Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  25 Януари 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ ІV-5808 / нов ПИ 40909.127.3/, УПИ V-5808 / нов ПИ 40909.127.2/ и УПИ VІ / нов ПИ 40909.127.501/ в кв.63б по плана на кв. ” Гледка ”, град Кърджали.” Дата на провеждане на общественото обсъждане – 26.02.2021г. /
Прочетете повече

  22 Януари 2021
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ХРИСТО ГЕОРГИЕВИЧ ГЕОРГИЕВ, АЛИ АХМЕД БАЙРАМ, АНИТА ГЕОРГИЕВА КАМИШЕВА, БУРЧЕА КРИСТИАН, САБРИ СЮЛЕЙМАНОВ ИСМАИЛОВ, АЙХАН ОРХАН МУСТАФА, АДНАН АХМЕД МЮМЮН, СЕЗГИН БАСРИ РАМАДАН, СТЕФАН АЛДИНОВ УСТОВ, АЙДЕМИР ЕМИН МУСТАФА, АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА, АКВАМАР ГРУП ООД, СЕЗГИН АРИФОВ МУРАДОВ, МУРАД ИСМАИЛ МУРАД, ХАСАН АХМЕД АХМЕД, БОРЕМ ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД,
Прочетете повече

  15 Януари 2021
Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Прочетете повече

  15 Януари 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:
Прочетете повече

  15 Януари 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Прочетете повече

  08 Януари 2021
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ПАВЛИНА МИТКОВА ИВАНОВА, ХАТИДЖЕ ШАБАН ФАХРИ, СЕЙФЕТИН МЕХМЕДЕМИН ХАСАН, МЕХМЕТ КОЧУЛУ ЕООД, ГЬОКХАН ЧАМЛЪБЕЛ ЕООД, КАРТАЛ ТЕКСТИЛ ЕООД, СЕНЕМ АКАРСУ БГ ООД, МАРТИН АНДРЕЕВ ЯСЕНОВ, БЕСУУД ЕООД, ТОДОРКА ВАСИЛЕВА МАНОЛОВА, ЧАВДАР ИВАНОВ ЧАВДАРОВ, ХАЛИМ САИМ ХАЙРУЛА, АЛИ КЪСМЕТЛИ, СУЗАНА МИРОСЛАВОВА НИКОЛОВА, ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС ИЗЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ БЪЛГРИЯ
Прочетете повече

  23 Декември 2020
Община Кърджали подписа договор за изпълнение на проект „Обществена трапезария-Кърджали” по Целева програма „Обществени трапезарии”, финансиран от Фонд „Социална закрила” към МТСП по реда на чл.27, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане.
Прочетете повече

  21 Декември 2020
ЗАПОВЕД № РД-111/18.12.2020 г: На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25, ал. 2 от Закона за общинската собственост, предвид влязъл в сила ПУП-ПП /Подробен устройствен план – парцеларен план/ на водопровод за обект „Водоснабдяване на с.Главатарци, община Кърджали” /ЕТАП І – Довеждащ водопровод
Прочетете повече

  18 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ЗАПОВЕД № 1260 гр. Кърджали, 18.12. 2020 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.01.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  14 Декември 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: АЙТАЧ АКГЮН, МУЗАФЕР БЮЕНТ АКГЮН, МУТЛУ АКГЮН, САБРИ МЮМЮН ЕМУРЛА, САФЕТ СУАТ СЮЛЕЙМАН, АЙХАН БЕХЧЕТ АЛИ, РЕЙХАН ХЪЛМИ АЛИ, РАДОСТИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА, ФАТМЕ ЮСУФ ШЕРИФ, ЕЛГЮНАР МЕХМЕД ЕМИН, АЙЛИН ЕРДУАН МЮМЮН, ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ, СТОЙЧО ДЕЛЧЕВ СТОЕВ, МЕГИТ ЕООД, СИНГ ЕООД, БУЛИНВЕСТ СТРОЙ ООД, СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ, АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ АНДРЕЕВ,
Прочетете повече

  09 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ОБЯВЛЕНИЕ, На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект: ”Изменение на Общ устройствен план на град Кърджали за поземлени имоти 40909.102.120 и 40909.102.121 част от УПИ ІІІ в кв.23
Прочетете повече

  03 Декември 2020
ОБЩИАНА КЪРДЖАЛИ Обявление Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройството на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс обявява на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече

  03 Декември 2020
ОБЩНА КЪРДЖАЛИЕ Олявление Община Кърджали на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице:
Прочетете повече

  03 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Обявление Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Прочетете повече

  30 Ноември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1213 гр. Кърджали, 27.11.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с допусната техническа грешка в Заповед № 1169 от 16.11.2020 г. на кмета на Община Кърджали Н А Р Е Ж Д А М: ИЗМЕНЯМ Заповед № 1169 от 16.11.2020 г. на кмета на Община Кърджали, както следва: В точка 2 текстът: „Незастроен УПИ ХІ-общ., кв.20 по ПУП на с.Скалище, община Кърджали” да се чете по
Прочетете повече

  20 Ноември 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ТАТЕВОС КАРЛОС НУРАДИЯН, СТАНКА ДИМОВА ПАЛАЗОВА, СТЕФКА АТАНАСОВА КАРАДЖОВА, РОСИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВА, САБРИ МУСТАФА МУСТАФА, САБРИ СЕИД ОСМАН, ЗЮЛКЕР ШЕРИФ АЛИ, АЙДЪН САЛИМЕХМЕД ЮСЕИН, ХАТИДЖЕ ИЗЕТ ЮСЕИН, САБРИ СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН, СТОЯН АНГЕЛОВ ДАРМОНЕВ, ПАВЛИНА НИКОЛОВО НАСТЕВА-МОХАМЕД, КАДИР АХМЕД ЯКУБ, СРЕДНА АРДА ЕООД, МИЛЕН МАРТИНОВ ХРИСТОВ, РАБИЕ
Прочетете повече

  09 Ноември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот – частна собственост, находящ се в землището на с.Зелениково, община Кърджали, за изграждане на напорен резервоар /НР 200 м3/ по ПУП-ПП /Подробен устройствен план – парцеларен план/ и ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – план за застрояване за напорен резервоар/ на водопровод за
Прочетете повече

  28 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Мария Апостолова Костадинова с последен известен адрес ...
Прочетете повече

  20 Октомври 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СТАНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ, НАИМ САЛИМ МУСТАФА, МУСТАФА САЛИМ ХАКЪ, БАСРИ АХМЕТ МЕХМЕТ, ДЕНИС СЕВГИН ЕРЕК, АХМЕД КЕРИМ БЕХЧЕТ, СЕЗГИН КЕРИМ БЕХЧЕТ, ТУРГАЙ АРИФ МЕХМЕДАЛИ, РУБЕЙДА КЕРИМ АХМЕД, ГАНКА РАЙЧЕВА МЛАДЕНОВА, ХУБЕН МИНЧЕВ ДЕТЕЛИНОВ, АНЕТА ВАСИЛЕВА ЯКОВА, НЕЙЧО НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ, ТОДОР ВАСИЛЕВ КАМАРЕВ, НАДЖИЕ СМАИЛОВА
Прочетете повече

  20 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.90 от 19.10.2020г. са обнародвани одобрени проекти приети с :
Прочетете повече

  19 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава, че обществено обсъждане за проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ І-105 в кв.253 по плана на Стара градска част, град Кърджали ” насрочена за 16.10.2020г. се отлага поради епидемиологичната ситуация в сградата на Община Кърджали за 23.10.2020г. / петък / от 10.00
Прочетете повече

  09 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО- СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ: СПЕЦИАЛИСТ „ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ” – РЕХАБИЛИТАТОР
Прочетете повече

  18 Септември 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: НЕВЕНА АНГЕЛОВА ВЕЛИЗАРОВА, АНДРЕЙ НЕЛКОВ РАДЕВ, АДЕМ САДУЛА МЕХМЕД, ЗАРА ЙОСИФОВА ЯСЕНОВА, ЯКИМ ХАРИЕВ ЯНКОВ, СТЕФАН РАЙЧЕВ ХРИСТОВ, ЮЛИЯ МАРИНОВА СЕРАФИМОВА, ХАТИДЖЕ ХАСАН ХАЛИЛ, ФИКРЕТ БЕКИР АЛИОСМАН, АДИФЕ ХЮСЕИН ОСМАН, ХУБЕН СЪБЕВ МИЛЕВ, САНИЕ ФЕЙЗИ РЕДЖЕБ, РАДОСВЕТ ХРИСТОВ МИЛАНОВ, ТАМАРА МИНКОВА МИЛАНОВА, ХИЛМИЙЕ ВАТАНСЕВЕР, ФАТМЕ МЮМЮН АЛИ, ЮСИФ
Прочетете повече

  17 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№941/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се прекрати процедурата за отдаване под аренда на имот с идентификатор 29407.16.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище с. Жинзифово, местност „Алфатлар тарла”, начин на трайно ползване: нива, 5 категория, с площ 6.883 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 35,00 лева на декар.
Прочетете повече

  16 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД 925/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали при следните условия:
Прочетете повече

  16 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане за проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ І-105 в кв.253 по плана на Стара градска част, град Кърджали.” Дата на провеждане на общественото обсъждане – 16.10.2020г. /петък / от 16.00 часа.
Прочетете повече

  14 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Мария Апостолова Костадинова с последен известен адрес гр.Пловдив, район....
Прочетете повече

  14 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Едран Мехмед Хасан с последен известен адрес...
Прочетете повече

  04 Септември 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: МЕХЕДАЛИ ЯКЪБ МУСАФА, МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА, ЯСЕН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ, РЕЙХАН МЮМЮН ТАХИР, ЕРДЖАН РЕДЖЕБ АХМЕД, АДРИАН РУЖИНОВ АТАНАСОВ, ХАЛИЛ ЮСЕИН ХАЛИЛ, МЮМЮН СМАИЛ МУСА, АЛПЕР ИБРЯМ АЛИ, ФЕЙЗУЛА МЕХМЕД ШАБАН, КАДРИ ДЕРВИШОГЛУ, МЕСУТ ИЛМИ ХАСАН, ФИЛИП СТЕФАНОВ МЛАДЕНОВ, ЮЛИЯ АТАНАСОВА ИЛИЕВА, РУМЕН СЕВДАЛИНОВ ТАНЕВ, СЕЛЯХТИН ЮСЕИН ЮСЕИН, АТАНАС
Прочетете повече

  31 Август 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Методи Христов Келешев и Гавраил Тодоров Татарлиев с последен известен адрес:
Прочетете повече

  31 Август 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Стефан Иванов Емилов с последен известен адрес:
Прочетете повече

  31 Август 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.76 от 28.08.2020 г. е обнародван проект: Община Кърджали на основание чл.128, ал.1 във връзка с ал.12 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План схема за газоразпределителна мрежа на гр.Кърджали - допълване
Прочетете повече

  14 Август 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СЕВГИН - 79 ЕООД, РОДОПИ - КЪРДЖАЛИ ООД, НУРИ ГАЗИ, МЕЛИССА ДНС ООД, ЙОЗДЕМИР 18 ЕООД, РАЯ ЙОРДАНОВА АСЕНОВА, АТАНАСКА ДОБРЕВА АНГЕЛОВА, НЕВЕНА КОЛЕВА ГЪЛБАЧЕВА, СТЕЛИАНА КОЛЕВА ГЪЛБАЧЕВА, АНТОН САМУИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ, ХАЛИЛ ЮСЕИН МЮМЮН, ВЛАДИМИР СТАЙКОВ ЧАЛЪКОВ, ЙЪЛМАЗЛАР - 88 ЕООД, ЕКРЕМ ЛАТИФ САПМАЗ ЕООД, НИНО МАРТИНОВ БРАЙКОВ, ЕМИЛИЯН ФИЛИПОВ ИВАНОВ, ВИЛДАН
Прочетете повече

  30 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Пламен Димитров с последен известен адрес: гр.Кърджали
Прочетете повече

  29 Юли 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: АЙДОАН ИСМЕТ ЕМИН, РЕДЖЕП ШАБАН МУРАД, ЕМБИЕ ИСМАИЛ ТАХИР, ЮСЕИН ФАРИЗ ХАЛИЛ, ФАТМЕГЮЛ ФАРИЗ ХАЛИЛ, ХАТИДЖЕ ХАСАН ХАЛИЛ, ЮРКЮШ ЮСЕИН САР, ЮЗЕИР ЮСЕИН ХАЛИЛ, МЮЖГЯН МУХАМЕД ЙЪЛМАЗ, АДНАН ЙОЗТЮРК, ВАЙТИН МЕХМЕДАЛИЕВ МЕХМЕДАЛИЕВ, СТЕФАН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ, ЮРИ МЕТОДИЕВ МИХАЙЛОВ, НАЙМЕ МЕХМЕД КОВАЧЕВА, СЕЛЯХТИН САЛИ ОСМАН, ЗЮМБЮЛ САЛИ ОСМАН, ДИАНА МИТКОВА
Прочетете повече

  24 Юли 2020
Община Кърджали участва в Петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Въпросникът за граждани може да бъде попълнен електронно на следния линк: https://chkmkt.com/EUEtiketCitizens2020 до 06.08.2020 г.
Прочетете повече

  20 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс , обявява на следните заинтересувани лица: Бела Стоянова Христова, Мая Стоянова Ангелова и Севдие Хюсеин Халил с последен известен адрес:...
Прочетете повече

  20 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Тодорка Георгиева Янкова с последен известен адрес гр.Кърджали...
Прочетете повече

  07 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №667/6.07.2020г. Р А З Р Е Ш А В А М : 1. Да се затвори за движение и паркиране на ППС ул. „Републиканска” в участъка от кръстовището с ул. „Джордж Вашингтон” до кръстовището с ул. „Отец Паисий”/обходен маршрут за ППС по ул. „Джордж Вашингтон ” и ул. „Македония”/ в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на строителните работи за обект: ” Промяна на
Прочетете повече

  06 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане за проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ І-6236 и УПИ ІІ-6236 в кв.123 по плана на кв. ” Студен кладенец ” , град Кърджали“. Дата на провеждане на общественото обсъждане – 06.08.2020г. /четвъртък/ от 16.00 часа.
Прочетете повече

  26 Юни 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ТАНЯ ИВАНОВА КАТРАНДЖЕВА – ЛАТУНОВА, МЕТИН БАЙРЯМАЛИ ИЗЕТ, МОНОЛИТ - ХИМ ЕООД, ПАВЕЛ ТОДОРОВ МИТКОВ, БАХТИШЕН МУСТАФА КЪЗЪЛЪРМАК, ЙОМЕР АЛТУНДАШ ЕООД, АУТО АКАУНТ ООД, ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЗЛАТАРЕВА, ТАНЯ ГАНЕВА БОЯНОВА, ЕЛЕНА МАРТИНОВА МАРТИНОВА, РЕДВАН МЮМЮН МУРАД, МАЛИНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА, НЕДЯЛКА МИТКОВА МАРИНОВА, АЙФЕР МЕХМЕДАЛИ УЧАР, АЛИОСМАН
Прочетете повече

  24 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: ” ОГУЗ АКДОГАН ” ООД последен известен адрес:...
Прочетете повече

  24 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Хикмет Иълмаз с последен известен адрес....
Прочетете повече

  16 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Севдар Фахри Кадир с последен известен адрес:
Прочетете повече

  09 Юни 2020
Покана За публично обсъждане на Проекта за План за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2020-2022 година
Прочетете повече

  08 Юни 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СПЕШЪЛ -16 ЕООД, БИЛЯНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА, ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ, МИХАИЛ ПЕЙЧЕВ ЯНЕВ, МАЯМИ АУТО ЕООД, ГЕОРГИ ДИМОВ ИЛЧЕВ, МИРОСЛАВ ДИМОВ ИЛЧЕВ, НЕДЖАТ СТАВИЛЕЦИ, АЙШЕ САБРИ МЕХМЕД, ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ, РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА, НАДЯ ПАНАЙОТОВА ДЖУНДЖУЛОВА, ПЕТКАНА АЛЕКОВА ИЛИЕВА, ГЮНДОАР АХМЕД МЕХМЕДАЛИ, БАЛГИТ ООД, ФИКРИЕ ЮСЕИН САЛИФ, БЮРХАН
Прочетете повече

  02 Юни 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ ІІ-6442 и УПИ ІІІ-6441 в кв.179 по плана на кв.”Възрожденци” град Кърджали.” Дата на провеждане на общественото обсъждане – 03.07.2020г. / петък /от 16.00 часа.
Прочетете повече

  20 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ бр.35 от 10.04.2020г. са обнародвани проекти приети с Решения №33, №34 и №35 от 30.01.2020г.
Прочетете повече

  20 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че в ДВ бр.29 от 27.03.2020г. е обнародван одобрен проект приет с Решение № 32 от 30 януари 2020г. на Общински съвет Кърджали за Изменението на ПУП - ПРЗ / Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / за УПИ ІІІ-92, УПИ VІІІ-103, УПИ ІХ-102, УПИ Х-93,100, кв.22 и УПИ VІІ-106, УПИ VІІІ-96, УПИ
Прочетете повече

  20 Май 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Фейзи Емин Мехмед с последен известен адрес ...
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign