Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  07 Април 2015
ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице.
Прочетете повече

  27 Март 2015
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ е партньор на Агенцията за социално подпомагане при реализирането на проект “Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05М9ОР001-2.2015.001”Нови алтернативи”.
Прочетете повече

  26 Март 2015
О Б Я В Л Е Н И Е относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти, собственост на физически лица
Прочетете повече

  26 Март 2015
О Б Я В Л Е Н И Е относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти, собственост на физически лица
Прочетете повече

  17 Март 2015
Списък на спортни обекти и съоръжения общинска собственост за отдаване под наем на лицензирани спортни организации или спортни клубове
Прочетете повече

  12 Март 2015
Заповед № РД-14/09.03.2015 год. ОТЧУЖДАВАМ относно предстоящо прилагане на улична регулация за прокарване на улица с ос.т. 2851-2852 /ул.”Плачи мост”/ по ПУП на кв.”Байкал”, гр.Кърджали, част от поземлен имот, находящ се в гр.Кърджали, кв.”Байкал”
Прочетете повече

  06 Март 2015
Община Кърджали, на основание чл.149, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява
Прочетете повече

  26 Февруари 2015
Община Кърджали , на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на Бекир Юсеин Юмер ...
Прочетете повече

  16 Февруари 2015
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица
Прочетете повече

  13 Февруари 2015
На основание Заповед № 14 / 08.01.2015г. на Кмета на Община Кърджали, във връзка с чл.90 и чл.93 от Кодекса на труда, в изпълнение на Проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „Разкриване на социални услуги в общността” и Протокол № 1 от конкурсна комисия, се допускат до втори етап –
Прочетете повече

  03 Февруари 2015
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.9 от 03.02.2015 г. е обнародван проект ...
Прочетете повече

  03 Февруари 2015
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Обявява конкурс за избор на здравни медиатори, които ще работят за подобряване на здравния статус на ромските общности и други уязвими групи в община Кърджали.
Прочетете повече

  30 Януари 2015
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Подбор по документи за обучение на специалисти, необходими за експлоатация на ПСОВ – гр. Кърджали за следните длъжности:
Прочетете повече

  30 Януари 2015
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.8 от 30.01.2015г. са обнародвани одобрени проекти приети с :
Прочетете повече

  29 Януари 2015
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на Бекир Юсеин Юмер като собственик на поземлин имот №018223 с последен известен адрес:
Прочетете повече

  28 Януари 2015
О Б Я В Л Е Н И Е относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на част от недвижим имот, собственост на физическо лице
Прочетете повече

  20 Януари 2015
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.5 от 20.01.2015 г. е обнародван проект...
Прочетете повече

  12 Януари 2015
О Б Я В А Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА
Прочетете повече

  24 Декември 2014
ОБЯВЛЕНИЕ Относно:Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти собственост на физически и юридически лица
Прочетете повече

  09 Декември 2014
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Димчо Петков Недялков с последен известен адрес ...
Прочетете повече

  02 Декември 2014
Заповед №1142 гр.Кърджали 01.12.2014 год. Заповядвам: 1. ОТЧУЖДАВАМ за прилагане на улична регулация за прокарване на улица с ос.т.24-25, кв.8 по ПУП на с.Енчец, община Кърджали, части от поземлен имот с пл.сн.№109, кв.8 по ПУП на с.Енчец, община Кърджали, собственост на физически лица, както следва:
Прочетете повече

  26 Ноември 2014
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:...
Прочетете повече

  19 Ноември 2014
Общинска администрация-Кърджали, на основание чл.13а, ал.6, т.2 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен помощен план във връзка с чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ, на имоти в землището на с.Широко поле, община Кърджали в местността”Ямач”-3.779дка и 0.300дка, попадащи в част от кв.35 по ПУП на с.Широко поле
Прочетете повече

  13 Ноември 2014
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересуваните собственици, че със Заповед № РД-02-15-143 / 05.11.2014г. на Заместник-министъра на регионалното развитие на Република България се разрешава изработването на ПУП - ПП / Подробен устройствен план - Парцеларен план/ за обект...
Прочетете повече

  10 Ноември 2014
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Прочетете повече

  07 Ноември 2014
РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА за подбор на персонал на ЦНСТМУ- Кърджали
Прочетете повече

  27 Октомври 2014
Обявление относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на част от недвижим имот, собственост на физически лица
Прочетете повече

  27 Октомври 2014
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече

  08 Септември 2014
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.68 от 15.08.2014г. са обнародвани одобрени проекти приети с :
Прочетете повече

  17 Юли 2014
Заповед относно: Изграждане на водопровод за водоснабдяване на с. Страхил Войвода и с. Бяла поляна, общ. Кърджали
Прочетете повече

  09 Юли 2014
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на : Станка Георгиева Иванова с последен известен адрес:...
Прочетете повече

  02 Юли 2014
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Сема Ваджип Абрахам с последен известен адрес:...
Прочетете повече

  24 Юни 2014
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр.52 от 24.06.2014г. са обнародвани проекти,приети с: ...
Прочетете повече

  19 Юни 2014
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГОТВАЧ В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП
Прочетете повече

  10 Юни 2014
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр. 43 от 23.05.2014г. са обнародвани проекти:...
Прочетете повече

  10 Юни 2014
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, за получени Заповеди №РД 02-15-62/21.05.2014г. и №РД 02-15-78/04.06.2014г. на министъра на регионалното развитие, издадени на Агенция „Пътна инфраструктура”, за изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Път І-5” Обходен път на гр.Кърджали”...
Прочетете повече

  10 Юни 2014
ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТ, представляващ ап. 107 в бл.23, вх. Д, ет.5, кв.”Възрожденци”, Кърджали състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения - собственост на Община Кърджали с АЧОС №.2419 от 25.02.2009г. предоставен от Община Кърджали за ползване под наем на СТЕФКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
Прочетете повече

  03 Юни 2014
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.46 от 03.06.2014г. е обнародван проект ПУП – ПП / Подробен устройствен план -парцеларен план / към обект: Водоснабдяване на село Орешница, общ.Кърджали.
Прочетете повече

  26 Май 2014
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава На заинтересованите, че в ДВ. бр. 43 от 23.05.2014г. са обнародвани проекти:..
Прочетете повече

  22 Май 2014
Съобщение ДО г-жа ВЕНЕТА МЛАДЕНОВА НЕЙКОВА:На основание чл.65, ал.2 от Семейния кодекс Ви уведомяваме, че на 24.02.2014 г. в Община Кърджали, отдел “ГРАОН” е подадена декларация за припознаване на Вашето дете Зюлейха Венетова Нейкова
Прочетете повече

  16 Май 2014
З А П О В Е Д № 452 гр.Кърджали, 15.05.2014 г. ЗАПОВЯДВАМ: 1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и употребата на спиртни напитки в магазините, заведенията за хранене и развлечения и други обществени места от 00.00 ч. на 25.05.2014 г. до 19.00 ч. на 25.05.2014 г....
Прочетете повече

  16 Май 2014
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.41 от 16.05.2014г. е обнародван одобрен проект приет с : Р Е Ш Е Н И Е №81 от 27 март 2014г.
Прочетете повече

  07 Май 2014
Обява от "АЙ СИ ДЖИ БИ"АД за организирана среща за обществено обсъждане
Прочетете повече

  30 Април 2014
Заповед относно премахване на преместваем обект /павилион/
Прочетете повече

  29 Април 2014
Със заповед № РД-08-82/29.04.2014г. на директора на РИМ Кърджали се отменя Заповед за провеждане на конкурс за заемане на длъжностите: ...
Прочетете повече

  28 Април 2014
Община Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: наследници на Расим Бекиров Алиев с последен известен адрес: ...
Прочетете повече

  23 Април 2014
ОБЯВА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Удължава срока за подаване на документи до 30.04.2014г., от датата на публикуване на обявлението, за кандидатстване за длъжността „медицински сестри” в ЦНСТ .
Прочетете повече

  23 Април 2014
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на заинтересования: Йълмаз Яшар Мюмюн, ...
Прочетете повече

  23 Април 2014
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече

  14 Април 2014
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign