Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения

Обяви и съобщения


  24 Януари 2020
Във връзка с проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г., Процедурата: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” удължава срока за ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА
Прочетете повече

  13 Януари 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на Хикмет Иълмаз с последен известен адрес ....
Прочетете повече

  13 Януари 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече

  13 Януари 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Прочетете повече

  13 Януари 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересовани лица:
Прочетете повече

  13 Януари 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ І-5545 в кв.126 по плана на кв.”Възрожденци” град Кърджали.” Дата на провеждане на общественото обсъждане – 14.02.2020г. / вторник /от 16.00 часа.
Прочетете повече

  10 Януари 2020
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ТАДЖАТИН АЛИ МЕХМЕД, АЛИ МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ, МЕТИН ОСМАН МУРАД, СЕРГЕЙ АНДРЕЙОВИЧ ГРЕБЕНЮК, АНГЕЛ КАМЕНОВ ЧАВДАРОВ, ДОЙКО МИТКО ХРИСТОВ, РАШКО ТОДОРОВ ЖИВКОВ, СЕРДИКА - КЪРДЖАЛИ – АД, БЕНЖА ТОЛ ЕООД, МЕСУТ САЛИ САЛИ, ТОШКО СЛАВЧЕВ МАРИНОВ, АЙДЖАН СЕБАХТИН САЛИ, МИЛЕНА СЛАВЧЕВА МАРИНОВА, СУЙРЕ АЛИЕВА САИДОВА, АНА ШЕНКОВА МИЛАНОВА, ЕВГЕНИ ФИДАНОВ КОЛЕВ,
Прочетете повече

  06 Януари 2020
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ за резултати от проведен конкурс за длъжността «психолог» за предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране по проект „Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали”.
Прочетете повече

  02 Януари 2020
Обобщен протокол за оценка на потребностите №1 / 02.01.2020г. по проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M90P001-2.040-0120-С01
Прочетете повече

  20 Декември 2019
Обява за прием на документи на незаетите длъжности за персонал на здравни услуги в домашна среда във връзка с проект "Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали"
Прочетете повече

  13 Декември 2019
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ За резултати от проведен конкурс За длъжностите: Медицински специалисти, специалисти «Здравни дейности» - рехабилитатор, специалисти в областта на социалните дейности - домашен помощник и шофьор по проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали»
Прочетете повече

  13 Декември 2019
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ЗЛАТКА НЕДКОВА ГЕОРГИЕВА, МАРИН РОСЕНОВ ПЕТКОВ, МИНКА ЕНЧЕВА СТАНКОВА, МИЛЕН СЕРГЕЕВ ИВАНОВ, ЦАНКО ТАШЕВ РАЙЧЕВ, НЕДКО ПАВЛОВ ИВАНОВ, КАДРИШЕН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ, ХАЙРИЕ КАМБЕР ХАСАН, КАТЯ ХРИСТОВА АНГЕЛОВА, ПЛАМЕН ПАВЛОВ МИТКОВ, ДУРКАДЪН ДЖЕМАЛИ ЮЗЕИР, НАДРИЕ ЮСУФ РАСИМ, РУМЕН МИТКОВ НАЙДЕНОВ, ГЮЛТЕН НЕФИЗЕ РЕДЖЕБ, ВИЛДАН МЕХМЕД АЗАП, ДЖЕВАИЛ ЮСЕИНОВ
Прочетете повече

  10 Декември 2019
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: Медицински специалисти, специалист «Здравни дейности» - рехабилитатор», специалисти в областта на социалните дейности - домашни помощници и шофьор по проект «Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали»
Прочетете повече

  03 Декември 2019
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г., ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПСИХОЛОГ
Прочетете повече

  02 Декември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че със Заповед №РД-09-226/19.11.2019г.на Областен управител на област Кърджали се разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за строеж: ”
Прочетете повече

  02 Декември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1494/2.12.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на Община Кърджали, обявени за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване и за които не са се явили кандидати. 1.1. Обект на процедурата са свободни земеделски земи от ОПФ на Община Кърджали
Прочетете повече

  29 Ноември 2019
ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРСОНАЛ НА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА
Прочетете повече

  29 Ноември 2019
ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА
Прочетете повече

  29 Ноември 2019
Във връзка с проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г., Процедурата: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” удължава срока за ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРСОНАЛ НА ЗДРАВНО –СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В
Прочетете повече

  29 Ноември 2019
Във връзка с проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г., Процедурата: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” удължава срока за ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЗДРАВНО –СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В
Прочетете повече

  29 Ноември 2019
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: РАЛИЦА ВЕЛЧЕВА ВЕЛЧЕВА, МЕСУТ МЮМЮН ЕМИН, ЮСЕИН ТАХИРЮМЕР ИБРЯМ, САЛИБРАМ САЛИ ЕМИН, СВЕЗАР МИТКОВ ДИМИТРОВ, КРАСИМИР МИТЕВ ОРЕШКОВ, БЕЛГИН АХМЕД АПТИ, „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КЪРДЖАЛИ” ЕООД, АЙШЕ ТАСИМ ШЕРИФ, ВЕЛИ КАДИРШЕН РАСИМ, ЕРСИН МЮМЮН СЮЛЕЙМАН, ЮСТИНИЯН ДЕЯНОВ РОМАНСКИ, ЕСИН НУРИ АКАЙ, ЮЛИЯ БОРИСОВА МЕСТАН, НИКОЛА КРАСИМИРОВ КОЛЕВ, „ЛЕМЪН ТРИЙ
Прочетете повече

  22 Ноември 2019
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: СЮЛЕЙМАН РАМАДАН ЮСЕИН, НЕДЯЛКА КИРИЛОВА ФИЛИПОВА, ХАДЖЕР ШУКРИ ХАКИФ, ГЮСЮМ ИДРИЗ ИЗЕТ, БАЙСЕ КЕРИМ МУСТАФА, РАДКО АСЕНОВ ФИЛИПОВ, МЮМЮН ЮСЕИН АЛИ, ФИЛИП МИХАЙЛОВ АСЕНОВ, ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА ТАНЕВА, МЛАДЕН КИРЕВ АТАНАСОВ, НАСКО МАРИНОВ ЙОРДАНОВ, БЯНКА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА, ЮСЕИН ХАЛИЛ БЕКИР, ЕРДИН ЯШАР АЛИ, НАЗЛЪ БЕЙСИМ ФЕЙЗУЛА, НИЯЗИ АЛИ ФЕЙЗУЛА, РУМЕН
Прочетете повече

  18 Ноември 2019
На основание чл. 77 от Административно-процесулния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Кърджали уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Кърджали, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от Закона за местните данъци и такси / Приета с
Прочетете повече

  18 Ноември 2019
Уведомяваме Ви, че Община Кърджали има открита процедура за приемане на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 18.11.2019 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект....
Прочетете повече

  15 Ноември 2019
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ДОБРИНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА, ДУЙГУ ТРАНС ЕООД, СИДЕР РУЖИНОВ МАРТИНОВ, НЕВЕНА ХУБЕНОВА ПЕТРОВА, „КОНСТАНТ 2006”-ЕООД, „КАРДЕШЛЕР СЕРВИЗ”-ЕООД, ХРИСТО ПЕТРОВ ШУКЕРОВ, КОСТА КИРЧЕВ КИЛФАНОВ, ТЕНЧО ПРОДАНОВ ТЕНЕВ, ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИЧКОВ, НЕРМИН МЕХМЕД АЛИ, ВЪЛЧО ИВАНОВ АНЧЕВ, КИРИЛКА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА, ФЕВЗИ СЕЛИМ ФЕЙЗИ, ГЮЛТЕН ИБРЯМОВА КАДИРОВА,
Прочетете повече

  05 Ноември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ І-6524 в кв.225 по плана на кв.”Възрожденци” град Кърджали.”
Прочетете повече

  04 Ноември 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта за поземлени имоти 40909.125.13 и 40909.125.15, кв.26 отредени за обществено обслужване по плана на комплекс ” Техникуми ” гр.Кърджали.
Прочетете повече

  31 Октомври 2019
Окончателен протокол от проведен конкурс за длъжностите Координатор и специалист «Социални услуги» по проект «Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M90P001-2.040-0120 от 21.06.2019 г., "Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2", по ОП „Развитие на човешките ресурси"
Прочетете повече

  30 Октомври 2019
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: ИВАН СТОЯНОВ СТЕФАНОВ, МЕСУТ МЮМЮН ХАЛИЛ, РЕЙХАН РЕМЗИ ХАСАН, СТЕФАН ОГНЯНОВ МИЛАНОВ, КРАСИМИР ЕМИЛЯНОВ КРАСИМИРОВ, ФАНА ФЬОДОРОВА ЯНКОВА, АНАНИ МИРОНОВ АЛЕКСИЕВ, МЕХМЕД МУСТАФА АХМЕД, СЕВЕРИН АЛЕКСИЕВ КАСАБОВ, РАМАДАН СЕИД СЮЛЕЙМАН, ЮСЕИН ФАХРИ ХАЛИЛ, АЛЕКО МЛАДЕНОВ ЯНКОВ, МАРТИН СЕРГЕЕВ ЮРИЕВ, ЕКОСТЕП ЕООД, ХРИСТО АНГЕЛОВ РУСЕВ, РОСИЦА АНГЕЛОВА
Прочетете повече

  30 Октомври 2019
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността «Координатор» и специалист «Социални услуги» по проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M90P001-2.040-0120 от 21.06.2019 г., "Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2", по ОП „Развитие на човешките ресурси"
Прочетете повече

  28 Октомври 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.84 от 25.10.2019г. и ДВ. бр.72 от 13.09.2019г. е обнародван одобрен проект приет с :
Прочетете повече

  25 Октомври 2019
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г., ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЗДРАВНО – СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Прочетете повече

  25 Октомври 2019
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г., ОБЯВЯВА
Прочетете повече

  24 Октомври 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Марина Вълчева Георгиева с последен известен адрес гр.София
Прочетете повече

  17 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Здравец" гр. Кърджали за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  15 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Щастие" гр. Кърджали за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  15 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Орфей" гр. Кърджали за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  15 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Дъга" гр. Кърджали за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  15 Октомври 2019
Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, проект „ Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали», договор № BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г.
Прочетете повече

  14 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Мир" гр. Кърджали за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  14 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Максим Горки" гр. Кърджали за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  11 Октомври 2019
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: „ШЕРКАН КАЯ” ЕООД, МАРИАНА СТАЙКОВА МАНЧЕВА, ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА МИТЕВА, „АЛИ ЧЕТИНКАЯ” ЕООД, „ЕРКАН ДЕМИР” ЕООД, ВЕЛИЧКА ДЕЛЧЕВА ПАНЕВА, „БАЙКИМ БГ” ЕОО, СТЕФАН АЛЕКСИЕВ АНГЕЛОВ, ФАТМЕ ЕМИН МУСТАФА, ЮСЕИН МУСТАФА ХАЛИЛ, „ДАРИ –ВАСКО ДРАГАНОВ” ЕТ, „МОСТ ФУРАЖИ” ЕООД, „ВИКТОР-93” ЕООД, ГЮЛХАН ХРИСТОВ ИВАНОВ, „ФЕНИКС КОМЕРС” ЕООД, РОСТИСЛАВ
Прочетете повече

  10 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Славейче" с. Ширкоко поле за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  10 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Слънчев рай" с. Перперек за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  10 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Мики Маус" с. Стремци за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  10 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Мечо Пух" с. Чифлик за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  09 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Ян Бибиян" гр. Кърджали за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  08 Октомври 2019
Заповед на ДГ "Детелина" гр. Кърджали за определяне на доставчик по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко
Прочетете повече

  07 Октомври 2019
Обявление от ДГ "Здравец" гр. Кърджали относно набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Схема Училищно мляко"
Прочетете повече

  07 Октомври 2019
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: „ЕМРЕ ЧЕКМЕЗ”-ЕООД, „МЕХМЕТ КОЧУЛУ”-ЕООД, „МУРАТ КЕТРЕЗ”-ЕООД, „СЕРХАТ УЛУ”-ЕООД, „АЙХАН ХАРПУТЛУ”- ЕООД, „ТУНДЖАЙ АТАСОЙ”-ООД, „КАПЛАН ТИДЖАРЕТ”-ЕООД, ТАДЖАТИН АЛИ МЕХМЕД, СЪБИН РАДИНОВ КЮРЕКЧИЕВ, АНГЕЛИНА СЕВДОВА ТРИФОНОВА, ДИМИТЪР НАЧЕВ ДИМИТРОВ, „ЛЕВЕНТ КЬОРОГЛУ”-ЕООД, БИРГЮЛ МУСТАФА ХАЛИЛ, ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ ТАБАНОВ, ФЕРАД КАДИР
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign