Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  08 Септември 2016
СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Петър Димитров Милев ...
Прочетете повече

  26 Август 2016
ЗАПОВЕД относно откриване на процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс на следните имоти от ОПФ:
Прочетете повече

  26 Август 2016
ЗАПОВЕД за отчуждаване на поземлен имот, находящ се в гр.Кърджали, ул.”Стефан Караджа”, собственост на физически лица
Прочетете повече

  02 Август 2016
Извадка от протокола от работата на Комисията за провеждане на конкус за избор на Експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център ...
Прочетете повече

  28 Юли 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, ОБЯВЯВА на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече

  28 Юли 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 30.08.2016 г. в стая 508, ет. V в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:
Прочетете повече

  27 Юли 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ С Ъ О Б Щ А В А На заинтересованите, че в ДВ. бр.57 от 22.07.2016 г. е обнародван проект приет с: РЕШЕНИЕ № 165 от 23 юни 2016г. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Кърджали реши: 1. ОДОБРЯВА Подробен устройствен план - парцеларен план за Обект: „Довеждащ водопровод от напорен резервоар 200 куб.м с.Орешница до с.Болярци, общ. Кърджали, област
Прочетете повече

  27 Юли 2016
Кметът на община Кърджали организира публично обсъждане на Плана за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2016 г. - 2019 г. на 10.08.2016 г. /сряда/ от 17.30 часа в заседателната зала на „Бизнес инкубатора”.
Прочетете повече

  25 Юли 2016
О Б Я В Л Е Н И Е относно: съобщаване на Заповед № РД-6 от 26.05.2016г. на Кмета на Община Кърджали на заинтересованото лице – Боян Василев Бечев
Прочетете повече

  22 Юли 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на Баар Мюмюн Кахраман, като собственик на ...
Прочетете повече

  18 Юли 2016
ОБЯВА Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Проект „Грижа за независим живот, Договор № BG05M9OP001-2.002-0274-C001 обявява ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ 1.„ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”;2. „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”;3 „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”
Прочетете повече

  18 Юли 2016
Декларация
Прочетете повече

  18 Юли 2016
Д Е К Л А Р А Ц И Я З А С Ъ Г Л А С И Е
Прочетете повече

  18 Юли 2016
З А Я В Л Е Н И Е за кандидатстване за работа в „Център за предоставяне на почасови услуги в общността и в домашна среда” към Община Кърджали по проект BG05M9OP001-2.002-0274 „Грижа за независим живот”
Прочетете повече

  18 Юли 2016
ОБЯВА Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Проект „Грижа за независим живот, Договор № BG05M9OP001-2.002-0274-C001 обявява ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ” И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”
Прочетете повече

  18 Юли 2016
З А Я В Л Е Н И Е за ползване на социални услуги, предлагани от „Център за предоставяне на почасови услуги в общността и в домашна среда” по проект BG05M9OP001-2.002-0274 „Грижа за независим живот”
Прочетете повече

  15 Юли 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на недвижим имот, собственост на физически лица.Кметът на Община Кърджали уведомява, че открива процедура по принудително отчуждаване на поземления имот, находящ се в гр.Кърджали, ул.”Стефан Караджа”, както следва:
Прочетете повече

  21 Юни 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на следните заинтересовани лица: Анше Юсуф Юмер с последен известен адрес:
Прочетете повече

  01 Юни 2016
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на Никола Георгиев Павлов с последен известен адрес: ...
Прочетете повече

  31 Май 2016
ЗАПОВЕД №457/25.05.2016г. ЗАПОВЯДВАМ: ДА СЕ ИЗЗЕМЕ ОБЩИНСКИ ИМОТ, представляващ: Помещение №1 в клуб кв. "Гледка", гр. Кърджали, с полезна площ 11,00 кв.м., актуван с АЧОС №846/22.04.2002г. от Джелил Юсеин Исмаил...
Прочетете повече

  26 Май 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ № РД-6 гр.Кърджали 26.05.2016 год. З А П О В Я Д В А М: ОТЧУЖДАВАМ части от поземлени имоти, находящи се в землището на с.Крайно село, с ЕКАТТЕ 39342, община Кърджали, собственост на физически и юридически лица, попадащи в трасето на новопроектиран път и мост на р.Арда, гр.Кърджали, както следва:
Прочетете повече

  25 Май 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 22.06.2016 год. в стая №508 в сградата на Общинска администрация-Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост,находящи се в сградата на Битов комбинат с.Мост, община Кърджали, за срок от 5 /пет/ години, както следва:
Прочетете повече

  13 Май 2016
Общинска администрация - Кърджали уведомява лицето Ганиме Бекир Фейзи от гр. Кърджали, че в отдел „ГРАОН” е постъпила декларация с вх. № 65-66/20.11.2015 г. от Ергин Мехмедали Али за припознаване на децата: Гамзе Ганиме Бекир и Хазиме Ганиме Бекир
Прочетете повече

  11 Май 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На основание чл.124б, ал.3 във връзка с чл. 2 от ЗУТ, Дирекция „АСУТ” при Общинска администрация Кърджали, съобщава че е издадена Заповед РД-02-15-34 /25.05.2006 г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство на Република България за...
Прочетете повече

  11 Май 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ , ЧЕ В ДВ. БР.35 ОТ 10.05.2016 Г. Е ОБНАРОДВАН ПРОЕКТ
Прочетете повече

  11 Май 2016
На основание чл.124б, ал.3 във връзка с чл. 2 от ЗУТ, Дирекция „АСУТ” при Общинска администрация Кърджали, съобщава че е издадена Заповед РД-02-15-34 /25.05.2006 г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство на Република България за разрешаване за изработване на ПУП-ПП /Подробен устройствен план-парцеларен план/, прадставляващ елемент на тихническата инфраструсктура
Прочетете повече

  26 Април 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на :
Прочетете повече

  25 Април 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.32 от 22.04.2016г. са обнародвани одобрени проекти приети с :
Прочетете повече

  19 Април 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица
Прочетете повече

  18 Април 2016
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следното заинтересовано лице ...
Прочетете повече

  05 Април 2016
Община Кърджали, на основание §5, ал.8 от ПЗР на Наредба №3 от 28.04.2005г. за съдържанието,създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:
Прочетете повече

  21 Март 2016
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Кърджали и екологична оценка към него
Прочетете повече

  17 Март 2016
Уведомление за прекратяване на Договор№8842-02/27.07.2012год. за отдаване под наем на общински имот представляващ:Паркинг пред спортен комплекс "Арпезос", гр. Кърджали, ул. "Републиканска"
Прочетете повече

  14 Март 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на Белгин Шериф Мурад...
Прочетете повече

  09 Март 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: ...
Прочетете повече

  02 Март 2016
О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И на основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и Решение № 34 от 25 февруари 2016 г. на Общински съвет – Кърджали С Ъ О Б Щ А В А: на всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни
Прочетете повече

  29 Февруари 2016
ПРЕДИЗВЕСТИЕ ДО ДЖЕЛИЛ ЮСЕИН ИСМАИЛ
Прочетете повече

  11 Февруари 2016
Община Кърджали, на основание чл.148, ал.2 във връзка с чл.150 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече

  08 Февруари 2016
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересовано лице:
Прочетете повече

  12 Януари 2016
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересовано лице: ...
Прочетете повече

  11 Януари 2016
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява ...
Прочетете повече

  17 Декември 2015
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: ...
Прочетете повече

  14 Декември 2015
Заповядвам:Да се отпише от актовите книги за общинска собственост недвижим имот представляващ: Незастроен УПИ V-132, кв.186 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци-ІІІ част”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.114.132 с площ 695 кв.м.и начин на трайно ползване: ниско застрояване / до 10 м/ по кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3869 от
Прочетете повече

  09 Декември 2015
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече

  12 Ноември 2015
ПОКАНА ОТНОСНО: Избор на представители на стопанския и нестопанския сектор за създаване на публично-частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по Под-мярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности към Мярка 19. Водено от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР по ПРСР на територията на община Стамболово и 54 от селата на община Кърджали
Прочетете повече

  12 Ноември 2015
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „директор” на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания –кв. Пазара, ул. „Средец”
Прочетете повече

  06 Ноември 2015
Община Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:...
Прочетете повече

  09 Октомври 2015
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на заинтересуваните:
Прочетете повече

  09 Октомври 2015
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ , ЧЕ В ДВ. БР.77 ОТ 06.10.2015 Г. Е ОБНАРОДВАН ПРОЕКТ...
Прочетете повече

  08 Октомври 2015
Обявление относно: Одобряване на ПУП-ПП за обект: "Укрепване на свлачище в кв. Веселчане"..."
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign