, РОСЕН ХРИСТОВ ГЕРАСИМОВ, КОСТА ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ, ХОРИЕ ХАЛИЛ АДЕМ, АНАНИ МИРОНОВ АЛЕКСИЕВ, ГЕОРГИ НИКОЛОВ РИГОВ, ТУБА БАШКАН,
Прочетете повече

  29 Януари 2024
СЪОБЩЕНИЕ ОТ НАП: Срокът за подаване на годишни данъчни декларации по чл. 50 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица за финансова 2023 г. е от 10.01.2024 г. до 30.04.2024 г. вкл.;
Прочетете повече

  26 Януари 2024
Крайният срок за кандидатстване за вторият етап от Програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд е удължен до 29 февруари 2024 г.
Прочетете повече

  24 Януари 2024
Община Кърджали обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на длъжностите: - „Социален работник”, „Медицински специалист” и „Медиатор” за извършване на дейности по Специфична цел 2 от проекта; - „Координатор“, „Социален работник“, Медицински специалист“; „Акушерка“; „Психолог“, „Педагог“, „Рехабилитатор“, „Юрист“ за извършване на дейности по
Прочетете повече

  19 Януари 2024
О Б Я В А за прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на услугата и потребители за ползване на услугата по проект ...
Прочетете повече

  19 Януари 2024
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица...
Прочетете повече

  17 Януари 2024
ОБЯВА Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 «Грижа в дома», проект...
Прочетете повече

  16 Януари 2024
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: АНТОН ФИЛИПОВ АНТОНОВ, АРЗА ХАБИЛОВА МЕХМЕДОВА, СЕВГИНАР ХРИСКОВА СТОЯНОВА, ЛЕЙЛ ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ООД, БИЛАН ФИЛИПОВ АСЕНОВ, ЕМС - БГ ЕООД, ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА, НИКОЛА АНТОНОВ ДИМИТРОВ, АСЕТ РЕНТАЛС ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, МАЯ ГЕОРГИЕВА ПАРАСКОВА, БИСЕР ЯСЕНОВ МАРИНОВ и ФАТМЕ ДУРСУН ФЕРАД.
Прочетете повече

  10 Януари 2024
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултатите от проведен конкурс за персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ за длъжността Рехабилитатор по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“
Прочетете повече

  10 Януари 2024
Община Кърджали по проект „Грижа в дома в община Кърджали“ О О Б Я В Я В А ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ“ ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ: 1. Служител /диспечер/ на 8 ч.
Прочетете повече

  10 Януари 2024
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ за длъжността РЕХАБИЛИТАТОР по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“
Прочетете повече

  05 Януари 2024
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице...
Прочетете повече

  22 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице ...
Прочетете повече

  13 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:...
Прочетете повече

  07 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ...
Прочетете повече

  07 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ...
Прочетете повече

  05 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:...
Прочетете повече

  05 Декември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:...
Прочетете повече

  01 Декември 2023
СЪОБЩЕНИЕ: От 01.12.2023 г. Община Кърджали стартира изпълнението на подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.003-0129-С01 „Бъдеще за децата на община Кърджали”, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г.
Прочетете повече

  30 Ноември 2023
ЗАПОВЕД: РАЗРЕШАВАМ: Да се ограничи поетапно за движение на ППС ул. "Вела Пеева" в участъка от кръстовището с ул."Тина Киркова" до кръстовището с ул "Мара Мутафова" в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на строителните работи за обект: „Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в кв. Гледка и кв. Горна Гледка" за времето от 08.00 часа на 01.12.2023г. до 20.00часа на 22.12.2023г.
Прочетете повече

  29 Ноември 2023
Община Кърджали приключи изпълнението на проект „Осигуряване на достъпна среда за предоставяне на социални услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания „Недялка Камбурова”, по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата
Прочетете повече

  21 Ноември 2023
Община Кърджали приключи изпълнението на договор № РД04-31/12.01.2023г., проект „Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж-Кърджали“, по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд”, финансирана от фонд „Социална закрила“
Прочетете повече

  21 Ноември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.97 от 21.11.2023 г. е обнародван одобрен проект...
Прочетете повече

  14 Ноември 2023
Община Кърджали уведомява своите жители,че срокът за подаване на Заявления за определяне на такса битови отпадъци за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци за 2024 г. е 30 ноември 2023г.
Прочетете повече

  01 Ноември 2023
Заповед №1430 от 30.10.2023: Да се затвори за движение на ППС ул. „Вела Пеева" в участъка от ул. „Тина Киркова" до ул."Ана Маймункова" заедно с кръстовището ул. „Тина Киркова" с ул. „Вела Пеева" във връзка с изпълнение на СМР за доизграждане на Главен канализационен клон
Прочетете повече

  30 Октомври 2023
„Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта“ - Асоциацията за инсулт и афазия стартира национална кампания по повод 29 октомври, Световния ден за борба с инсулта
Прочетете повече

  23 Октомври 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.88 от 20.10.2023 г. е обнародван одобрен проект...
Прочетете повече

  18 Октомври 2023
Заповед относно временно отменяне режима за почасово платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на почасово платено паркиране - Синя зона, гр. Кърджали за периода от 08:30 до 13:30 часа на 21.10.2023г.
Прочетете повече

  16 Октомври 2023
ЗАПОВЕД №1302/13.10.2023 г. относно затваряне за движение на ППС на ул. "Младост" в участъка от ул. "Върбица" до ул. "Крумовградска" във връзка с изпълнение на СМР
Прочетете повече

  12 Октомври 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.85 от 10.10.2023 г. са обнародвани одобрени проекти...
Прочетете повече

  11 Октомври 2023
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс за длъжността : психолог по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали», по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Административен договор за предоставяне на
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign