Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  29 Април 2010
На основание чл. 128, ал.1, т. 1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 100 на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ № 10, кадастрален район 18 по плана на новообразуваните имоти в землище с. Резбарци.
Прочетете повече

  29 Април 2010
На основание чл. 128, ал.1, т. 1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 507 от 27.04.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – специализирана план - схема за обект :”Телефонно захранване на две комплексни жилищни сгради ...
Прочетете повече

  15 Март 2010
П О К А Н А за доброволно изпълнение: Уважаеми г-н Ставилеци, с договор с №147/05.06.2000г. Ви е предоставен под наем общински терен, върху който е поставена временна постройка /тип ЛОК/, находящи се в гр. Кърджали, кв.”Възрожденци”, /до блок №3/, срещу комплекс “Рожен”. Уведомяваме Ви, че по горепосочения договор, имате неизплатени наеми
Прочетете повече

  18 Февруари 2010
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали, обявява на следните заинтересувани лица: Емин Мустафа Али...
Прочетете повече

  18 Февруари 2010
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали, обявява на следните заинтересувани лица: Айше Мехмедали Хасан...
Прочетете повече

  18 Февруари 2010
О Б Я В Л Е Н И Е Община Кърджали , обявява на следните заинтересувани лица: Севал Мехмед Керим...
Прочетете повече

  26 Януари 2010
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СОБСТВЕНИЦИ НА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ
Прочетете повече

  26 Януари 2010
Банкови данни за плащане на местни данъци и такси
Прочетете повече

  18 Януари 2010
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА:Публични търгове с тайно наддаване за продажба на следните обекти:1. УПИ V-788, кв.195 по ПУП на гр.Кърджали, ул.”Ген.Владимир Стойчев”, съставляващ поземлен имот с площ 237кв.м.;2. УПИ ІV, кв.195 по ПУП на гр.Кърджали, ул.”Ген.Владимир Стойчев”, съставляващ поземлен имотс площ 660 кв.м.
Прочетете повече

  16 Ноември 2009
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Конкурс за избор на управител на “Областен диспансер по пневмофтизиатрични заболявания със стационар д-р В. Власакев” ЕООД гр. Кърджали по документи и събеседване за възлагане управлението за срок от 3 /три/ години.
Прочетете повече

  01 Юли 2009
Съобшение на основание чл.61,ал.3 от АПК до КОСТАДИН АНАСТАСОВ КОСТАДИНОВ
Прочетете повече

  29 Януари 2009
публичен регистър 2008
Прочетете повече

  13 Юни 2007
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем, на следните обекти - общинска собственост: 1. Павилион №1 за търговска дейност, находящ се на археологически разкопки “Перперикон”, общ. Кърджали; Павилион №2 за търговска дейност, находящ се на археологически разкопки “Перперикон”, общ. Кърджали; 3. Павилион №3 за търговска дейност, находящ се на
Прочетете повече

  13 Юни 2007
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА : Публично оповестен конкурс за продажба на следния обект предмет на настоящия конкурс: УПИ /ПАРЦЕЛ/ III,КВ.92 ПО ПУП НА ГРАД КЪРДЖАЛИ С ПЛОЩ 7402 М2 ОТРЕДЕН ЗА ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС/ТИП MALL/ С ИДЕНТИФИКАТОР №40909.117.5 ПО КАДАРСТРАЛНАТА КАРТА НА ГРАД КЪРДЖАЛИ
Прочетете повече

  18 Май 2007
О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И О Б Я В Я В А ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем, на следните обекти - общинска собственост:1. Кафе-сладкарница “Спортна среща” в района на открития плувен басейн в Спортен комплекс “Арпезос”, гр. Кърджали, 2. Маса №2 за продажба на плодове и зеленчуци до бл. "Рила"2, ул."Сан Стефано", гр. Кърджали
Прочетете повече

  17 Януари 2007
О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И О Б Я В Я В А ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем, на следните обекти - общинска собственост: 1. Кафе-сладкарница “Спортна среща” в района на открития плувен басейн в Спортен комплекс “Арпезос”, гр. Кърджали, 2. Маса №2 за продажба на плодове и зеленчуци до бл. "Рила"2, ул."Сан Стефано", гр. Кърджали
Прочетете повече

  26 Декември 2006
Урбанизираната територия на гр.Кърджали, с.Кобиляне и за част от урбаниз. терит. на с.Стремово относно имотите, попадащи в кв.29 по частична регулация, справки, услуги и издаване на гражданите се извършват от Службата по кадастъра – гр.Кърджали
Прочетете повече

  13 Декември 2006
ПОКАНА - Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в първото по своя мащаб международно изложение в Русия на български производители “Сделано в Болгарии”
Прочетете повече2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign