Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  09 Октомври 2015
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ , ЧЕ В ДВ. БР.77 ОТ 06.10.2015 Г. Е ОБНАРОДВАН ПРОЕКТ...
Прочетете повече

  09 Октомври 2015
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на заинтересуваните:
Прочетете повече

  08 Октомври 2015
Обявление относно: Одобряване на ПУП-ПП за обект: "Укрепване на свлачище в кв. Веселчане"..."
Прочетете повече

  05 Октомври 2015
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „директор” на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – кв. Пазара, ул. „Средец”
Прочетете повече

  17 Септември 2015
Заповед относно: Откриване на процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали
Прочетете повече

  18 Август 2015
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на Даниел Кирилов Русков като собственик на поземлин имот №015008
Прочетете повече

  05 Август 2015
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.59 от 04.08.2015г. са обнародвани одобрени проекти приети с :
Прочетете повече

  30 Юли 2015
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на Даниел Кирилов Русков...
Прочетете повече

  16 Юни 2015
О Б Я В Л Е Н И Е ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Съобщава за обществено обсъждане на проект „Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ І кв.66, отреден за ...
Прочетете повече

  14 Май 2015
Заповед относно: извършване на строително-монтажни работи /СМР/ на обект: „Ремонт на ВЛ 110kv „Осетия Моняк”
Прочетете повече

  12 Май 2015
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА І. Списък на спортни обекти и съоръжения общинска собственост за отдаване под наем на лицензирани спортни организации или спортни клубове, както следва:
Прочетете повече

  07 Май 2015
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.32 от 05.05.2015г. е обнародван одобрен проект приет с : РЕШЕНИЕ № 80 от 26 март 2015г.
Прочетете повече

  04 Май 2015
Обявление Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на следното заинтересовано лице:
Прочетете повече

  17 Април 2015
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА І. Списък на спортни обекти и съоръжения общинска собственост за отдаване под наем на лицензирани спортни организации или спортни клубове, както следва:
Прочетете повече

  07 Април 2015
ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице.
Прочетете повече

  27 Март 2015
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ е партньор на Агенцията за социално подпомагане при реализирането на проект “Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05М9ОР001-2.2015.001”Нови алтернативи”.
Прочетете повече

  26 Март 2015
О Б Я В Л Е Н И Е относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти, собственост на физически лица
Прочетете повече

  26 Март 2015
О Б Я В Л Е Н И Е относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти, собственост на физически лица
Прочетете повече

  17 Март 2015
Списък на спортни обекти и съоръжения общинска собственост за отдаване под наем на лицензирани спортни организации или спортни клубове
Прочетете повече

  12 Март 2015
Заповед № РД-14/09.03.2015 год. ОТЧУЖДАВАМ относно предстоящо прилагане на улична регулация за прокарване на улица с ос.т. 2851-2852 /ул.”Плачи мост”/ по ПУП на кв.”Байкал”, гр.Кърджали, част от поземлен имот, находящ се в гр.Кърджали, кв.”Байкал”
Прочетете повече

  06 Март 2015
Община Кърджали, на основание чл.149, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява
Прочетете повече

  26 Февруари 2015
Община Кърджали , на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на Бекир Юсеин Юмер ...
Прочетете повече

  16 Февруари 2015
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица
Прочетете повече

  13 Февруари 2015
На основание Заповед № 14 / 08.01.2015г. на Кмета на Община Кърджали, във връзка с чл.90 и чл.93 от Кодекса на труда, в изпълнение на Проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „Разкриване на социални услуги в общността” и Протокол № 1 от конкурсна комисия, се допускат до втори етап –
Прочетете повече

  03 Февруари 2015
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Обявява конкурс за избор на здравни медиатори, които ще работят за подобряване на здравния статус на ромските общности и други уязвими групи в община Кърджали.
Прочетете повече

  03 Февруари 2015
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.9 от 03.02.2015 г. е обнародван проект ...
Прочетете повече

  30 Януари 2015
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.8 от 30.01.2015г. са обнародвани одобрени проекти приети с :
Прочетете повече

  30 Януари 2015
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Подбор по документи за обучение на специалисти, необходими за експлоатация на ПСОВ – гр. Кърджали за следните длъжности:
Прочетете повече

  29 Януари 2015
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на Бекир Юсеин Юмер като собственик на поземлин имот №018223 с последен известен адрес:
Прочетете повече

  28 Януари 2015
О Б Я В Л Е Н И Е относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на част от недвижим имот, собственост на физическо лице
Прочетете повече

  20 Януари 2015
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.5 от 20.01.2015 г. е обнародван проект...
Прочетете повече

  12 Януари 2015
О Б Я В А Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА
Прочетете повече

  24 Декември 2014
ОБЯВЛЕНИЕ Относно:Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти собственост на физически и юридически лица
Прочетете повече

  09 Декември 2014
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Димчо Петков Недялков с последен известен адрес ...
Прочетете повече

  02 Декември 2014
Заповед №1142 гр.Кърджали 01.12.2014 год. Заповядвам: 1. ОТЧУЖДАВАМ за прилагане на улична регулация за прокарване на улица с ос.т.24-25, кв.8 по ПУП на с.Енчец, община Кърджали, части от поземлен имот с пл.сн.№109, кв.8 по ПУП на с.Енчец, община Кърджали, собственост на физически лица, както следва:
Прочетете повече

  26 Ноември 2014
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:...
Прочетете повече

  19 Ноември 2014
Общинска администрация-Кърджали, на основание чл.13а, ал.6, т.2 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен помощен план във връзка с чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ, на имоти в землището на с.Широко поле, община Кърджали в местността”Ямач”-3.779дка и 0.300дка, попадащи в част от кв.35 по ПУП на с.Широко поле
Прочетете повече

  13 Ноември 2014
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересуваните собственици, че със Заповед № РД-02-15-143 / 05.11.2014г. на Заместник-министъра на регионалното развитие на Република България се разрешава изработването на ПУП - ПП / Подробен устройствен план - Парцеларен план/ за обект...
Прочетете повече

  10 Ноември 2014
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Прочетете повече

  07 Ноември 2014
РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА за подбор на персонал на ЦНСТМУ- Кърджали
Прочетете повече

  27 Октомври 2014
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече

  27 Октомври 2014
Обявление относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на част от недвижим имот, собственост на физически лица
Прочетете повече

  08 Септември 2014
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.68 от 15.08.2014г. са обнародвани одобрени проекти приети с :
Прочетете повече

  17 Юли 2014
Заповед относно: Изграждане на водопровод за водоснабдяване на с. Страхил Войвода и с. Бяла поляна, общ. Кърджали
Прочетете повече

  09 Юли 2014
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на : Станка Георгиева Иванова с последен известен адрес:...
Прочетете повече

  02 Юли 2014
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Сема Ваджип Абрахам с последен известен адрес:...
Прочетете повече

  24 Юни 2014
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр.52 от 24.06.2014г. са обнародвани проекти,приети с: ...
Прочетете повече

  19 Юни 2014
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГОТВАЧ В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП
Прочетете повече

  10 Юни 2014
ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ, представляващ ап. 107 в бл.23, вх. Д, ет.5, кв.”Възрожденци”, Кърджали състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения - собственост на Община Кърджали с АЧОС №.2419 от 25.02.2009г. предоставен от Община Кърджали за ползване под наем на СТЕФКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
Прочетете повече

  10 Юни 2014
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, за получени Заповеди №РД 02-15-62/21.05.2014г. и №РД 02-15-78/04.06.2014г. на министъра на регионалното развитие, издадени на Агенция „Пътна инфраструктура”, за изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Път І-5” Обходен път на гр.Кърджали”...
Прочетете повече2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign