Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  16 Март 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.22 от 16.03.2012 г. е обнародван проект приет с : РЕШЕНИЕ № 11 от 29 декември 2011г.
Прочетете повече

  29 Февруари 2012
Община Кърджали обявява конкурс за длъжността: началник отдел “ ГРАОН “
Прочетете повече

  28 Февруари 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността : младши юрисконсулт в отдел “ Правен “
Прочетете повече

  13 Февруари 2012
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 132 от 09.02.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 767...
Прочетете повече

  07 Февруари 2012
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 100 от 02.02.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР на урегулиран поземлен имот УПИ XVII-320 и XVIII-158 в кв.80 по плана на „Складова зона-юг”, гр.Кърджали, общ.Кърджали.
Прочетете повече

  03 Февруари 2012
Община Кърджали, на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересованите лица, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПР /Подробен устройствен план - план за регулация/ на кв. 16 и кв.12 по плана на с.Седловина, общ.Кърджали.
Прочетете повече

  31 Януари 2012
Община Кърджали , на основание чл.130 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на н-ци на Гюлшен Али Шакир...
Прочетете повече

  24 Януари 2012
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 27 от 12.01.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ XI-145, XII-143 и X-146,162 в кв.11 по плана на с.Бащино, общ.Кърджали.
Прочетете повече

  24 Януари 2012
Община Кърджали,обявява на н-ци на Хакъ Халимов Сюлейманов, като собственици на имот с идинтификатор 40909.122.201 по Кадастралната карта на гр.Кърджали, че със Заповед №1218/30.12.2011г. на Кмета на Община Кърджали е одобрен Подробен устройствен план - план за регулациа на поземлен имот.
Прочетете повече

  19 Януари 2012
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 26 от 12.01.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ III-164,165 в кв.22 по плана на с.Айрово, община Кърджали...
Прочетете повече

  13 Януари 2012
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 20 от 09.01.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 17, кадастрален район 10 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Солище, община Кърджали...
Прочетете повече

  12 Януари 2012
Резултати от проведен конкурс за длъжността "социален работник" по проект "И аз имам семейство"
Прочетете повече

  09 Януари 2012
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1208 от 30.12.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – План схема /подробен устройствен план-план схема/ за обект: Отклонение на трасе на мрежа НН”...
Прочетете повече

  04 Януари 2012
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "социален работник" по проект "И аз имам семейство"
Прочетете повече

  22 Декември 2011
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1174 от 20.12.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 8, кадастрален район 126 по плана на ...
Прочетете повече

  20 Декември 2011
ОБЯВЛЕНИЕ: Oбщина Кърджали в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Кърджали
Прочетете повече

  09 Декември 2011
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 1141 от 05.12.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПП
Прочетете повече

  09 Декември 2011
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА - На заинтересованите собственици, че със заповед № 1122 от 28.11.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ VI-429, кв.23...
Прочетете повече

  08 Декември 2011
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава, че е отменен обявеният търг на 14.12.2011г., от 9,30 часа в стая 409, ет.ІV в сградата на общинска администрация, за продажба на поземлен имот №000600, находящ се в землището на с. Ненково, Община Кърджали, ...
Прочетете повече

  01 Декември 2011
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА - На заинтересованите собственици, че със заповед № 1111 от 24.11.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ...
Прочетете повече

  17 Ноември 2011
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГР. КЪРДЖАЛИ
Прочетете повече

  17 Ноември 2011
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГР. КЪРДЖАЛИ
Прочетете повече

  11 Ноември 2011
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГР. КЪРДЖАЛИ...
Прочетете повече

  10 Ноември 2011
Общинска администрация – Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на наследниците на Хасан Мехмедов Юсеинов, като собственици на имот ...
Прочетете повече

  10 Ноември 2011
Общинска администрация – Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на наследниците на Мурад Алиев Мурадов, като собственици на имот ...
Прочетете повече

  10 Ноември 2011
Общинска администрация – Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и при условията на чл. 61, ал.3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на Шюкрю Юсеин Ариф, като собственик на поземлен имот...
Прочетете повече

  01 Ноември 2011
Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест и интервю за експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център-гр. Кърджали
Прочетете повече

  01 Ноември 2011
Списък на лицата, допуснати до явяване на тест и интервю за експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център-гр. Кърджали
Прочетете повече

  01 Ноември 2011
Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест и интервю за експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център –гр. Кърджали
Прочетете повече

  01 Ноември 2011
Списък на лицата, допуснати до явяване на тест и интервю за експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център –гр. Кърджали
Прочетете повече

  27 Октомври 2011
Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест и интервю за управител на Областен информационен център-гр. Кърджали
Прочетете повече

  27 Октомври 2011
Списък на лицата, допуснати до явяване на тест и интервю за управител на Областен информационен център –гр.Кърджали
Прочетете повече

  26 Октомври 2011
Общинска администрация – Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на наследниците на Хакъ Халимов Сюлейманов, като собственици на поземлен имот ...
Прочетете повече

  25 Октомври 2011
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр. 82 от 21.10.2011 г. е обнародвано одобрено с Решение № 203 / 28.09.2011 год. на ОбС-Кърджали изменение на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/ на група квартали - кв.1, кв. 4, кв. 5, и кв. 6 по плана на с. Дъждино, Община Кърджали.
Прочетете повече

  25 Октомври 2011
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр. 82 от 21.10.2011 г. е обнародван одобрен с Решение № 202 / 28.09.2011 год. на ОбС-Кърджали ПУП-ПЗ / подробен устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот № 40909.57.2 в м. Айрян дере по Кадастралната карта на гр.Кърджали, отреден за фотоволтаична централа.
Прочетете повече

  25 Октомври 2011
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр. 82 от 21.10.2011 г. е обнародван одобрен с Решение № 201 / 28.09.2011 год. на ОбС-Кърджали ПУП-ПЗ / подробен устройствен план – план за застрояване/ на поземлен имот № 40909.14.71, отреден за изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води на град Кърджали.
Прочетете повече

  20 Септември 2011
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Кърджали, при следните условия: ...
Прочетете повече

  20 Септември 2011
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Кърджали, при следните условия: ...
Прочетете повече

  20 Септември 2011
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За избор на експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Кърджали, при следните условия: ...
Прочетете повече

  13 Септември 2011
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 859 от 08.09.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на урегулиран поземлен имот УПИ XIII-76 ...
Прочетете повече

  09 Септември 2011
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 826 от 03.09.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на УПИ IX-2795, кв.70 по плана на „Централна градска част”, гр.Кърджали, община Кърджали...
Прочетете повече

  03 Септември 2011
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите,че в ДВ.бр.68 от 02.09.2011 г. е обнародван проект на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за имот №40909.57.2 в местността “Айрян дере” по кадастралната карта на гр.Кърджали - промяна предназначението на имота за изграждане на фотоволтаична централа.
Прочетете повече

  03 Септември 2011
Съобщение по чл.32 по ДОПК за връчване на АУЗД на: „ТУНИ-79-ФАТМЕ УЗУН”ЕТ, АНГЕЛ ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ, МУСИН МУСА МУСА, „МОНИ”ЕТ, ДИМИТЪР ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ, ЪРЗВАН МУСТАФА АХМЕД, МЮМЮН РАФЕТ ЮСЕИН и МАРИЯН АТАНАСОВ ПОПОВ
Прочетете повече

  19 Август 2011
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 760 от 18.08.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот №40909.7.15 по кадастралната карта на гр.Кърджали,община Кърджали.
Прочетете повече

  18 Август 2011
Община кърджали съобщава, че с че с Решение №175 от заседание на Общински съвет – Кърджали, предоставя на наследниците на Гроздан Христов Караджов с признато право на собственост, съгласно Решение № 6164/24.02.2011 г. на Общинска служба по земеделие гр. Кърджали за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на гр.
Прочетете повече

  01 Август 2011
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 678 от 29.07.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПП
Прочетете повече

  28 Юли 2011
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 661 от 25.07.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ...
Прочетете повече

  26 Юли 2011
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 642 от 22.07.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 54, кадастрален район 103...
Прочетете повече

  26 Юли 2011
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1, от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА - На заинтересованите собственици, че със заповед № 642 от 22.07.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 54, кадастрален район 103 по плана на новообразуваните имоти в землището на
Прочетете повече

  26 Юли 2011
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Обявление за отчуждаване на имот
Прочетете повече2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign