Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  12 Септември 2017
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в сектор „Управление при отбранително-мобилизационна подготовка” в Община Кърджали
Прочетете повече

  11 Септември 2017
ЗАПОВЕД №РД-83 гр. Кърджали 7.09.2017г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. ОТЧУЖДАВАМ за прилагане на улична регулация за прокарване на улица с ос.т.117-ос.т.116, кв.26 по ПУП на с.Рани лист, община Кърджали, част от поземлен имот собственост на физическо лице, както следва:
Прочетете повече

  11 Септември 2017
ЗАПОВЕД №1135/8.09.2017г. ЗАПОВЯДВАМ:1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали при следните условия:
Прочетете повече

  11 Септември 2017
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА В ДОМАШНА СРЕДА – “СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”
Прочетете повече

  11 Септември 2017
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА В ДОМАШНА СРЕДА – „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”
Прочетете повече

  05 Септември 2017
ПРЕДИЗВЕСТИЕ: На вниманието на фирма "Кинекс Офроуд шоп" ЕООД
Прочетете повече

  04 Септември 2017
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: БИЛАН ФИЛИПОВ АСЕНОВ. ХАСАН АХМЕД АХМЕД . ЮКСЕЛ АРИФ АКИФ. ГЮЛФЕРИЕ ТАХИР СЮЛЕЙМАН, ВЕНЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА, ГЮРСЕЛ МЮМЮН РАМАДАН, КАДРИЕ ХАЙРУЛА АКИФ, ЛЕВЕН СЕРГЕЕВ МАРТИНОВ, ВАЛЕНТИН ДИНКОВ НИКОЛОВ, РАДОСВЕТ МАРТИНОВ БЪЧВАРОВ, ШАБАН МЮМЮН МУСТАФА, ДИМИТЪР СПАСОВ БУДЕВ, ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ НАГОРНЯК, ЗАФИР АЛЕКОВ МИЛЕНОВ, АХМЕД МЕХМЕД ШЕВКЕД, МЕЛЕКБЕР
Прочетете повече

  04 Септември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр. 70 от 29.08.2017 г. e обнародван проект: На основание чл.128, ал.1 и ал.2 във връзка с ал.12 от ЗУТ, че е изработен окончателен проект на ПУП - ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план/ за обект: “Нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400kV п/ст ”Марица-изток” (Република България) - п/ст ”Неа Санта” (Република Гърция)
Прочетете повече

  22 Август 2017
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Веселин Запров Димитров с последен известен адрес гр.Кърджали, кв.” Веселчане - 2 ” №1, вх.Г, ет.2, ап.33, като собственик на поземлен имот № 40909.19.271 по Кадастралната карта на гр.Кърджали и Христо Иванов
Прочетете повече

  22 Август 2017
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Георги Куртев Митрев с последен известен адрес: гр.Кърджали, ж.к„Възрожденци”, бл.21, вх.Б, ет.3, ап.31, Пакизе Ахмед Бекир с последен известен адрес: гр.Кърджали, кв.„Веселчане-1”, №.12, вх.А, ет.1, ап.1,
Прочетете повече

  22 Август 2017
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Гергана Иванова Бечева и Николай Атанасов Бечев с последен известен адрес: гр.Кърджали, ул.” Васил Априлов” № 5А , като собственици на поземлен имот № 40909.19.139, Ирина Донева Митева с последен известен адрес: с.Зимзелен,
Прочетете повече

  22 Август 2017
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Веска Бойчева Кабаджова с последен известен адрес: с.Злати Войвода, ул.”В.Левски” № 15, общ.Сливен, Александър Николов Чалъбашиев
Прочетете повече

  21 Август 2017
Община Кърджали обявява конкурс за длъжността: Старши експерт в сектор „Управление при отбранително – мобилизационна подготовка”
Прочетете повече

  16 Август 2017
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ДУРМУШ НЕДЖИБ ДУРМУШ, НЕВРИЕ МУСА ЕРОГЛУ, ГЬОКДЖАН МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ, ЯКУБ МЕХМЕДАЛИ ЯКУБ, АДИЛ АЛИ ХАЛИБРЯМ, РАШИД РАСИМ ШАКИР, РУШЕН ФЕЙЗИ ИБРЯМ, АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ОРЕХОВ, АДНАН САЛИМ МЕХМЕД, ЗДРАВКО ИВАНОВ АНГЕЛОВ, СЪЛЗА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, СЕЗГИН КАДИР РАМАДАН, МАХМУД КАДИР МЕХМЕД, ДЖЕЛИЛ ФАРИЗ ЮНУЗ, СЕЙДАЛИ САЛИМ ХАЛИМ, ХАСАН КАДИР САДУЛА , АЛАЕТТИН
Прочетете повече

  14 Август 2017
ЗАПОВЕД за изземване на общински имот
Прочетете повече

  01 Август 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА І. Списък на спортни обекти и съоръжения общинска собственост за отдаване под наем на лицензирани спортни организации или спортни клубове, както следва:
Прочетете повече

  01 Август 2017
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: АТАНАС МИТКОВ ХРИСТОВ, НЕВРИЯ РАМАДАН ХАШЪЛЛОГЛУ, МЕДИХА АПТУЛА ИБРЯМ, АНГЕЛ МИХАЙЛОВ МАРКОВ, ОГНЯН ОГНЯНОВ ЖИВКОВ, ГЮРСЕЛ ШЕФКЕД ИБРЯМ, НЕРМИН ШЕВКЕТ ИБРЯМ, ЮСУФ САЛИФ АЛИ, ХАСИЛЕ ХАЛИМ СЮЛЕЙМАН, НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ, МИЛЕН РАШКОВ СТОЯНОВ , НАЗИФ АДЕМ ХАСАН, ГАНЧО ПАСКОВ АТАНАСОВ, СИДЕР ЮРИЕВ БИСЕРОВ, СЛАВИ НАУМОВ БОЙКОВ, СЕБАХТИН МЕХМЕД САЛИФ,
Прочетете повече

  27 Юли 2017
ОБЯВЛЕНИЕ относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на част от недвижим имот, собственост на физическо лице Кметът на Община Кърджали уведомява, че открива процедура по принудително отчуждаване на част от поземлен имот, находящ се в с.Рани лист, община Кърджали, както следва:
Прочетете повече

  25 Юли 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.60 от 25.07.2017 г. е обнародван проект:РЕШЕНИЕ № 143 от 22 юни 2017г. ОДОБРЯВА: ПУП-ПП / Подробен устройствен план - парцеларен план / за обект: ” Нов ел. провод 20кV и БКТП на Туристически център Перперикон” общ.Кърджали.
Прочетете повече

  10 Юли 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Янко Георгиев Янков с последен известен адрес:
Прочетете повече

  10 Юли 2017
Заповед №889/10.07.2017г. ЗАПОВЯДВАМ:1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс на следните имоти от ОПФ:
Прочетете повече

  10 Юли 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Мария Димитрова Чепилева с последен известен адрес:
Прочетете повече

  04 Юли 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Нешет Назиф Бехчет с последен известен адрес:
Прочетете повече

  28 Юни 2017
Община Кърджали съобщава на заинтересованите на основание чл.124б, ал.3 във връзка с член 124а, ал.4, т.1, че със Заповед № РД-02-15-62/21.05.2014г. изменена със Заповед РД-02-15-78/04.06.2014г. на министъра на регионалното развитие, е разрешил изработването на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Път І – 5 „ Обходен път на гр.Кърджали ...
Прочетете повече

  26 Юни 2017
ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: 1. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК; 2. МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ; 3. РЕХАБИЛИТАТОР; 4. ПСИХОЛОГ;
Прочетете повече

  26 Юни 2017
ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: 1.„ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”; 2. „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”;
Прочетете повече

  26 Юни 2017
ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” И „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”
Прочетете повече

  20 Юни 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр. 49 от 20.06.2017 г. е обнародван проект: РЕШЕНИЕ № 117от 22 май 2017г. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 ог ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет реши:
Прочетете повече

  19 Юни 2017
ЗАПОВЕД относно прекратяване на договорни отношения с Щерю Йорданов Желев
Прочетете повече

  12 Юни 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Желязка Тенева Петрова с последен известен адрес: гр.Кърджали...
Прочетете повече

  12 Юни 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Веселин Запров Димитров с последен известен адрес гр.Кърджали....
Прочетете повече

  01 Юни 2017
ЗАПОВЕД относно прекратяване провеждането на процедурата на открит конкурс с предмет избор на лицензиран – лесовъд за маркиране и сортиментиране, оценка за добив на корен на дървета за сеч
Прочетете повече

  29 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр. 41 от 23.05.2017 г. e обнародван проект: На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, че е изработен проект на ПУП - ПП /подробен устройствен план - парцеларен план / на Обект: “ Нов ел. провод 20кV и БКТП на туристически център ” Перперикон”, Община Кърджали.
Прочетете повече

  22 Май 2017
На всниманието на всички съсобственици на сградата и имота находящ се на ул. „Републиканска" №6, гр. Кърджали
Прочетете повече

  09 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.36 от 05.05.2017г. са обнародвани одобрени проекти приети с :
Прочетете повече

  04 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Елмира Минчева Ганчева с последен известен адрес ....
Прочетете повече

  04 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица..
Прочетете повече

  03 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Вълко Батуров Вълков и Гинка Иванова Вълкова с последен известен адрес:...
Прочетете повече

  26 Април 2017
ПОКАНА за доброволно плащане до ГЮЛДЖАН МУРАД ХАЛИЛ
Прочетете повече

  04 Април 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.28 от 04.04.2017г. е обнародван одобрен проект приет с :РЕШЕНИЕ № 25 от 27 януари 2017г.
Прочетете повече

  16 Март 2017
СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността : Началник отдел „ИКС”
Прочетете повече

  15 Март 2017
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Проект „Грижа за независим живот, Договор № BG05M9OP001-2.002-0274-C001 обявява приев на документи за следниге дръжности:
Прочетете повече

  07 Март 2017
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Апостол Николов Маринов с последен известен адрес:
Прочетете повече

  07 Март 2017
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Златка Стоева Тодорова и Стойчо Руменов Павлов с последен известен адрес:
Прочетете повече

  07 Март 2017
Ръководството на община Кърджали съобщава на гражданите, че предварителния списък на картотекираните семейства за 2017г. е изнесен на входа на общината на 06.03.2017г.
Прочетете повече

  28 Февруари 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Кърджали, че в срок от 01.03.2017 г. до 10.03.2017 г. започва приемане на заявления за наемане без търг или конкурс на пасища, мери и
Прочетете повече

  10 Февруари 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВA На заинтересованите, че в ДВ. бр.14 от 10.02.2017 г. са обнародвани проекти: ...
Прочетете повече

  08 Февруари 2017
Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, кандидати за подпомагане по схемите за директни плащания могат да бъдат само земеделските стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. и извършили регистрация на правно основание на използваните от тях площи. Сроковете за регистрация са както следва: - регистрация на правно основание на използваните площи в
Прочетете повече

  06 Февруари 2017
ЗАПОВЕД относно прекратяване на договорни отношения с Айше Хасан Адем
Прочетете повече

  19 Януари 2017
ЗАПОВЕД № 81/19.01.2017г. относно прекратяване на аренда
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign