Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  26 Април 2021
На 26.04.2021г. Община Кърджали подписа допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение на Договор BG05FMOP001-5.001-0135-С02 "3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Кърджали", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“
Прочетете повече

  22 Април 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следното заинтересовано лице:
Прочетете повече

  20 Април 2021
Обява за удължаване на срока за прием на документи за подбор на персоналзаосигуряване на подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19
Прочетете повече

  20 Април 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече

  20 Април 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Прочетете повече

  20 Април 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече

  20 Април 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече

  20 Април 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече

  16 Април 2021
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: САИМ НАИМОВ БАКОВ, МЕХМЕД АХМЕД ЕМИН, ТАХСИН АХМЕД ТАСИМ, САМЕТ РАИМ УСТА, МЮМЮН ЮСЕИН ЮСЕИН, МЮМЮН ЕМИН АХМЕД, АЛБЕНА ДЕСИСЛАВОВА АГЪР, АННА ШЕНКОВА СПАСОВА, ЛЮДМИЛА МИТКОВА ИВАНОВА, МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА, НАЗМИ МЕНТЕШ ЕООД, МОМЧИЛ ДИМОВ МОМЧИЛОВ, МИЛЕН САБИНОВ МИЛЕВ, НАДЕЖДА ФИЛИПОВА МАРИНОВА, МИЯЗИМ РЕДЖЕБОВ САИДОВ, НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ВАНЧЕВ, НАДЯ
Прочетете повече

  14 Април 2021
Списък на спортни обекти – общинска собственост, за управление и разпореждане за 2021 г.
Прочетете повече

  31 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:
Прочетете повече

  31 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица
Прочетете повече

  31 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица
Прочетете повече

  22 Март 2021
Заповед № 276/18.03.2021г. „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица" от с. Ненково до ПСПВ „Енчец"
Прочетете повече

  22 Март 2021
ОБЩИ"НА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджа-ли, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  19 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВА Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002 «Патронажнагрижа +», проект „Патронажнагрижа + в Община Кърджали» договор № BG05M9OP001-6.002-0039-С01 от 10.03.2021 г. ОБЯВЯВА Прием на документи за подбор на потребители за осигуряване на подкрепа
Прочетете повече

  19 Март 2021
ОБЯВА Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002 «Патронажнагрижа +», проект „Патронажнагрижа + в Община Кърджали» договор № BG05M9OP001-6.002-0039-С01 от 10.03.2021 г. ОБЯВЯВА Прием на документи за подбор на персонал за осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на
Прочетете повече

  17 Март 2021
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ПЕЙЧЕВ ЕООД, МУРАД ИСМАИЛ БАЙРЯМ, ПЕТКО ФИЛИПОВ ПАРАСКОВ, РАМАДАН ЕТЕМ МЮМЮН, НЕВЕНА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА, ЛАМБРИНА ВЪЛЧЕВА ЛИЧЕВА, МЮМЮН ЮСЕИН КАДИР, МИНКА НЕЙЧЕВА МИХАЙЛОВА, СЕВИМ НАИМ АЛИ, НИКОЛАЙ НАЧЕВ АНГЕЛОВ, КРАСИМИР НАЧЕВ АНГЕЛОВ, МУСТАФА НУРИ АПТИЛЯЗИМ, МЮМЮН ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ, МИТКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, РУМЯНА ХУБЕНОВА ТОДОРОВА, СЕВЕРИН
Прочетете повече

  17 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица :
Прочетете повече

  15 Март 2021
ОБЩИНА Кърджали В качеството на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г, ПРОЕКТ “Заедно – За щастливо детство” с рег.номер BG05M20P001-3.011-0001-С01 , процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово-
Прочетете повече

  12 Март 2021
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002 «Патронажна грижа +», проект „Патронажна грижа + в Община Кърджали» договор № BG05M9OP001-6.002-0039-С01 от 10.03.2021 г. ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА +В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ“
Прочетете повече

  12 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект: ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ І-5665, УПИ ХІІІ-5665 УПИ ХІV-5665 и УПИ ХV-5665 в кв.133 по плана на ж.к.”Възрожденци”, град Кърджали ” Дата на провеждане на общественото обсъждане - 12.04.2021г. / понеделник /от 10.00 часа. Място на
Прочетете повече

  09 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.19 от 05.03.2021г. е обнародван одобрен проект приет с : РЕШЕНИЕ № 18 от 28 януари 2021г. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона на местното самоуправление и местната администрация, чл.127, ал.1, чл.134, ал.3 от Закона за устройство на територията, Общинския съвет гр.Кърджали реши:
Прочетете повече

  04 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА Община Кърджали на основание чл.128, ал.1 във връзка с ал.12 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените местна за ПУП-ПП / Подробен устройствен план – парцеларен план / за обект: ” Газоснабдяване на Община Кърджали”, подобект ” Разпределителен газопровод извън границата на
Прочетете повече

  02 Март 2021
Заповед № 196/22.02.2020г. „Реконструкция на главни водопроводи на ВС „Боровица" - от ПСПВ Енчец до HP 13000 мЗ и до HP 5000 мЗ, изграждане на втора камера на HP 5000 мЗ".
Прочетете повече

  25 Февруари 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Рръководството на община Кърджали съобщава на гражданите, че предварителния списък на картотекираните семейства за 2021г. е изнесен на входа на общината на 25.02.2021г.
Прочетете повече

  25 Февруари 2021
О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И на основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи С Ъ О Б Щ А В А: на всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ на територията на Община Кърджали, че в срок от 01.03.2021 г.
Прочетете повече

  22 Февруари 2021
Заповед №179/15.02.2021г. относно: Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа кв. Гледка и кв. Горна Гледка, агломерация Кърджали, съгласно договорните условия на ФИДИК - жълта книга, финансиран по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M10P002-1.016-0010-C01 от 07.10.2019 г.
Прочетете повече

  22 Февруари 2021
ЗАПОВЕД №194 гр. Кърджали, 18.02.2021 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.59 от Административно процесуалния кодекс З А П О В Я Д В А М: 1.Удължавам срока за подаване на заявления до 31.05.2021 г. включително, определен в т. 3 от Заповед №925 от 15.09.2020 г. за откриване на процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10
Прочетете повече

  19 Февруари 2021
Заповед №186/18.02.2021г. относно: Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа кв. Прилепци, агломерация Кърджали, съгласно договорните условия на ФИДИК - жълта книга
Прочетете повече

  16 Февруари 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ЗАПОВЕД № 178 гр. Кърджали, 16.02.2021 г. Да се учреди на „В и К Кърджали" ООД възмездно и безсрочно право на прокарване на отколонения и сервитутно право в засегнатите от трасето иа канализацията имоти, общинска публична собственост, общинска частна собственост и съсобственост, за изграждане на обект: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа с. Резбарци,
Прочетете повече

  15 Февруари 2021
СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали уведомява заинтересованите организации и институции, че удължава срока за подаване на заявление за интерес за участие като партньори в проектното предложение на общината по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими....
Прочетете повече

  15 Февруари 2021
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: НЕРМИН ЕМУРЛОВА РЕДЖЕБОВА, АКСИСТ 3 ООД, СТОЙЧО ПЕЕВ МЛАДЕНОВ, СЕРГЕЙ ЕМИЛОВ НАЛБАНТОВ, АНА БЕЧЕВА НАЛБАНТОВА, ЮСЕИН ИСМАИЛ ЮСЕИН, ШЕНОЛ ЮСЕИН САДУЛА, ЮСЕИН ХАСАН АПТУЛА, ШЕНОЛ ЮСУФ ТАХИР, РАНГЕЛ НЕДЯЛКОВ ЕООД, СЪН КАЛЪР ООД, НИКОЛАЙ РУСКОВ ДИМИТРОВ, ХАБИБЕ ИБРАХИМ ИСМАИЛ, ИБРАХИМ ИСМАИЛ ОСМАН, ОГНЯН ИГНАТОВ ТОШЕВ, НУРШЕН НАЗИФ МУСТАФА, ПЕТЯ ПЕТРОВА
Прочетете повече

  10 Февруари 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Прочетете повече

  10 Февруари 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице
Прочетете повече

  05 Февруари 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ , че в ДВ. бр.10 от 05.02.2021 г. е обнародван проект Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 282, Протокол №15 от заседание на Общински съвет Кърджали проведено на 30.12.2020г е одобрен Подробен устройствен план - план схема и право на преминаване през имоти
Прочетете повече

  05 Февруари 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:
Прочетете повече

  29 Януари 2021
Заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.101-0082-С01 „ПОДКРЕПА И ГРИЖА ЗА ХОРАТА В ОБЩИНА КЪРЖДАЛИ ”
Прочетете повече

  29 Януари 2021
СЪОБЩЕНИЕ социална услуга „Асистентска подкрепа” Община Кърджали, в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и кандидати за предоставяне на социалната услуга на длъжност „Личен
Прочетете повече

  28 Януари 2021
Община Кърджали напомня, на всички собственици на домашни кучета, че крайният срок за заплащане на годишната такса за притежание на куче в размер на 4.00 лева е 31 март 2021 година.
Прочетете повече

  25 Януари 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ ІV-5808 / нов ПИ 40909.127.3/, УПИ V-5808 / нов ПИ 40909.127.2/ и УПИ VІ / нов ПИ 40909.127.501/ в кв.63б по плана на кв. ” Гледка ”, град Кърджали.” Дата на провеждане на общественото обсъждане – 26.02.2021г. /
Прочетете повече

  22 Януари 2021
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ХРИСТО ГЕОРГИЕВИЧ ГЕОРГИЕВ, АЛИ АХМЕД БАЙРАМ, АНИТА ГЕОРГИЕВА КАМИШЕВА, БУРЧЕА КРИСТИАН, САБРИ СЮЛЕЙМАНОВ ИСМАИЛОВ, АЙХАН ОРХАН МУСТАФА, АДНАН АХМЕД МЮМЮН, СЕЗГИН БАСРИ РАМАДАН, СТЕФАН АЛДИНОВ УСТОВ, АЙДЕМИР ЕМИН МУСТАФА, АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА, АКВАМАР ГРУП ООД, СЕЗГИН АРИФОВ МУРАДОВ, МУРАД ИСМАИЛ МУРАД, ХАСАН АХМЕД АХМЕД, БОРЕМ ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД,
Прочетете повече

  15 Януари 2021
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Прочетете повече

  15 Януари 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:
Прочетете повече

  15 Януари 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Прочетете повече

  08 Януари 2021
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ПАВЛИНА МИТКОВА ИВАНОВА, ХАТИДЖЕ ШАБАН ФАХРИ, СЕЙФЕТИН МЕХМЕДЕМИН ХАСАН, МЕХМЕТ КОЧУЛУ ЕООД, ГЬОКХАН ЧАМЛЪБЕЛ ЕООД, КАРТАЛ ТЕКСТИЛ ЕООД, СЕНЕМ АКАРСУ БГ ООД, МАРТИН АНДРЕЕВ ЯСЕНОВ, БЕСУУД ЕООД, ТОДОРКА ВАСИЛЕВА МАНОЛОВА, ЧАВДАР ИВАНОВ ЧАВДАРОВ, ХАЛИМ САИМ ХАЙРУЛА, АЛИ КЪСМЕТЛИ, СУЗАНА МИРОСЛАВОВА НИКОЛОВА, ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС ИЗЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ БЪЛГРИЯ
Прочетете повече

  23 Декември 2020
Община Кърджали подписа договор за изпълнение на проект „Обществена трапезария-Кърджали” по Целева програма „Обществени трапезарии”, финансиран от Фонд „Социална закрила” към МТСП по реда на чл.27, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане.
Прочетете повече

  21 Декември 2020
ЗАПОВЕД № РД-111/18.12.2020 г: На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25, ал. 2 от Закона за общинската собственост, предвид влязъл в сила ПУП-ПП /Подробен устройствен план – парцеларен план/ на водопровод за обект „Водоснабдяване на с.Главатарци, община Кърджали” /ЕТАП І – Довеждащ водопровод
Прочетете повече

  18 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ЗАПОВЕД № 1260 гр. Кърджали, 18.12. 2020 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.01.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  14 Декември 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: АЙТАЧ АКГЮН, МУЗАФЕР БЮЕНТ АКГЮН, МУТЛУ АКГЮН, САБРИ МЮМЮН ЕМУРЛА, САФЕТ СУАТ СЮЛЕЙМАН, АЙХАН БЕХЧЕТ АЛИ, РЕЙХАН ХЪЛМИ АЛИ, РАДОСТИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА, ФАТМЕ ЮСУФ ШЕРИФ, ЕЛГЮНАР МЕХМЕД ЕМИН, АЙЛИН ЕРДУАН МЮМЮН, ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ, СТОЙЧО ДЕЛЧЕВ СТОЕВ, МЕГИТ ЕООД, СИНГ ЕООД, БУЛИНВЕСТ СТРОЙ ООД, СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ, АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ АНДРЕЕВ,
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign