Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  26 Февруари 2013
Община Кърджали на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект на ПУП-ПП и специализирана ел.схема преминаваща през имоти № 202, 203, 206, 208, 271, и 273 в землище на с.Зимзелен за обект: ”Реконструкция на “Ветрилото”
Прочетете повече

  25 Февруари 2013
На вниманието на собствениците на имот с идентификатор № 40909.122.145 по КК на гр.Кърджали Весела Милкова Точева и Яким Милков Якимов
Прочетете повече

  25 Февруари 2013
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността : Началник сектор „БПСО"
Прочетете повече

  12 Февруари 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, че в ДВ., бр.14 от 12.02.2013 г. е обнародван проект приет с : РЕШЕНИЕ № 248 от 12 октомври 2012г.
Прочетете повече

  11 Февруари 2013
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед ...
Прочетете повече

  04 Февруари 2013
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността: директор на дирекция „Местни приходи”
Прочетете повече

  01 Февруари 2013
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 33 от 17.01.2013г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на поземлени имоти с идентификатор ...
Прочетете повече

  01 Февруари 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр.9 от 01.02.2013г. са обнародвани одобрени проекти на подробни устройствени планове - планове за застрояване.
Прочетете повече

  31 Януари 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.8 от 29.01.2013г. е обнародван проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план...
Прочетете повече

  24 Януари 2013
На вниманието на наследниците на Халибрям Османов Юсеинов и наследниците на Салибрям Мюмюнов Сюлейманов
Прочетете повече

  22 Януари 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава на заинтересованите, че в ДВ. бр.6 от 22.01.2013г. е обнародван одобрен проект на подробен устройствен план-парцеларн план с РЕШЕНИЕ № 267 от 13 декември 2012г.
Прочетете повече

  17 Януари 2013
Кметът на Община Кърджали, На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с осигуряване на нормална обстановка за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 г. заповядва: 1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата и употребата на спиртни напитки; 2.ЗАБРАНЯВАМ всякакви масови прояви на открито;3.ЗАДЪЛЖАВАМ директора на ОП „Обредни дейности”...
Прочетете повече

  15 Януари 2013
С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността : Директор на дирекция „Местни приходи „
Прочетете повече

  07 Януари 2013
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 1223 от 28.12.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ ...
Прочетете повече

  14 Декември 2012
На основание чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост, Община Кърджали обявява на собствениците на следните имоти подлежащи на отчуждаване:...
Прочетете повече

  12 Декември 2012
На основание чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост, Община Кърджали обявява на собствениците на следните имоти подлежащи на отчуждаване
Прочетете повече

  12 Декември 2012
Община Кърджали обявява конкурс за длъжността: Директор на дирекция „Местни приходи „
Прочетете повече

  11 Декември 2012
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава назаинтересованите собственици, че със заповед № 1078 от 19.11.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на УПИ VI-2635 и VII-2636 в кв.171...
Прочетете повече

  27 Ноември 2012
Община Кърджали, на основание чл.130 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:...
Прочетете повече

  27 Ноември 2012
ЗАПОВЕД за отчуждаването на имоти за изграждането на обект „Ново трасе на пътя до Регионалното депо за управление на отпадъци в гр.Кърджали, Община Кърджали
Прочетете повече

  14 Ноември 2012
ОБЯВЛЕНИЕ Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 1061 от 13.11.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот ...
Прочетете повече

  02 Ноември 2012
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 975 от 19.10.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ...
Прочетете повече

  23 Октомври 2012
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 966 от 19.10.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ...
Прочетете повече

  23 Октомври 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ бр.80 от 19.10.2012г. са обнародвани проекти приети с:РЕШЕНИЕ № 233 от 14 септември 2012г.; РЕШЕНИЕ № 234 от 14 септември 2012г.; РЕШЕНИЕ № 235 от 14 септември 2012г.
Прочетете повече

  11 Октомври 2012
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 924 от 24.09.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулирани поземлени имоти № 40909.15.37 и 40909.15.38 ...
Прочетете повече

  03 Октомври 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти собственост на физически лица
Прочетете повече

  26 Септември 2012
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 877 от 14.09.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР на УПИ V-376, VI-375 и VII-374 в кв.36 ...
Прочетете повече

  25 Септември 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г. на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ е обнародван проект за изменение на ПУП / Подробен устройствен план / - избор на трасе към обект...
Прочетете повече

  24 Септември 2012
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече

  18 Септември 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Съобщава на заинтересованите, че в ДВ бр.70 от 14.09.2012г. са обнародвани проекти приети с: РЕШЕНИЕ № 213 от 31 юли 2012г.,РЕШЕНИЕ № 214 от 31 юли 2012г. РЕШЕНИЕ № 215 от 31 юли 2012г.РЕШЕНИЕ № 216 от 31 юли 2012г.
Прочетете повече

  12 Септември 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на заинтересованите лица, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ / Подробен устройствен план - план за застрояване / на поземлен имот №40909.7.3 по КК на гр.Кърджали.
Прочетете повече

  28 Август 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 831 от 23.08.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлен имот в землището на с.Пъдарци
Прочетете повече

  28 Август 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 782 от 03.08.2012г.се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на поземлени имоти по плана на кв.”Байкал”
Прочетете повече

  24 Август 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ПОКРИВНА ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА
Прочетете повече

  03 Август 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА на заинтересованите, че в ДВ бр.59 от 03.08.2012г. са обнародвани проекти ...
Прочетете повече

  01 Август 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 750 от 24.07.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 252
Прочетете повече

  26 Юли 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 654 от 04.07.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот...
Прочетете повече

  23 Юли 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 1.Търговско помещение, находящо се на ул.”Марица” №5 гр. Кърджали 2. Помещение за търговска дейност в бл.”Славей”3, І етаж, гр.Кърджали ...
Прочетете повече

  23 Юли 2012
ПРОТОКОЛ № 11 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 28.06.2012 г. РЕШЕНИЕ № 170
Прочетете повече

  19 Юли 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На обществеността, че в изпълнение на чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, ще проведе консултации по изготвената Екологична оценка на общ устройствен план на град Кърджали...
Прочетете повече

  19 Юли 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД ДА СЕ ИЗЗЕМЕ ИМОТ, представляващ терен общинска собственост, върху който е поставен преместваем обект /тип ЛОК/ за търговска дейност, находящ се в гр. Кърджали, кв.122, ул.”Брацигово"...
Прочетете повече

  04 Юли 2012
Мерки за осигуряване на пожарната безопасност при житните култури, зърното и фуражите на територията на община Кърджали
Прочетете повече

  02 Юли 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ бр.49 от 29.06.2012г. са обнародвани проекти приети с:Р Е Ш Е Н И Е №150 от18 май 2012г.; Р Е Ш Е Н И Е №151 от18 май 2012г.; Р Е Ш Е Н И Е №152 от18 май 2012г.; Р Е Ш Е Н И Е №153 от18 май 2012г.
Прочетете повече

  19 Юни 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ бр.46 от 19.06.2012г. са обнародвани проекти приети с РЕШЕНИЕ № 118 от 26април 2012г.; РЕШЕНИЕ № 119 от 26 април 2012г.; РЕШЕНИЕ № 120 от 26 април 2012г. ...
Прочетете повече

  13 Юни 2012
Община Кърджали, на основание чл.11, ал.4 от ППЗСПЗЗ и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Красимир Боянов Костадинов и Николай Минчев Маринов...
Прочетете повече

  01 Юни 2012
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 497 от 29.05.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР на урегулиран поземлен имот...
Прочетете повече

  29 Май 2012
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 467 от 19.05.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ...
Прочетете повече

  22 Май 2012
Община Кърджали уведомява заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за: „Преустройство на ученическо общежитие в многофамилна жилищна сграда- УПИ VIII, квартал 113, град Кърджали”.
Прочетете повече

  22 Май 2012
УКАЗАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ за участие в Модулно обучение: „Формиране на общински политики” и РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР - Проект “Ефективно взаимодействие между заинтересованите страни в Община Кърджали за формиране, изпълнение и мониторинг на общински политики” Договор № A 10-13-22/06.12.2011 г.
Прочетете повече

  18 Май 2012
Община Кърджали, на основание чл.130 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересувани лица, че със заповед №395/03.05.2012г. на Кмета на Община Кърджали е одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план - план за застрояване/ на урегулирани позенлени имоти № 1, 2 и 3 по плана на на с.Каменарци, общ.Кърджали.
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign