Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  08 Юни 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СПЕШЪЛ -16 ЕООД, БИЛЯНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА, ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ, МИХАИЛ ПЕЙЧЕВ ЯНЕВ, МАЯМИ АУТО ЕООД, ГЕОРГИ ДИМОВ ИЛЧЕВ, МИРОСЛАВ ДИМОВ ИЛЧЕВ, НЕДЖАТ СТАВИЛЕЦИ, АЙШЕ САБРИ МЕХМЕД, ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ, РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА, НАДЯ ПАНАЙОТОВА ДЖУНДЖУЛОВА, ПЕТКАНА АЛЕКОВА ИЛИЕВА, ГЮНДОАР АХМЕД МЕХМЕДАЛИ, БАЛГИТ ООД, ФИКРИЕ ЮСЕИН САЛИФ, БЮРХАН
Прочетете повече

  02 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ ІІ-6442 и УПИ ІІІ-6441 в кв.179 по плана на кв.”Възрожденци” град Кърджали.” Дата на провеждане на общественото обсъждане – 03.07.2020г. / петък /от 16.00 часа.
Прочетете повече

  20 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Фейзи Емин Мехмед с последен известен адрес ...
Прочетете повече

  20 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че в ДВ бр.29 от 27.03.2020г. е обнародван одобрен проект приет с Решение № 32 от 30 януари 2020г. на Общински съвет Кърджали за Изменението на ПУП - ПРЗ / Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / за УПИ ІІІ-92, УПИ VІІІ-103, УПИ ІХ-102, УПИ Х-93,100, кв.22 и УПИ VІІ-106, УПИ VІІІ-96, УПИ
Прочетете повече

  20 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ бр.35 от 10.04.2020г. са обнародвани проекти приети с Решения №33, №34 и №35 от 30.01.2020г.
Прочетете повече

  18 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Тодорка Георгиева Янкова с последен известен адрес: ...
Прочетете повече

  18 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: ” ОГУЗ АКДОГАН ” ООД последен известен адрес:...
Прочетете повече

  14 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.44 от 13.05.2020г. е обнародван одобрен проект приет с : РЕШЕНИЕ № 90 от 31 март 2020г. на Общински съвет Кърджали във връзка с изменение на ОУП в частта на УПИ І-5545, кв.126 по плана на жк.”Възрожденци”, гр.Кърджали
Прочетете повече

  08 Май 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ИНТЕРИМ-74 ЕООД, ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ДИМИТРОВ, ЮЛИЯН НЕШЕВ НЕШЕВ, ЕМБИЕ ОСМАН КУЛАКЛИ, ПЕТЯ БОРИСОВА АТАНАСОВА и АНГЕЛ ПЕТКОВ ПЕТКОВ.
Прочетете повече

  22 Април 2020
Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID-19 е идентифицирана голяма нужда от предоставянето на услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната, Министерство на труда и социалната политика в Република България стартира процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица
Прочетете повече

  22 Април 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО- СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ: СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ - ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ
Прочетете повече

  22 Април 2020
Във връзка с проект и Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Община Кърджали ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА.
Прочетете повече

  22 Април 2020
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: специалисти в областта на социалните услуги - домашни помощници по проект «Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали»
Прочетете повече

  09 Април 2020
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г., ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ
Прочетете повече

  27 Март 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ЕРСЕЛ ОСМАН ОСМАН, ГЮРСЕЛ ОСМАН ИСМАИЛ, КЕРИМ ОСМАН ОСМАН, ДЕНИЗ МЕТИН РАСИМ, БАЙРАМ ШЕРИФ САЛИ, „ЧАЙЛАК ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ЕООД, „ПАСИФИК ГЪДА” ООД, ИВАН БОЖИДАРОВ АТАНАСОВ, МИРОСЛАВ ЗАРКОВ ГОРАНОВ, НИКОЛА МАРИНОВ ВАНЕВ, „ГЕРИС - ГЕРГИН ЧАНКОВ” ЕТ, БАРЪШ БЕХЧЕТ ХАЙРУЛА, МЕСУТ САЛИФ ШЕРИФ, „МУСТАФА БАШЕР” ЕООД, НИЯ КИРИЛОВА ЗГУРОВА, АПТУЛА ЛЮТВИ АПТУЛА,
Прочетете повече

  09 Март 2020
Във връзка с Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 2019 г. за включване в механизма лична помощ (ДВ, бр. 53 от 2019 г.), и в съответствие със същата, са изменени Приложение №1 - Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ, Приложение №4 – Заявление-декларация за кандидатстване на асистент по реда на Закона за личната помощ.
Прочетете повече

  02 Март 2020
В изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”, Община Кърджали, ОБЯВЯВА прием на документи от 02 март до 12 март 2020 г. включително, за лицата, попадащи в следните целеви групи:
Прочетете повече

  28 Февруари 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: МИТКО СТАМОВ ПЕТКОВ, ЗЛАТКА СТАМОВА ПЕТКОВА, БОЯН БИСЕРОВ АСЕНОВ, СТАНИСЛАВА ГРИГОРОВА ВЪЛЧЕВА, МЕСУТ САЛИФ ШЕРИФ, ГЮНЕШ 363 ЕООД, СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, АНА БОЯНОВА ДУРМУШЕВА, НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВИЧ ХРИСТОЗОВ, ВИКТОРИЯ КАЛЧЕВА ПОПОВА, ИВАНА ПЕТРОВА БРЪМБАРОВА, КЕРА ПЕТКОВА НИКОЛАЕВА, АЙВАЗ МЮМЮН АЙВАЗ, ЗЛАТИНА КОСТАДИНОВА ЯКМАДЖИЕВА, ТРИФОН КАЛЧЕВ
Прочетете повече

  28 Февруари 2020
О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.215 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 – подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Прочетете повече

  27 Февруари 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Кърджали, че в срок от 02.03.2020 г. до 10.03.2020 г. включително, .....
Прочетете повече

  26 Февруари 2020
Община Кърджали напомня, че съгласно § 28 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за местните данъци и такси обн. - ДВ, бр. 96 от 2019 г. в Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2020 г. - За новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация....
Прочетете повече

  25 Февруари 2020
Във връзка с проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г., Процедурата: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Община Кърджали, удължава срока за ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ за длъжността ЛЕКАР
Прочетете повече

  20 Февруари 2020
Ръководството на община Кърджали съобщава на гражданите, че предварителния списък на картотекираните семейства за 2020г. е изнесен на входа на общината на 20.02.2020г....
Прочетете повече

  17 Февруари 2020
Заповед №181/14.02.2020 г. на основание чл. 99 б от Закона за гражданска регистрация
Прочетете повече

  14 Февруари 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ ІІ в кв.90 по плана на Стара градска част, град Кърджали.”
Прочетете повече

  14 Февруари 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на Емурла Ахмедов Еминов с последен известен адрес: с.Крин, общ.Кърджали, като собственик на имот ...
Прочетете повече

  10 Февруари 2020
Заповед №157/ 06.02.2020г. на основание чл. 99 б от Закона за гражданска регистрация
Прочетете повече

  07 Февруари 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: КРИСТИНА КОЛЕВА СТАНОЙКОВА, ВЕНЕТА СТОЙОВА ГЪЛБАЧЕВА, ИЗОГРАФКА АСЕНОВА ГИНЕВА, ФАТМЕ МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕДАЛИ, ИЛХАН МОХАРЕМ ХАЛИБРЯМ, МЕЛИН МЕХМЕД МУСТАФА, АЛИ МЕХМЕД МУСТАФА, ЧЕЛЕБИ ТИДЖАРЕТ ЕООД, ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА СТАМЕНОВА, АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ ЮРУКОВ, РОСЕН КРАСИМИРОВ АНТОНОВ, РАЙЧО СЕРГЕЕВ СТОЯНОВ, ФАХРИ ДУРАН МЮМЮН, АНА ВЕЛИКОВА ЧАВДАРОВА,
Прочетете повече

  28 Януари 2020
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ за резултати от проведен конкурс за длъжностите: Медицински специалисти и лекар по проект „Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали”.
Прочетете повече

  28 Януари 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №70/23.01.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: 1.Удължавам срока за подаване на заявления до 28.02.2020 г. включително, определен в т.3 от Заповед № 1261 от 20.09.2019 год. за откриване на процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти / под 10 дка/ от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за стопанската 2019/2020 г. 2.2.Удължавам и срока за
Прочетете повече

  24 Януари 2020
Във връзка с проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г., Процедурата: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” удължава срока за ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА
Прочетете повече

  24 Януари 2020
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: Медицински специалисти и лекар по проект «Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали»
Прочетете повече

  13 Януари 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ І-5545 в кв.126 по плана на кв.”Възрожденци” град Кърджали.” Дата на провеждане на общественото обсъждане – 14.02.2020г. / вторник /от 16.00 часа.
Прочетете повече

  13 Януари 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече

  13 Януари 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Прочетете повече

  13 Януари 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече

  13 Януари 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Хикмет Иълмаз с последен известен адрес ....
Прочетете повече

  10 Януари 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ТАДЖАТИН АЛИ МЕХМЕД, АЛИ МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ, МЕТИН ОСМАН МУРАД, СЕРГЕЙ АНДРЕЙОВИЧ ГРЕБЕНЮК, АНГЕЛ КАМЕНОВ ЧАВДАРОВ, ДОЙКО МИТКО ХРИСТОВ, РАШКО ТОДОРОВ ЖИВКОВ, СЕРДИКА - КЪРДЖАЛИ – АД, БЕНЖА ТОЛ ЕООД, МЕСУТ САЛИ САЛИ, ТОШКО СЛАВЧЕВ МАРИНОВ, АЙДЖАН СЕБАХТИН САЛИ, МИЛЕНА СЛАВЧЕВА МАРИНОВА, СУЙРЕ АЛИЕВА САИДОВА, АНА ШЕНКОВА МИЛАНОВА, ЕВГЕНИ ФИДАНОВ КОЛЕВ,
Прочетете повече

  06 Януари 2020
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ за резултати от проведен конкурс за длъжността «психолог» за предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране по проект „Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали”.
Прочетете повече

  02 Януари 2020
Обобщен протокол за оценка на потребностите №1 / 02.01.2020г. по проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M90P001-2.040-0120-С01
Прочетете повече

  20 Декември 2019
Обява за прием на документи на незаетите длъжности за персонал на здравни услуги в домашна среда във връзка с проект "Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали"
Прочетете повече

  13 Декември 2019
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ЗЛАТКА НЕДКОВА ГЕОРГИЕВА, МАРИН РОСЕНОВ ПЕТКОВ, МИНКА ЕНЧЕВА СТАНКОВА, МИЛЕН СЕРГЕЕВ ИВАНОВ, ЦАНКО ТАШЕВ РАЙЧЕВ, НЕДКО ПАВЛОВ ИВАНОВ, КАДРИШЕН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ, ХАЙРИЕ КАМБЕР ХАСАН, КАТЯ ХРИСТОВА АНГЕЛОВА, ПЛАМЕН ПАВЛОВ МИТКОВ, ДУРКАДЪН ДЖЕМАЛИ ЮЗЕИР, НАДРИЕ ЮСУФ РАСИМ, РУМЕН МИТКОВ НАЙДЕНОВ, ГЮЛТЕН НЕФИЗЕ РЕДЖЕБ, ВИЛДАН МЕХМЕД АЗАП, ДЖЕВАИЛ ЮСЕИНОВ
Прочетете повече

  13 Декември 2019
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжностите: Медицински специалисти, специалисти «Здравни дейности» - рехабилитатор, специалисти в областта на социалните дейности - домашен помощник и шофьор по проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали»
Прочетете повече

  10 Декември 2019
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: Медицински специалисти, специалист «Здравни дейности» - рехабилитатор», специалисти в областта на социалните дейности - домашни помощници и шофьор по проект «Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали»
Прочетете повече

  03 Декември 2019
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г., ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПСИХОЛОГ
Прочетете повече

  02 Декември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1494/2.12.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на Община Кърджали, обявени за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване и за които не са се явили кандидати. 1.1. Обект на процедурата са свободни земеделски земи от ОПФ на Община Кърджали
Прочетете повече

  02 Декември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че със Заповед №РД-09-226/19.11.2019г.на Областен управител на област Кърджали се разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за строеж: ”
Прочетете повече

  29 Ноември 2019
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: РАЛИЦА ВЕЛЧЕВА ВЕЛЧЕВА, МЕСУТ МЮМЮН ЕМИН, ЮСЕИН ТАХИРЮМЕР ИБРЯМ, САЛИБРАМ САЛИ ЕМИН, СВЕЗАР МИТКОВ ДИМИТРОВ, КРАСИМИР МИТЕВ ОРЕШКОВ, БЕЛГИН АХМЕД АПТИ, „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КЪРДЖАЛИ” ЕООД, АЙШЕ ТАСИМ ШЕРИФ, ВЕЛИ КАДИРШЕН РАСИМ, ЕРСИН МЮМЮН СЮЛЕЙМАН, ЮСТИНИЯН ДЕЯНОВ РОМАНСКИ, ЕСИН НУРИ АКАЙ, ЮЛИЯ БОРИСОВА МЕСТАН, НИКОЛА КРАСИМИРОВ КОЛЕВ, „ЛЕМЪН ТРИЙ
Прочетете повече

  29 Ноември 2019
Във връзка с проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г., Процедурата: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” удължава срока за ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЗДРАВНО –СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В
Прочетете повече

  29 Ноември 2019
Във връзка с проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г., Процедурата: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” удължава срока за ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРСОНАЛ НА ЗДРАВНО –СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В
Прочетете повече2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign