Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  19 Октомври 2021
ЗАПОВЕД: На основание чл. 44, ал. 1, т. 14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99 б от Закона за гражданската регистрация определям комисия в състав:
Прочетете повече

  07 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Обявява на заинтересованите, че в ДВ. бр.83 от 05.10.2021г. е обнародван проект приет с: Р Е Ш Е Н И Е № 158 от 19 август 2021г. ОДОБРЯВА: Изменението на Общ устройствен план на гр.Кърджали в частта за УПИ І-5665, УПИ ХІІІ-5665, УПИ ХІV-5665 и УПИ ХV-5665, кв.133 по плана на ж.к. ” Възрожденци ”, ......
Прочетете повече

  04 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: ...
Прочетете повече

  04 Октомври 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ...
Прочетете повече

  27 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията  Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане  на проект ”Изменение на Общ устройствен план  в частта за УПИ Х в кв.107 по плана на кв. ”Студен кладенец”, град Кърджали ”...
Прочетете повече

  15 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: н-ци на Юмер Мурадов Юмеров, като собственици на поземлен имот № 40909.20.108 и Мустафа Мюмюн Каракурт, като собственик на поземлен имот № 40909.20.109, че със Заповед №
Прочетете повече

  14 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.76 от 14.09.2021 г. е обнародван проект...
Прочетете повече

  10 Септември 2021
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ЕРОЛ НАИМОВ СМАИЛОВ, ВИ ЕС ЕН ГРУП ЕООД, РАНГЕЛ ЗДРАВКОВ НЕДЯЛКОВ, ГЮЛНАЗ СЕФЕР МЕХМЕД, ГЕОРГИ ВЪЛКОВ АРНАУДОВ, ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ, ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА АРНАУДОВА, ЕМИЛ ВЕЛИЗАРОВ БОЯНОВ, БОЯН БОЙКОВ БОЙЧЕВ , КРАСИМИРА ТИРИЯКОВА ЦЕКОВА, ГЮРСЕЛ МЕХМЕД КАДИР, ЕРСИН ШЮКРИ АКИФ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИТРЕВ, ДЕССАРА БГ ЕООД, НАСКО - АТАНАС ИЛИЕВ ЕТ, ДИМИТЪР
Прочетете повече

  10 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица: Владимир Димитров Димитров с последен известен адрес...
Прочетете повече

  10 Септември 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61 , ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на следните заинтересувани лица Мустафа Шабан Рахман с последен известен адрес:...
Прочетете повече

  09 Септември 2021
На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията „ АРИЕТЕ ГАЛЕРИЯ ” ООД съобщава за обществено обсъждане на проект: ”Изменение на Общ устройствен план на град Кърджали в частта за УПИ І в кв.53 с идентификатори 40909.108.234 и 40909.108.61 по плана на ”ЦГЧ”, град Кърджали”
Прочетете повече

  07 Септември 2021
Община Кърджали Заповед №926/1.09.2021г. Заповядвам: Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали при следните условия:...
Прочетете повече

  19 Август 2021
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002 «Патронажна грижа +», проект „Патронажна грижа + в Община Кърджали» договор № BG05M9OP001-6.002-0039-С01 от 10.03.2021 г. и в предвид нуждата от здравни грижи и голямото текучество на потребителите ОБЯВЯВА
Прочетете повече

  11 Август 2021
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002 «Патронажна грижа +», проект „Патронажна грижа + в Община Кърджали» договор № BG05M9OP001-6.002-0039-С01 от 10.03.2021 г. ОБЯВЯВА Прием на документи за подбор на персонал за осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на
Прочетете повече

  05 Август 2021
На основание чл. 44, ал. 2 от „ЗМСМА", чл. 9, ал. 3 от „Закона за пътищата", чл. 4, ал. 1, т. 2 от „Наредбата за организацията на транспортната дейност и безопасността на движението в Община Кърджали" РАЗРЕШАВАМ за се затвори за движение на ППС ул. „Хр. Г. Данов" в участъка от кръстовището на ул. „Хр. Г. Данов" и ул. „Бачо Киро" до кръстовището на ул. „Хр. Г. Данов" и улица безименна (отклонение за
Прочетете повече

  21 Юли 2021
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ИВАН АТАНАСОВ ЯНЕВ, ДИАНА АТАНАСОВА ЯНЕВА, МИХРИБАН МЕХМЕД АХМЕД, ЙОСИФ ВАСИЛЕВ ЛИКОМАНОВ, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЛИКОМАНОВ, СЕВДИЕ ХАСАН ЯКУБ, МИТКО ХРИСТОВ МАНОЛОВ, КАЛИН ПЕТРОВ КАРАГЯУРОВ, МЕХМЕД МУСАФЕТИН МЕХМЕД, БАХАТТИН МУРАТ БАГДЖЪГИЛ ЕООД, МЕСУТ МУСТАФА ХАСАН, МЕЛЕКШЕН ХАСАН МУСА, КРАСИМИР НИКОЛОВ КРАЛЕВ, ЗОЯ КАРАМФИЛОВА БЕНКОВСКА, КРАСИМИР
Прочетете повече

  29 Юни 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава, че общественото обсъждане за проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта за УПИ Х в кв.107 по плана на кв. ”Студен кладенец”, град Кърджали ” насрочено за 30.06.2021г. се отлага.
Прочетете повече

  25 Юни 2021
ОБЯВЛЕНИЕ: На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава, че общественото обсъждане за проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта за УПИ Х в кв.107 по плана на кв. ”Студен кладенец,град Кърджали,”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ ХVІІ-253 в кв.46 по плана на кв. Байкал, град Кърджали” и ”Изменение на Общ устройствен
Прочетете повече

  24 Юни 2021
ОЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица...
Прочетете повече

  18 Юни 2021
О Б Я В А запредставяне на проектнипредложенияпо процедура BG 06DNP001-19.214наМИГ Стамболово-Кърджали 54Подмярка4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Прочетете повече

  11 Юни 2021
СЪОБЩЕНИЕ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА, ЧЕ ИМА ПРОЯВЕН ИНТЕРЕС ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СЛЕДНИТЕ СПОРТНИ ОБЕКТИ:
Прочетете повече

  09 Юни 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект: ”Изменение на Общ устройствен план на град Кърджали в частта за УПИ І в кв.53 с идентификатори 40909.108.234 и 40909.108.61 по плана на ” ЦГЧ”, град Кърджали ” Дата на провеждане на общественото обсъждане - 14.07.2021г. / сряда /от 10.00 часа.
Прочетете повече

  08 Юни 2021
Проект №BG05M9OP001-6.002-0039-С01 „ Патронажна грижа + в Община Кърджали», процедура №BG05M9OP001-6.002 „ Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Прочетете повече

  08 Юни 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали , на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на...
Прочетете повече

  07 Юни 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПП / Подробен устройствен план-парцеларен план / за обект: ” Хранителен / довеждащ / водопровод и вътрешна водопроводна мрежа за с.Черна скала, община Кърджали ”.
Прочетете повече

  04 Юни 2021
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: НЕВЕНА ИЛИЕВА МАРТИНОВА, АНГЕЛ СТЕФАНОВ ЙОСИФОВ, ЕМИН САЛИМЕХМЕД МЮМЮН, ВЕЛИ ДУРМУШ САДУЛА, ЛЕОПАРД 2 ХКХ ООД, НОРА ЗЛАТАНОВА ЧАВДАРОВА, МЕХМЕТ АЯН, НАЗИМ ЗАБИТОВ НАЗИФОВ, МИЛКА АРСОВА АНГЕЛОВА, БАЙРИЕ МЕХМЕДАЛИ МУРАД, КЕМАЛ ХАБИЛ КЕМАЛ, МУСТАФА ХАСАН СЮЛЕЙМАН, МУЗАФЕР САБРИ ЕЮБ, МЮМЮН МУСТАФА ЮСЕИН, ГЮЛТЕН РАСИМ МАХМУД, ВЕРА НИКОЛАЕВА ТЕНЕВА, ТЕ - СТРОЙ
Прочетете повече

  03 Юни 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ С Ъ О Б Щ А В А На заинтересованите, че в ДВ. бр.46 от 01.06.2021 г. е обнародван проект за обект: ” Газоснабдяване на Община Кърджали ”...
Прочетете повече

  27 Май 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД 522 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.06.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  26 Май 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект: ”Изменение на Общ устройствен план в частта за УПИ ХVІІ-253 в кв.46 по плана на кв. ”Байкал”, град Кърджали ”
Прочетете повече

  26 Май 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект: ”Изменение на Общ устройствен план в частта за УПИ Х в кв.107 по плана на кв. ”Студен кладенец”, град Кърджали ”
Прочетете повече

  13 Май 2021
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ за резултати от проведен конкурс за длъжността: Хигиенисти в социални услуги, делегирани от държавата дейности по проект "Патронажна грижа + в Община Кърджали"
Прочетете повече

  10 Май 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 40, Протокол №2 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 26.02.2021г е одобрен Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: Нов трафопост тип БКТП 20 / 0.4 kV ....
Прочетете повече

  07 Май 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:
Прочетете повече

  07 Май 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:
Прочетете повече

  28 Април 2021
Окончателен протокол за резултати от проведен конкурс За длъжностите : Медицински специалисти, специалисти «Здравни дейности»- рехабилитатор», психолог, специалсти в областта на социалните дейности - домашни помощници, диспечер, немедицински специалисти - разносвачи, шофьори и хигиенисти в социални услуги, делегирани от държавата дейности по проект „Патронажна грижа + в община
Прочетете повече

  26 Април 2021
На 26.04.2021г. Община Кърджали подписа допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на Договор BG05FMOP001-5.001-0135-С02 "3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Кърджали", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“
Прочетете повече

  22 Април 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следното заинтересовано лице:
Прочетете повече

  20 Април 2021
Обява за удължаване на срока за прием на документи за подбор на персоналзаосигуряване на подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19
Прочетете повече

  20 Април 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече

  20 Април 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Прочетете повече

  20 Април 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече

  20 Април 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече

  20 Април 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече

  16 Април 2021
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: САИМ НАИМОВ БАКОВ, МЕХМЕД АХМЕД ЕМИН, ТАХСИН АХМЕД ТАСИМ, САМЕТ РАИМ УСТА, МЮМЮН ЮСЕИН ЮСЕИН, МЮМЮН ЕМИН АХМЕД, АЛБЕНА ДЕСИСЛАВОВА АГЪР, АННА ШЕНКОВА СПАСОВА, ЛЮДМИЛА МИТКОВА ИВАНОВА, МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА, НАЗМИ МЕНТЕШ ЕООД, МОМЧИЛ ДИМОВ МОМЧИЛОВ, МИЛЕН САБИНОВ МИЛЕВ, НАДЕЖДА ФИЛИПОВА МАРИНОВА, МИЯЗИМ РЕДЖЕБОВ САИДОВ, НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ВАНЧЕВ, НАДЯ
Прочетете повече

  14 Април 2021
Списък на спортни обекти – общинска собственост, за управление и разпореждане за 2021 г.
Прочетете повече

  31 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:
Прочетете повече

  31 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица
Прочетете повече

  31 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица
Прочетете повече

  22 Март 2021
Заповед № 276/18.03.2021г. „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица" от с. Ненково до ПСПВ „Енчец"
Прочетете повече

  22 Март 2021
ОБЩИ"НА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджа-ли, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign