Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  15 Септември 2022
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: КРИСТИН ХАНТИНГТЪН ИНВЕСТМЕНТС-ООД, АЛКА БГ ЕООД, АЙЛИН ИСМЕТ МЕХМЕД, СТЕФКА ХРИСТОВА ГЕРДЖИЛОВА, ЮСУФ САЛИФ АЛИ, ПАВЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА, САЛИ САБРИ КЕРИМ, КРАСИМИР ЕМИЛЯНОВ КРАСИМИРОВ, ПЕМПЕ МУСТАФА ШАБАН, НЕДЯЛКА МИХАЙЛОВА ЕФТИМОВА, ИВАН ИВАНОВИЧ ТЕРЗИЕВ, ИЛИАНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА, МАРИЯ КОСТАДИНОВА ЧОЛАКОВА, МЮМЮН БАХРИ МУРАД, АЛИ ЧЕТИНКАЯ
Прочетете повече

  13 Септември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ...
Прочетете повече

  13 Септември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.73 от 13.09.2022 г. са обнародвани одобрени проекти приети с: Р Е Ш Е Н И Е № 193 от 28 юли 2022г....
Прочетете повече

  13 Септември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА че е изработен проект за Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: ”Разширяване на оптична мрежа на А1 България ЕАД на територията на гр.Кърджали в новопроектирани изкопи”...
Прочетете повече

  01 Септември 2022
Община Кърджали ОБЯВЯВА ПРИЕМ на потребители за ползване на услуги в по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“
Прочетете повече

  24 Август 2022
Заповед за УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ по чл. 193 от ЗУТ на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на НС „Боровица" от с. Ненково до ПСПВ „Енчец" през имоти с идентификатори ПИ 58997.19.136
Прочетете повече

  24 Август 2022
Заповед за УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ по чл. 193 от ЗУТ на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на НС „Боровица" от с. Ненково до ПСПВ „Енчец"
Прочетете повече

  19 Август 2022
Община Кърджали обявява прием на потребители, в изпълнение напроект „„Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейство в Община Кърджали», Договор BG05M9OP001-2.061-0010-С01 по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания» - компонент 2, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
Прочетете повече

  12 Август 2022
Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 158 , Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 17.06.2022г. е одобрен проект за Подробен устройствен план - специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване за нова жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.114.662 в кв.192, ж.к.”Възрожденци”
Прочетете повече

  12 Август 2022
Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 157 , Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 17.06.2022г е одобрен проект за Подробен устройствен план - специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване за нова жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.112.435 в кв.120, ж.к.” Възрожденци”
Прочетете повече

  12 Август 2022
Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 156 , Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 17.06.2022г е одобрен проект за Подробен устройствен план - специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване за нова жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.112.412 в кв.117, ж.к.” Възрожденци”
Прочетете повече

  12 Август 2022
Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 133, Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 31.05.2022г е одобрен Подробен устройствен план – специализирана план схема за обект: ”Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда в поземлен имот 40909.112.170, кв.118, ж.к.” Възрожденци ”, гр.Кърджали
Прочетете повече

  12 Август 2022
Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 132, Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 31.05.2022г е одобрен Подробен устройствен план – специализирана план схема за обект: ”Външно кабелно електрозахранване на градски хотел и ресторант в поземлен имот с идентификатор 40909.108.265, кв.48, гр.Кърджали
Прочетете повече

  12 Август 2022
Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 131, Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 31.05.2022г е одобрен Подробен устройствен план – специализирана план схема за обект: ”Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.112.413, кв.123, ж.к.” Възрожденци ”
Прочетете повече

  12 Август 2022
Община Кърджали на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ / Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / при условията на чл.16 от ЗУТ в обхват на поземлени имоти с идентификатори 40909.125.
Прочетете повече

  11 Август 2022
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ВАЛЕРИ ВЕЛИНОВ РАНГЕЛОВ, ХАФИЗЕ ИБРЯМ СЮЛЕЙМАН, ЕМИН ЕМУРЛА АЛИ, МЕДЖНУН МЕХМЕД САМИ, РЕЙХАН РЕМЗИ ХАСАН, ЕМЕЛ САЛИФ КАДИР, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ БАЙДАНОВ, ЕМРЕ АРДА, НАЗАР МИЛКОВА ХРИСТОВА, ХРИСТО ХАРИЕВ МЛАДЕНОВ, СЕРГЕЙ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ, РАСИМ ЕРДИНЧ МЕХМЕД, ХАЛИТ ХАЛИЛЮМЕР ХАСАН, НАТАЛИЯ ВИТАНОВА ДИНЛЕР, ВАЛЕНТИН ТОНКОВ АНТОНОВ, СТОЯН ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ,
Прочетете повече

  09 Август 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕИЕ На основание чл.127, ал.1 във връзка с чл.22, ал.8 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект: ...
Прочетете повече

  03 Август 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:...
Прочетете повече

  22 Юли 2022
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ДУРМУШАЛИ НАИМ ДУРМУШ, АХМЕД СЕИД ХАСАН, ГЬОКДЖАН МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ, САДЕТТИН ЕООД, АХМЕД МЕХМЕД ПАЛИКАН, НУРФАТ МЮМЮН ХАЛИЛ, ЕРГЮН РАФЕТ ШАБАН, ЕРДЖАН ЙОЗДЖАН АХМЕД, ТАНЯ ЛЮБЕНОВА РУСИНОВА, МУСТАФА ОСМАН ЕМИН, КРУМ ЦВЕТАНОВ ТРИНГОВ, ТАТЯНА ТОДОРОВА, АДИ - КОМЕРС ООД, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАРАМАРКОВ, ВАСКО РАНГЕЛОВ НЕДЯЛКОВ, БРАДЪР КЪМПАНИ ООД, ЕРОЛ САБРИ АДИЛ,
Прочетете повече

  20 Юли 2022
ОБЯВА ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: ...
Прочетете повече

  23 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:...
Прочетете повече

  23 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: ....
Прочетете повече

  23 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ...
Прочетете повече

  23 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на „ Зета Груп ” ЕООД с последен известен адрес с.Мост, общ.Кърджали, като собственици на поземлен имот с идентификатор №06567.11.58 по КККР на гр.Кърджали, че е изработен проект за ПУП-ПЗ ...
Прочетете повече

  23 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: ....
Прочетете повече

  21 Юни 2022
Община Кърджали обявява прием на потребители, в изпълнение напроект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали-2”,Договор №BG05M9OP001-2.019-0033-С01 по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1”
Прочетете повече

  03 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ обявява на заинтересованите лица, че в ДВ бр.40 от 31.05.2022 г. са обнародвани одобрени проекти:
Прочетете повече

  01 Юни 2022
Община Кърджали подписа договор с Фонд „Социална закрила”, за изпълнение на проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и Обществена трапезария в община Кърджали“, по Целева програма за „Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж и/или обществена трапезария“, финансирана от фонд „Социална закрила“
Прочетете повече

  31 Май 2022
Окончателен протокол за резултати от проведен конкурс за длъжността специалист Социални услуги по проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + в Община Кърджали“
Прочетете повече

  30 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ обявява на заинтересованите лица, че в ДВ. бр.39 от 27.05.2022 г. са обнародвани проекти: ...
Прочетете повече

  30 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ обявява на заинтересованите лица, че в ДВ. бр.39 от 27.05.2022 г. са обнародвани проекти одобрени с: РЕШЕНИЕ № № 94 от 26 април 2022г. ОДОБРЯВА:...
Прочетете повече

  16 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБАВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересовано лице: ...
Прочетете повече

  13 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.36 от 13.05.2022 г. са обнародвани одобрени проекти:
Прочетете повече

  10 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.35 от 10.05.2022 г. са обнародвани одобрени проекти: ...
Прочетете повече

  28 Април 2022
О Б Я В А: Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА +“ В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ“ ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ: СПЕЦИАЛИСТ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”
Прочетете повече

  27 Април 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:...
Прочетете повече

  19 Април 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.31 от 19.04.2022 г. е обнародван проект одобрен с Р Е Ш Е Н И Е № 33 от 24 февруари 2022г. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона на местното самоуправление и местната администрация, чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Общинския съвет гр.Кърджали реши:
Прочетете повече

  12 Април 2022
СЪОБЩЕНИЕ: На 15.04.2022 година от 11.00 ч. в Бизнесинкубатора Община Кърджали организира начална пресконференция проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейство в Община Кърджали»
Прочетете повече

  12 Април 2022
СЪОБЩЕНИЕ: На 15.04.2022 година от 10.00 ч. в Бизнесинкубатора Община Кърджали организира начална пресконференция по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“
Прочетете повече

  23 Март 2022
СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Кърджали обявява Решение №48 от 18.02.2022 г. постановено по Адм.дело №331/2021 г. по описа на Административен съд - Кърджали
Прочетете повече

  18 Март 2022
Заповеди относно временна организация на движението поради извършване на строително-мотажни работи по пътища и улици в Община Кърджали
Прочетете повече

  18 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Прочетете повече

  18 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица...
Прочетете повече

  14 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.20 от 11.03.2022 г. са обнародвани проекти одобрени: РЕШЕНИЕ № 16 от 27 януари 2022г. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона на местното самоуправление и местната администрация, чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Общинския съвет гр.Кърджали реши: ОДОБРЯВА Изменение на Общ устройствен план на гр.Кърджали
Прочетете повече

  02 Март 2022
До 30.06.2022г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в Община Кърджали
Прочетете повече

  25 Февруари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията фирма ” ДЕНСИС МЕНИДЖМЪН ” ООД , ” ИМ ИНВЕСТ ” ЕООД , ” БРАТЕКС ” ООД, ” ДАЛИЯ 1804 ” ООД и Община Кърджали съобщават, че общественото обсъждане за проект ”Изменение на Общ устройствен план на гр.Кърджали в частта за УПИ VІІ-86 и УПИ VІІІ-85 в кв.92 и УПИ І-87 и УПИ ІІ-88 в кв.106, Парк ” Арпезос – ЮГ ”
Прочетете повече

  23 Февруари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Ръководството на община Кърджали съобщава на гражданите, че предварителния списък на картотекираните семейства за 2022г. е изнесен на таблото на общината на 22.02.2022г. Възражения по обявения списък могат да се подават в информационния център на община Кърджали до 15.03.2022г.
Прочетете повече

  17 Февруари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на „ ТФ ” ЕООД с последен известен адрес гр.Кърджали, ул.”Лиляна Карастоянова ” № 31 като собственици на поземлен имот №40909.279.467 по КК на гр.Кърджали, че е изработен проект за ПУП-ПЗ ...
Прочетете повече

  17 Февруари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересовано лице: Гинка Апостолова Караманолева с последен известен адрес:....
Прочетете повече2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign