Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  21 Юни 2023
Заповед относно временно отменяне режима за почасово платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на почасово платено паркиране - Синя зона, гр. Кърджали за периода от 08.30 часа на 28.06.2023 г. до 13.30 на 01.07.2023 г.
Прочетете повече

  20 Юни 2023
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на:РОСЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, КТИРИОТЕХНИКИ ООД, БИЛГЕ МЕДИКАЛ ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД, ВЛАДИМИР НИКОВ ДИМИТРОВ, МЕМОРИАЛ ООД, ТОДОР КАНЕВ ЯНЕВ, РАЛИЦА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА, ДИЖЛЕ ИНШААТ ООД, ФИДАН ИЛИЕВ АСЕНОВ, СЕВЕРИН АЛЕКСИЕВ КАСАБОВ, ВАЛЕРИ ЮРИЕВ ЮРИЕВ, БИСЕР КАРАМФИЛОВ ВОДЕНИЧАРОВ, ФИЛИП ИВАНОВ ПРОЕКТ ЕООД, ГЮРГА ДИМИТРОВА БЪЧВАРОВА, ЙОНДЖА НАКЛИЕ ЕООД, НЕДЖЕТ
Прочетете повече

  19 Юни 2023
Списък на одобрените кандидати във връзка с реализиране на проектни предложения за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорт и спортно-туристическата дейност с децата в общинските детски градини, заложени в Спортен календар за 2023 г. на тема: „Спортувай, танцувай, пътешествай за здраве настроение и забавление“
Прочетете повече

  19 Юни 2023
Заповед №684 от 15.06.2023г. на основание чл. 99 б от Закона за гражданската регистрация
Прочетете повече

  15 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:...
Прочетете повече

  14 Юни 2023
Заповед № 640 / 09.06. 2023 г. на основание чл. 99 б от Закона за гражданската регистрация
Прочетете повече

  14 Юни 2023
Заповед № 618 / 05.06.2023 г. на основание чл. 99 б от Закона за гражданската регистрация
Прочетете повече

  12 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.49 от 06.06.2023 г. са обнародвани одобрени проекти:...
Прочетете повече

  29 Май 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:...
Прочетете повече

  25 Май 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:...
Прочетете повече

  22 Май 2023
На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Кърджали разгласява за Заповед №543/19.05.2023 г. на кмета на община Кърджали, за допускане на изработване на проект за изменение на ПУП–ПРЗ на УПИ Х с идентификатор 40909.119.267, кв.107 по плана на гр.Кърджали. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-Кърджали
Прочетете повече

  18 Май 2023
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ДУРГУТ ФАРИЗ ЮСЕИН, МИШО ЕМИЛОВ МОЛЛОВ, МИМИ ЕМИЛОВА ХАРИЕВА, ЗЛАТКА ИЛИЕВА МОЛЛОВА, СЕЗЕР БЕЙТУЛОВ ХАШИМОВ, ХАЛИЛ ДУРМУШ ОСМАН, НЕДЯЛКА КИРИЛОВА ФИЛИПОВА, РАМАДАН СЕИД СЮЛЕЙМАН, ВИОЛЕТА СЛАВОВА ЮРИЕВА, ХАТИДЖЕ КАРА, ХРИСТО СЛАВЧЕВ ЖЕКОВ, АНА ЮЛИЯНОВА ЖЕКОВА, ИСМЕТ МЮМЮН АЛИ, ГОДОНЕ ПИЕРПАОЛО, ТЕФИК МУСТАФА СЮЛЕЙМАН, ХЮРЮ МУСТАФА САЛИМ, АННА ШЕНКОВА
Прочетете повече

  15 Май 2023
ОБЯВЛЕНИЕ: Община Кърджали обявява конкурс „Спортувай, танцувай, пътешествай за здраве, настроение и забавление” Детските градини на територията на община Кърджали имат възможност да кандидатстват с проекти по обявен конкурс...
Прочетете повече

  15 Май 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица:...
Прочетете повече

  10 Май 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: ...
Прочетете повече

  10 Май 2023
На 27.04.2023г. Община Кърджали подписа договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила”, за изпълнение на проект „Осигуряване на достъпна среда за предоставяне на социални услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания „Недялка Камбурова”
Прочетете повече

  02 Май 2023
О Б Я В А за удължаване на срока за прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ на възрастни хора, зависими от грижа с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания
Прочетете повече

  21 Април 2023
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ за резултатите от проведен конкурс за персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ за длъжностите: ЛЕКАР,ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ, РЕХАБИЛИТАТОР, ПСИХОЛОГ, ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ, РАЗНОСВАЧИ, ШОФЬОР.
Прочетете повече

  19 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.34 от 11.04.2023 г. е обнародван одобрен проект...
Прочетете повече

  12 Април 2023
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“, за длъжностите: ЛЕКАР,ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ, РЕХАБИЛИТАТОР, ПСИХОЛОГ, ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ, РАЗНОСВАЧИ, ШОФЬОР.
Прочетете повече

  05 Април 2023
На 17.03.2023 г. Община Кърджали подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.002-0134-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Кърджали”, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”
Прочетете повече

  04 Април 2023
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: НАДКА ХРИСТОВА БОНЕВА, ЙОМЕР ГЮРСОЙ ЕООД, ВЛАДИМИР ХРИСТОВ МОМЧЕВ, ПАКИЗЕ МАХМУД ОСМАН, ЕРСИН МЮМЮН СЮЛЕЙМАН, АКВАФАНТАЗИ ООД, РУМЕН ТРИФОНОВ ПОПОВ, НЕФИЗЕ ИБРЯМОВА САДУЛОВА, РИО ПЕТ ГРУП ЕООД, СТОЙЧО МАВРОДИЕВ СТОЙЧЕВ, МЮМЮН ЗЕКЕРИЕ ИСМАИЛ, СЕЛИМЕ ШАБАНОВА МАХМУДОВА, МАХМУД ШАБАНОВ МАХМУДОВ, ХАБИБЕ ШАБАНОВА МАХМУДОВА, НЕРМИН МЕХМЕД АЛИ, НИКОЛАЙ
Прочетете повече

  23 Март 2023
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжностите:рехабилитатор, психолог, и логопед по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“,Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  23 Март 2023
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжностите:логопед, домакин-касиер, личен асистент и хигиенист по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали»
Прочетете повече

  21 Март 2023
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите : длъжностите: логопед, домакин-касиер, личен ассистент и хигиенист по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейство в Община Кърджали»“, по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
Прочетете повече

  21 Март 2023
СПИСЪК На допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: рехабилитатор, психолог, и логопед по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-C01 от 12.01.2022 г.
Прочетете повече

  17 Март 2023
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС за длъжностите: ръководител, координатор за управление на услугата, специалист „Социални услуги“, служител /диспечер/ и специалист „Човешки ресурси“, по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“
Прочетете повече

  17 Март 2023
Заповеди №РД-1/09.01.2023 г., №РД-2/09.01.2023 г., №РД-3/09.01.2023 г., №РД-4/09.01.2023 г., №РД-5/09.01.2023 г.
Прочетете повече

  17 Март 2023
Съобщение до Хасан Хайрула Мюмюн
Прочетете повече

  15 Март 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: ...
Прочетете повече

  15 Март 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.23 от 14.03.2023 г. са обнародвани одобрени проекти:...
Прочетете повече

  14 Март 2023
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ЮСЕИН ХАЛИЛ БЕКИР, ХАФИЗЕ РАФЕТ МЕХМЕД, ИЗЕТ МУСТАФА ДУРГУД, ГЕНЬО СИМОВ ХУБЕНОВ, КАМЕН ГЕОРГИЕВ МАРТИНОВ, РУМЕН РАШКОВ ДИМОВ, СИНАН НАЗИФ УЗУН, КАДРИШЕН ВЕЛИ РАСИМ, НАСУФ ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН, МУСТАФА ХАЛИБРАМ НУРИ, НАЗИМ ЗАБИТОВ НАЗИФОВ, БЕХЧЕТ ВЕЛИ АЛИ, МЮМЮН САДУЛОВ БЕКИРОВ, ЮЛИЯ МАРИНОВА СЕРАФИМОВА, БИЛЯНА ХРИСТОВА РАДОСЛАВОВА, СЛАВЧО ЯНКОВ МАРИНОВ,
Прочетете повече

  13 Март 2023
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите : ръководител, координатор за управление на услугата, специалист „Социални услуги“, служител /диспечер/ и специалист „Човешки ресурси“ по проект „Грижа в дома в Община Кърджали“, финансиран по административен договор № BG05SFPR002-2.001-0089-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
Прочетете повече

  13 Март 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересовано лице:...
Прочетете повече

  13 Март 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:...
Прочетете повече

  09 Март 2023
Община Кърджали ОБЯВЯВА Прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на услугата „Грижа в дома“ на възрастни хора, зависими от грижа с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, както следва:
Прочетете повече

  09 Март 2023
Община Кърджали,ОБЯВЯВА ПРИЕМ на потребители за ползване на услуги по проект „ Грижа в дома в Община Кърджали“
Прочетете повече

  01 Март 2023
Протокол за безстопанствените кучета на територията на община Кърджали за 2022г.
Прочетете повече

  23 Февруари 2023
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ЕЛЕНА НАСКОВА ХРИСТОВА, ФЕИМ ХАСАН ХАСАН, ТЕФИК ЮСЕИН ХАСАН, НАЗИМ НАЗИФ ФЕЙЗИ, ТОДОР МАРИНОВ ЙОРДАНОВ, ГЮЛКИБАР МЮМЮН ИСМАИЛ, МУСТАФА МУСТАФА АХМЕД, АНГЕЛ ОГНЯНОВ ЕМИЛОВ, СТЕФАН ОГНЯНОВ ЕМИЛОВ, СПАС РАЙЧЕВ АНГЕЛОВ, МИТКО ОГНЯНОВ МЛАДЕНОВ, ХАСАН ФАХРИ МЕХМЕД, ЕСМИРАЙ МЕСУТ МОХАМЕД, АЙХАН ХАРПУТЛУ ЕООД, КАПЛАН ТИДЖАРЕТ ЕООД, ТАШТАН ЕООД, БЕНЖА ТОЛ ЕООД,
Прочетете повече

  20 Февруари 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:...
Прочетете повече

  07 Февруари 2023
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: НЕДЖАТ СТАВИЛЕЦИ, ЖАСМИН ЕКСПОРТ ИМПОРТ ЕООД, ШЕРКАН КАЯ ЕООД, ХАЛИЛ НУРИ ХАСАН, ЗАМБООТРАНСПОРТ ЕООД, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАНДОВ, МЕСУТ САЛИФ ШЕРИФ, ЕРКАН ДЕМИР ЕООД, БАРЪШ БЕХЧЕТ ХАЙРУЛА, ГЮНЕШ 363 ЕООД, СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ КИРЕКЧИЕВ, МАРИЯ КРАСИМИРОВА КИРЕКЧИЕВА, БАЙКИМ БГ ЕООД, МИРОСЛАВ ЗАРКОВ ГОРАНОВ, БЕЛЛА ООД, ДЕМИРКАЯ ЕООД, ОЗАН БАЙГЪН ЕООД, МАРТИН
Прочетете повече

  06 Февруари 2023
ЗАПОВЕД относно учредяване на право на прокарване: Нa основание чл. 193 ал, 3 от ЗУТ, чл. 59 ал. 1, ал. 1 предл, 2 чл. 60 от АПК и във връзка с рееализацията на одобрения ПУП - ПП за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали", подобект „Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в кв. Гледка и кв. Горна Гледка, агломерация Кърджали",
Прочетете повече

  01 Февруари 2023
Община Кърджали О Б Я В Я В А ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ“ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: Ръководител на 4 ч. – 1 лице 2. Координатор за управление на услугата - 2 лица на 4 ч. 3. Специалисти „Социални услуги”- на 8 ч. – 2 лица 4. Служител /диспечер/ на 8 ч. – 1 лице 5. Специалист "Човешки
Прочетете повече

  27 Януари 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.7 от 24.01.2023 г. е обнародван одобрен проект за Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: ”Външно ел. захранване...
Прочетете повече

  26 Януари 2023
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ВИКТОР ЮЛИЕВ ЕМИЛОВ, ПАУЛИНА АНГЕЛОВА ЕМИЛОВА, ЛЕВЕН ХУБЕНОВ ХУБЕНОВ, БИЛЯН ИЛИЕВ ИЛИЕВ, БАХТИШЕН МУСТАФА КЪЗЪЛЪРМАК, НУРТЕН АЛИ МЮМЮН, ЕМРЕ ЧЕКМЕЗ ЕООД, ШЕВКИ ЪШЪК ЕООД, СТЖ ФАРМА ООД, НЕДЯЛКА МИТКОВА МАРИНОВА, РЕДВАН МЮМЮН МУРАД, ЕЛЕНА МАРИНОВА МАРИНОВА, ЮРО ПУРО ООД, ЙОСИФ ВАСИЛЕВ ЛИКОМАНОВ, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЛИКОМАНОВ, ЖЮЛИЕН РОЛАН АН РИШЬО, ДУЙГУ
Прочетете повече

  24 Януари 2023
На 12.01.2023г. Община Кърджали подписа договор за съвместно дейност с Фонд „Социална закрила”, за изпълнение на проект „Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж-Кърджали“, по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд”
Прочетете повече

  18 Януари 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:...
Прочетете повече

  18 Януари 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.5 от 17.01.2023 г. са обнародвани одобрени проекти приети с: Р Е Ш Е Н И Е № 280 от 25 ноември 2022г. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона на местното самоуправление и местната администрация, чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Общинския съвет гр.Кърджали реши: ...
Прочетете повече

  20 Декември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.99 от 13.12.2022 г. са обнародвани одобрени проекти:...
Прочетете повече

  02 Декември 2022
Община Кърджали на основание чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 3 от Закона за устройство на територията разгласява на заинтересованите лица за Заповед № 1579 от 30.11.2022 г. ОТКАЗВАМ Да се изработи проект за изменение на ПУП – ПР и ПУР по подадено от „Панорама парк” АД, ЕИК: 200120674 заявление с вх. № АС-СС-185/14.04.2021 г.
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign