Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  23 Февруари 2023
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ЕЛЕНА НАСКОВА ХРИСТОВА, ФЕИМ ХАСАН ХАСАН, ТЕФИК ЮСЕИН ХАСАН, НАЗИМ НАЗИФ ФЕЙЗИ, ТОДОР МАРИНОВ ЙОРДАНОВ, ГЮЛКИБАР МЮМЮН ИСМАИЛ, МУСТАФА МУСТАФА АХМЕД, АНГЕЛ ОГНЯНОВ ЕМИЛОВ, СТЕФАН ОГНЯНОВ ЕМИЛОВ, СПАС РАЙЧЕВ АНГЕЛОВ, МИТКО ОГНЯНОВ МЛАДЕНОВ, ХАСАН ФАХРИ МЕХМЕД, ЕСМИРАЙ МЕСУТ МОХАМЕД, АЙХАН ХАРПУТЛУ ЕООД, КАПЛАН ТИДЖАРЕТ ЕООД, ТАШТАН ЕООД, БЕНЖА ТОЛ ЕООД,
Прочетете повече

  20 Февруари 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:...
Прочетете повече

  07 Февруари 2023
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: НЕДЖАТ СТАВИЛЕЦИ, ЖАСМИН ЕКСПОРТ ИМПОРТ ЕООД, ШЕРКАН КАЯ ЕООД, ХАЛИЛ НУРИ ХАСАН, ЗАМБООТРАНСПОРТ ЕООД, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАНДОВ, МЕСУТ САЛИФ ШЕРИФ, ЕРКАН ДЕМИР ЕООД, БАРЪШ БЕХЧЕТ ХАЙРУЛА, ГЮНЕШ 363 ЕООД, СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ КИРЕКЧИЕВ, МАРИЯ КРАСИМИРОВА КИРЕКЧИЕВА, БАЙКИМ БГ ЕООД, МИРОСЛАВ ЗАРКОВ ГОРАНОВ, БЕЛЛА ООД, ДЕМИРКАЯ ЕООД, ОЗАН БАЙГЪН ЕООД, МАРТИН
Прочетете повече

  06 Февруари 2023
ЗАПОВЕД относно учредяване на право на прокарване: Нa основание чл. 193 ал, 3 от ЗУТ, чл. 59 ал. 1, ал. 1 предл, 2 чл. 60 от АПК и във връзка с рееализацията на одобрения ПУП - ПП за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали", подобект „Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в кв. Гледка и кв. Горна Гледка, агломерация Кърджали",
Прочетете повече

  01 Февруари 2023
Община Кърджали О Б Я В Я В А ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ“ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: Ръководител на 4 ч. – 1 лице 2. Координатор за управление на услугата - 2 лица на 4 ч. 3. Специалисти „Социални услуги”- на 8 ч. – 2 лица 4. Служител /диспечер/ на 8 ч. – 1 лице 5. Специалист "Човешки
Прочетете повече

  27 Януари 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.7 от 24.01.2023 г. е обнародван одобрен проект за Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: ”Външно ел. захранване...
Прочетете повече

  26 Януари 2023
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ВИКТОР ЮЛИЕВ ЕМИЛОВ, ПАУЛИНА АНГЕЛОВА ЕМИЛОВА, ЛЕВЕН ХУБЕНОВ ХУБЕНОВ, БИЛЯН ИЛИЕВ ИЛИЕВ, БАХТИШЕН МУСТАФА КЪЗЪЛЪРМАК, НУРТЕН АЛИ МЮМЮН, ЕМРЕ ЧЕКМЕЗ ЕООД, ШЕВКИ ЪШЪК ЕООД, СТЖ ФАРМА ООД, НЕДЯЛКА МИТКОВА МАРИНОВА, РЕДВАН МЮМЮН МУРАД, ЕЛЕНА МАРИНОВА МАРИНОВА, ЮРО ПУРО ООД, ЙОСИФ ВАСИЛЕВ ЛИКОМАНОВ, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЛИКОМАНОВ, ЖЮЛИЕН РОЛАН АН РИШЬО, ДУЙГУ
Прочетете повече

  24 Януари 2023
На 12.01.2023г. Община Кърджали подписа договор за съвместно дейност с Фонд „Социална закрила”, за изпълнение на проект „Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж-Кърджали“, по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд”
Прочетете повече

  18 Януари 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:...
Прочетете повече

  18 Януари 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.5 от 17.01.2023 г. са обнародвани одобрени проекти приети с: Р Е Ш Е Н И Е № 280 от 25 ноември 2022г. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона на местното самоуправление и местната администрация, чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Общинския съвет гр.Кърджали реши: ...
Прочетете повече

  20 Декември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.99 от 13.12.2022 г. са обнародвани одобрени проекти:...
Прочетете повече

  02 Декември 2022
Община Кърджали на основание чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 135, ал. 3 от Закона за устройство на територията разгласява на заинтересованите лица за Заповед № 1579 от 30.11.2022 г. ОТКАЗВАМ Да се изработи проект за изменение на ПУП – ПР и ПУР по подадено от „Панорама парк” АД, ЕИК: 200120674 заявление с вх. № АС-СС-185/14.04.2021 г.
Прочетете повече

  22 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица:...
Прочетете повече

  17 Ноември 2022
ОБЯВА за прием на документи за длъжността „Личен асистент“ за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“
Прочетете повече

  11 Ноември 2022
ЗАПОВЕД: УЧРЕДЯВАМ: ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ по чл. 193 от ЗУТ на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на НС „Боровица" от с. Ненково до ПСПВ „Енчец" през имоти съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед, обслужващи имот с идентификатор 27512.12.39, находящ се в землището на с. Енчец, община Кърджали, с
Прочетете повече

  10 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект: ”Нов Общ устройствен план на град Кърджали. Датата на провеждане на общественото обсъждане се променя от - 05.12.2022г. на 08.12.2022г. / Четвъртък/ от 17.00 часа. Място на провеждане - в залата на Бизнес инкубатора на Община Кърджали.
Прочетете повече

  10 Ноември 2022
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ЗЕКИ ЗЕКЕРИЯ АЛИ, ХРИСТИНА РАЙЧЕВА КАЛИНОВА, АХМЕД МЕХМЕДОВ РАСИМОВ, МАРТИН МЛАДЕНОВ КОВАЧЕВ, АНТОАНЕТА ОГНЯНОВА КОСТОВА, ФЕРДИ ДИМЧЕВ КОСТОВ, МАРИН НАЗМИ АХМЕД, КАРАДЕИРМЕН ЕООД, ДЖУНЕТ МЕХМЕД МЮМЮН, НАДЕЖДА ДИМЧЕВА ХАСАН, ГЮЛШЕН МЕХЕМЕД МЮМЮН, ГАЛИНА МИХАЙЛОВА НЕШКОВА, МИЛЕН СЕРГЕЕВ ИВАНОВ, ВАЛЕНТИН МАРИНОВ МАРТИНОВ, МИТКО МИЛКОВ МАРИНОВ, ХАСИНЕ СЕИД
Прочетете повече

  03 Ноември 2022
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ: На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект: ”Нов Общ устройствен план на град Кърджали". Дата на провеждане на общественото обсъждане - 05.12.2022г. / Понеделник/ от 17.00 часа. Място на провеждане - в залата на Бизнес инкубатора на Община Кърджали.
Прочетете повече

  27 Октомври 2022
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: МАГДАЛЕНА ЛИЛОВА ПОПХАРИТОНОВА, ВЕНЕТА АСЕНОВА ХУБЕНОВА, ИВАН СИМЕОНОВ СЕВОВ, СЕВГИ РЮСТЕМ АХМЕД, БЪДЕЩЕ 64 ЕООД, БЯНКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА, ГЮЛБИЕ МЕХМЕД ШАКИР, МЮМЮН МЮМЮН САЛИМ, МЕРДИЕ НАЗЪМ САДУЛА, ЛЕМАН ЛЯТИФ ДУРМАЗ, КЕРИМЕ МУХАРЕМ ЮСЕИН, СИНАН НАСУФ ХАШИМ, НЕДЖАХТИН ШАБАН ИЗЕТ, ИРИНА ШЕНКОВА МЛАДЕНОВА, РАЛИЦА ВЕЛЧЕВА ВЕЛЧЕВА, КРИСМАРУК ЙОАН – ЛИВИУ, МАТА
Прочетете повече

  24 Октомври 2022
ЗАПОВЕД: На основание чл. 193 ал. 3 от ЗУТ, чл. 59 ал. 1, ал. 1 предл. 2 чл. 60 от АПК и във връзка с реализацията на одобрения ПУП-ПП и одобрените към него изменения на ПУП-ПП за обект „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица" от с. Ненково до ПСПВ „Енчец", община Кърджали, поради непостигане на съгласие със собствениците на засегнатите имоти от сервитута и друго техническо
Прочетете повече

  17 Октомври 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересовано лице:...
Прочетете повече

  29 Септември 2022
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ЕМБИЕ СЕЛИМЬОВА АХМЕДОВА, ЕКСА СПЕСИАЛ ЕООД, БРАНИМИР КОНСТАНТИНОВ, ИВАНКА ИЛИЕВА АЛАДЖОВА, ЕНГИНДЖАН СЕЗГИН КАРАГЪОЗ, САБРИЕ БЕЙСИМ ХАСАН, ИВАН ИВАНОВ СТАНЧЕВ, ЕРГЮН МЮМЮН ТЕФИК, ТАНЯ БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА, МИРОСЛАВ ВИОЛЕТОВ ХРИСТОВ, МУХАРЕМ СЕВАЛ ИБРАХИМ, НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ ДИМОВ, ДЕЧО КОЛЕВ ДЕЧЕВ, АНТОН ИВАНОВ КАВРЪКОВ, ЮМЕР ХАЙРУЛА ХАЙРУЛА, АПТУЛА ЮМЕР
Прочетете повече

  28 Септември 2022
Община Кърджали стартира прием на заявления-декларации от лица, желаещи да бъдат включени по процедура BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.
Прочетете повече

  26 Септември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:...
Прочетете повече

  23 Септември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ...
Прочетете повече

  19 Септември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересовано лице:...
Прочетете повече

  16 Септември 2022
До 30.09.2022г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в Община Кърджали, с подписване на допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на Договор BG05FMOP001-5.001-0135-С06 "3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Кърджали", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“
Прочетете повече

  15 Септември 2022
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: КРИСТИН ХАНТИНГТЪН ИНВЕСТМЕНТС-ООД, АЛКА БГ ЕООД, АЙЛИН ИСМЕТ МЕХМЕД, СТЕФКА ХРИСТОВА ГЕРДЖИЛОВА, ЮСУФ САЛИФ АЛИ, ПАВЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА, САЛИ САБРИ КЕРИМ, КРАСИМИР ЕМИЛЯНОВ КРАСИМИРОВ, ПЕМПЕ МУСТАФА ШАБАН, НЕДЯЛКА МИХАЙЛОВА ЕФТИМОВА, ИВАН ИВАНОВИЧ ТЕРЗИЕВ, ИЛИАНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА, МАРИЯ КОСТАДИНОВА ЧОЛАКОВА, МЮМЮН БАХРИ МУРАД, АЛИ ЧЕТИНКАЯ
Прочетете повече

  13 Септември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ...
Прочетете повече

  13 Септември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.73 от 13.09.2022 г. са обнародвани одобрени проекти приети с: Р Е Ш Е Н И Е № 193 от 28 юли 2022г....
Прочетете повече

  13 Септември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА че е изработен проект за Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: ”Разширяване на оптична мрежа на А1 България ЕАД на територията на гр.Кърджали в новопроектирани изкопи”...
Прочетете повече

  01 Септември 2022
Община Кърджали ОБЯВЯВА ПРИЕМ на потребители за ползване на услуги в по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“
Прочетете повече

  24 Август 2022
Заповед за УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ по чл. 193 от ЗУТ на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на НС „Боровица" от с. Ненково до ПСПВ „Енчец" през имоти с идентификатори ПИ 58997.19.136
Прочетете повече

  24 Август 2022
Заповед за УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ по чл. 193 от ЗУТ на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на НС „Боровица" от с. Ненково до ПСПВ „Енчец"
Прочетете повече

  19 Август 2022
Община Кърджали обявява прием на потребители, в изпълнение напроект „„Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейство в Община Кърджали», Договор BG05M9OP001-2.061-0010-С01 по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания» - компонент 2, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
Прочетете повече

  12 Август 2022
Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 158 , Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 17.06.2022г. е одобрен проект за Подробен устройствен план - специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване за нова жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.114.662 в кв.192, ж.к.”Възрожденци”
Прочетете повече

  12 Август 2022
Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 157 , Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 17.06.2022г е одобрен проект за Подробен устройствен план - специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване за нова жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.112.435 в кв.120, ж.к.” Възрожденци”
Прочетете повече

  12 Август 2022
Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 156 , Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 17.06.2022г е одобрен проект за Подробен устройствен план - специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване за нова жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.112.412 в кв.117, ж.к.” Възрожденци”
Прочетете повече

  12 Август 2022
Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 133, Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 31.05.2022г е одобрен Подробен устройствен план – специализирана план схема за обект: ”Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда в поземлен имот 40909.112.170, кв.118, ж.к.” Възрожденци ”, гр.Кърджали
Прочетете повече

  12 Август 2022
Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 132, Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 31.05.2022г е одобрен Подробен устройствен план – специализирана план схема за обект: ”Външно кабелно електрозахранване на градски хотел и ресторант в поземлен имот с идентификатор 40909.108.265, кв.48, гр.Кърджали
Прочетете повече

  12 Август 2022
Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 131, Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 31.05.2022г е одобрен Подробен устройствен план – специализирана план схема за обект: ”Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.112.413, кв.123, ж.к.” Възрожденци ”
Прочетете повече

  12 Август 2022
Община Кърджали на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ / Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / при условията на чл.16 от ЗУТ в обхват на поземлени имоти с идентификатори 40909.125.
Прочетете повече

  11 Август 2022
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ВАЛЕРИ ВЕЛИНОВ РАНГЕЛОВ, ХАФИЗЕ ИБРЯМ СЮЛЕЙМАН, ЕМИН ЕМУРЛА АЛИ, МЕДЖНУН МЕХМЕД САМИ, РЕЙХАН РЕМЗИ ХАСАН, ЕМЕЛ САЛИФ КАДИР, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ БАЙДАНОВ, ЕМРЕ АРДА, НАЗАР МИЛКОВА ХРИСТОВА, ХРИСТО ХАРИЕВ МЛАДЕНОВ, СЕРГЕЙ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ, РАСИМ ЕРДИНЧ МЕХМЕД, ХАЛИТ ХАЛИЛЮМЕР ХАСАН, НАТАЛИЯ ВИТАНОВА ДИНЛЕР, ВАЛЕНТИН ТОНКОВ АНТОНОВ, СТОЯН ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ,
Прочетете повече

  09 Август 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕИЕ На основание чл.127, ал.1 във връзка с чл.22, ал.8 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект: ...
Прочетете повече

  03 Август 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:...
Прочетете повече

  22 Юли 2022
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ДУРМУШАЛИ НАИМ ДУРМУШ, АХМЕД СЕИД ХАСАН, ГЬОКДЖАН МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ, САДЕТТИН ЕООД, АХМЕД МЕХМЕД ПАЛИКАН, НУРФАТ МЮМЮН ХАЛИЛ, ЕРГЮН РАФЕТ ШАБАН, ЕРДЖАН ЙОЗДЖАН АХМЕД, ТАНЯ ЛЮБЕНОВА РУСИНОВА, МУСТАФА ОСМАН ЕМИН, КРУМ ЦВЕТАНОВ ТРИНГОВ, ТАТЯНА ТОДОРОВА, АДИ - КОМЕРС ООД, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАРАМАРКОВ, ВАСКО РАНГЕЛОВ НЕДЯЛКОВ, БРАДЪР КЪМПАНИ ООД, ЕРОЛ САБРИ АДИЛ,
Прочетете повече

  20 Юли 2022
ОБЯВА ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: ...
Прочетете повече

  23 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:...
Прочетете повече

  23 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: ....
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign