Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  28 Март 2013
Община Кърджали на основание чл.130 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, дирекция “АСУТ” при Общинска администрация - Кърджали, съобщава на заинтересованите собственици, че...
Прочетете повече

  28 Март 2013
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 201 от 11.03.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ...
Прочетете повече

  22 Март 2013
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗПОВЯДВА 1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/...
Прочетете повече

  20 Март 2013
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА на заинтересованите собственици...
Прочетете повече

  20 Март 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.28 от 19.03.2013 г. са обнародвани проекти приети с РЕШЕНИЯ...
Прочетете повече

  19 Март 2013
Община Кърджали на основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 211 от 13.03.2013г. на Кмета на Община Кърджали, обявява конкурс за избор на Координатор на Звеното за управление на проект ”Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”
Приложения:
1.
Прочетете повече

  19 Март 2013
Община Кърджали основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 211 от 13.03.2013 на Кмета на Община Кърджали, обявява конкурс за избор на Ръководител на Звеното за изпълнение на проект ”Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”.
Приложения:
1.
Прочетете повече

  13 Март 2013
Резултати от проведения ТЕСТ за длъжността: н-к сектор “Бюджет, приходи и счетоводно обслужване„
Прочетете повече

  06 Март 2013
Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии – държавна собственост
Прочетете повече

  04 Март 2013
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 186 от 26.02.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 016023 попадащ в землището на с.Глухар, община Кърджали.
Прочетете повече

  26 Февруари 2013
Община Кърджали на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект на ПУП-ПП и специализирана ел.схема преминаваща през имоти № 202, 203, 206, 208, 271, и 273 в землище на с.Зимзелен за обект: ”Реконструкция на “Ветрилото”
Прочетете повече

  26 Февруари 2013
С цел предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, на основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия/ЗЗБ/ и Решение № 274 от 13.12.2013 г. на Общинския съвет, кмета на Община Кърджали набира кандидати за сформиране на доброволни формирования на територията на общината.
Прочетете повече

  26 Февруари 2013
Община Кърджали напомня, че крайния срок за годишната такса за притежание на кучета е в размер на 4.00 лева и се заплаща в срок до 31 март на текущата година или ...
Прочетете повече

  25 Февруари 2013
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността : Началник сектор „БПСО"
Прочетете повече

  25 Февруари 2013
На вниманието на собствениците на имот с идентификатор № 40909.122.145 по КК на гр.Кърджали Весела Милкова Точева и Яким Милков Якимов
Прочетете повече

  12 Февруари 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, че в ДВ., бр.14 от 12.02.2013 г. е обнародван проект приет с : РЕШЕНИЕ № 248 от 12 октомври 2012г.
Прочетете повече

  11 Февруари 2013
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед ...
Прочетете повече

  04 Февруари 2013
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността: директор на дирекция „Местни приходи”
Прочетете повече

  01 Февруари 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр.9 от 01.02.2013г. са обнародвани одобрени проекти на подробни устройствени планове - планове за застрояване.
Прочетете повече

  01 Февруари 2013
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 33 от 17.01.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на поземлени имоти с идентификатор ...
Прочетете повече

  31 Януари 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.8 от 29.01.2013г. е обнародван проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план...
Прочетете повече

  24 Януари 2013
На вниманието на наследниците на Халибрям Османов Юсеинов и наследниците на Салибрям Мюмюнов Сюлейманов
Прочетете повече

  22 Януари 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр.6 от 22.01.2013г. е обнародван одобрен проект на подробен устройствен план-парцеларн план с РЕШЕНИЕ № 267 от 13 декември 2012г.
Прочетете повече

  17 Януари 2013
Кметът на Община Кърджали, На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с осигуряване на нормална обстановка за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 г. заповядва: 1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и употребата на спиртни напитки; 2.ЗАБРАНЯВАМ всякакви масови прояви на открито;3.ЗАДЪЛЖАВАМ директора на ОП „Обредни дейности”...
Прочетете повече

  15 Януари 2013
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността : Директор на дирекция „Местни приходи „
Прочетете повече

  07 Януари 2013
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 1223 от 28.12.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ ...
Прочетете повече

  14 Декември 2012
На основание чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост, Община Кърджали обявява на собствениците на следните имоти подлежащи на отчуждаване:...
Прочетете повече

  12 Декември 2012
Община Кърджали обявява конкурс за длъжността: Директор на дирекция „Местни приходи „
Прочетете повече

  12 Декември 2012
На основание чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост, Община Кърджали обявява на собствениците на следните имоти подлежащи на отчуждаване
Прочетете повече

  11 Декември 2012
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава назаинтересованите собственици, че със заповед № 1078 от 19.11.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на УПИ VI-2635 и VII-2636 в кв.171...
Прочетете повече

  27 Ноември 2012
ЗАПОВЕД за отчуждаването на имоти за изграждането на обект „Ново трасе на пътя до Регионалното депо за управление на отпадъци в гр.Кърджали, Община Кърджали
Прочетете повече

  27 Ноември 2012
Община Кърджали, на основание чл.130 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:...
Прочетете повече

  14 Ноември 2012
ОБЯВЛЕНИЕ Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 1061 от 13.11.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот ...
Прочетете повече

  02 Ноември 2012
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 975 от 19.10.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ...
Прочетете повече

  23 Октомври 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ бр.80 от 19.10.2012г. са обнародвани проекти приети с:РЕШЕНИЕ № 233 от 14 септември 2012г.; РЕШЕНИЕ № 234 от 14 септември 2012г.; РЕШЕНИЕ № 235 от 14 септември 2012г.
Прочетете повече

  23 Октомври 2012
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 966 от 19.10.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ...
Прочетете повече

  11 Октомври 2012
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 924 от 24.09.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулирани поземлени имоти № 40909.15.37 и 40909.15.38 ...
Прочетете повече

  03 Октомври 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти собственост на физически лица
Прочетете повече

  26 Септември 2012
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 877 от 14.09.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР на УПИ V-376, VI-375 и VII-374 в кв.36 ...
Прочетете повече

  25 Септември 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г. на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ е обнародван проект за изменение на ПУП / Подробен устройствен план / - избор на трасе към обект...
Прочетете повече

  24 Септември 2012
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече

  18 Септември 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Съобщава на заинтересованите, че в ДВ бр.70 от 14.09.2012г. са обнародвани проекти приети с: РЕШЕНИЕ № 213 от 31 юли 2012г.,РЕШЕНИЕ № 214 от 31 юли 2012г. РЕШЕНИЕ № 215 от 31 юли 2012г.РЕШЕНИЕ № 216 от 31 юли 2012г.
Прочетете повече

  12 Септември 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на заинтересованите лица, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ / Подробен устройствен план - план за застрояване / на поземлен имот №40909.7.3 по КК на гр.Кърджали.
Прочетете повече

  28 Август 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 782 от 03.08.2012г.се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлени имоти по плана на кв.”Байкал”
Прочетете повече

  28 Август 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 831 от 23.08.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлен имот в землището на с.Пъдарци
Прочетете повече

  24 Август 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ПОКРИВНА ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА
Прочетете повече

  03 Август 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА на заинтересованите, че в ДВ бр.59 от 03.08.2012г. са обнародвани проекти ...
Прочетете повече

  01 Август 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 750 от 24.07.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 252
Прочетете повече

  26 Юли 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 654 от 04.07.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот...
Прочетете повече

  23 Юли 2012
ПРОТОКОЛ № 11 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 28.06.2012 г. РЕШЕНИЕ № 170
Прочетете повече2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.