Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  18 Май 2012
Община Кърджали, на основание чл.130 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересувани лица, че със заповед №395/03.05.2012г. на Кмета на Община Кърджали е одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план - план за застрояване/ на урегулирани позенлени имоти № 1, 2 и 3 по плана на на с.Каменарци, общ.Кърджали.
Прочетете повече

  18 Май 2012
Община Кърджали уведомява заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за:
Прочетете повече

  16 Май 2012
Решения за предоставяне право на совственост върху земи
Прочетете повече

  14 Май 2012
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 407 от 03.05.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 40909.19.266 по Кадастралната карта на гр.Кърджали, общ.Кърджали...
Прочетете повече

  09 Май 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че в ДВ. бр.35 от 08.05.2012 г. е обнародван проект за Изменение на ПУП-ПРЗ...
Прочетете повече

  02 Май 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.33 от 27.04.2012г. са обнародвани проекти за ПУП-Парцеларен план за обекти:...
Прочетете повече

  24 Април 2012
Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на следното заинтересувано лице Лютви Юсеин Мехмедали...
Прочетете повече

  23 Април 2012
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 345 от 18.04.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ...
Прочетете повече

  20 Април 2012
Процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали
Прочетете повече

  18 Април 2012
Окончателни резултати от конкурса за длъжността: “Началник отдел ГРАОН“
Прочетете повече

  10 Април 2012
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 310 от 04.04.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на поземлен имот УПИ V ...
Прочетете повече

  06 Април 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.27 от 03.04.2012 г. е обнародван проект за изменение на ПУП - ПП /подробен устройствен план - парцеларен план / за Обект: Въздушно отклонение 20кV от съществуваща ВЛ 20кV “Пчеларова” отклонение “Три могили” и нов мачтов трафопост,...
Прочетете повече

  23 Март 2012
ЗАПОВЕДИ
Прочетете повече

  21 Март 2012
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 214 от 14.03.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ...
Прочетете повече

  20 Март 2012
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 195 от 08.03.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ...
Прочетете повече

  19 Март 2012
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 173 от 28.02.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ...
Прочетете повече

  16 Март 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.22 от 16.03.2012 г. е обнародван проект приет с : РЕШЕНИЕ № 11 от 29 декември 2011г.
Прочетете повече

  29 Февруари 2012
Община Кърджали обявява конкурс за длъжността: началник отдел “ ГРАОН “
Прочетете повече

  28 Февруари 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността : младши юрисконсулт в отдел “ Правен “
Прочетете повече

  13 Февруари 2012
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 132 от 09.02.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 767...
Прочетете повече

  07 Февруари 2012
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 100 от 02.02.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПР на урегулиран поземлен имот УПИ XVII-320 и XVIII-158 в кв.80 по плана на „Складова зона-юг”, гр.Кърджали, общ.Кърджали.
Прочетете повече

  03 Февруари 2012
Община Кърджали, на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересованите лица, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПР /Подробен устройствен план - план за регулация/ на кв. 16 и кв.12 по плана на с.Седловина, общ.Кърджали.
Прочетете повече

  31 Януари 2012
Община Кърджали , на основание чл.130 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на н-ци на Гюлшен Али Шакир...
Прочетете повече

  24 Януари 2012
На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 27 от 12.01.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ XI-145, XII-143 и X-146,162 в кв.11 по плана на с.Бащино, общ.Кърджали.
Прочетете повече

  24 Януари 2012
Община Кърджали,обявява на н-ци на Хакъ Халимов Сюлейманов, като собственици на имот с идинтификатор 40909.122.201 по Кадастралната карта на гр.Кърджали, че със Заповед №1218/30.12.2011г. на Кмета на Община Кърджали е одобрен Подробен устройствен план - план за регулациа на поземлен имот.
Прочетете повече

  19 Януари 2012
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 26 от 12.01.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ III-164,165 в кв.22 по плана на с.Айрово, община Кърджали...
Прочетете повече

  13 Януари 2012
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 20 от 09.01.2012г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 17, кадастрален район 10 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Солище, община Кърджали...
Прочетете повече

  12 Януари 2012
Резултати от проведен конкурс за длъжността "социален работник" по проект "И аз имам семейство"
Прочетете повече

  09 Януари 2012
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1208 от 30.12.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – План схема /подробен устройствен план-план схема/ за обект: Отклонение на трасе на мрежа НН”...
Прочетете повече

  04 Януари 2012
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "социален работник" по проект "И аз имам семейство"
Прочетете повече

  22 Декември 2011
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1174 от 20.12.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ на неурегулиран поземлен имот № 8, кадастрален район 126 по плана на ...
Прочетете повече

  20 Декември 2011
ОБЯВЛЕНИЕ: Oбщина Кърджали в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Кърджали
Прочетете повече

  09 Декември 2011
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА На заинтересованите собственици, че със заповед № 1141 от 05.12.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПП
Прочетете повече

  09 Декември 2011
Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА - На заинтересованите собственици, че със заповед № 1122 от 28.11.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен имот УПИ VI-429, кв.23...
Прочетете повече

  08 Декември 2011
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ съобщава, че е отменен обявеният търг на 14.12.2011г., от 9,30 часа в стая 409, ет.ІV в сградата на общинска администрация, за продажба на поземлен имот №000600, находящ се в землището на с. Ненково, Община Кърджали, ...
Прочетете повече

  01 Декември 2011
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали СЪОБЩАВА - На заинтересованите собственици, че със заповед № 1111 от 24.11.2011г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ...
Прочетете повече

  17 Ноември 2011
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГР. КЪРДЖАЛИ
Прочетете повече

  17 Ноември 2011
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ И ЛОГИСТИКА” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГР. КЪРДЖАЛИ
Прочетете повече

  11 Ноември 2011
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГР. КЪРДЖАЛИ...
Прочетете повече

  10 Ноември 2011
Общинска администрация – Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на наследниците на Хасан Мехмедов Юсеинов, като собственици на имот ...
Прочетете повече

  10 Ноември 2011
Общинска администрация – Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на наследниците на Мурад Алиев Мурадов, като собственици на имот ...
Прочетете повече

  10 Ноември 2011
Общинска администрация – Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и при условията на чл. 61, ал.3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на Шюкрю Юсеин Ариф, като собственик на поземлен имот...
Прочетете повече

  01 Ноември 2011
Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест и интервю за експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център-гр. Кърджали
Прочетете повече

  01 Ноември 2011
Списък на лицата, допуснати до явяване на тест и интервю за експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център-гр. Кърджали
Прочетете повече

  01 Ноември 2011
Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест и интервю за експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център –гр. Кърджали
Прочетете повече

  01 Ноември 2011
Списък на лицата, допуснати до явяване на тест и интервю за експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център –гр. Кърджали
Прочетете повече

  27 Октомври 2011
Списък на лицата, недопуснати до явяване на тест и интервю за управител на Областен информационен център-гр. Кърджали
Прочетете повече

  27 Октомври 2011
Списък на лицата, допуснати до явяване на тест и интервю за управител на Областен информационен център –гр.Кърджали
Прочетете повече

  26 Октомври 2011
Общинска администрация – Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на наследниците на Хакъ Халимов Сюлейманов, като собственици на поземлен имот ...
Прочетете повече

  25 Октомври 2011
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр. 82 от 21.10.2011 г. е обнародвано одобрено с Решение № 203 / 28.09.2011 год. на ОбС-Кърджали изменение на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/ на група квартали - кв.1, кв. 4, кв. 5, и кв. 6 по плана на с. Дъждино, Община Кърджали.
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign