Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  24 Март 2014
Общинска администрация-Кърджали, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, приканва собственика на незаконно поставената върху общински терен метална конструкция /павилион/ да премахне съоръжението и освободи общинския терен, в срок до 07.04.2014г.
Прочетете повече

  24 Март 2014
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:Н-ци на Расим Мустафов Юсуфов с последен известен адрес ...
Прочетете повече

  17 Март 2014
Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ за Център за настаняване от семеен тип – 3 броя и Защитено жилище – 1 брой
Прочетете повече

  13 Март 2014
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 235 и 241 от Закона за горите и чл. 11 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии държавна и общинска собственост Н А Р Е Ж Д А М...
Прочетете повече

  06 Март 2014
Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, „РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ на Център за настаняване от семеен тип – 3 броя и Защитено жилище – 1 брой
Прочетете повече

  05 Март 2014
Община Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Прочетете повече

  25 Февруари 2014
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица
Прочетете повече

  18 Февруари 2014
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.14 от 18.02.2014г. са обнародвани одобрени проекти приети с ...
Прочетете повече

  13 Февруари 2014
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава ...
Прочетете повече

  10 Февруари 2014
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.11 от 07.02.2014 г. е обнародван проект приет с: РЕШЕНИЕ № 215 от 11 декември 2013г.
Прочетете повече

  07 Февруари 2014
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА I.Ограничен конкурс за изготвяне на пазарни оценки на общински нежилищни имоти, невключени в състава на общински предприятия, които се използват за стопански цели, находящи се на първия етаж на магазин ГУМ /„Девети септември”/, /сега магазин „Родопея”/ бул.”България” №33, гр.Кърджали, както следва:
Прочетете повече

  07 Февруари 2014
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА I.Ограничен конкурс за изготвяне на анализ на правното състояние на общински нежилищни имоти, невключени в състава на общински предприятия, които се използват за стопански цели, находящи се на първия етаж на магазин ГУМ /„Девети септември”/, /сега магазин „Родопея”/ бул.”България” №33, гр.Кърджали,както следва:
Прочетете повече

  03 Февруари 2014
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите...
Прочетете повече

  31 Януари 2014
Заповед №80/28.01.2014г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Откривам втора процедура за стопанската 2013/2014 г. за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти с площ под 10 дка от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали при следните условия:...
Прочетете повече

  29 Януари 2014
Община Кърджали,обявява на следните заинтересувани лица: н-ци на Расим Хасанов Османов с последен известен адрес: с.Бели пласт, общ.Кърджали, като собственици на неурегулиран поземлен имот №033021 в землището на с. Бели пласт, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ
Прочетете повече

  15 Януари 2014
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на : Невен Маринов Боянов с последен известен адрес: ...
Прочетете повече

  13 Януари 2014
Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: н-ци на Емин Юзеиров Исмаилов с последен известен адрес:...
Прочетете повече

  19 Декември 2013
Община Кърджали, на основание чл.128, ал3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: н-ци на Мехмед Насуф Ахмед ...
Прочетете повече

  05 Декември 2013
Общински съвет - Кърджали РАЗРЕШАВА на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, изработването на Подробен устройствен план за следните имоти:...
Прочетете повече

  05 Декември 2013
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА, че че със заповед № 1187 от 02.12.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлен имот...
Прочетете повече

  20 Ноември 2013
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите...
Прочетете повече

  18 Ноември 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Конкурс за избор на здравен медиатор, който ще работи за подобряване на здравния статус на ромските общности в община Кърджали
Прочетете повече

  18 Ноември 2013
Община Кърджали обявява конкурс за длъжността „директор” на следните общински детски градини на територията на община Кърджали:...
Прочетете повече

  18 Ноември 2013
Община Кърджали обявява конкурс за длъжността „директор с група” на следните общински детски градини на територията на община Кърджали:...
Прочетете повече

  04 Ноември 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.95 от 01.11.2013г. е обнародван проект...
Прочетете повече

  31 Октомври 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Обявление Община Кърджали , на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на ...
Прочетете повече

  02 Октомври 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Списък на спортни обекти и съоръжения общинска собственост за отдаване под наем на лицензирани спортни организации, както следва:...
Прочетете повече

  01 Октомври 2013
Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на “ЗЕТА ГРУП“ ЕООД като собствиник на имоти №000200 и №000260 с последен известен адрес: гр.София, район “Средец”, ул.”Аксаков” №13, че със Заповед №923/23.09.2013г. на Кмета на Община Кърджали ...
Прочетете повече

  25 Септември 2013
РЕШЕНИЕ № 163 ПРОТОКОЛ № 7 от 04.09.2013 г. на Общински съвет - Кърджали
Прочетете повече

  25 Септември 2013
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 768 от 15.08.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлени имоти...
Прочетете повече

  10 Септември 2013
Заповед №879/9.09.2013г. З А П О В Я Д В А М: 1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали при следните условия:
Прочетете повече

  13 Август 2013
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 697 от 22.07.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлен имот...
Прочетете повече

  06 Август 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересаваните, че в ДВ. бр.69 от 06.08.2013г. са обнародвани одобрени проекти приети с : РЕШЕНИЕ № 121 от 11 юли 2013г.;РЕШЕНИЕ № 122 от 11 юли 2013г.; РЕШЕНИЕ № 123 от 11 юли 2013г.;РЕШЕНИЕ № 124 от 11 юли 2013г.
Прочетете повече

  22 Юли 2013
Община Кърджали обявява на следните заинтересовани лица: 1.Наследници на Велика Андреева Авренлиева; 2. Наследници на Адиле Мехмедова Ахмедова
Прочетете повече

  02 Юли 2013
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице Рефика Сали Емин ...
Прочетете повече

  18 Юни 2013
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:Рамадан Касим Мехмед ...
Прочетете повече

  18 Юни 2013
Община Кърджали съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр.53 от 18.06.2013г. са обнародвани одобрени проекти приети с Решения №94,№95 и №96
Прочетете повече

  13 Юни 2013
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:...
Прочетете повече

  12 Юни 2013
На вниманието на наследниците на Ана Борянова Михайлова, Коста Сандев Георгиев и Юсеинов Юсуфов
Прочетете повече

  11 Юни 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА: Публични търгове с тайно наддаване за продажба : На 10.07.2013г. в стая 409, ет.ІV в сградата на Общинска Администрация гр.Кърджали, бул.” България” № 41 на следните общински имоти:...
Прочетете повече

  11 Юни 2013
На вниманието на Петер Вилат и Станимир Георгиев управители на "Монстерлейк-БГ" ООД
Прочетете повече

  10 Юни 2013
Община Кърджали обявява...
Прочетете повече

  05 Юни 2013
Община Кърджали съобщава Решение№93/23.05.2013г.
Прочетете повече

  30 Май 2013
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 473 от 18.05.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлени имоти
Прочетете повече

  20 Май 2013
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 389 от 23.04.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на поземлени имоти...
Прочетете повече

  29 Април 2013
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица.
Прочетете повече

  29 Април 2013
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица.
Прочетете повече

  23 Април 2013
З А П О В Е Д № 387 гр.Кърджали, 23.04.2013 г.
Прочетете повече

  23 Април 2013
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 360 от 19.04.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ...
Прочетете повече

  15 Април 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 14.05.2013год. в стая №409, ІV етаж, в сградата на Общинска администрация - Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, както следва...
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign