Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  19 Декември 2013
Община Кърджали, на основание чл.128, ал3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: н-ци на Мехмед Насуф Ахмед ...
Прочетете повече

  05 Декември 2013
Общински съвет - Кърджали РАЗРЕШАВА на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, изработването на Подробен устройствен план за следните имоти:...
Прочетете повече

  05 Декември 2013
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА, че че със заповед № 1187 от 02.12.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлен имот...
Прочетете повече

  20 Ноември 2013
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите...
Прочетете повече

  18 Ноември 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Конкурс за избор на здравен медиатор, който ще работи за подобряване на здравния статус на ромските общности в община Кърджали
Прочетете повече

  18 Ноември 2013
Община Кърджали обявява конкурс за длъжността „директор” на следните общински детски градини на територията на община Кърджали:...
Прочетете повече

  18 Ноември 2013
Община Кърджали обявява конкурс за длъжността „директор с група” на следните общински детски градини на територията на община Кърджали:...
Прочетете повече

  04 Ноември 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.95 от 01.11.2013г. е обнародван проект...
Прочетете повече

  31 Октомври 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Обявление Община Кърджали , на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на ...
Прочетете повече

  02 Октомври 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Списък на спортни обекти и съоръжения общинска собственост за отдаване под наем на лицензирани спортни организации, както следва:...
Прочетете повече

  01 Октомври 2013
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на “ЗЕТА ГРУП“ ЕООД като собствиник на имоти №000200 и №000260 с последен известен адрес: гр.София, район “Средец”, ул.”Аксаков” №13, че със Заповед №923/23.09.2013г. на Кмета на Община Кърджали ...
Прочетете повече

  25 Септември 2013
РЕШЕНИЕ № 163 ПРОТОКОЛ № 7 от 04.09.2013 г. на Общински съвет - Кърджали
Прочетете повече

  25 Септември 2013
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 768 от 15.08.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлени имоти...
Прочетете повече

  10 Септември 2013
Заповед №879/9.09.2013г. З А П О В Я Д В А М: 1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали при следните условия:
Прочетете повече

  13 Август 2013
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 697 от 22.07.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлен имот...
Прочетете повече

  06 Август 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.69 от 06.08.2013г. са обнародвани одобрени проекти приети с : РЕШЕНИЕ № 121 от 11 юли 2013г.;РЕШЕНИЕ № 122 от 11 юли 2013г.; РЕШЕНИЕ № 123 от 11 юли 2013г.;РЕШЕНИЕ № 124 от 11 юли 2013г.
Прочетете повече

  22 Юли 2013
Община Кърджали обявява на следните заинтересовани лица: 1.Наследници на Велика Андреева Авренлиева; 2. Наследници на Адиле Мехмедова Ахмедова
Прочетете повече

  02 Юли 2013
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице Рефика Сали Емин ...
Прочетете повече

  18 Юни 2013
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:Рамадан Касим Мехмед ...
Прочетете повече

  18 Юни 2013
Община Кърджали съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр.53 от 18.06.2013г. са обнародвани одобрени проекти приети с Решения №94,№95 и №96
Прочетете повече

  13 Юни 2013
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:...
Прочетете повече

  12 Юни 2013
На вниманието на наследниците на Ана Борянова Михайлова, Коста Сандев Георгиев и Юсеинов Юсуфов
Прочетете повече

  11 Юни 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА: Публични търгове с тайно наддаване за продажба : На 10.07.2013г. в стая 409, ет.ІV в сградата на Общинска Администрация гр.Кърджали, бул.” България” № 41 на следните общински имоти:...
Прочетете повече

  11 Юни 2013
На вниманието на Петер Вилат и Станимир Георгиев управители на "Монстерлейк-БГ" ООД
Прочетете повече

  10 Юни 2013
Община Кърджали обявява...
Прочетете повече

  05 Юни 2013
Община Кърджали съобщава Решение№93/23.05.2013г.
Прочетете повече

  30 Май 2013
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 473 от 18.05.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлени имоти
Прочетете повече

  20 Май 2013
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 389 от 23.04.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на поземлени имоти...
Прочетете повече

  29 Април 2013
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица.
Прочетете повече

  29 Април 2013
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица.
Прочетете повече

  23 Април 2013
З А П О В Е Д № 387 гр.Кърджали, 23.04.2013 г.
Прочетете повече

  23 Април 2013
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 360 от 19.04.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ...
Прочетете повече

  15 Април 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 14.05.2013год. в стая №409, ІV етаж, в сградата на Общинска администрация - Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, както следва...
Прочетете повече

  10 Април 2013
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 310 от 03.04.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ ...
Прочетете повече

  03 Април 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересаваните, че в ДВ. бр.32 от 02.04.2013г. са обнародвани одобрени проекти приети с :
Прочетете повече

  29 Март 2013
Заповед №293/29.03.2013 год.
Прочетете повече

  28 Март 2013
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 201 от 11.03.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ...
Прочетете повече

  28 Март 2013
Община Кърджали на основание чл.130 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, дирекция “АСУТ” при Общинска администрация - Кърджали, съобщава на заинтересованите собственици, че...
Прочетете повече

  22 Март 2013
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗПОВЯДВА 1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/...
Прочетете повече

  20 Март 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.28 от 19.03.2013 г. са обнародвани проекти приети с РЕШЕНИЯ...
Прочетете повече

  20 Март 2013
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА на заинтересованите собственици...
Прочетете повече

  19 Март 2013
Община Кърджали основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 211 от 13.03.2013 на Кмета на Община Кърджали, обявява конкурс за избор на Ръководител на Звеното за изпълнение на проект ”Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”.
Приложения:
1.
Прочетете повече

  19 Март 2013
Община Кърджали на основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 211 от 13.03.2013г. на Кмета на Община Кърджали, обявява конкурс за избор на Координатор на Звеното за управление на проект ”Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”
Приложения:
1.
Прочетете повече

  13 Март 2013
Резултати от проведения ТЕСТ за длъжността: н-к сектор “Бюджет, приходи и счетоводно обслужване„
Прочетете повече

  06 Март 2013
Заповед за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии – държавна собственост
Прочетете повече

  04 Март 2013
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 186 от 26.02.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 016023 попадащ в землището на с.Глухар, община Кърджали.
Прочетете повече

  26 Февруари 2013
Община Кърджали напомня, че крайния срок за годишната такса за притежание на кучета е в размер на 4.00 лева и се заплаща в срок до 31 март на текущата година или ...
Прочетете повече

  26 Февруари 2013
С цел предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, на основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия/ЗЗБ/ и Решение № 274 от 13.12.2013 г. на Общинския съвет, кмета на Община Кърджали набира кандидати за сформиране на доброволни формирования на територията на общината.
Прочетете повече

  26 Февруари 2013
Община Кърджали на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект на ПУП-ПП и специализирана ел.схема преминаваща през имоти № 202, 203, 206, 208, 271, и 273 в землище на с.Зимзелен за обект: ”Реконструкция на “Ветрилото”
Прочетете повече

  25 Февруари 2013
На вниманието на собствениците на имот с идентификатор № 40909.122.145 по КК на гр.Кърджали Весела Милкова Точева и Яким Милков Якимов
Прочетете повече2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign