Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  11 Август 2022
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ВАЛЕРИ ВЕЛИНОВ РАНГЕЛОВ, ХАФИЗЕ ИБРЯМ СЮЛЕЙМАН, ЕМИН ЕМУРЛА АЛИ, МЕДЖНУН МЕХМЕД САМИ, РЕЙХАН РЕМЗИ ХАСАН, ЕМЕЛ САЛИФ КАДИР, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ БАЙДАНОВ, ЕМРЕ АРДА, НАЗАР МИЛКОВА ХРИСТОВА, ХРИСТО ХАРИЕВ МЛАДЕНОВ, СЕРГЕЙ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ, РАСИМ ЕРДИНЧ МЕХМЕД, ХАЛИТ ХАЛИЛЮМЕР ХАСАН, НАТАЛИЯ ВИТАНОВА ДИНЛЕР, ВАЛЕНТИН ТОНКОВ АНТОНОВ, СТОЯН ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ,
Прочетете повече

  09 Август 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕИЕ На основание чл.127, ал.1 във връзка с чл.22, ал.8 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект: ...
Прочетете повече

  03 Август 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:...
Прочетете повече

  22 Юли 2022
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ДУРМУШАЛИ НАИМ ДУРМУШ, АХМЕД СЕИД ХАСАН, ГЬОКДЖАН МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ, САДЕТТИН ЕООД, АХМЕД МЕХМЕД ПАЛИКАН, НУРФАТ МЮМЮН ХАЛИЛ, ЕРГЮН РАФЕТ ШАБАН, ЕРДЖАН ЙОЗДЖАН АХМЕД, ТАНЯ ЛЮБЕНОВА РУСИНОВА, МУСТАФА ОСМАН ЕМИН, КРУМ ЦВЕТАНОВ ТРИНГОВ, ТАТЯНА ТОДОРОВА, АДИ - КОМЕРС ООД, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАРАМАРКОВ, ВАСКО РАНГЕЛОВ НЕДЯЛКОВ, БРАДЪР КЪМПАНИ ООД, ЕРОЛ САБРИ АДИЛ,
Прочетете повече

  20 Юли 2022
ОБЯВА ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица: ...
Прочетете повече

  23 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:...
Прочетете повече

  23 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: ....
Прочетете повече

  23 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ...
Прочетете повече

  23 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на „ Зета Груп ” ЕООД с последен известен адрес с.Мост, общ.Кърджали, като собственици на поземлен имот с идентификатор №06567.11.58 по КККР на гр.Кърджали, че е изработен проект за ПУП-ПЗ ...
Прочетете повече

  23 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: ....
Прочетете повече

  21 Юни 2022
Община Кърджали обявява прием на потребители, в изпълнение напроект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали-2”,Договор №BG05M9OP001-2.019-0033-С01 по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1”
Прочетете повече

  03 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ обявява на заинтересованите лица, че в ДВ бр.40 от 31.05.2022 г. са обнародвани одобрени проекти:
Прочетете повече

  01 Юни 2022
Община Кърджали подписа договор с Фонд „Социална закрила”, за изпълнение на проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и Обществена трапезария в община Кърджали“, по Целева програма за „Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж и/или обществена трапезария“, финансирана от фонд „Социална закрила“
Прочетете повече

  31 Май 2022
Окончателен протокол за резултати от проведен конкурс за длъжността специалист Социални услуги по проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + в Община Кърджали“
Прочетете повече

  30 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ обявява на заинтересованите лица, че в ДВ. бр.39 от 27.05.2022 г. са обнародвани проекти: ...
Прочетете повече

  30 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ обявява на заинтересованите лица, че в ДВ. бр.39 от 27.05.2022 г. са обнародвани проекти одобрени с: РЕШЕНИЕ № № 94 от 26 април 2022г. ОДОБРЯВА:...
Прочетете повече

  16 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБАВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересовано лице: ...
Прочетете повече

  13 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.36 от 13.05.2022 г. са обнародвани одобрени проекти:
Прочетете повече

  10 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.35 от 10.05.2022 г. са обнародвани одобрени проекти: ...
Прочетете повече

  28 Април 2022
О Б Я В А: Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА +“ В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ“ ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ: СПЕЦИАЛИСТ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”
Прочетете повече

  27 Април 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:...
Прочетете повече

  19 Април 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.31 от 19.04.2022 г. е обнародван проект одобрен с Р Е Ш Е Н И Е № 33 от 24 февруари 2022г. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона на местното самоуправление и местната администрация, чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Общинския съвет гр.Кърджали реши:
Прочетете повече

  12 Април 2022
СЪОБЩЕНИЕ: На 15.04.2022 година от 11.00 ч. в Бизнесинкубатора Община Кърджали организира начална пресконференция проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейство в Община Кърджали»
Прочетете повече

  12 Април 2022
СЪОБЩЕНИЕ: На 15.04.2022 година от 10.00 ч. в Бизнесинкубатора Община Кърджали организира начална пресконференция по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“
Прочетете повече

  23 Март 2022
СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Кърджали обявява Решение №48 от 18.02.2022 г. постановено по Адм.дело №331/2021 г. по описа на Административен съд - Кърджали
Прочетете повече

  18 Март 2022
Заповеди относно временна организация на движението поради извършване на строително-мотажни работи по пътища и улици в Община Кърджали
Прочетете повече

  18 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Прочетете повече

  18 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица...
Прочетете повече

  14 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.20 от 11.03.2022 г. са обнародвани проекти одобрени: РЕШЕНИЕ № 16 от 27 януари 2022г. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона на местното самоуправление и местната администрация, чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Общинския съвет гр.Кърджали реши: ОДОБРЯВА Изменение на Общ устройствен план на гр.Кърджали
Прочетете повече

  02 Март 2022
До 30.06.2022г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в Община Кърджали
Прочетете повече

  25 Февруари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията фирма ” ДЕНСИС МЕНИДЖМЪН ” ООД , ” ИМ ИНВЕСТ ” ЕООД , ” БРАТЕКС ” ООД, ” ДАЛИЯ 1804 ” ООД и Община Кърджали съобщават, че общественото обсъждане за проект ”Изменение на Общ устройствен план на гр.Кърджали в частта за УПИ VІІ-86 и УПИ VІІІ-85 в кв.92 и УПИ І-87 и УПИ ІІ-88 в кв.106, Парк ” Арпезос – ЮГ ”
Прочетете повече

  23 Февруари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Ръководството на община Кърджали съобщава на гражданите, че предварителния списък на картотекираните семейства за 2022г. е изнесен на таблото на общината на 22.02.2022г. Възражения по обявения списък могат да се подават в информационния център на община Кърджали до 15.03.2022г.
Прочетете повече

  17 Февруари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на „ ТФ ” ЕООД с последен известен адрес гр.Кърджали, ул.”Лиляна Карастоянова ” № 31 като собственици на поземлен имот №40909.279.467 по КК на гр.Кърджали, че е изработен проект за ПУП-ПЗ ...
Прочетете повече

  17 Февруари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересовано лице: Гинка Апостолова Караманолева с последен известен адрес:....
Прочетете повече

  17 Февруари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Митко Митев Масалджиев с последен известен адрес ...
Прочетете повече

  17 Февруари 2022
О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.322 МИГ Стамболово – Кърджали 54,  подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Прочетете повече

  15 Февруари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Самет Сюлейман Юзеир като собственик на неурегулиран поземлен имот...
Прочетете повече

  07 Февруари 2022
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: НЕВЕНА ИЛЯ ХРИСТОВА, ВЕНЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА, ЛЮБКА АСЕНОВА ВАСИЛЕВА, ИСКРА МИРОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА и ЛЕВЕН ХУБЕНОВ ДЕТЕЛИНОВ
Прочетете повече

  27 Януари 2022
Община Кърджали ОБЯВА Във връзка с осигуряване безопасността при ползване на ,,ДЕТСКИ ПРИКЛЮЧЕНСКИ ВЪЖЕН ПАРК – ПРОСТОР“, Община Кърджали ОБЯВЯВА прием на документи чрез подбор за назначаване на 2 души на длъжност ,,ИНСТРУКТОРНА ДЕТСКО ВЪЖЕНО СЪОРЪЖЕНИЕ“ Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:...
Прочетете повече

  17 Януари 2022
ОБЯВА За представяне на проектни предложения по процедура BG 06DNP001-19.215на МИГ Стамболово-Кърджали 54 – подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Прочетете повече

  14 Януари 2022
На 12.01.2022 година Община Кърджали подписа административен договор BG05M9OP001-2.062-0009-C01 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Прочетете повече

  12 Януари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересовано лице:...
Прочетете повече

  12 Януари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ...
Прочетете повече

  12 Януари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ...
Прочетете повече

  06 Януари 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ обявява на заинтересованите лица, че в ДВ. бр.1 от 04.01.2022 г. са обнародвани проекти одобрени с: РЕШЕНИЯ № 211, № 212, № 223 и № 224
Прочетете повече

  22 Декември 2021
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ТЕРИС ЖАН МИШЕЛ, ХУНК ЕООД, МУСТАФА КАПЛАН ЕООД, АХМЕД ШАБАН АХМЕД, МУХСИН ИСМАИЛ АПТУЛА, ИВАН РАДЕВ АНГЕЛОВ, ДУРГАДЪН ХАСАН САЛИ, ДЖАНЕР ТАСИМ ТАСИМ, СЕРГЕЙ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ, СЛАВЧО ХРИСТОВ МАРИНОВ, РАИМ НЕРГЮЛ ХАМИД, ГЮЛБАХАР ЮСЕИН ЧАВУШ, НАНСИ - ТОДОР ТОДОРОВ ЕТ, ИДАЕТ ХАЛИЛ ФАИК, ПЕТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ, ХАЛИБРЯМ ЮСЕИН РАШИД, НЕДЯЛКО ЕМИЛОВ ЩЕРЕВ, ГЕРАСИМ
Прочетете повече

  15 Декември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА До 28.02.2022г. е удължен срокът за предоставяне на топъл обяд в Община Кърджали
Прочетете повече

  14 Декември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите,че в ДВ.бр.105 от 14.12.2021 г. са обнародвани проекти:
Прочетете повече

  13 Декември 2021
Община Кърджали на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията обявява на заинтересованите лица за Заповед № 1409 от 09.12.21 г. ОТКАЗВАМ Изработване на проект за изменение на ПУП – ПР и ПУР по подадено от „Панорама парк” АД, ЕИК: 200120674 заявление с вх. № АС-СС-185/04.04.2021 г.
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign