Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  30 Ноември 2017
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ХАСАН ЮСЕИН ЮСУФ, ХАБИБ САИД ОСМАН, ДЖОШКУН ГЮЗЕЛ, БЮЛЕНТ МЕХМЕД ИБРЯМ, АЙШЕ ТАСИМ ШЕРИФ, РЕФИК КОЧ, АЛПЕР ЕРДЖЕБОВ ХАЙРУЛОВ, КРАСИМИР НИКОВ КРАЛЕВ, ТИНКА ТОДОРОВА СТАЙКОВА, СЕЙХАН ХАЛИЛ ХАЛИЛ, МАНЧО ТОНЕВ МАРИНОВ, ВЪЛКО ПИЛЕВ СТАЙКОВ, ХРИСТО ПЕТРОВ ШУКЕРОВ, НЕДЖАТ СТАВИЛЕЦИ, ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСИЕВ ЧАВДАРОВ, МАРИЕЛА АНГЕЛОВА ИВАНОВА, МИЛЕНА ДЕЛЧЕВА
Прочетете повече

  27 Ноември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.94 от 24.11.2017г. е обнародван проект На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ / Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / на УПИ І, кв.2 и УПИ І, кв.3 по плана на с.Дъждино, общ. Кърджали. Проектът е изложен за разглеждане в стая 214, дирекция “АСУТ” при община Кърджали.
Прочетете повече

  21 Ноември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на ”КОЛЕКТИВ 2004” ООД като собственик на имот № 40909.121.86.6 по кадастралната карта на гр.Кърджали с последен известен адрес: ...
Прочетете повече

  20 Ноември 2017
ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ДЛЪЖНОСТ „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ” В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ
Прочетете повече

  16 Ноември 2017
Съобщение: Общинска администрация- Къджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс, приканва собственика на незаконно поставеното рекламно съоръжение, находящо се на ул. „Първи Май”, навлизане в града от дясно на пътното платно, да премахне съоръжението в срок до 30.11.2017г.
Прочетете повече

  16 Ноември 2017
Съобщение: Общинска администрация- Къджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс, приканва собственика на незаконно поставеното рекламно съоръжение, находящо се на бул. „Беломорски” на разделителната ивица срещу бензиностанция „Ромпетрол, да премахне съоръжението в срок до 30.11.2017г.
Прочетете повече

  16 Ноември 2017
Съобщение: Общинска администрация- Къджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс, приканва собственика на незаконно поставеното рекламно съоръжение, находящо се на ул. „Булаир” на „Нов мост” от дясно на пътното платно посока кв. „Възрожденци”, да премахне съоръжението в срок до 30.11.2017г.
Прочетете повече

  16 Ноември 2017
Съобщение: Общинска администрация- Къджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс, приканва собственика на незаконно поставеното рекламно съоръжение, находящо се на ул. „Републиканска” до ЖК „Пентагон”, да премахне съоръжението в срок до 30.11.2017г.
Прочетете повече

  16 Ноември 2017
Съобщение: Общинска администрация- Къджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс, приканва собственика на незаконно поставеното рекламно съоръжение, находящо се на бул. „България” до входа на ЖП гарата, да премахне съоръжението в срок до 30.11.2017г.
Прочетете повече

  16 Ноември 2017
Съобщение: Общинска администрация- Къджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс, приканва собственика на незаконно поставеното рекламно съоръжение, находящо се на бул. „България” №99 срещу входа на складовете до строителен магазин „Чичек”, да премахне съоръжението в срок до 30.11.2017г.
Прочетете повече

  16 Ноември 2017
Съобщение: Общинска администрация- Къджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс, приканва собственика на незаконно поставеното рекламно съоръжение, находящо се на бул. „България”, до входа ЖП гарата, да премахне съоръжението, в срок до 30.11.2017г.
Прочетете повече

  13 Ноември 2017
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СИВКО ХРИСТОВ ПАЧЕВ, АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ, ВАСИЛ КОСТОВ ИЛИЕВ, ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ КОСТОВ, НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ ДИМОВ, ХРИСТО АНГЕЛОВ ТОДОРОВ, АЛЕКСАНДЪР ГЕНЧЕВ ФИЛИПОВ, ИЛИЯ МАРИНОВ АТАНАСОВ, АНТОН ИВАНОВ КАВРЪКОВ, СТОЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ, КРИСТИН ХАНТИНГТЪН ИНВЕСТМЕНТС ООД, НЕДКО САШЕВ СЕВОВ , САДЪК САИД ЕМИН , ХАСАН ЕКИНДЖИ, МЮМЮН МЮМЮН АДЕМ, ЮЛИЯН
Прочетете повече

  09 Ноември 2017
ЗАПОВЕД относно: Забрана на достъпа на външни лица с изключение на тези ангажирани с ремонта на строеж: стадион "Дружба" гр.Кърджали
Прочетете повече

  03 Ноември 2017
ЗАПОВЕД за границите на обслужващите райони за община Кърджали за всяка от трите услуги по управление на отпадъците 2018 година
Прочетете повече

  30 Октомври 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.84 от 20.10.2017г. е обнародван проект На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е изработен проект за Подробен устройствен план - План схема на отклонения от кабелни шахти, собственост на ”БТК” ЕАД към обект: Оптична кабелна мрежа гр.Кърджали / ”ЕСКОМ ”ЕООД
Прочетете повече

  23 Октомври 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс,обявява на следните заинтересувани лица: Пакизе Ахмед Бекир с последен известен адрес:
Прочетете повече

  09 Октомври 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.80 от 06.10.2017 г. е обнародван проект На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, е изработен проект за ПУП - ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / на част от квартали с №№ 15, 16 и 19 и изменение на ПУП-ПУР/ Подробен устройствен план – план за улична регулация/ за улица между о.т.53 – о.т. 64 и о.т.61-о.т.55 по плана на с.Долно
Прочетете повече

  02 Октомври 2017
Община Кърджали съобщава на заинтересуваните,че в ДВ бр.78/29.09.2017г. е обнародвано обявление за изработени помощни планове и планове на новообразуваните имоти по §4к,ал.1 от ЗСПЗЗ за зони за земеделско ползване както следва:
Прочетете повече

  25 Септември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Мариян Божидаров Кавракиров ....
Прочетете повече

  19 Септември 2017
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ЕРДОАН ЮСЕИНОВ АРИФОВ, ЕМИЛ СТЕФАНОВ ОВЧАРОВ, ГЮНДЮЗ ЕМИН ЕМИН, ЕРГЮН МЮМЮН ТЕФИК, СТОЙЧО ПЕЕВ МЛАДЕНОВ, РАДОСТИН МИНЧЕВ МИХАЙЛОВ, САМИР СЕЛЯХТИН МЕХМЕД, СВЕТОСЛАВ НЕДЯЛКОВ УЗУНОВ, ЮСУФ БАЙРЯМ ЮСУФ
Прочетете повече

  12 Септември 2017
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в сектор „Управление при отбранително-мобилизационна подготовка” в Община Кърджали
Прочетете повече

  11 Септември 2017
ЗАПОВЕД №РД-83 гр. Кърджали 7.09.2017г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. ОТЧУЖДАВАМ за прилагане на улична регулация за прокарване на улица с ос.т.117-ос.т.116, кв.26 по ПУП на с.Рани лист, община Кърджали, част от поземлен имот собственост на физическо лице, както следва:
Прочетете повече

  11 Септември 2017
ЗАПОВЕД №1135/8.09.2017г. ЗАПОВЯДВАМ:1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали при следните условия:
Прочетете повече

  11 Септември 2017
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА В ДОМАШНА СРЕДА – “СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”
Прочетете повече

  11 Септември 2017
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА В ДОМАШНА СРЕДА – „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”
Прочетете повече

  05 Септември 2017
ПРЕДИЗВЕСТИЕ: На вниманието на фирма "Кинекс Офроуд шоп" ЕООД
Прочетете повече

  04 Септември 2017
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: БИЛАН ФИЛИПОВ АСЕНОВ. ХАСАН АХМЕД АХМЕД . ЮКСЕЛ АРИФ АКИФ. ГЮЛФЕРИЕ ТАХИР СЮЛЕЙМАН, ВЕНЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА, ГЮРСЕЛ МЮМЮН РАМАДАН, КАДРИЕ ХАЙРУЛА АКИФ, ЛЕВЕН СЕРГЕЕВ МАРТИНОВ, ВАЛЕНТИН ДИНКОВ НИКОЛОВ, РАДОСВЕТ МАРТИНОВ БЪЧВАРОВ, ШАБАН МЮМЮН МУСТАФА, ДИМИТЪР СПАСОВ БУДЕВ, ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ НАГОРНЯК, ЗАФИР АЛЕКОВ МИЛЕНОВ, АХМЕД МЕХМЕД ШЕВКЕД, МЕЛЕКБЕР
Прочетете повече

  04 Септември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр. 70 от 29.08.2017 г. e обнародван проект: На основание чл.128, ал.1 и ал.2 във връзка с ал.12 от ЗУТ, че е изработен окончателен проект на ПУП - ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план/ за обект: “Нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400kV п/ст ”Марица-изток” (Република България) - п/ст ”Неа Санта” (Република Гърция)
Прочетете повече

  22 Август 2017
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Веселин Запров Димитров с последен известен адрес гр.Кърджали, кв.” Веселчане - 2 ” №1, вх.Г, ет.2, ап.33, като собственик на поземлен имот № 40909.19.271 по Кадастралната карта на гр.Кърджали и Христо Иванов
Прочетете повече

  22 Август 2017
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Георги Куртев Митрев с последен известен адрес: гр.Кърджали, ж.к„Възрожденци”, бл.21, вх.Б, ет.3, ап.31, Пакизе Ахмед Бекир с последен известен адрес: гр.Кърджали, кв.„Веселчане-1”, №.12, вх.А, ет.1, ап.1,
Прочетете повече

  22 Август 2017
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Гергана Иванова Бечева и Николай Атанасов Бечев с последен известен адрес: гр.Кърджали, ул.” Васил Априлов” № 5А , като собственици на поземлен имот № 40909.19.139, Ирина Донева Митева с последен известен адрес: с.Зимзелен,
Прочетете повече

  22 Август 2017
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Веска Бойчева Кабаджова с последен известен адрес: с.Злати Войвода, ул.”В.Левски” № 15, общ.Сливен, Александър Николов Чалъбашиев
Прочетете повече

  21 Август 2017
Община Кърджали обявява конкурс за длъжността: Старши експерт в сектор „Управление при отбранително – мобилизационна подготовка”
Прочетете повече

  16 Август 2017
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ДУРМУШ НЕДЖИБ ДУРМУШ, НЕВРИЕ МУСА ЕРОГЛУ, ГЬОКДЖАН МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ, ЯКУБ МЕХМЕДАЛИ ЯКУБ, АДИЛ АЛИ ХАЛИБРЯМ, РАШИД РАСИМ ШАКИР, РУШЕН ФЕЙЗИ ИБРЯМ, АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ОРЕХОВ, АДНАН САЛИМ МЕХМЕД, ЗДРАВКО ИВАНОВ АНГЕЛОВ, СЪЛЗА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, СЕЗГИН КАДИР РАМАДАН, МАХМУД КАДИР МЕХМЕД, ДЖЕЛИЛ ФАРИЗ ЮНУЗ, СЕЙДАЛИ САЛИМ ХАЛИМ, ХАСАН КАДИР САДУЛА , АЛАЕТТИН
Прочетете повече

  14 Август 2017
ЗАПОВЕД за изземване на общински имот
Прочетете повече

  01 Август 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА І. Списък на спортни обекти и съоръжения общинска собственост за отдаване под наем на лицензирани спортни организации или спортни клубове, както следва:
Прочетете повече

  01 Август 2017
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: АТАНАС МИТКОВ ХРИСТОВ, НЕВРИЯ РАМАДАН ХАШЪЛЛОГЛУ, МЕДИХА АПТУЛА ИБРЯМ, АНГЕЛ МИХАЙЛОВ МАРКОВ, ОГНЯН ОГНЯНОВ ЖИВКОВ, ГЮРСЕЛ ШЕФКЕД ИБРЯМ, НЕРМИН ШЕВКЕТ ИБРЯМ, ЮСУФ САЛИФ АЛИ, ХАСИЛЕ ХАЛИМ СЮЛЕЙМАН, НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ, МИЛЕН РАШКОВ СТОЯНОВ , НАЗИФ АДЕМ ХАСАН, ГАНЧО ПАСКОВ АТАНАСОВ, СИДЕР ЮРИЕВ БИСЕРОВ, СЛАВИ НАУМОВ БОЙКОВ, СЕБАХТИН МЕХМЕД САЛИФ,
Прочетете повече

  27 Юли 2017
ОБЯВЛЕНИЕ относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на част от недвижим имот, собственост на физическо лице Кметът на Община Кърджали уведомява, че открива процедура по принудително отчуждаване на част от поземлен имот, находящ се в с.Рани лист, община Кърджали, както следва:
Прочетете повече

  25 Юли 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.60 от 25.07.2017 г. е обнародван проект:РЕШЕНИЕ № 143 от 22 юни 2017г. ОДОБРЯВА: ПУП-ПП / Подробен устройствен план - парцеларен план / за обект: ” Нов ел. провод 20кV и БКТП на Туристически център Перперикон” общ.Кърджали.
Прочетете повече

  10 Юли 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Янко Георгиев Янков с последен известен адрес:
Прочетете повече

  10 Юли 2017
Заповед №889/10.07.2017г. ЗАПОВЯДВАМ:1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс на следните имоти от ОПФ:
Прочетете повече

  10 Юли 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Мария Димитрова Чепилева с последен известен адрес:
Прочетете повече

  04 Юли 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Нешет Назиф Бехчет с последен известен адрес:
Прочетете повече

  28 Юни 2017
Община Кърджали съобщава на заинтересованите на основание чл.124б, ал.3 във връзка с член 124а, ал.4, т.1, че със Заповед № РД-02-15-62/21.05.2014г. изменена със Заповед РД-02-15-78/04.06.2014г. на министъра на регионалното развитие, е разрешил изработването на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Път І – 5 „ Обходен път на гр.Кърджали ...
Прочетете повече

  26 Юни 2017
ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: 1. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК; 2. МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ; 3. РЕХАБИЛИТАТОР; 4. ПСИХОЛОГ;
Прочетете повече

  26 Юни 2017
ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: 1.„ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”; 2. „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”;
Прочетете повече

  26 Юни 2017
ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” И „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”
Прочетете повече

  20 Юни 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр. 49 от 20.06.2017 г. е обнародван проект: РЕШЕНИЕ № 117от 22 май 2017г. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 ог ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет реши:
Прочетете повече

  19 Юни 2017
ЗАПОВЕД относно прекратяване на договорни отношения с Щерю Йорданов Желев
Прочетете повече

  12 Юни 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Желязка Тенева Петрова с последен известен адрес: гр.Кърджали...
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign