Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  23 Февруари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Ръководството на община Кърджали съобщава на гражданите, че предварителния списък на картотекираните семейства за 2022г. е изнесен на таблото на общината на 22.02.2022г. Възражения по обявения списък могат да се подават в информационния център на община Кърджали до 15.03.2022г.
Прочетете повече

  17 Февруари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на „ ТФ ” ЕООД с последен известен адрес гр.Кърджали, ул.”Лиляна Карастоянова ” № 31 като собственици на поземлен имот №40909.279.467 по КК на гр.Кърджали, че е изработен проект за ПУП-ПЗ ...
Прочетете повече

  17 Февруари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересовано лице: Гинка Апостолова Караманолева с последен известен адрес:....
Прочетете повече

  17 Февруари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Митко Митев Масалджиев с последен известен адрес ...
Прочетете повече

  17 Февруари 2022
О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.322 МИГ Стамболово – Кърджали 54,  подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Прочетете повече

  15 Февруари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Самет Сюлейман Юзеир като собственик на неурегулиран поземлен имот...
Прочетете повече

  07 Февруари 2022
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: НЕВЕНА ИЛЯ ХРИСТОВА, ВЕНЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА, ЛЮБКА АСЕНОВА ВАСИЛЕВА, ИСКРА МИРОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА и ЛЕВЕН ХУБЕНОВ ДЕТЕЛИНОВ
Прочетете повече

  27 Януари 2022
Община Кърджали ОБЯВА Във връзка с осигуряване безопасността при ползване на ,,ДЕТСКИ ПРИКЛЮЧЕНСКИ ВЪЖЕН ПАРК – ПРОСТОР“, Община Кърджали ОБЯВЯВА прием на документи чрез подбор за назначаване на 2 души на длъжност ,,ИНСТРУКТОРНА ДЕТСКО ВЪЖЕНО СЪОРЪЖЕНИЕ“ Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:...
Прочетете повече

  17 Януари 2022
ОБЯВА За представяне на проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.215на МИГ Стамболово-Кърджали 54 – подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Прочетете повече

  14 Януари 2022
На 12.01.2022 година Община Кърджали подписа административен договор BG05M9OP001-2.062-0009-C01 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Прочетете повече

  12 Януари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересовано лице:...
Прочетете повече

  12 Януари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ...
Прочетете повече

  12 Януари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ...
Прочетете повече

  06 Януари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ обявява на заинтересованите лица, че в ДВ. бр.1 от 04.01.2022 г. са обнародвани проекти одобрени с: РЕШЕНИЯ № 211, № 212, № 223 и № 224
Прочетете повече

  22 Декември 2021
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ТЕРИС ЖАН МИШЕЛ, ХУНК ЕООД, МУСТАФА КАПЛАН ЕООД, АХМЕД ШАБАН АХМЕД, МУХСИН ИСМАИЛ АПТУЛА, ИВАН РАДЕВ АНГЕЛОВ, ДУРГАДЪН ХАСАН САЛИ, ДЖАНЕР ТАСИМ ТАСИМ, СЕРГЕЙ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ, СЛАВЧО ХРИСТОВ МАРИНОВ, РАИМ НЕРГЮЛ ХАМИД, ГЮЛБАХАР ЮСЕИН ЧАВУШ, НАНСИ - ТОДОР ТОДОРОВ ЕТ, ИДАЕТ ХАЛИЛ ФАИК, ПЕТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ, ХАЛИБРЯМ ЮСЕИН РАШИД, НЕДЯЛКО ЕМИЛОВ ЩЕРЕВ, ГЕРАСИМ
Прочетете повече

  15 Декември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА До 28.02.2022г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в Община Кърджали
Прочетете повече

  14 Декември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите,че в ДВ.бр.105 от 14.12.2021 г. са обнародвани проекти:
Прочетете повече

  13 Декември 2021
Община Кърджали на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на заинтересованите лица за Заповед № 1409 от 09.12.21 г. ОТКАЗВАМ Изработване на проект за изменение на ПУП – ПР и ПУР по подадено от „Панорама парк” АД, ЕИК: 200120674 заявление с вх. № АС-СС-185/04.04.2021 г.
Прочетете повече

  03 Декември 2021
На 02.12.2021 година Община Кърджали подписа административен договор BG05M9OP001-2.061-0010-C01 „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма...
Прочетете повече

  03 Декември 2021
На 02.12.2021г. Община Кърджали подписа договор изпълнение на проект BG05M9OP001-2.019-0033-C01, „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали-2”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.
Прочетете повече

  22 Ноември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект: ”Изменение на Общ устройствен план на град Кърджали в частта за кв.256, кв.259 и кв.90 ”. Дата на провеждане на общественото обсъждане - 23.12.2021г. /Четвъртък/ от 10.00 часа.
Прочетете повече

  18 Ноември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица...
Прочетете повече

  16 Ноември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.95 от 16.11.2021 г. са обнародвани проекти: ...за Обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в алгомерация Кърджали. Подобект: Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Резбарци алгомерация Кърджали. ...за Обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в алгомерация Кърджали.
Прочетете повече

  10 Ноември 2021
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ДЖЕМАЛ ЙОЗДАЛ, РАШИД СЮЛЕЙМАН РАШИД, МИРОСЛАВ РАДЕВ ХАДЖИЕВ, РАФЕТ СЮЛЕЙМАН РАШИД, АХМЕД ЮСЕИН РАШИД, НЕШЕТ ХАСАНОВ ХАСАНОВ, СВЕТЛА СТЕФАНОВА КОЛЕВА, САМИ ХАЛИБРЯМ ИСМАИЛ, ХАСАН ХАСАН РЕДЖЕБ, ЕВГЕНИ МИЛКОВ АНДРЕЕВ, МИТКО АСЕНОВ ЯСЕНОВ, ЗОРА ЙОНОВА ИВАНОВА, ЕВСТАТИ ЕВСТАТИЕВ ЕВГЕНИЕВ, АЛИ БЕКИР АЛИ, ВАСВИ МУСТАФА МУСА, ЕЛКА АРСОВА БОЯНОВА, ЕРДИНЧ ХАСАН
Прочетете повече

  09 Ноември 2021
Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че в ДВ бр.93, от 09.11.2021г. е обнародван проект приет с Решение№198 от 14.10.2021г. на Общински съвет Кърджали за изменение на ПУП - ПР / Подробен устройствен план – план за регулация / на кв.63б и кв.63в по плана на кв.”Гледка”, гр.Кърджали.
Прочетете повече

  09 Ноември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ......
Прочетете повече

  19 Октомври 2021
ЗАПОВЕД: На основание чл. 44, ал. 1, т. 14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99 б от Закона за гражданската регистрация определям комисия в състав:
Прочетете повече

  07 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Обявява на заинтересованите, че в ДВ. бр.83 от 05.10.2021г. е обнародван проект приет с: Р Е Ш Е Н И Е № 158 от 19 август 2021г. ОДОБРЯВА: Изменението на Общ устройствен план на гр.Кърджали в частта за УПИ І-5665, УПИ ХІІІ-5665, УПИ ХІV-5665 и УПИ ХV-5665, кв.133 по плана на ж.к. ” Възрожденци ”, ......
Прочетете повече

  04 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: ...
Прочетете повече

  04 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ...
Прочетете повече

  27 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията  Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане  на проект ”Изменение на Общ устройствен план  в частта за УПИ Х в кв.107 по плана на кв. ”Студен кладенец”, град Кърджали ”...
Прочетете повече

  15 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: н-ци на Юмер Мурадов Юмеров, като собственици на поземлен имот № 40909.20.108 и Мустафа Мюмюн Каракурт, като собственик на поземлен имот № 40909.20.109, че със Заповед №
Прочетете повече

  14 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.76 от 14.09.2021 г. е обнародван проект...
Прочетете повече

  10 Септември 2021
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ЕРОЛ НАИМОВ СМАИЛОВ, ВИ ЕС ЕН ГРУП ЕООД, РАНГЕЛ ЗДРАВКОВ НЕДЯЛКОВ, ГЮЛНАЗ СЕФЕР МЕХМЕД, ГЕОРГИ ВЪЛКОВ АРНАУДОВ, ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ, ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА АРНАУДОВА, ЕМИЛ ВЕЛИЗАРОВ БОЯНОВ, БОЯН БОЙКОВ БОЙЧЕВ , КРАСИМИРА ТИРИЯКОВА ЦЕКОВА, ГЮРСЕЛ МЕХМЕД КАДИР, ЕРСИН ШЮКРИ АКИФ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИТРЕВ, ДЕССАРА БГ ЕООД, НАСКО - АТАНАС ИЛИЕВ ЕТ, ДИМИТЪР
Прочетете повече

  10 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица: Владимир Димитров Димитров с последен известен адрес...
Прочетете повече

  10 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на следните заинтересувани лица Мустафа Шабан Рахман с последен известен адрес:...
Прочетете повече

  09 Септември 2021
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията „ АРИЕТЕ ГАЛЕРИЯ ” ООД съобщава за обществено обсъждане на проект: ”Изменение на Общ устройствен план на град Кърджали в частта за УПИ І в кв.53 с идентификатори 40909.108.234 и 40909.108.61 по плана на ”ЦГЧ”, град Кърджали”
Прочетете повече

  07 Септември 2021
Община Кърджали Заповед №926/1.09.2021г. Заповядвам: Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали при следните условия:...
Прочетете повече

  19 Август 2021
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002 «Патронажна грижа +», проект „Патронажна грижа + в Община Кърджали» договор № BG05M9OP001-6.002-0039-С01 от 10.03.2021 г. и в предвид нуждата от здравни грижи и голямото текучество на потребителите ОБЯВЯВА
Прочетете повече

  11 Август 2021
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002 «Патронажна грижа +», проект „Патронажна грижа + в Община Кърджали» договор № BG05M9OP001-6.002-0039-С01 от 10.03.2021 г. ОБЯВЯВА Прием на документи за подбор на персонал за осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на
Прочетете повече

  05 Август 2021
На основание чл. 44, ал. 2 от „ЗМСМА", чл. 9, ал. 3 от „Закона за пътищата", чл. 4, ал. 1, т. 2 от „Наредбата за организацията на транспортната дейност и безопасността на движението в Община Кърджали" РАЗРЕШАВАМ за се затвори за движение на ППС ул. „Хр. Г. Данов" в участъка от кръстовището на ул. „Хр. Г. Данов" и ул. „Бачо Киро" до кръстовището на ул. „Хр. Г. Данов" и улица безименна (отклонение за
Прочетете повече

  21 Юли 2021
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ИВАН АТАНАСОВ ЯНЕВ, ДИАНА АТАНАСОВА ЯНЕВА, МИХРИБАН МЕХМЕД АХМЕД, ЙОСИФ ВАСИЛЕВ ЛИКОМАНОВ, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЛИКОМАНОВ, СЕВДИЕ ХАСАН ЯКУБ, МИТКО ХРИСТОВ МАНОЛОВ, КАЛИН ПЕТРОВ КАРАГЯУРОВ, МЕХМЕД МУСАФЕТИН МЕХМЕД, БАХАТТИН МУРАТ БАГДЖЪГИЛ ЕООД, МЕСУТ МУСТАФА ХАСАН, МЕЛЕКШЕН ХАСАН МУСА, КРАСИМИР НИКОЛОВ КРАЛЕВ, ЗОЯ КАРАМФИЛОВА БЕНКОВСКА, КРАСИМИР
Прочетете повече

  29 Юни 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава, че общественото обсъждане за проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта за УПИ Х в кв.107 по плана на кв. ”Студен кладенец”, град Кърджали ” насрочено за 30.06.2021г. се отлага.
Прочетете повече

  25 Юни 2021
ОБЯВЛЕНИЕ: На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава, че общественото обсъждане за проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта за УПИ Х в кв.107 по плана на кв. ”Студен кладенец,град Кърджали,”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ ХVІІ-253 в кв.46 по плана на кв. Байкал, град Кърджали” и ”Изменение на Общ устройствен
Прочетете повече

  24 Юни 2021
ОЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица...
Прочетете повече

  18 Юни 2021
О Б Я В А запредставяне на проектнипредложенияпо процедура BG 06DNP001-19.214наМИГ Стамболово-Кърджали 54Подмярка4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Прочетете повече

  11 Юни 2021
СЪОБЩЕНИЕ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА, ЧЕ ИМА ПРОЯВЕН ИНТЕРЕС ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СЛЕДНИТЕ СПОРТНИ ОБЕКТИ:
Прочетете повече

  09 Юни 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект: ”Изменение на Общ устройствен план на град Кърджали в частта за УПИ І в кв.53 с идентификатори 40909.108.234 и 40909.108.61 по плана на ” ЦГЧ”, град Кърджали ” Дата на провеждане на общественото обсъждане - 14.07.2021г. / сряда /от 10.00 часа.
Прочетете повече

  08 Юни 2021
Проект №BG05M9OP001-6.002-0039-С01 „ Патронажна грижа + в Община Кърджали», процедура №BG05M9OP001-6.002 „ Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Прочетете повече

  08 Юни 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали , на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на...
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign