Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  18 Юни 2018
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Ахмед Мюмюн Мурад и Салимехмед Дургут Мехмед......
Прочетете повече

  29 Май 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект за ”Изменение на Общ устройствен план и проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и одобряване на задание за подробен устройствен план на УПИ IV-448,451,457, УПИ V-452,457, УПИ VI-453,454, УПИ VIII-455,457 и УПИ IX-447,450 в кв.223
Прочетете повече

  29 Май 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ ІI-2 в кв.91, УПИ ІІ-501, УПИ І-502 в кв.245 и УПИ І-499 в кв.246 по плана на Централна градска част на град Кърджали.”
Прочетете повече

  29 Май 2018
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект за ”Изменение на Общ устройствен план и проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и одобряване на задание за подробен устройствен план на УПИ IV-448,451,457, УПИ V-452,457, УПИ VI-453,454, УПИ VIII-455,457 и УПИ IX-447,450 в кв.223 по плана на „Стара градска
Прочетете повече

  29 Май 2018
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ ІI-2 в кв.91, УПИ ІІ-501, УПИ І-502 в кв.245 и УПИ І-499 в кв.246 по плана на Централна градска част на град Кърджали.” Дата на провеждане на общественото обсъждане – 29.06.2018г. / четвъртък /от 16.00 часа. Място на провеждане - в
Прочетете повече

  29 Май 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.43 от 25.05.2018г. e обнародван проект основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план свързан с Регионални прединвестиционни проучвания /РПИП/ за обособена територия на “ВиК” ООД, град Кърджали:
Прочетете повече

  21 Май 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №603/21.05.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.06.2018 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №402, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  14 Май 2018
Община Кърджали съобщава на заинтересуваните, че в ДВ. бр.39 от 11.05.2018г. са обнародвани проекти На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, че са изработени подробни устройствени планове свързани с Регионални прединвестиционни проучвания /РПИП/ за обособена територия на “ВиК” ООД, град Кърджали:
Прочетете повече

  10 Май 2018
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ: Инициативен комитет от граждани на Община Кърджали за преименуване на стадион „Дружба“, представляван от Ивана Калчева
Прочетете повече

  09 Май 2018
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: „З и Д ГРУП”ООД , ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН ХАЛИЛ, „СЪН КАЛЪР”ООД, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ БАЙДАНОВ, „СЕ-БУ-ТЕКС” ООД, „ЖИВКО РАДЕВ 1971”-ЕООД, „МОНИ-208”-ЕООД, „ИЛКЕ ТЕКСТИЛ” ЕООД, ШЕНАЙ ЕМИН МУСТАФА-ГЕНОВА, ЕМИЛИЯ МАРИНОВА МАРИНОВА, КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, ИВАН РУСЕВ ИВАНОВ, АЙЛИН СЕВАЛ СЬОНМЕЗ, РАНГЕЛ ЗДРАВКОВ НЕДЯЛКОВ, ДОБРОМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ, ХАФИЗЕ СЕБАХТИН АРИФ,
Прочетете повече

  02 Май 2018
ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020
Прочетете повече

  27 Април 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.36 от 27.04.2018г. е обнародван одобрен проект приет с : Р Е Ш Е Н И Е № 68 от 21 март 2018г. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 ог ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Кърджали реши:...
Прочетете повече

  27 Април 2018
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:...
Прочетете повече

  23 Април 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на ” Би-Ен-Би- груп ” ООД с последен известен адрес: гр.Варна, район ”Приморско”...
Прочетете повече

  23 Април 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.34 от 20.04.2018г. е обнародван одобрен проект приет с :Р Е Ш Е Н И Е № 69 21 март 2018г.
Прочетете повече

  19 Април 2018
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект за ” Изменение на Общ устройствен план и проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и одобряване на задание за подробен устройствен план на УПИ IV-448,451,457, УПИ V-452,457, УПИ VI-453,454, УПИ VIII-455,457 и УПИ IX-447,450 в кв.223 по плана на „Стара градска
Прочетете повече

  18 Април 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересуваните, че със Заповед № РД-09-83 / 13.04.2018г. на Областен управител на област Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПП / Подробен устройствен план - Парцеларен план / за обект: “ Реконструкция на магистрален водопровод на ВС ”Боровица” ...
Прочетете повече

  03 Април 2018
Община Кърджали съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр.30 от 03.04.2018 г. е обнародван проект приет с РЕШЕНИЕ № 48 от 27 февруари 2018г. за одобрение на изменението на ПУП - ПРЗ / подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на площад ”Хаджи Димитър” за кв.14 УПИ ХХІІІ, УПИ ХХІV и ХХV, кв.229 УПИ І и кв.134 УПИ VІ по плана на гр.Кърджали
Прочетете повече

  02 Април 2018
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ЮКСЕЛ МУСТАФА ОСМАН, РОКЖЕН САБРИ КАРАГЬОЗ, ЕРДЖАН АЗИС ЮСЕИН, КАЛИНКА ХРИСТОВА МИТКОВА, МЕСТАН МУСТАФА АХМЕД, МЮМЮН ХАСАН ЮСЕИН, ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МИТКОВ, ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ДИМИТРОВ, МУСТАФА САЛИ МЕХМЕДАЛИ, САЛИМ ТАСИМ БЕКИР, ФАХРИ ИЛЯЗ МЮМЮН,ИВАН СТОЯНОВ ЧАБАДЖАКОВ, ВАЛЕНТИН МАРИНОВ МАРТИНОВ, ЗАФИР СИЛВИЕВ ХАРИЗАНОВ, НЕДЖАТИН РЕДЖЕБ ОСМАН, ХАЛИЛ ФЕИМ
Прочетете повече

  28 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Списък на спортни обекти и съоръжения общинска собственост за отдаване под наем на лицензирани спортни организации или спортни клубове, както следва:
Прочетете повече

  26 Март 2018
Община Кърджали съобщава на заинтересованите, че ДВ. бр.26 от 23.03.2018г са обнародвани проекти: Р Е Ш Е Н И Е № 22 от 31 януари 2018г. и РЕШЕНИЕ № 57 от 27 февруари 2018г.
Прочетете повече

  26 Март 2018
Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Път 1-5 „Обходен път на град Кърджали", участьк от км 349+234 до км 349+422=348+997.32, в землището на село Дъждино, община Кърджали, област
Прочетете повече

  22 Март 2018
Решение на Министерски съвет за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Път I-5 „Обходен път на град Кърджали", участък от км 349+234 до км 349+422=348 + 997,32, в землището на село Дъждино, община Кърджали, област Кърджали
Прочетете повече

  21 Март 2018
Община Кърджали напомня на всички собственици на домашни кучета, че крайният срок за заплащане на годишната такса за притежание на куче в размер на 4.00 лева е 31 март 2018 година.
Прочетете повече

  16 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ О Б Я В Я В А ПРИЕМ на заявления-декларации от лица от всички населени места на Община Кърджали, желаещи да получават топъл обяд от Обществена трапезария по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Кърджали”, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Прочетете повече

  15 Март 2018
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ ІI-2 в кв.91, УПИ ІІ-501, УПИ І-502 в кв.245 и УПИ І-499 в кв.246 по плана на Централна градска част на град Кърджали.”
Прочетете повече

  15 Март 2018
СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СТАНОВИЩА И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ПОВОД ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ /приета с Решение № 31 от 20.02.2017 г. на Общински съвет – Кърджали/
Прочетете повече

  07 Март 2018
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Проект за Изменение и допълнение на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ.
Прочетете повече

  28 Февруари 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Кърджали, че в срок от 01.03.2018 г. до 10.03.2018 г. започва приемане на заявления за наемане без търг или конкурс на пасища, мери и
Прочетете повече

  26 Февруари 2018
Община Кърджали обявява на заинтересованите, че в ДВ. бр.17 от 23.02.2018г. е обнародван проект
Прочетете повече

  21 Февруари 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на ” Би-Ен-Би- груп ” ООД с последен известен адрес: ...
Прочетете повече

  21 Февруари 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ” Дениз Учар ” ООД, като собственик на урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІ-5758 и УПИ ХVІІІ-5758 с идентификатори № 40909.111.22 и 23 по КК на гр.Кърджали, с последен известен адрес ...
Прочетете повече

  16 Февруари 2018
Образец проектен фиш
Прочетете повече

  16 Февруари 2018
Обява за приема на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Кърджали по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Прочетете повече

  13 Февруари 2018
Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността: Главен архитект в дирекция „АРСО”
Прочетете повече

  12 Февруари 2018
Община Кърджали обявява конкурс за избор на здравен медиатор в с.Перперек, общ.Кърджали
Прочетете повече

  02 Февруари 2018
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ I-101, кв.91 по плана на Централна градска част на град Кърджали.” Дата на провеждане на общественото обсъждане – 01.03.2018г. / четвъртък /от 18.00 часа.
Прочетете повече

  01 Февруари 2018
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ I-101, кв.91 по плана на Централна градска част на град Кърджали.”
Прочетете повече

  30 Януари 2018
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: НИКОЛА ХРИСТОВ РУСЕВ, ГЮЛБАХАР РАШИД БАЙРЯМ, СВЕТЛА БАГРЯНОВА МОМЧИЛОВА, МЮМЮН МУСА АЛИ, ЙОЗДЖАН САФЕТ ДУРМУШ, НЕВЕН ИСКРЕНОВ ВЕЛЕВ, МЕХМЕД ФЕИМ ХАСАН, МАГДА КИРИЛОВА ПАЧЕМАНОВА, СЮЛЕЙМАН ХЮСАМЕТИНОВ АХМЕДОВ, ИВО ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ, ЮСЕИН БЕЙНУР БЕЙСИМ, АХМЕД МЕХМЕД ПЕЛИКАН, АНАНИ НАЙДЕНОВ АРГИРОВ, ЕЛИНА НАЙДЕНОВА АРГИРОВА, РЕМЗИЕ МЮМЮН АХМЕД, ДЖЮНЕЙТ
Прочетете повече

  23 Януари 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: ”Пътно подържане - Кърджали” ЕООД с управител Мариян Божидаров Кавракиров с последен известен адрес:
Прочетете повече

  19 Януари 2018
Кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис отправя покана до заинтересованите страни за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Кърджали по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Прочетете повече

  08 Януари 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.3 от 05.01.2018 г. е обнародван проект на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ / подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на пл.” Хаджи Димитър” за кв.14 УПИ ХХІІІ, УПИ ХХІV и ХХV, кв.229 УПИ І и кв.134 УПИ VІ по плана на гр.Кърджали
Прочетете повече

  08 Януари 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.3 от 05.01.2018г. са обнародвани одобрени проекти приети с : РЕШЕНИЕ №225 и РЕШЕНИЕ №226
Прочетете повече

  18 Декември 2017
ОБЯВА: Управителният съвет на „СПОРТЕН КЛУБ ПО КАНУ-КАЯК - ПЕРПЕРИКОН” със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, кв.Възрожденци бл. 97, вх.А, ап.14 (ф.д. №9/2013 г. на Кърджалийски окръжен съд) на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква общото събрание/ОС/...
Прочетете повече

  15 Декември 2017
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СИЛЯН СЛАВОТИНОВ АЛЕКСИЕВ, РУМЕН ХРИСТОВ НИКОЛОВ, ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ АНАДОЛИЕВ, ЗДРАВКО ИВАНОВ КОДЖАМАНОВ, ЯСЕН ВАКРИЛОВ ГЕОРГИЕВ, ОЛЕГ АНАТОЛИЕВИЧ ШЕСТАКОВСКИ, НИКОЛА МАРИНОВА ВАНЕВ, ОКТАЙ БЕХЧЕТ САЛИ, ВАРАДИН МИТКОВ МУСЕВ, ЕРДЖАН ШЕРИФ ХАШИМ, ХРИСТО ПЛАМЕНОВ СТОИЛОВ, ТОДОР СТАНИСЛАВОВ СТОЯНОВ, РАИФ МЮМЮН ШЕРИФ, ХЪЛМИЕ АПТУЛЛА ШЕРИФ, НЕШАД БАЙРАМ
Прочетете повече

  14 Декември 2017
Заповед РД-11-185/11.12.2017г. на ОД Земеделие - Кърджали
Прочетете повече

  14 Декември 2017
Заповед РД-11-184/11.12.2017г. на ОД Земеделие - Кърджали
Прочетете повече

  12 Декември 2017
Община Кърджали съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр.99 от 12.12.2017г. е обнародван проект На основание на чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е изработен проект на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Път I-5 „Обходен път на гр. Кърджали“ от км 334+447 до км 349+422.
Прочетете повече

  07 Декември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ” Дениз Учар ” ООД, като собственк на урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІ-5758 и УПИ ХVІІІ-5758 с идентификатори № 40909.111.22 и 23 по КК на гр.Кърджали, с последен известен адрес
Прочетете повече

  07 Декември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: ”Пътно подържане - Кърджали” ЕООД с управител Мариян Божидаров Кавракиров, като собственик на неурегулиран поземлен имот № 000142, с последен известен адрес:
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign