Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  09 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.19 от 05.03.2021г. е обнародван одобрен проект приет с : РЕШЕНИЕ № 18 от 28 януари 2021г. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона на местното самоуправление и местната администрация, чл.127, ал.1, чл.134, ал.3 от Закона за устройство на територията, Общинския съвет гр.Кърджали реши:
Прочетете повече

  04 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА Община Кърджали на основание чл.128, ал.1 във връзка с ал.12 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените местна за ПУП-ПП / Подробен устройствен план – парцеларен план / за обект: ” Газоснабдяване на Община Кърджали”, подобект ” Разпределителен газопровод извън границата на
Прочетете повече

  02 Март 2021
Заповед № 196/22.02.2020г. „Реконструкция на главни водопроводи на ВС „Боровица" - от ПСПВ Енчец до HP 13000 мЗ и до HP 5000 мЗ, изграждане на втора камера на HP 5000 мЗ".
Прочетете повече

  25 Февруари 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Рръководството на община Кърджали съобщава на гражданите, че предварителния списък на картотекираните семейства за 2021г. е изнесен на входа на общината на 25.02.2021г.
Прочетете повече

  25 Февруари 2021
О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И на основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи С Ъ О Б Щ А В А: на всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Кърджали, че в срок от 01.03.2021 г.
Прочетете повече

  22 Февруари 2021
Заповед №179/15.02.2021г. относно: Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа кв. Гледка и кв. Горна Гледка, агломерация Кърджали, съгласно договорните условия на ФИДИК - жълта книга, финансиран по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M10P002-1.016-0010-C01 от 07.10.2019 г.
Прочетете повече

  22 Февруари 2021
ЗАПОВЕД №194 гр. Кърджали, 18.02.2021 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.59 от Административно процесуалния кодекс З А П О В Я Д В А М: 1.Удължавам срока за подаване на заявления до 31.05.2021 г. включително, определен в т. 3 от Заповед №925 от 15.09.2020 г. за откриване на процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10
Прочетете повече

  19 Февруари 2021
Заповед №186/18.02.2021г. относно: Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа кв. Прилепци, агломерация Кърджали, съгласно договорните условия на ФИДИК - жълта книга
Прочетете повече

  16 Февруари 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ЗАПОВЕД № 178 гр. Кърджали, 16.02.2021 г. Да се учреди на „В и К Кърджали" ООД възмездно и безсрочно право на прокарване на отколонения и сервитутно право в засегнатите от трасето иа канализацията имоти, общинска публична собственост, общинска частна собственост и съсобственост, за изграждане на обект: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа с. Резбарци,
Прочетете повече

  15 Февруари 2021
СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали уведомява заинтересованите организации и институции, че удължава срока за подаване на заявление за интерес за участие като партньори в проектното предложение на общината по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими....
Прочетете повече

  15 Февруари 2021
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: НЕРМИН ЕМУРЛОВА РЕДЖЕБОВА, АКСИСТ 3 ООД, СТОЙЧО ПЕЕВ МЛАДЕНОВ, СЕРГЕЙ ЕМИЛОВ НАЛБАНТОВ, АНА БЕЧЕВА НАЛБАНТОВА, ЮСЕИН ИСМАИЛ ЮСЕИН, ШЕНОЛ ЮСЕИН САДУЛА, ЮСЕИН ХАСАН АПТУЛА, ШЕНОЛ ЮСУФ ТАХИР, РАНГЕЛ НЕДЯЛКОВ ЕООД, СЪН КАЛЪР ООД, НИКОЛАЙ РУСКОВ ДИМИТРОВ, ХАБИБЕ ИБРАХИМ ИСМАИЛ, ИБРАХИМ ИСМАИЛ ОСМАН, ОГНЯН ИГНАТОВ ТОШЕВ, НУРШЕН НАЗИФ МУСТАФА, ПЕТЯ ПЕТРОВА
Прочетете повече

  10 Февруари 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Прочетете повече

  10 Февруари 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице
Прочетете повече

  05 Февруари 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ , че в ДВ. бр.10 от 05.02.2021 г. е обнародван проект Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 282, Протокол №15 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 30.12.2020г е одобрен Подробен устройствен план - план схема и право на преминаване през имоти
Прочетете повече

  05 Февруари 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:
Прочетете повече

  29 Януари 2021
Заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.101-0082-С01 „ПОДКРЕПА И ГРИЖА ЗА ХОРАТА В ОБЩИНА КЪРЖДАЛИ ”
Прочетете повече

  29 Януари 2021
СЪОБЩЕНИЕ социална услуга „Асистентска подкрепа” Община Кърджали, в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и кандидати за предоставяне на социалната услуга на длъжност „Личен
Прочетете повече

  28 Януари 2021
Община Кърджали напомня, на всички собственици на домашни кучета, че крайният срок за заплащане на годишната такса за притежание на куче в размер на 4.00 лева е 31 март 2021 година.
Прочетете повече

  25 Януари 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ ІV-5808 / нов ПИ 40909.127.3/, УПИ V-5808 / нов ПИ 40909.127.2/ и УПИ VІ / нов ПИ 40909.127.501/ в кв.63б по плана на кв. ” Гледка ”, град Кърджали.” Дата на провеждане на общественото обсъждане – 26.02.2021г. /
Прочетете повече

  22 Януари 2021
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ХРИСТО ГЕОРГИЕВИЧ ГЕОРГИЕВ, АЛИ АХМЕД БАЙРАМ, АНИТА ГЕОРГИЕВА КАМИШЕВА, БУРЧЕА КРИСТИАН, САБРИ СЮЛЕЙМАНОВ ИСМАИЛОВ, АЙХАН ОРХАН МУСТАФА, АДНАН АХМЕД МЮМЮН, СЕЗГИН БАСРИ РАМАДАН, СТЕФАН АЛДИНОВ УСТОВ, АЙДЕМИР ЕМИН МУСТАФА, АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА, АКВАМАР ГРУП ООД, СЕЗГИН АРИФОВ МУРАДОВ, МУРАД ИСМАИЛ МУРАД, ХАСАН АХМЕД АХМЕД, БОРЕМ ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД,
Прочетете повече

  15 Януари 2021
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Прочетете повече

  15 Януари 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:
Прочетете повече

  15 Януари 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Прочетете повече

  08 Януари 2021
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ПАВЛИНА МИТКОВА ИВАНОВА, ХАТИДЖЕ ШАБАН ФАХРИ, СЕЙФЕТИН МЕХМЕДЕМИН ХАСАН, МЕХМЕТ КОЧУЛУ ЕООД, ГЬОКХАН ЧАМЛЪБЕЛ ЕООД, КАРТАЛ ТЕКСТИЛ ЕООД, СЕНЕМ АКАРСУ БГ ООД, МАРТИН АНДРЕЕВ ЯСЕНОВ, БЕСУУД ЕООД, ТОДОРКА ВАСИЛЕВА МАНОЛОВА, ЧАВДАР ИВАНОВ ЧАВДАРОВ, ХАЛИМ САИМ ХАЙРУЛА, АЛИ КЪСМЕТЛИ, СУЗАНА МИРОСЛАВОВА НИКОЛОВА, ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС ИЗЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ БЪЛГРИЯ
Прочетете повече

  23 Декември 2020
Община Кърджали подписа договор за изпълнение на проект „Обществена трапезария-Кърджали” по Целева програма „Обществени трапезарии”, финансиран от Фонд „Социална закрила” към МТСП по реда на чл.27, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане.
Прочетете повече

  21 Декември 2020
ЗАПОВЕД № РД-111/18.12.2020 г: На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25, ал. 2 от Закона за общинската собственост, предвид влязъл в сила ПУП-ПП /Подробен устройствен план – парцеларен план/ на водопровод за обект „Водоснабдяване на с.Главатарци, община Кърджали” /ЕТАП І – Довеждащ водопровод
Прочетете повече

  18 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ЗАПОВЕД № 1260 гр. Кърджали, 18.12. 2020 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.01.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  14 Декември 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: АЙТАЧ АКГЮН, МУЗАФЕР БЮЕНТ АКГЮН, МУТЛУ АКГЮН, САБРИ МЮМЮН ЕМУРЛА, САФЕТ СУАТ СЮЛЕЙМАН, АЙХАН БЕХЧЕТ АЛИ, РЕЙХАН ХЪЛМИ АЛИ, РАДОСТИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА, ФАТМЕ ЮСУФ ШЕРИФ, ЕЛГЮНАР МЕХМЕД ЕМИН, АЙЛИН ЕРДУАН МЮМЮН, ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ, СТОЙЧО ДЕЛЧЕВ СТОЕВ, МЕГИТ ЕООД, СИНГ ЕООД, БУЛИНВЕСТ СТРОЙ ООД, СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ, АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ АНДРЕЕВ,
Прочетете повече

  09 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ОБЯВЛЕНИЕ, На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект: ”Изменение на Общ устройствен план на град Кърджали за поземлени имоти 40909.102.120 и 40909.102.121 част от УПИ ІІІ в кв.23
Прочетете повече

  03 Декември 2020
ОБЩИАНА КЪРДЖАЛИ Обявление Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече

  03 Декември 2020
ОБЩНА КЪРДЖАЛИЕ Олявление Община Кърджали на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:
Прочетете повече

  03 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Обявление Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Прочетете повече

  30 Ноември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1213 гр. Кърджали, 27.11.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с допусната техническа грешка в Заповед № 1169 от 16.11.2020 г. на кмета на Община Кърджали Н А Р Е Ж Д А М: ИЗМЕНЯМ Заповед № 1169 от 16.11.2020 г. на кмета на Община Кърджали, както следва: В точка 2 текстът: „Незастроен УПИ ХІ-общ., кв.20 по ПУП на с.Скалище, община Кърджали” да се чете по
Прочетете повече

  20 Ноември 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ТАТЕВОС КАРЛОС НУРАДИЯН, СТАНКА ДИМОВА ПАЛАЗОВА, СТЕФКА АТАНАСОВА КАРАДЖОВА, РОСИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВА, САБРИ МУСТАФА МУСТАФА, САБРИ СЕИД ОСМАН, ЗЮЛКЕР ШЕРИФ АЛИ, АЙДЪН САЛИМЕХМЕД ЮСЕИН, ХАТИДЖЕ ИЗЕТ ЮСЕИН, САБРИ СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН, СТОЯН АНГЕЛОВ ДАРМОНЕВ, ПАВЛИНА НИКОЛОВО НАСТЕВА-МОХАМЕД, КАДИР АХМЕД ЯКУБ, СРЕДНА АРДА ЕООД, МИЛЕН МАРТИНОВ ХРИСТОВ, РАБИЕ
Прочетете повече

  09 Ноември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот – частна собственост, находящ се в землището на с.Зелениково, община Кърджали, за изграждане на напорен резервоар /НР 200 м3/ по ПУП-ПП /Подробен устройствен план – парцеларен план/ и ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – план за застрояване за напорен резервоар/ на водопровод за
Прочетете повече

  28 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Мария Апостолова Костадинова с последен известен адрес ...
Прочетете повече

  20 Октомври 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СТАНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ, НАИМ САЛИМ МУСТАФА, МУСТАФА САЛИМ ХАКЪ, БАСРИ АХМЕТ МЕХМЕТ, ДЕНИС СЕВГИН ЕРЕК, АХМЕД КЕРИМ БЕХЧЕТ, СЕЗГИН КЕРИМ БЕХЧЕТ, ТУРГАЙ АРИФ МЕХМЕДАЛИ, РУБЕЙДА КЕРИМ АХМЕД, ГАНКА РАЙЧЕВА МЛАДЕНОВА, ХУБЕН МИНЧЕВ ДЕТЕЛИНОВ, АНЕТА ВАСИЛЕВА ЯКОВА, НЕЙЧО НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ, ТОДОР ВАСИЛЕВ КАМАРЕВ, НАДЖИЕ СМАИЛОВА
Прочетете повече

  20 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.90 от 19.10.2020г. са обнародвани одобрени проекти приети с :
Прочетете повече

  19 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава, че обществено обсъждане за проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ І-105 в кв.253 по плана на Стара градска част, град Кърджали ” насрочена за 16.10.2020г. се отлага поради епидемиологичната ситуация в сградата на Община Кърджали за 23.10.2020г. / петък / от 10.00
Прочетете повече

  09 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО- СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ: СПЕЦИАЛИСТ „ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ” – РЕХАБИЛИТАТОР
Прочетете повече

  18 Септември 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: НЕВЕНА АНГЕЛОВА ВЕЛИЗАРОВА, АНДРЕЙ НЕЛКОВ РАДЕВ, АДЕМ САДУЛА МЕХМЕД, ЗАРА ЙОСИФОВА ЯСЕНОВА, ЯКИМ ХАРИЕВ ЯНКОВ, СТЕФАН РАЙЧЕВ ХРИСТОВ, ЮЛИЯ МАРИНОВА СЕРАФИМОВА, ХАТИДЖЕ ХАСАН ХАЛИЛ, ФИКРЕТ БЕКИР АЛИОСМАН, АДИФЕ ХЮСЕИН ОСМАН, ХУБЕН СЪБЕВ МИЛЕВ, САНИЕ ФЕЙЗИ РЕДЖЕБ, РАДОСВЕТ ХРИСТОВ МИЛАНОВ, ТАМАРА МИНКОВА МИЛАНОВА, ХИЛМИЙЕ ВАТАНСЕВЕР, ФАТМЕ МЮМЮН АЛИ, ЮСИФ
Прочетете повече

  17 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№941/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се прекрати процедурата за отдаване под аренда на имот с идентификатор 29407.16.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище с. Жинзифово, местност „Алфатлар тарла”, начин на трайно ползване: нива, 5 категория, с площ 6.883 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 35,00 лева на декар.
Прочетете повече

  16 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД 925/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали при следните условия:
Прочетете повече

  16 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане за проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ І-105 в кв.253 по плана на Стара градска част, град Кърджали.” Дата на провеждане на общественото обсъждане – 16.10.2020г. /петък / от 16.00 часа.
Прочетете повече

  14 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Мария Апостолова Костадинова с последен известен адрес гр.Пловдив, район....
Прочетете повече

  14 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Едран Мехмед Хасан с последен известен адрес...
Прочетете повече

  04 Септември 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: МЕХЕДАЛИ ЯКЪБ МУСАФА, МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА, ЯСЕН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ, РЕЙХАН МЮМЮН ТАХИР, ЕРДЖАН РЕДЖЕБ АХМЕД, АДРИАН РУЖИНОВ АТАНАСОВ, ХАЛИЛ ЮСЕИН ХАЛИЛ, МЮМЮН СМАИЛ МУСА, АЛПЕР ИБРЯМ АЛИ, ФЕЙЗУЛА МЕХМЕД ШАБАН, КАДРИ ДЕРВИШОГЛУ, МЕСУТ ИЛМИ ХАСАН, ФИЛИП СТЕФАНОВ МЛАДЕНОВ, ЮЛИЯ АТАНАСОВА ИЛИЕВА, РУМЕН СЕВДАЛИНОВ ТАНЕВ, СЕЛЯХТИН ЮСЕИН ЮСЕИН, АТАНАС
Прочетете повече

  31 Август 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Методи Христов Келешев и Гавраил Тодоров Татарлиев с последен известен адрес:
Прочетете повече

  31 Август 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Стефан Иванов Емилов с последен известен адрес:
Прочетете повече

  31 Август 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.76 от 28.08.2020 г. е обнародван проект: Община Кърджали на основание чл.128, ал.1 във връзка с ал.12 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План схема за газоразпределителна мрежа на гр.Кърджали - допълване
Прочетете повече2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign