Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  18 Януари 2019
ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Мустафа Вежди Мехмед с последен известен адрес:...
Прочетете повече

  10 Януари 2019
Община Кърджали напомня на всички собственици на домашни кучета, че крайният срок за заплащане на годишната такса за притежание на куче в размер на 4.00 лева е 31 март 2019 година.
Прочетете повече

  08 Януари 2019
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ Временната комисия за подбор на кандидатите за Обществен посредник, избрана с Решение № 268/17.12. 2018 г. ОБЯВЯВА на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.12 и чл.13 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на Община Кърджали, процедура за подбор на кандидатите за Обществен посредник на Община Кърджали.
Прочетете повече

  19 Декември 2018
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: „БОСТЪН” ЕООД, БИЛЯН МЛАДЕНОВ СМИЛЯНОВ, РУМЕН ДИМИТРОВ ПЕТКОВ, ВИОЛЕНА СМИЛЯНОВА ЧАНКОВА, АНИФЕ АХМЕД НИЯЗИ, ОСМАН САДУЛА НИЯЗИ, МАХМУД ЮСЕИН РАШИД, МИЛЕНА АНАНИЕВА АСЕНОВА , ЕТ”АДИУС-ЮСЕИН ФАХРИ”, ЕТ”АЛПИ-АЙ-АЛПЕР АЛИ”, „БУБИ-ЮЛИЯНА ПЕНКОВА” ЕТ, ”ИВА-92-СТАНКА ПЕТКОВА” ЕТ, „СЕМИ-СЕЛИМЕ ХАСАН” , ЕТ” СЕРЖО-САДЪК ТАХИР, ЕТ”СИМОНА-97-РУМЯНА ХУБЧЕВА”,
Прочетете повече

  18 Декември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на: Антоанета Страшимирова Петкова като собственик на урегулиран поземлен имот...
Прочетете повече

  18 Декември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр.105 от 18.12.2018 г. са обнародвани проекти:
Прочетете повече

  12 Декември 2018
УВЕДОМЛЕНИЕ за едностранно прекратяване на договор с фирма "УСТА СТРОЙ" ООД.
Прочетете повече

  11 Декември 2018
На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ” Предложение за изменение на Общ устройствен план в частта за УПИ ХV, кв.231 по плана на Стара градска част на град Кърджали. Дата на провеждане на общественото обсъждане – 07.01.2019г. / понеделник /от 16.00 часа. Място на провеждане - в заседателната зала на Община Кърджали №303
Прочетете повече

  27 Ноември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали , на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на следните заинтересувани лица Исмегюл Ахмед Хаджибекир с последен известен адрес:...
Прочетете повече

  27 Ноември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Мустафа Вежди Мехмед с последен известен адрес:...
Прочетете повече

  05 Ноември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА І. Списък на спортни обекти и съоръжения общинска собственост за отдаване под наем на лицензирани спортни организации, както следва: 1.Зала за вдигане на тежести на първи етаж в сградата на спортен к-с „Арпезос” ... 2.Зала за спортни игри /волейбол, баскетбол/ на втори етаж в сградата на спортен к-с „Арпезос” ... 3.Боксова зала на трети етаж в сградата на
Прочетете повече

  01 Ноември 2018
ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ И УСЛУГИ В ДОМА”
Прочетете повече

  29 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, Заповед №1218 гр. Кърджали, 29.10.2018 г. Заповед №1125 от 08.10.2018 г., публикувана във в-к „Арда нюз” бр. 102 от 10.10.2018 г. и във в-к „Родопи 24x7” бр. 1564 от 10.10.2018 г., в частта т. 1.3, поради влязла в сила нов идентификатор на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището с.Болярци.
Прочетете повече

  22 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта за кв.”Студен кладенец” - кв.107, кв.109, кв.109а, кв.122 кв.123 и кв.136 по плана на Кърджали.” Обсъждането ще се проведе на 23.11.2018г. / петък /от 16.00 часа в заседателната зала на Община Кърджали №303
Прочетете повече

  10 Октомври 2018
ОБЯВА Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, Проект: Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, Договор № BG05M9OP001-2.010-0348-C01 за БФП ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА В ДОМАШНА СРЕДА – „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” И КАНДИДАТИ ЗА
Прочетете повече

  10 Октомври 2018
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, Проект: Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, Договор № BG05M9OP001-2.010-0348-C01 за БФП ОБЯВЯВА прием на документи за следните длъжности в Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”:
Прочетете повече

  08 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1122/8.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали при следните условия:...
Прочетете повече

  28 Септември 2018
Община Кърджали има удоволствието да Ви покани на Дни на отворените врати по проект BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „Активно включване за по-добър живот"
Прочетете повече

  27 Септември 2018
Община Кърджали има удоволствието да Ви покани на официално откриване на Център за предоставяне на социални и интегрирани услуги, по проект BG05M9OP001-2.005-0135-С01 „Активно включване за по-добър живот"
Прочетете повече

  25 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на: Хасан Юмер Хасан като собственик на поземлин имот...
Прочетете повече

  25 Септември 2018
Община Кърджали съобщава на заинтересуваните, че в ДВ. бр.78 от 21.09.2018г. e обнародван проект на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП - ПП /подробен устройствен план - парцеларен план / на “ Укрепващо съоръжение / подпорна стена/ на брега и входна шахта на дюкер под р. Арда на подобект: ...
Прочетете повече

  25 Септември 2018
П О К А Н А: УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Кърджали има удоволствието да Ви покани на Кръгла маса по повод „Резултати от проведено проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на предоставяните услуги от социалното предприятие в Община Кърджали” по проект: Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”.
Прочетете повече

  25 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка със Заповед № 1043 от 14.09.2018 г. за провеждане на публични търгове на 16.10.2018 г за продажба на имоти-общинска собственост, публикувана във в-к „Арда нюз” бр. 94 (2706) от 18.09.2018 г. и във в-к „Родопи 24x7” бр. 1555 от 18.09.2018 г., Община Кърджали съобщава, че поради допусната техническа грешка в т. 1, вместо УПИ Х-5658 да се чете УПИ Х-5686 и т. 2. вместо УПИ V-5656 да се чете
Прочетете повече

  12 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1030/12.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 10.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  12 Септември 2018
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ЮМЕР АХМЕД МЕХМЕД, СТЕФАН АТАНАСОВ ИЛЧЕВ, АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА АЙАН, ИСМАИЛ ХАЛИЛ, ИСМАИЛ, АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА, ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВИЧ ГАЙДЕК, СЛАВЧО СТОЯНОВ КАРАГЯУРОВ, ИБРАХИМ РЕМЗИ САЛИ, ЗЛАТИНА МИТРЕВА МЕТОДИЕВА, РУМЕН ЖИВКОВ РАДАНОВ, ВЕЛИЗАР ЖЕЛЯЗКОВ КОЛАРОВ, МЕХМЕД МУСТАФА МЕХМЕД, ЕРОЛ ЕМИН РУФАТ, САМИ ЕМИН МЮМЮН, ШАДИЕ НУРИ САДУЛА,
Прочетете повече

  03 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.72 от 31.08.2018г. са обнародвани одобрени проекти приети с : Р Е Ш Е Н И Е № 176 и № 177 от 26 юли 2018г.
Прочетете повече

  03 Септември 2018
На основание чл.129, ал.2, чл.124а, ал.2 във връзка с чл.62, ал.7, т.1 и т.3 от Закона за устройство на територията, Дирекция “ АСУТ ” при Общинска администрация - Кърджали, съобщава на заинтересованите, че със заповед № 962 от 22.08.2018г.......
Прочетете повече

  03 Септември 2018
Решение №68 от 21 март 2018 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 ог ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Кърджали реши:
Прочетете повече

  03 Септември 2018
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на Янка Методиева Димитрова, с последен известен адрес: гр.Кърджали, ул.”Вашингтон” №1, вх.Г, ет.3, ап.17 и Таня Петрова Кирова с последен известен адрес: гр.Кърджали, ул.”Добруджа“, № 10, вх.Б, ет.2, ап.12
Прочетете повече

  03 Септември 2018
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица Исмегюл Ахмед Хаджибекир с последен известен адрес гр.Кърджали, ул.”Ивайло” № 15
Прочетете повече

  19 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че е изработен проект за изменение на „ПУП- ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на част УПИ VIII отреден за парк, за отдих и култура, стадион, астрономическа обсерватория, бр.могила, ателиета на изкуствата, дом на туриста, ресторант и УПИ IX в кв.108 по плана на град Кърджали, община Кърджали”.
Прочетете повече

  18 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че е изработен проект за изменение на „ПУП- ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на част УПИ VIII отреден за парк, за отдих и култура, стадион, астрономическа обсерватория, бр.могила, ателиета на изкуствата, дом на туриста, ресторант и УПИ IX в кв.108 по плана на град Кърджали, община Кърджали”.
Прочетете повече

  16 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на живущите в блок ”Чучулига 2” и блок ”Чучулига 3”, гр.Кърджали, че със заповед №824/12.07.2018г. на Кмета на Община Кърджали е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ / ...
Прочетете повече

  16 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Азис Сюлейманов Еминов с последен известен адрес: с.Крин,...
Прочетете повече

  16 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Ахмед Мюмюн Мурад с последен известен адрес ...
Прочетете повече

  10 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.57 от 10.07.2018 г. е обнародван проект: На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ е изработен проект за ПУП – ПП / Подробен устройствен план - Парцеларен план / за обект: “ Реконструкция на магистрален водопровод на ВС ”Боровица” от село Ненково до ПСПВ ”Енчец”, находящ се на територията на община Черноочене и община Кърджали, област
Прочетете повече

  05 Юли 2018
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, Проект: Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, Договор № BG05M9OP001-2.010-0348-C01 за БФП ОБЯВЯВА прием на документи за следните длъжности: 1. Социален работник; 2. Психолог.
Прочетете повече

  20 Юни 2018
ОБЯВА: Управителният съвет на „СПОРТЕН КЛУБ ПО КАНУ-КАЯК - ПЕРПЕРИКОН” със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, кв.Възрожденци бл. 97, вх.А, ап.14(ф.д. №9/2013 г. на Кърджалийски окръжен съд) на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква общото събрание/ОС/...
Прочетете повече

  18 Юни 2018
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на живущите в блок ”Чучулига 2” и блок ”Чучулига 3”, гр.Кърджали, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ / Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / на урегулиран поземлен имот ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ, кв.107 по
Прочетете повече

  18 Юни 2018
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Ахмед Мюмюн Мурад и Салимехмед Дургут Мехмед......
Прочетете повече

  29 Май 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект за ”Изменение на Общ устройствен план и проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и одобряване на задание за подробен устройствен план на УПИ IV-448,451,457, УПИ V-452,457, УПИ VI-453,454, УПИ VIII-455,457 и УПИ IX-447,450 в кв.223
Прочетете повече

  29 Май 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ ІI-2 в кв.91, УПИ ІІ-501, УПИ І-502 в кв.245 и УПИ І-499 в кв.246 по плана на Централна градска част на град Кърджали.”
Прочетете повече

  29 Май 2018
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект за ”Изменение на Общ устройствен план и проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и одобряване на задание за подробен устройствен план на УПИ IV-448,451,457, УПИ V-452,457, УПИ VI-453,454, УПИ VIII-455,457 и УПИ IX-447,450 в кв.223 по плана на „Стара градска
Прочетете повече

  29 Май 2018
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ ІI-2 в кв.91, УПИ ІІ-501, УПИ І-502 в кв.245 и УПИ І-499 в кв.246 по плана на Централна градска част на град Кърджали.” Дата на провеждане на общественото обсъждане – 29.06.2018г. / четвъртък /от 16.00 часа. Място на провеждане - в
Прочетете повече

  29 Май 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.43 от 25.05.2018г. e обнародван проект основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план свързан с Регионални прединвестиционни проучвания /РПИП/ за обособена територия на “ВиК” ООД, град Кърджали:
Прочетете повече

  21 Май 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №603/21.05.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.06.2018 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №402, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  14 Май 2018
Община Кърджали съобщава на заинтересуваните, че в ДВ. бр.39 от 11.05.2018г. са обнародвани проекти На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, че са изработени подробни устройствени планове свързани с Регионални прединвестиционни проучвания /РПИП/ за обособена територия на “ВиК” ООД, град Кърджали:
Прочетете повече

  10 Май 2018
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ: Инициативен комитет от граждани на Община Кърджали за преименуване на стадион „Дружба“, представляван от Ивана Калчева
Прочетете повече

  09 Май 2018
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: „З и Д ГРУП”ООД , ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН ХАЛИЛ, „СЪН КАЛЪР”ООД, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ БАЙДАНОВ, „СЕ-БУ-ТЕКС” ООД, „ЖИВКО РАДЕВ 1971”-ЕООД, „МОНИ-208”-ЕООД, „ИЛКЕ ТЕКСТИЛ” ЕООД, ШЕНАЙ ЕМИН МУСТАФА-ГЕНОВА, ЕМИЛИЯ МАРИНОВА МАРИНОВА, КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, ИВАН РУСЕВ ИВАНОВ, АЙЛИН СЕВАЛ СЬОНМЕЗ, РАНГЕЛ ЗДРАВКОВ НЕДЯЛКОВ, ДОБРОМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ХАФИЗЕ СЕБАХТИН АРИФ,
Прочетете повече

  02 Май 2018
ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign