Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  30 Ноември 2023
ЗАПОВЕД: РАЗРЕШАВАМ: Да се ограничи поетапно за движение на ППС ул. "Вела Пеева" в участъка от кръстовището с ул."Тина Киркова" до кръстовището с ул "Мара Мутафова" в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на строителните работи за обект: „Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в кв. Гледка и кв. Горна Гледка" за времето от 08.00 часа на 01.12.2023г. до 20.00часа на 22.12.2023г.
Прочетете повече

  29 Ноември 2023
Община Кърджали приключи изпълнението на проект „Осигуряване на достъпна среда за предоставяне на социални услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания „Недялка Камбурова”, по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата
Прочетете повече

  21 Ноември 2023
Община Кърджали приключи изпълнението на договор № РД04-31/12.01.2023г., проект „Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж-Кърджали“, по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд”, финансирана от фонд „Социална закрила“
Прочетете повече

  21 Ноември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.97 от 21.11.2023 г. е обнародван одобрен проект...
Прочетете повече

  14 Ноември 2023
Община Кърджали уведомява своите жители,че срокът за подаване на Заявления за определяне на такса битови отпадъци за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци за 2024 г. е 30 ноември 2023г.
Прочетете повече

  01 Ноември 2023
Заповед №1430 от 30.10.2023: Да се затвори за движение на ППС ул. „Вела Пеева" в участъка от ул. „Тина Киркова" до ул."Ана Маймункова" заедно с кръстовището ул. „Тина Киркова" с ул. „Вела Пеева" във връзка с изпълнение на СМР за доизграждане на Главен канализационен клон
Прочетете повече

  30 Октомври 2023
„Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта“ - Асоциацията за инсулт и афазия стартира национална кампания по повод 29 октомври, Световния ден за борба с инсулта
Прочетете повече

  23 Октомври 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.88 от 20.10.2023 г. е обнародван одобрен проект...
Прочетете повече

  18 Октомври 2023
Заповед относно временно отменяне режима за почасово платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на почасово платено паркиране - Синя зона, гр. Кърджали за периода от 08:30 до 13:30 часа на 21.10.2023г.
Прочетете повече

  16 Октомври 2023
ЗАПОВЕД №1302/13.10.2023 г. относно затваряне за движение на ППС на ул. "Младост" в участъка от ул. "Върбица" до ул. "Крумовградска" във връзка с изпълнение на СМР
Прочетете повече

  12 Октомври 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.85 от 10.10.2023 г. са обнародвани одобрени проекти...
Прочетете повече

  11 Октомври 2023
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс за длъжността : психолог по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали», по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Административен договор за предоставяне на
Прочетете повече

  11 Октомври 2023
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността : психолог по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейство в Община Кърджали»“, по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна
Прочетете повече

  11 Октомври 2023
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: АСЕН ХРИСТОВ ИЛИЕВ, ЕМИН МУСТАФА ВЕЛИ, АНАТОЛИЙ СЕВЕРИНОВ ФИЛЕВ и АДРИАНА ИЛИЕВА МИТКОВА.
Прочетете повече

  28 Септември 2023
Заповед за прекратяване на конкурсната процедура за заемане на длъжността "директор" на Детски градини
Прочетете повече

  26 Септември 2023
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: МАРИЕЛА ИВАНОВА НИКОЛОВА, ДЕНИЗ ШУКРИ РАМИЗ, АТАНАС АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ, ПЕТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ, ЦОНКА ГИНЕВА НИКОЛОВА, АСИЕ ЮСЕИНОВА РЮСТЕМОВА, АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ, АТАНАС ИВАНОВ КОЛЕВ, АНА РУМЕНОВА КАРЕВА, СВЕТЛАНА БОЙКОВА РУСКОВА, АНГЕЛИК ЕООД, ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ, АЛТУН 2019 ЕООД, АЛИ МАХМУД ЕМИН, РОЗА ДЕМИРОВА ЕМИЛОВА, КАРАДЖА ОТО ЕООД, НЕРГЮЗЕЛ
Прочетете повече

  18 Септември 2023
ПОКАНА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Кърджали - в качеството си на Бенефициент и ОУ „Св. Климент Охридски“ – в качеството си на Партньор по проект„ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване” , ДБФП BG05M9OP001-2.056-0024-2014BG05M2OP001, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски
Прочетете повече

  13 Септември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ...
Прочетете повече

  13 Септември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:...
Прочетете повече

  13 Септември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:...
Прочетете повече

  12 Септември 2023
ЗАПОВЕД №1054/08.09.2023 г. относно затваряне за движение на ППС на ул. "Пина Киркова" в участъка от ул. "Димитър Маджаров" до ул. "Лиляна Димитрова" във връзка с изпълнение на СМР
Прочетете повече

  08 Септември 2023
ПОКАНА-СЪОБЩЕНИЕ: Уважаеми дами и господа, Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 14.09.2023 г., четвъртък, от 10.00 часа, на адрес: гр. Кърджали, ул. "Отец Паисий", № 12, сграда на "Бизнес-инкубатора", в Заседателната зала на първи етаж, ще се проведе Кръгла маса „Обществото и различните – Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи“, организирана от Фондация „Младежки център
Прочетете повече

  07 Септември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: ...
Прочетете повече

  07 Септември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: ...
Прочетете повече

  07 Септември 2023
ОБЩИА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ...
Прочетете повече

  05 Септември 2023
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ за резултатите от проведен конкурс за персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ за длъжността Разносвач по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“, финансиран по административен договор № BG05SFPR002-2.001-0089-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. по процедура № BG05SFPR002-2.001
Прочетете повече

  04 Септември 2023
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ за длъжността РАЗНОСВАЧ по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“, финансиран по административен договор № BG05SFPR002-2.001-0089-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. по процедура №BG05SFPR002-2.001 «Грижа в
Прочетете повече

  04 Септември 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.75 от 01.09.2023 г. е обнародван одобрен проект...
Прочетете повече

  30 Август 2023
ЗАПОВЕД №955/22.08.2023 г. УДЪЛЖАВАМ срока за затваряне за движение на ППС на част от ул. "Пина Киркова"
Прочетете повече

  28 Август 2023
ОБЯВЛЕНИЕ: На основание чл. 25 ал. 3 от Закона за общинската собственост, Община Кърджали обявява на собствениците на следните имоти, подлежащи на отчуждаване: I.Землището на с. Петлино - ЕКАТТЕ 56054, Община Кърджали 1.56054.10.32 - Сали Алиосман 2.56054.10.33-Лейля Исмаил, че на основание чл. 25 ал.2 от ЗОС е издадена Заповед №969/28.08.2023г.
Прочетете повече

  28 Август 2023
ЗАПОВЕД № 969 от 28.08.2023г.: ОТЧУЖДАВАМ за изграждането на подобект „Изграждане на втора камера на HP 5000 мЗ" към обект „Реконструкция на компоненти на ВС Боровица", попадащ в землището на с. Петлино, имоти собственост на физически лица, както следва:
Прочетете повече

  24 Август 2023
Заповед №947 от 22.08. 2023 г. на основание чл. 99 б от Закона за гражданската регистрация
Прочетете повече

  22 Август 2023
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ФЕРДИ МЕСУТ МОХАМЕД, СЛАВЧО ЮРИЕВ КОСТОВ, МЮНЕВЕР БИЛЯЛ ЮСЕИН, РАСИМ ОСМАН ОСМАН, ФАРИЕ ФИКРИ ЮСЕИН, САБИН ВЕЛГИЛОВ ДАВИДОВ, ВЕБИ ПЛЮС БГ ООД, МИЛЕНА АНАНИЕВА АСЕНОВА, НАДРИЕ СЕЛЯХТИН ИЗЕТ, РУСИН МИНЧЕВ КАРАДЖОВ, ВЕЛЯХТИН РЮЮСТЕМ СЕИД, САБРИЕ БЕЙСИМ МЕХМЕД, ГАНЬО ГЕНОВ АНГЕЛОВ, СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА АНГЕЛОВА, САНИЕ МЕХМЕД АЛИ, МАРИН ХАРИЗАНОВ ДАФИНОВ, АНЕЛИЯ
Прочетете повече

  14 Август 2023
Във връзка с изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.002-0134-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Кърджали“, по Процедура BG05SFPR002-2.002 “ Укрепване на общинския капацитет“ Община Кърджали ОБЯВЯВА Подбор на персонал за заемане на длъжността „Социален работник“
Прочетете повече

  14 Август 2023
ЗАПОВЕД №905/ 14.08.2023 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 99, т.2 от АПК, във връзка с Докладна записка с Вх. № 10-00-2018/07.08.2023 г. от кмета на с. Петлино, община Кърджали и действащи договори за наем на имоти в землища Орешница, Охлювец и Соколяне, община Кърджали З А П О В Я Д В А М: ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД № 847/24.07.2023 г., както следва: Да се прекратят процедурите за отдаване под наем за срок от 1
Прочетете повече

  09 Август 2023
Да се затвори за движение на ППС ул. „Тина Киркова" в участъка от ул. „Димитър Маджаров" до ул."Вела Пеева" във връзка с изпълнение на СМР за доизграждане на канализационен клон 11 в кв. Гледка за времето от 08.00 часа на 14.08.2023 г. до 17.00 часа на 31.08.2023 г. Като за обходен маршрут се ползват улиците „Тина Киркова", „Лиляна Димитрова" и „Вела Пискова".
Прочетете повече

  27 Юли 2023
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ТОМРИС ЮСЕИН МЮМЮН, ЮЛИЯ ХРИСТОВА МАРИНОВА, АЛИ ХЮСЕИН ДЕДЕОГЛУ, ЛИДИЯ ХРИСТОВА ИСКРЕНОВА, АНГЕЛ МИТЕВ ИЛИЕВ, АЙШЕГЮЛ МЮМЮНАЛИ ХАЛИЛ, ЛЕВЕН ЛЕВЕНОВ ЙОСИФОВ, АДИФЕ САБРИ ЙЪЛМАЗ, СЕЗЕН САЛИМ ОСМАН, ВЛАДИСЛАВ МИТКОВ ЛАХОВ, КИРПИ АУТО ЕООД, БОРИС ДИМИТРОВ КИРКОВ, ШЕНАЙ МОХАМЕД КЪРВЕЛИ, АЛПЕР АЛИОСМАН ХАСАН, ФЕНЯ ФИЛИПОВА ГЕОРГИЕВА, МУРАД ИСМАИЛ МУРАД, СЕДАТ
Прочетете повече

  25 Юли 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.63 от 25.07.2023 г. е обнародван одобрен проект:...
Прочетете повече

  21 Юли 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:...
Прочетете повече

  21 Юли 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:...
Прочетете повече

  20 Юли 2023
Обявление относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти собственост на физически лица
Прочетете повече

  20 Юли 2023
Заповед №812 от 19.07.2023г. на основание чл. 99 б от Закона за гражданската регистрация
Прочетете повече

  13 Юли 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.59 от 11.07.2023 г. са обнародвани одобрени проекти...
Прочетете повече

  11 Юли 2023
Заповед №766 от 06.07.2023г. на основание чл. 99 б от Закона за гражданската регистрация
Прочетете повече

  11 Юли 2023
Информираме Ви, че на проведеното на 11.07.2023 год. заседание на Комисията по картотекиране и настаняване на граждани в общинските социални жилища, назначена със Заповед № 55 от 20.01.2022 г. на Кмета на Община Кърджали, съгласно чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка с чл.15 от Наредбата за условията и реда за настаняване и ползване на
Прочетете повече

  06 Юли 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.150, ал.3 и ал.8 и чл.129, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК
Прочетете повече

  30 Юни 2023
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултатите от проведен конкурсза персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ за длъжността: РАЗНОСВАЧ по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“...
Прочетете повече

  30 Юни 2023
МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" , СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ за длъжноста: РАЗНОСВАЧ по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“...
Прочетете повече

  27 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.55 от 27.06.2023 г. е обнародван одобрен проект...
Прочетете повече

  23 Юни 2023
Община Кърджали ОБЯВЯВА Списък на спортни обекти – общинска собственост, за управление и разпореждане за 2023 г.
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign