Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  20 Юни 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр. 49 от 20.06.2017 г. е обнародван проект: РЕШЕНИЕ № 117от 22 май 2017г. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 ог ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет реши:
Прочетете повече

  19 Юни 2017
ЗАПОВЕД относно прекратяване на договорни отношения с Щерю Йорданов Желев
Прочетете повече

  12 Юни 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Веселин Запров Димитров с последен известен адрес гр.Кърджали....
Прочетете повече

  12 Юни 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Желязка Тенева Петрова с последен известен адрес: гр.Кърджали...
Прочетете повече

  01 Юни 2017
ЗАПОВЕД относно прекратяване провеждането на процедурата на открит конкурс с предмет избор на лицензиран – лесовъд за маркиране и сортиментиране, оценка за добив на корен на дървета за сеч
Прочетете повече

  29 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр. 41 от 23.05.2017 г. e обнародван проект: На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, че е изработен проект на ПУП - ПП /подробен устройствен план - парцеларен план / на Обект: “ Нов ел. провод 20кV и БКТП на туристически център ” Перперикон”, Община Кърджали.
Прочетете повече

  22 Май 2017
На всниманието на всички съсобственици на сградата и имота находящ се на ул. „Републиканска" №6, гр. Кърджали
Прочетете повече

  09 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.36 от 05.05.2017г. са обнародвани одобрени проекти приети с :
Прочетете повече

  04 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица..
Прочетете повече

  04 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Елмира Минчева Ганчева с последен известен адрес ....
Прочетете повече

  03 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Вълко Батуров Вълков и Гинка Иванова Вълкова с последен известен адрес:...
Прочетете повече

  26 Април 2017
ПОКАНА за доброволно плащане до ГЮЛДЖАН МУРАД ХАЛИЛ
Прочетете повече

  04 Април 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.28 от 04.04.2017г. е обнародван одобрен проект приет с :РЕШЕНИЕ № 25 от 27 януари 2017г.
Прочетете повече

  16 Март 2017
СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността : Началник отдел „ИКС”
Прочетете повече

  15 Март 2017
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Проект „Грижа за независим живот, Договор № BG05M9OP001-2.002-0274-C001 обявява приев на документи за следниге дръжности:
Прочетете повече

  07 Март 2017
Ръководството на община Кърджали съобщава на гражданите, че предварителния списък на картотекираните семейства за 2017г. е изнесен на входа на общината на 06.03.2017г.
Прочетете повече

  07 Март 2017
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Златка Стоева Тодорова и Стойчо Руменов Павлов с последен известен адрес:
Прочетете повече

  07 Март 2017
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Апостол Николов Маринов с последен известен адрес:
Прочетете повече

  28 Февруари 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Кърджали, че в срок от 01.03.2017 г. до 10.03.2017 г. започва приемане на заявления за наемане без търг или конкурс на пасища, мери и
Прочетете повече

  10 Февруари 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВA На заинтересованите, че в ДВ. бр.14 от 10.02.2017 г. са обнародвани проекти: ...
Прочетете повече

  08 Февруари 2017
Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, кандидати за подпомагане по схемите за директни плащания могат да бъдат само земеделските стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. и извършили регистрация на правно основание на използваните от тях площи. Сроковете за регистрация са както следва: - регистрация на правно основание на използваните площи в
Прочетете повече

  06 Февруари 2017
ЗАПОВЕД относно прекратяване на договорни отношения с Айше Хасан Адем
Прочетете повече

  19 Януари 2017
ЗАПОВЕД № 81/19.01.2017г. относно прекратяване на аренда
Прочетете повече

  17 Януари 2017
ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Радко Иванов Мавродиев и Стойчо Иванов Мавродиев с последен известен адрес: ...
Прочетете повече

  17 Януари 2017
ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Таня Петрова Кирова с последен известен адрес: ...
Прочетете повече

  12 Януари 2017
Обявление на МРРБ за отчуждаване на части от имоти село Седловина, община Кърджали
Прочетете повече

  09 Януари 2017
На основание чл.30, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона законцесиите, в изпълнение на чл.43, ал.1 от Закона за концесиите във връзка с Обявление за концесия, публикувано в електронната страница на Държавен вестник на 03.01.2017 г. под № 1 и в Националния концесионен регистър под № А-000841 от 03.01.2017 г., Община Кърджали обявява:
Прочетете повече

  03 Януари 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава за обществено обсъждане на проект ” Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ VІІІ-514 отреден за производствено и складова дейност в кв.23 по плана на ж.к.” Възрожденци ”, гр.Кърджали. ” Датата на провеждане на общественото обсъждане - 09.01.2017г. /понеделник/ от 14.00 часа.
Прочетете повече

  27 Декември 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.102 от 23.12.2016 г. е обнародван проект приет с:
Прочетете повече

  19 Декември 2016
Община Кърджали съобщава на заинтересуваните,че в ДВ бр.97/06.12.2016г. е обнародвано обявление за одобрени планове на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за зони за земеделско ползване както следва:
Прочетете повече

  12 Декември 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с обява за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 28.12.2016 г. във в-к „Арда нюз” бр. 146 (366) от 30.11.2016 г. и във в-к Родопи 24x7 бр. 1329 от 30.11.2016 г., съобщаваме Ви, че ...
Прочетете повече

  06 Декември 2016
ЗАПОВЕД № 1262/05.12.2016г.
Прочетете повече

  05 Декември 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Найме Мехмед Мурад, с последен известен адрес: с.Зелениково, като собственик на неурегулиран поземлен имот № 000135, Назиле Фейзула Мехмед с последен известен
Прочетете повече

  28 Ноември 2016
Кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис и Общинска администрация- Кърджали удължават срока за набиране на предложения по проектобюджета на община Кърджали за 2017 година до края на месец декември 2016 г.
Прочетете повече

  24 Ноември 2016
Заповед относно изземване на общински имот
Прочетете повече

  18 Ноември 2016
Във връзка с обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на 14.12.2016г. във в-к „Арда нюз” бр.№139 от 15.11.2016г. и във в-к Родопи 24X7 бр.№1322 от 15.11.2016г., съобщаваме ви, че ...
Прочетете повече

  16 Ноември 2016
Покана за доброволно изпълнение
Прочетете повече

  11 Ноември 2016
Уведомление за прекратяване на Договор №12698-02/15.10.2015г. за отдаване под наем на общински имот представляващ: Част от паркинг, находящ се зад читалище "Обединение", гр. Кърджали
Прочетете повече

  08 Ноември 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на Димо Митков Кръстев като собственик на поземлен имот № 72, кв.17а по плана на с.Долно Зелениково, с последен известен адрес:
Прочетете повече

  08 Ноември 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице. Мария Тодорова Христова с последен известен адрес:
Прочетете повече

  01 Ноември 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Али Мустафов Насуфов с последен известен адрес:
Прочетете повече

  01 Ноември 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ” МЗ ИНВЕСТ ” ООД с последен известен адрес:
Прочетете повече

  01 Ноември 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Найме Мехмед Мурад, с последен известен адрес:
Прочетете повече

  25 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.83 от 21.10.2016г. е обнародван одобрен проект приет с :РЕШЕНИЕ № 233 от 13 септември 2016г.
Прочетете повече

  19 Октомври 2016
ЗАПОВЕД относно отменяне на ЗАПОВЕД № 57/30.06.2016г.
Прочетете повече

  19 Октомври 2016
Проект за Общ устройствен план на Община Кърджали във връзка с второ обществено обсъждане на Проект за Общ устройствен план на Община Кърджали и Екологична оценка към него.
Прочетете повече

  18 Октомври 2016
Заповед относно сметосъбиране и сметоизвозване
Прочетете повече

  12 Октомври 2016
Уведомление до НЮ АДВЕРТАЙЗИНГ ЕООД, на основание чл. 61, ал.3 от АПК
Прочетете повече

  03 Октомври 2016
ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ” МЗ ИНВЕСТ ” ООД с последен известен адрес:...
Прочетете повече

  19 Септември 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”
Прочетете повече2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign