Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  25 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка със Заповед № 1043 от 14.09.2018 г. за провеждане на публични търгове на 16.10.2018 г за продажба на имоти-общинска собственост, публикувана във в-к „Арда нюз” бр. 94 (2706) от 18.09.2018 г. и във в-к „Родопи 24x7” бр. 1555 от 18.09.2018 г., Община Кърджали съобщава, че поради допусната техническа грешка в т. 1, вместо УПИ Х-5658 да се чете УПИ Х-5686 и т. 2. вместо УПИ V-5656 да се чете
Прочетете повече

  12 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1030/12.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 10.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  12 Септември 2018
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ЮМЕР АХМЕД МЕХМЕД, СТЕФАН АТАНАСОВ ИЛЧЕВ, АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА АЙАН, ИСМАИЛ ХАЛИЛ, ИСМАИЛ, АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА, ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВИЧ ГАЙДЕК, СЛАВЧО СТОЯНОВ КАРАГЯУРОВ, ИБРАХИМ РЕМЗИ САЛИ, ЗЛАТИНА МИТРЕВА МЕТОДИЕВА, РУМЕН ЖИВКОВ РАДАНОВ, ВЕЛИЗАР ЖЕЛЯЗКОВ КОЛАРОВ, МЕХМЕД МУСТАФА МЕХМЕД, ЕРОЛ ЕМИН РУФАТ, САМИ ЕМИН МЮМЮН, ШАДИЕ НУРИ САДУЛА,
Прочетете повече

  03 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.72 от 31.08.2018г. са обнародвани одобрени проекти приети с : Р Е Ш Е Н И Е № 176 и № 177 от 26 юли 2018г.
Прочетете повече

  03 Септември 2018
На основание чл.129, ал.2, чл.124а, ал.2 във връзка с чл.62, ал.7, т.1 и т.3 от Закона за устройство на територията, Дирекция “ АСУТ ” при Общинска администрация - Кърджали, съобщава на заинтересованите, че със заповед № 962 от 22.08.2018г.......
Прочетете повече

  03 Септември 2018
Решение №68 от 21 март 2018 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 ог ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Кърджали реши:
Прочетете повече

  03 Септември 2018
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на Янка Методиева Димитрова, с последен известен адрес: гр.Кърджали, ул.”Вашингтон” №1, вх.Г, ет.3, ап.17 и Таня Петрова Кирова с последен известен адрес: гр.Кърджали, ул.”Добруджа“, № 10, вх.Б, ет.2, ап.12
Прочетете повече

  03 Септември 2018
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица Исмегюл Ахмед Хаджибекир с последен известен адрес гр.Кърджали, ул.”Ивайло” № 15
Прочетете повече

  19 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че е изработен проект за изменение на „ПУП- ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на част УПИ VIII отреден за парк, за отдих и култура, стадион, астрономическа обсерватория, бр.могила, ателиета на изкуствата, дом на туриста, ресторант и УПИ IX в кв.108 по плана на град Кърджали, община Кърджали”.
Прочетете повече

  18 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че е изработен проект за изменение на „ПУП- ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на част УПИ VIII отреден за парк, за отдих и култура, стадион, астрономическа обсерватория, бр.могила, ателиета на изкуствата, дом на туриста, ресторант и УПИ IX в кв.108 по плана на град Кърджали, община Кърджали”.
Прочетете повече

  16 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на живущите в блок ”Чучулига 2” и блок ”Чучулига 3”, гр.Кърджали, че със заповед №824/12.07.2018г. на Кмета на Община Кърджали е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ / ...
Прочетете повече

  16 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Азис Сюлейманов Еминов с последен известен адрес: с.Крин,...
Прочетете повече

  16 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Ахмед Мюмюн Мурад с последен известен адрес ...
Прочетете повече

  10 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.57 от 10.07.2018 г. е обнародван проект: На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ е изработен проект за ПУП – ПП / Подробен устройствен план - Парцеларен план / за обект: “ Реконструкция на магистрален водопровод на ВС ”Боровица” от село Ненково до ПСПВ ”Енчец”, находящ се на територията на община Черноочене и община Кърджали, област
Прочетете повече

  05 Юли 2018
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, Проект: Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, Договор № BG05M9OP001-2.010-0348-C01 за БФП ОБЯВЯВА прием на документи за следните длъжности: 1. Социален работник; 2. Психолог.
Прочетете повече

  20 Юни 2018
ОБЯВА: Управителният съвет на „СПОРТЕН КЛУБ ПО КАНУ-КАЯК - ПЕРПЕРИКОН” със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, кв.Възрожденци бл. 97, вх.А, ап.14(ф.д. №9/2013 г. на Кърджалийски окръжен съд) на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква общото събрание/ОС/...
Прочетете повече

  18 Юни 2018
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на живущите в блок ”Чучулига 2” и блок ”Чучулига 3”, гр.Кърджали, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ / Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / на урегулиран поземлен имот ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ, кв.107 по
Прочетете повече

  18 Юни 2018
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Ахмед Мюмюн Мурад и Салимехмед Дургут Мехмед......
Прочетете повече

  29 Май 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект за ”Изменение на Общ устройствен план и проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и одобряване на задание за подробен устройствен план на УПИ IV-448,451,457, УПИ V-452,457, УПИ VI-453,454, УПИ VIII-455,457 и УПИ IX-447,450 в кв.223
Прочетете повече

  29 Май 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ ІI-2 в кв.91, УПИ ІІ-501, УПИ І-502 в кв.245 и УПИ І-499 в кв.246 по плана на Централна градска част на град Кърджали.”
Прочетете повече

  29 Май 2018
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект за ”Изменение на Общ устройствен план и проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и одобряване на задание за подробен устройствен план на УПИ IV-448,451,457, УПИ V-452,457, УПИ VI-453,454, УПИ VIII-455,457 и УПИ IX-447,450 в кв.223 по плана на „Стара градска
Прочетете повече

  29 Май 2018
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ ІI-2 в кв.91, УПИ ІІ-501, УПИ І-502 в кв.245 и УПИ І-499 в кв.246 по плана на Централна градска част на град Кърджали.” Дата на провеждане на общественото обсъждане – 29.06.2018г. / четвъртък /от 16.00 часа. Място на провеждане - в
Прочетете повече

  29 Май 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.43 от 25.05.2018г. e обнародван проект основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план свързан с Регионални прединвестиционни проучвания /РПИП/ за обособена територия на “ВиК” ООД, град Кърджали:
Прочетете повече

  21 Май 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №603/21.05.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.06.2018 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №402, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  14 Май 2018
Община Кърджали съобщава на заинтересуваните, че в ДВ. бр.39 от 11.05.2018г. са обнародвани проекти На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, че са изработени подробни устройствени планове свързани с Регионални прединвестиционни проучвания /РПИП/ за обособена територия на “ВиК” ООД, град Кърджали:
Прочетете повече

  10 Май 2018
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ: Инициативен комитет от граждани на Община Кърджали за преименуване на стадион „Дружба“, представляван от Ивана Калчева
Прочетете повече

  09 Май 2018
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: „З и Д ГРУП”ООД , ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН ХАЛИЛ, „СЪН КАЛЪР”ООД, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ БАЙДАНОВ, „СЕ-БУ-ТЕКС” ООД, „ЖИВКО РАДЕВ 1971”-ЕООД, „МОНИ-208”-ЕООД, „ИЛКЕ ТЕКСТИЛ” ЕООД, ШЕНАЙ ЕМИН МУСТАФА-ГЕНОВА, ЕМИЛИЯ МАРИНОВА МАРИНОВА, КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, ИВАН РУСЕВ ИВАНОВ, АЙЛИН СЕВАЛ СЬОНМЕЗ, РАНГЕЛ ЗДРАВКОВ НЕДЯЛКОВ, ДОБРОМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ХАФИЗЕ СЕБАХТИН АРИФ,
Прочетете повече

  02 Май 2018
ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020
Прочетете повече

  27 Април 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.36 от 27.04.2018г. е обнародван одобрен проект приет с : Р Е Ш Е Н И Е № 68 от 21 март 2018г. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 ог ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Кърджали реши:...
Прочетете повече

  27 Април 2018
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:...
Прочетете повече

  23 Април 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на ” Би-Ен-Би- груп ” ООД с последен известен адрес: гр.Варна, район ”Приморско”...
Прочетете повече

  23 Април 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.34 от 20.04.2018г. е обнародван одобрен проект приет с :Р Е Ш Е Н И Е № 69 21 март 2018г.
Прочетете повече

  19 Април 2018
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект за ” Изменение на Общ устройствен план и проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и одобряване на задание за подробен устройствен план на УПИ IV-448,451,457, УПИ V-452,457, УПИ VI-453,454, УПИ VIII-455,457 и УПИ IX-447,450 в кв.223 по плана на „Стара градска
Прочетете повече

  18 Април 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересуваните, че със Заповед № РД-09-83 / 13.04.2018г. на Областен управител на област Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПП / Подробен устройствен план - Парцеларен план / за обект: “ Реконструкция на магистрален водопровод на ВС ”Боровица” ...
Прочетете повече

  03 Април 2018
Община Кърджали съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр.30 от 03.04.2018 г. е обнародван проект приет с РЕШЕНИЕ № 48 от 27 февруари 2018г. за одобрение на изменението на ПУП - ПРЗ / подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на площад ”Хаджи Димитър” за кв.14 УПИ ХХІІІ, УПИ ХХІV и ХХV, кв.229 УПИ І и кв.134 УПИ VІ по плана на гр.Кърджали
Прочетете повече

  02 Април 2018
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ЮКСЕЛ МУСТАФА ОСМАН, РОКЖЕН САБРИ КАРАГЬОЗ, ЕРДЖАН АЗИС ЮСЕИН, КАЛИНКА ХРИСТОВА МИТКОВА, МЕСТАН МУСТАФА АХМЕД, МЮМЮН ХАСАН ЮСЕИН, ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МИТКОВ, ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ДИМИТРОВ, МУСТАФА САЛИ МЕХМЕДАЛИ, САЛИМ ТАСИМ БЕКИР, ФАХРИ ИЛЯЗ МЮМЮН,ИВАН СТОЯНОВ ЧАБАДЖАКОВ, ВАЛЕНТИН МАРИНОВ МАРТИНОВ, ЗАФИР СИЛВИЕВ ХАРИЗАНОВ, НЕДЖАТИН РЕДЖЕБ ОСМАН, ХАЛИЛ ФЕИМ
Прочетете повече

  28 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Списък на спортни обекти и съоръжения общинска собственост за отдаване под наем на лицензирани спортни организации или спортни клубове, както следва:
Прочетете повече

  26 Март 2018
Община Кърджали съобщава на заинтересованите, че ДВ. бр.26 от 23.03.2018г са обнародвани проекти: Р Е Ш Е Н И Е № 22 от 31 януари 2018г. и РЕШЕНИЕ № 57 от 27 февруари 2018г.
Прочетете повече

  26 Март 2018
Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Път 1-5 „Обходен път на град Кърджали", участьк от км 349+234 до км 349+422=348+997.32, в землището на село Дъждино, община Кърджали, област
Прочетете повече

  22 Март 2018
Решение на Министерски съвет за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Път I-5 „Обходен път на град Кърджали", участък от км 349+234 до км 349+422=348 + 997,32, в землището на село Дъждино, община Кърджали, област Кърджали
Прочетете повече

  21 Март 2018
Община Кърджали напомня на всички собственици на домашни кучета, че крайният срок за заплащане на годишната такса за притежание на куче в размер на 4.00 лева е 31 март 2018 година.
Прочетете повече

  16 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ О Б Я В Я В А ПРИЕМ на заявления-декларации от лица от всички населени места на Община Кърджали, желаещи да получават топъл обяд от Обществена трапезария по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Кърджали”, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Прочетете повече

  15 Март 2018
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ ІI-2 в кв.91, УПИ ІІ-501, УПИ І-502 в кв.245 и УПИ І-499 в кв.246 по плана на Централна градска част на град Кърджали.”
Прочетете повече

  15 Март 2018
СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СТАНОВИЩА И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ /приета с Решение № 31 от 20.02.2017 г. на Общински съвет – Кърджали/
Прочетете повече

  07 Март 2018
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Проект за Изменение и допълнение на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ.
Прочетете повече

  28 Февруари 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Кърджали, че в срок от 01.03.2018 г. до 10.03.2018 г. започва приемане на заявления за наемане без търг или конкурс на пасища, мери и
Прочетете повече

  26 Февруари 2018
Община Кърджали обявява на заинтересованите, че в ДВ. бр.17 от 23.02.2018г. е обнародван проект
Прочетете повече

  21 Февруари 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на ” Би-Ен-Би- груп ” ООД с последен известен адрес: ...
Прочетете повече

  21 Февруари 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ” Дениз Учар ” ООД, като собственик на урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІ-5758 и УПИ ХVІІІ-5758 с идентификатори № 40909.111.22 и 23 по КК на гр.Кърджали, с последен известен адрес ...
Прочетете повече

  16 Февруари 2018
Образец проектен фиш
Прочетете повече2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign