Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  07 Март 2018
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Проект за Изменение и допълнение на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ.
Прочетете повече

  28 Февруари 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Кърджали, че в срок от 01.03.2018 г. до 10.03.2018 г. започва приемане на заявления за наемане без търг или конкурс на пасища, мери и
Прочетете повече

  26 Февруари 2018
Община Кърджали обявява на заинтересованите, че в ДВ. бр.17 от 23.02.2018г. е обнародван проект
Прочетете повече

  21 Февруари 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на ” Би-Ен-Би- груп ” ООД с последен известен адрес: ...
Прочетете повече

  21 Февруари 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ” Дениз Учар ” ООД, като собственик на урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІ-5758 и УПИ ХVІІІ-5758 с идентификатори № 40909.111.22 и 23 по КК на гр.Кърджали, с последен известен адрес ...
Прочетете повече

  16 Февруари 2018
Образец проектен фиш
Прочетете повече

  16 Февруари 2018
Обява за приема на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Кърджали по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Прочетете повече

  13 Февруари 2018
Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността: Главен архитект в дирекция „АРСО”
Прочетете повече

  12 Февруари 2018
Община Кърджали обявява конкурс за избор на здравен медиатор в с.Перперек, общ.Кърджали
Прочетете повече

  02 Февруари 2018
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ I-101, кв.91 по плана на Централна градска част на град Кърджали.” Дата на провеждане на общественото обсъждане – 01.03.2018г. / четвъртък /от 18.00 часа.
Прочетете повече

  01 Февруари 2018
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ I-101, кв.91 по плана на Централна градска част на град Кърджали.”
Прочетете повече

  30 Януари 2018
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: НИКОЛА ХРИСТОВ РУСЕВ, ГЮЛБАХАР РАШИД БАЙРЯМ, СВЕТЛА БАГРЯНОВА МОМЧИЛОВА, МЮМЮН МУСА АЛИ, ЙОЗДЖАН САФЕТ ДУРМУШ, НЕВЕН ИСКРЕНОВ ВЕЛЕВ, МЕХМЕД ФЕИМ ХАСАН, МАГДА КИРИЛОВА ПАЧЕМАНОВА, СЮЛЕЙМАН ХЮСАМЕТИНОВ АХМЕДОВ, ИВО ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ, ЮСЕИН БЕЙНУР БЕЙСИМ, АХМЕД МЕХМЕД ПЕЛИКАН, АНАНИ НАЙДЕНОВ АРГИРОВ, ЕЛИНА НАЙДЕНОВА АРГИРОВА, РЕМЗИЕ МЮМЮН АХМЕД, ДЖЮНЕЙТ
Прочетете повече

  23 Януари 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: ”Пътно подържане - Кърджали” ЕООД с управител Мариян Божидаров Кавракиров с последен известен адрес:
Прочетете повече

  19 Януари 2018
Кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис отправя покана до заинтересованите страни за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Кърджали по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Прочетете повече

  08 Януари 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.3 от 05.01.2018 г. е обнародван проект на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ / подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на пл.” Хаджи Димитър” за кв.14 УПИ ХХІІІ, УПИ ХХІV и ХХV, кв.229 УПИ І и кв.134 УПИ VІ по плана на гр.Кърджали
Прочетете повече

  08 Януари 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.3 от 05.01.2018г. са обнародвани одобрени проекти приети с : РЕШЕНИЕ №225 и РЕШЕНИЕ №226
Прочетете повече

  18 Декември 2017
ОБЯВА: Управителният съвет на „СПОРТЕН КЛУБ ПО КАНУ-КАЯК - ПЕРПЕРИКОН” със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, кв.Възрожденци бл. 97, вх.А, ап.14 (ф.д. №9/2013 г. на Кърджалийски окръжен съд) на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква общото събрание/ОС/...
Прочетете повече

  15 Декември 2017
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СИЛЯН СЛАВОТИНОВ АЛЕКСИЕВ, РУМЕН ХРИСТОВ НИКОЛОВ, ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ АНАДОЛИЕВ, ЗДРАВКО ИВАНОВ КОДЖАМАНОВ, ЯСЕН ВАКРИЛОВ ГЕОРГИЕВ, ОЛЕГ АНАТОЛИЕВИЧ ШЕСТАКОВСКИ, НИКОЛА МАРИНОВА ВАНЕВ, ОКТАЙ БЕХЧЕТ САЛИ, ВАРАДИН МИТКОВ МУСЕВ, ЕРДЖАН ШЕРИФ ХАШИМ, ХРИСТО ПЛАМЕНОВ СТОИЛОВ, ТОДОР СТАНИСЛАВОВ СТОЯНОВ, РАИФ МЮМЮН ШЕРИФ, ХЪЛМИЕ АПТУЛЛА ШЕРИФ, НЕШАД БАЙРАМ
Прочетете повече

  14 Декември 2017
Заповед РД-11-185/11.12.2017г. на ОД Земеделие - Кърджали
Прочетете повече

  14 Декември 2017
Заповед РД-11-184/11.12.2017г. на ОД Земеделие - Кърджали
Прочетете повече

  12 Декември 2017
Община Кърджали съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр.99 от 12.12.2017г. е обнародван проект На основание на чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е изработен проект на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Път I-5 „Обходен път на гр. Кърджали“ от км 334+447 до км 349+422.
Прочетете повече

  07 Декември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ” Дениз Учар ” ООД, като собственк на урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІ-5758 и УПИ ХVІІІ-5758 с идентификатори № 40909.111.22 и 23 по КК на гр.Кърджали, с последен известен адрес
Прочетете повече

  07 Декември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: ”Пътно подържане - Кърджали” ЕООД с управител Мариян Божидаров Кавракиров, като собственик на неурегулиран поземлен имот № 000142, с последен известен адрес:
Прочетете повече

  30 Ноември 2017
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ХАСАН ЮСЕИН ЮСУФ, ХАБИБ САИД ОСМАН, ДЖОШКУН ГЮЗЕЛ, БЮЛЕНТ МЕХМЕД ИБРЯМ, АЙШЕ ТАСИМ ШЕРИФ, РЕФИК КОЧ, АЛПЕР ЕРДЖЕБОВ ХАЙРУЛОВ, КРАСИМИР НИКОВ КРАЛЕВ, ТИНКА ТОДОРОВА СТАЙКОВА, СЕЙХАН ХАЛИЛ ХАЛИЛ, МАНЧО ТОНЕВ МАРИНОВ, ВЪЛКО ПИЛЕВ СТАЙКОВ, ХРИСТО ПЕТРОВ ШУКЕРОВ, НЕДЖАТ СТАВИЛЕЦИ, ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСИЕВ ЧАВДАРОВ, МАРИЕЛА АНГЕЛОВА ИВАНОВА, МИЛЕНА ДЕЛЧЕВА
Прочетете повече

  27 Ноември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.94 от 24.11.2017г. е обнародван проект На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ / Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / на УПИ І, кв.2 и УПИ І, кв.3 по плана на с.Дъждино, общ. Кърджали. Проектът е изложен за разглеждане в стая 214, дирекция “АСУТ” при община Кърджали.
Прочетете повече

  21 Ноември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на ”КОЛЕКТИВ 2004” ООД като собственик на имот № 40909.121.86.6 по кадастралната карта на гр.Кърджали с последен известен адрес: ...
Прочетете повече

  20 Ноември 2017
ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ДЛЪЖНОСТ „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ” В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ
Прочетете повече

  16 Ноември 2017
Съобщение: Общинска администрация- Къджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс, приканва собственика на незаконно поставеното рекламно съоръжение, находящо се на ул. „Първи Май”, навлизане в града от дясно на пътното платно, да премахне съоръжението в срок до 30.11.2017г.
Прочетете повече

  16 Ноември 2017
Съобщение: Общинска администрация- Къджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс, приканва собственика на незаконно поставеното рекламно съоръжение, находящо се на бул. „Беломорски” на разделителната ивица срещу бензиностанция „Ромпетрол, да премахне съоръжението в срок до 30.11.2017г.
Прочетете повече

  16 Ноември 2017
Съобщение: Общинска администрация- Къджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс, приканва собственика на незаконно поставеното рекламно съоръжение, находящо се на ул. „Булаир” на „Нов мост” от дясно на пътното платно посока кв. „Възрожденци”, да премахне съоръжението в срок до 30.11.2017г.
Прочетете повече

  16 Ноември 2017
Съобщение: Общинска администрация- Къджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс, приканва собственика на незаконно поставеното рекламно съоръжение, находящо се на ул. „Републиканска” до ЖК „Пентагон”, да премахне съоръжението в срок до 30.11.2017г.
Прочетете повече

  16 Ноември 2017
Съобщение: Общинска администрация- Къджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс, приканва собственика на незаконно поставеното рекламно съоръжение, находящо се на бул. „България” до входа на ЖП гарата, да премахне съоръжението в срок до 30.11.2017г.
Прочетете повече

  16 Ноември 2017
Съобщение: Общинска администрация- Къджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс, приканва собственика на незаконно поставеното рекламно съоръжение, находящо се на бул. „България” №99 срещу входа на складовете до строителен магазин „Чичек”, да премахне съоръжението в срок до 30.11.2017г.
Прочетете повече

  16 Ноември 2017
Съобщение: Общинска администрация- Къджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс, приканва собственика на незаконно поставеното рекламно съоръжение, находящо се на бул. „България”, до входа ЖП гарата, да премахне съоръжението, в срок до 30.11.2017г.
Прочетете повече

  13 Ноември 2017
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СИВКО ХРИСТОВ ПАЧЕВ, АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ, ВАСИЛ КОСТОВ ИЛИЕВ, ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ КОСТОВ, НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ ДИМОВ, ХРИСТО АНГЕЛОВ ТОДОРОВ, АЛЕКСАНДЪР ГЕНЧЕВ ФИЛИПОВ, ИЛИЯ МАРИНОВ АТАНАСОВ, АНТОН ИВАНОВ КАВРЪКОВ, СТОЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ, КРИСТИН ХАНТИНГТЪН ИНВЕСТМЕНТС ООД, НЕДКО САШЕВ СЕВОВ , САДЪК САИД ЕМИН , ХАСАН ЕКИНДЖИ, МЮМЮН МЮМЮН АДЕМ, ЮЛИЯН
Прочетете повече

  09 Ноември 2017
ЗАПОВЕД относно: Забрана на достъпа на външни лица с изключение на тези ангажирани с ремонта на строеж: стадион "Дружба" гр.Кърджали
Прочетете повече

  03 Ноември 2017
ЗАПОВЕД за границите на обслужващите райони за община Кърджали за всяка от трите услуги по управление на отпадъците 2018 година
Прочетете повече

  30 Октомври 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.84 от 20.10.2017г. е обнародван проект На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е изработен проект за Подробен устройствен план - План схема на отклонения от кабелни шахти, собственост на ”БТК” ЕАД към обект: Оптична кабелна мрежа гр.Кърджали / ”ЕСКОМ ”ЕООД
Прочетете повече

  23 Октомври 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс,обявява на следните заинтересувани лица: Пакизе Ахмед Бекир с последен известен адрес:
Прочетете повече

  09 Октомври 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.80 от 06.10.2017 г. е обнародван проект На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, е изработен проект за ПУП - ПРЗ /Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / на част от квартали с №№ 15, 16 и 19 и изменение на ПУП-ПУР/ Подробен устройствен план – план за улична регулация/ за улица между о.т.53 – о.т. 64 и о.т.61-о.т.55 по плана на с.Долно
Прочетете повече

  02 Октомври 2017
Община Кърджали съобщава на заинтересуваните,че в ДВ бр.78/29.09.2017г. е обнародвано обявление за изработени помощни планове и планове на новообразуваните имоти по §4к,ал.1 от ЗСПЗЗ за зони за земеделско ползване както следва:
Прочетете повече

  25 Септември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Мариян Божидаров Кавракиров ....
Прочетете повече

  19 Септември 2017
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ЕРДОАН ЮСЕИНОВ АРИФОВ, ЕМИЛ СТЕФАНОВ ОВЧАРОВ, ГЮНДЮЗ ЕМИН ЕМИН, ЕРГЮН МЮМЮН ТЕФИК, СТОЙЧО ПЕЕВ МЛАДЕНОВ, РАДОСТИН МИНЧЕВ МИХАЙЛОВ, САМИР СЕЛЯХТИН МЕХМЕД, СВЕТОСЛАВ НЕДЯЛКОВ УЗУНОВ, ЮСУФ БАЙРЯМ ЮСУФ
Прочетете повече

  12 Септември 2017
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в сектор „Управление при отбранително-мобилизационна подготовка” в Община Кърджали
Прочетете повече

  11 Септември 2017
ЗАПОВЕД №РД-83 гр. Кърджали 7.09.2017г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. ОТЧУЖДАВАМ за прилагане на улична регулация за прокарване на улица с ос.т.117-ос.т.116, кв.26 по ПУП на с.Рани лист, община Кърджали, част от поземлен имот собственост на физическо лице, както следва:
Прочетете повече

  11 Септември 2017
ЗАПОВЕД №1135/8.09.2017г. ЗАПОВЯДВАМ:1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали при следните условия:
Прочетете повече

  11 Септември 2017
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА В ДОМАШНА СРЕДА – “СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”
Прочетете повече

  11 Септември 2017
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА В ДОМАШНА СРЕДА – „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”
Прочетете повече

  05 Септември 2017
ПРЕДИЗВЕСТИЕ: На вниманието на фирма "Кинекс Офроуд шоп" ЕООД
Прочетете повече

  04 Септември 2017
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: БИЛАН ФИЛИПОВ АСЕНОВ. ХАСАН АХМЕД АХМЕД . ЮКСЕЛ АРИФ АКИФ. ГЮЛФЕРИЕ ТАХИР СЮЛЕЙМАН, ВЕНЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА, ГЮРСЕЛ МЮМЮН РАМАДАН, КАДРИЕ ХАЙРУЛА АКИФ, ЛЕВЕН СЕРГЕЕВ МАРТИНОВ, ВАЛЕНТИН ДИНКОВ НИКОЛОВ, РАДОСВЕТ МАРТИНОВ БЪЧВАРОВ, ШАБАН МЮМЮН МУСТАФА, ДИМИТЪР СПАСОВ БУДЕВ, ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ НАГОРНЯК, ЗАФИР АЛЕКОВ МИЛЕНОВ, АХМЕД МЕХМЕД ШЕВКЕД, МЕЛЕКБЕР
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign