Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  30 Септември 2019
Обявление от ДГ "Мечо пух" с. Чифлик относно набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Схема Училищно мляко".
Прочетете повече

  30 Септември 2019
Обява за представяне на проектни предложения по процедура BG05M2OP001-3.010 МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 2 „ Образователна интеграция  на ученици от маргинализирани общности “, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020  
Прочетете повече

  27 Септември 2019
Обявление от ДГ "Ян Бибиян" гр. Кърджали относно набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Схема Училищно мляко"
Прочетете повече

  27 Септември 2019
Обявление от ДГ "Детелина" гр. Кърджали относно набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Схема Училищно мляко".
Прочетете повече

  17 Септември 2019
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта за поземлен имот 40909.125.16, кв.26 по плана на комплекс ” Техникуми ” гр.Кърджали.
Прочетете повече

  17 Септември 2019
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта за кв.” Байкал” - кв.39, кв.43, кв.46 и кв.163 по плана на Кърджали.”
Прочетете повече

  16 Септември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.72 от 13.09.2019г. е обнародван одобрен проект приет с :Р Е Ш Е Н И Е № 203 от 08 август 2019г.
Прочетете повече

  02 Септември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.69 от 30.08.2019г. е обнародван одобрен проект приет с : РЕШЕНИЕ № 185 от 15 юли 2019г.
Прочетете повече

  27 Август 2019
Уважаеми госпожи и господа, Община Кърджали има удоволствието да Ви покани да участвате в заключителна пресконференция по проект: „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора”
Прочетете повече

  27 Август 2019
О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.214 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"
Прочетете повече

  20 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.66 от 20.08.2019г. e обнародван проект приет с РЕШЕНИЕ № 188 от 20 август 2019г.
Прочетете повече

  20 Август 2019
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СЕВИНЧ РАМАДАН ОРМАНДЖИЕВА, ГЕОРГИ СТАЙКОВ ГЕОРГИЕВ, НАЗИФЕ РАСИМ ЮМЕР, ЦВЕТАН СТОЯНОВ НЕШЕВ, БОРИСЛАВ СЕРГЕЕВ ХАДЖИЕВ, ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА, ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ ХАСКОВО ЕООД, ТАНЯ КОЛЕВА КАВРЪКОВА, МУЗАФЕР ИБРЯМ ХАЛИЛ, ДАНИЕЛА ГЕНЧОВА СТОЕВА, МАРЧО ДЕЛЧЕВ АНЧЕВ, СУЛТАН САЛИФ ХАСАН, ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИЛИЕВ, АНГЕЛ АНГЕЛОВ ЧАКЪРОВ, БРИГИТА ДЕНИСЛАВОВА
Прочетете повече

  20 Август 2019
Обява за представяне на проектни предложения по процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
Прочетете повече

  16 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ ПО ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ
Прочетете повече

  12 Август 2019
Във връзка с непрекъснато увеличаващата се необходимост от обособяване на територии за нови християнски и мюсюлмански гробища и все по ограничените свободни площи в съществуващия Гробищен парк ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ кани обществеността на „ОБСЪЖДАНЕ НА ИДЕИ ЗА ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА НОВ ГРОБИЩЕН ПАРК НА ГР. КЪРДЖАЛИ“
Прочетете повече

  25 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект за ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ XLІІI в кв.151 по плана на ж.к. „Възрожденци”, гр.Кърджали” Дата на провеждане на общественото обсъждане 29.08.2019г. /четвъртък /от 16.00 часа. Място на провеждане - в заседателната
Прочетете повече

  25 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице Емрах Айхан Садък с последен известен адрес...
Прочетете повече

  24 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕНа заинтересованите, че в ДВ. бр.58 от 23.07.2019 г. е обнародван проект: На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ е изработен проект ПУП – План схеми за строеж: ”ЕСМ и прилежащата и инфраструктура на А 1 България ЕАД в гр.Кърджали ” - Изграждане на отклонения от оптична кабелна мрежа за: ...
Прочетете повече

  22 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ, че в ДВ. бр.57 от 19.07.2019г. са обнародвани одобрени проекти приети с :РЕШЕНИЕ №141 от 30 май 2019г. И РЕШЕНИЕ №156 от 20 юни 2019г. на Общински съвет Кърджали
Прочетете повече

  19 Юли 2019
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СИЛВИЯ АРСОВА НАРТ, ФИДАНКА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА, ДАНИЕЛ ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ, МАРТИН НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ, ГЮЛНАР АХМЕД АПТУРАМАН, БОЙКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА, ЕМБИЕ АХМЕД МЮМЮН, ВЕЛИЗАР АНГЕЛОВ ХРИСТОВ, КОНСТАНТИН КОЛЕВ КАВРЪКОВ, ВАЛЕНТИН МИТКОВ МАНОЛЧЕВ, АХМЕД ТАХИРЮМЕР МЮМЮН, ЕВЕЛИН ВЕЛИНОВ ХАДЖИЕВ, БАЙСЕ МЕХМЕДОВА МУСТАФОВА, ЮКСЕЛ МУСТАФА МЮМЮН, НИКОЛА ПЕТРОВ
Прочетете повече

  09 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.54 от 09.07.2019 г. е обнародван проект На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП - ПП / Подробен устройствен план - парцеларен план / на разпределителен газопровод в извън урбанизираната територия за захранване на с.Сипей и ПУП-План схема за газоразпределителна мрежа на на с.Сипей, общ.Кърджали.
Прочетете повече

  04 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице Емрах Айхан Садък с последен известен адрес гр.Кърджали,...
Прочетете повече

  04 Юли 2019
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ЙОРДАН СТОЕВ СОЛАКОВ, „АМБАЛАЖ” – ЕООД, „ТФ” – ЕООД, СААДЕТ СЕБАХТИН АХМЕД, ОКТАЙ СЕБАХТИН АХМЕД, „БЕЯНА-ЯНКО АЛАДЖОВ” – ЕТ, ВЕСКА ТЕНЕВА ДИМИТРОВА, ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ ТОНГОВ, ШЕНОЛ РЕШАД ЧОКОЙ, „БУЛКОМ” – ООД, АТАНАС КРАСИМИРОВ ВАКАРЕСКИ, ВАСИЛ ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ, ДОБРОМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ДЕЯН СИМЕОНОВ ЕМИЛОВ, АНДРЕЙ САВОВ ГЕНЧЕВ, „СЛАВИ –
Прочетете повече

  03 Юли 2019
Заповед на ДГ "Знаме на мира" с. Чилик за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  03 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№841/2.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Прекратявам процедурата за продажба на поземлен имот с №40909.27.1597 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали с площ 948.87 кв. м, с първоначална тръжна цена 11 353 лева. М О Т И В И:....
Прочетете повече

  02 Юли 2019
Заповед на ОУ "Иван Вазов" с. Широко поле за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  28 Юни 2019
Заповед на ДГ "Валентина Терешкова" с. Костино за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  26 Юни 2019
Заповед на ДГ "Пчеличка" с. Три могили за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  25 Юни 2019
Заповед на ДГ "Делфини" с. Опълченско за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  25 Юни 2019
Заповед на ДГ "Пролет" с. Рани лист за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  24 Юни 2019
Заповед на ДГ "Снежанка" с. Енчец за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  24 Юни 2019
Заповед на ДГ "Кокиче" с. Мост за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  24 Юни 2019
ОУ "Иван Вазов" с. Широко поле обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече

  18 Юни 2019
ДГ "Знаме на мира" с. Чилик обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече

  18 Юни 2019
ДГ "Валентина Терешкова" с. Костино обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече

  17 Юни 2019
Заповед на ОУ "Христо Смирненски" с. Мост за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  17 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.47 от 14.06.2019 г. са обнародвани проекти:
Прочетете повече

  15 Юни 2019
Обява за представяне на проектни предложения по процедура BG16М10Р002-3.012 МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Мярка «Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54»
Прочетете повече

  13 Юни 2019
Съобщение от ДГ "Орфей" гр. Кърджали и ДГ "Дъга" гр. Кърджали за прекратяване на преоцедура за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”
Прочетете повече

  12 Юни 2019
Заповед № 740/11.05.2019
Прочетете повече

  12 Юни 2019
Заповед № 734/10.05.2019
Прочетете повече

  11 Юни 2019
Заповед на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Стремци за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  07 Юни 2019
ДГ "Делфини" с. Опълченско обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече

  06 Юни 2019
ДГ "Пчеличка" с. Три могили обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече

  03 Юни 2019
ДГ "Дъга" гр. Кърджали обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече

  03 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.43 от 31.05.2019г. са обнародвани одобрени проекти приети с решения от 101 до 107 от 22 април 2019г. на Общински съвет Кърджали
Прочетете повече

  31 Май 2019
ДГ "Кокиче" с. Мост обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече

  31 Май 2019
ОУ "Христо Ботев" с. Бойно обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече

  31 Май 2019
ДГ "Орфей" гр. Кърджали обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече

  31 Май 2019
ДГ "Снежанка" с. Енчец обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign