Панорамен изглед на Кърджали


Начало Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда


  22 Март 2013
РЕШЕНИЕ № ХА-30 ПР/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение: "Сватбен салон с кухненски бокс, в поземлен имот 40909.18.34 по КККР на гр.Кърджали. Възложител: "Балканстрой инженеринг" ООД, гр.Кърджали
Прочетете повече

  18 Март 2013
РЕШЕНИЕ № ХА-26 ПР/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково за реализирането на инвестиционно предложение: "Смяна на предназначението на масивна сграда във Фабрика за пране, сушене и багрене на конфекция в имот с идентификатор 40909.12.117 по КК на гр.Кърджали, Промишлена зона-Юг". Възложител: "ВЕ КА ЕС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр.Ботевград
Прочетете повече

  11 Март 2013
РЕШЕНИЕ №ХА-18ПР/2013г. на инвестиционно предложение "Изграждане на едроплощен хипермаркет "Кауфланд", с паркинг, трафопост и прилежаща техническа инфраструктура", в поземлен имот с идентификатор 40909.119.264 по КККР на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  11 Март 2013
РЕШЕНИЕ №ХА-16ПР/2013г. за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за събиране, транспортиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, включително скрап от излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, както и събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и други вторични
Прочетете повече

  27 Ноември 2012
Решение №ХА-9ЕО/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за изграждане на двадесет жилищни сгради в имот с №40909.19.266 и имот с №40909.19.267, местност "Плачи мост"."
Прочетете повече

  08 Ноември 2012
РЕШЕНИЕ №ХА-71 ПР/2012г. за инвестиционно предложение "Изграждане на автоморга, в поземлен имот №000143, в местността "Коджа тале", в землището на с.Кьосево, община Кърджали"
Прочетете повече

  27 Септември 2012
Решение № ХА-60ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Строителство на две сградиза обществено обсъждане”в УПИ ІІ-6490 и УПИ ІІІ-6489 кв. 213 по ПУП-ПР на гр. Кърджали
Прочетете повече

  17 Август 2012
Решение № ХА-50 ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за "Изграждане на дънни прагове и почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуващите водоснабдителни станции, при селата Горна Крепост, Мургово, Чифлик и Перперек""
Прочетете повече

  16 Юли 2012
Решение № ХА-44ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, зa преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Пристройка и реконструкция на съществуваща кланица” в имоти с №№ 000233 и 000234, в землище с. Енец, община Кърджали
Прочетете повече

  09 Юли 2012
Решение № ХА-41ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС, в ПИ 40909.
Прочетете повече

  23 Май 2012
Решение № ХА-30-ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Разширение на кариера за добив на активна минерална добавка- Трас /строителен материал/"
Прочетете повече

  27 Март 2012
Решение № ХА-18-ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „ Корекция на дере в кв. Байкал, град Кърджали"
Прочетете повече

  16 Март 2012
Решение № ХА-4-ЕО/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на: „ Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Кърджали”
Прочетете повече

  30 Януари 2012
Решение № XA-03-П/2012 г. на Директора на РИОСВ- Хасково, постановено за инвестиционно предложение "База за изкупуване, разкомплектоване на стари автомобили и продажба на резервни части втора употреба", в поземлен имот № 000204, местност "Чаир Ери", землище на с. Опълченско, община Кърджали
Прочетете повече

  17 Януари 2012
Решение № XA-4-ПР/2012 г., на Директора на РИОСВ- Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на ваканционно селище" в имот № 000076, в землището на с. Главатарци, община Кърджали
Прочетете повече

  27 Декември 2011
Решение № ХА-78 ПР/2011 г. на Директора на РИОСВ- Хасково, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за декомпенсиране на природен газ за захранване на газоразпределителната мрежа на град Кърджали в поземлен имот № 000311, с площ 3.501 дка, в землището на с. Седловина, общ. Кърджали и подземен газопровод от газорегулаторен
Прочетете повече

  16 Декември 2011
Решение № ХА-76-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Преустройство на производствен цех в кравеферма за 130 лактиращи крави в имот № 014069, в землище на с. Бяла поляна, община Кърджали"
Прочетете повече

  13 Септември 2011
Решение № ХА-58-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на ваканционно селище в имот №00040, местност "ТЮЛБЕ ЮМЕР", в землището на с. Старо място, община Кърджали"
Прочетете повече

  19 Август 2011
Решение № ХА-47-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на кравеферма за вързано отглеждане на 30 броя крави за мляко в имот № 015073, в землището на с. Калоянци, община Кърджали"
Прочетете повече

  11 Август 2011
Решение № ХА-44-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:„Създаване на трайни насъждения- сливи, изграждане на капково напоителна система, закупуване на механизация- косачка и пръскачка, изграждане на ограда за защита от диви животни за имоти №№№ 010086, 010130 и 010131, в землището на с. Бяла поляна, община
Прочетете повече

  20 Юли 2011
Решение № ХА-36-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на ваканционно селище в имот №№000033 и 000041, в землището на с. Старо място, община Кърджали"
Прочетете повече

  13 Юли 2011
Решение № ХА-33-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:"Изграждане на площадка за търговия с черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба МПС, изкупуване на хартия от пластмаса, стъкло, електронно и електрическо оборудване”, в имот № 40909.122.205, Парцел I, кв.118а, по плана на град
Прочетете повече

  13 Юли 2011
Решение № ХА-35-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства”, в имот № 40909.19.223, град Кърджали, община Кърджали, област Кърджали.
Прочетете повече

  11 Юли 2011
Решение № ХА-28-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на кравеферма за 50 крави с торище в имот №13004, в землището на с. Бойно, община Кърджали"
Прочетете повече

  25 Май 2011
Решение № ХА-19-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на автоморга в гаражна площ и сервизно помещение с площ 100 кв.м. от сервизно хале и площадка с площ 1.500 дка в имот №40909.122.174, гр. Кърджали, община Кърджали"
Прочетете повече

  11 Май 2011
Решение № ХА-16-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на нискоетажни жилищни сгради в имот № 010167, в землището на с. Прилепци, община Кърджали"
Прочетете повече

  11 Май 2011
Решение № ХА-17-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Електропровод 20 kV и нов мачтов трафопост, землище на с. Три могили, община Кърджали"
Прочетете повече

  09 Май 2011
Решение № ХА-15-ПP/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на стопанска сграда в имот №012043, в землището на с. Бяла Поляна, община Кърджали"
Прочетете повече

  05 Май 2011
Решение № ХА-14-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на жилищна сграда и стопанска постройка за отглеждане на животни- кравеферма до 100 броя крави в поземлен имот №000080, в землището на с. Невестино, община Кърджали"
Прочетете повече

  13 Април 2011
Решение № ХА-7-П/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение:" Изграждане на жилищни сгради в имот №3, в землището на с. Сипей, община Кърджали"
Прочетете повече

  06 Април 2011
Решение № ХА-11-ПР/2011г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: "Сграда за волиерно отглеждане на кокошки носачки до 40 000 броя в имот с № 010033, землище с. Глухар, общ. Кърджали"
Прочетете повече

  10 Март 2011
Решение №ХА - 6-ПР/2011 за инвестиционни предложения "Изгражадане на вятърно-енергийна инсталация - 13 броя в имоти в землищата на с. Иванци и с. Рани лист
Прочетете повече

  27 Януари 2011
Автосервиз, площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС и търговия с авточасти в имот с идентификатор 40909.126.131.1.6, в землище та на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали
Прочетете повече

  05 Октомври 2009
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - "Изграждане на хотелска част, бензиностанция и газстанция", поземлен имот 000366, местност "Айджи Елмаз", землище с. Стремци, общ. Кърджали, обл.Кърджали
Прочетете повече

  15 Май 2009
Решение № ХА-45-ПР/2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на садкова база в язовир Кърджали"
Прочетете повече

  15 Май 2009
Решение № ХА-46-ПР/2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изкупуване и разкомплектоване на употребявани автомобили, сортиране и продажба на авточасти втора употреба"
Прочетете повече

  03 Април 2009
Решение № ХА-35-ПР/2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Кърджали"
Прочетете повече

  26 Февруари 2009
Решение № ХА-24-ПР/2009г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: "Разкриване на пункт за изкупуване на вторични суровини и разкомплектоване на автомобили в поземлен имот №40909.17.198.1 по кадастралната карта на град Кърджали"
Прочетете повече

  11 Февруари 2009
Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Канализация, водоснабдяване и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Костино, Община Кърджали"
Прочетете повече

  10 Февруари 2009
Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Канализация, водоснабдяване и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Рани лист, Община Кърджали"
Прочетете повече

  10 Февруари 2009
Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Канализация, водоснабдяване и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Панчево, Община Кърджали"
Прочетете повече

  10 Февруари 2009
Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Канализация, водоснабдяване и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Повет, Община Кърджали"
Прочетете повече

  10 Февруари 2009
Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Канализация, водоснабдяване и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Рани лист, махала "Меденик", Община Кърджали"
Прочетете повече

  10 Февруари 2009
Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Канализация, водоснабдяване и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Зимзелен, Община Кърджали"
Прочетете повече

  29 Януари 2009
Решение № ХА-5-ПР/2009г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: "Изграждане на садки в микроязовир - имоти №012045, №000045 и №000146, в землищата на с.Бойно, с.Каменарци и с.Кокошане, община Кърджали"
Прочетете повече

  28 Януари 2009
Решение № ХА-2-ПР/2009г. на Директора на РИОСВ - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: "Изграждане на 9 броя индивидуални вилни сгради, в поземлен имот № 013037, в землището на с.Гняздово, община Кърджали"
Прочетете повече

  12 Януари 2009
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на 13 броя индивидуални вилни сгради, в землището на с.Гняздово, община Кърджали
Прочетете повече

  18 Август 2008
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Разширяване на кариера за добив на трас в находище "Железни врата" в имот № 000244, землище на с.Седловина, община Кърджали"
Прочетете повече

  18 Август 2008
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Изграждане на складове за негорими материали - поземлен имот № 000004, местността "Държавата", землище на с.Калинка, община Кърджали"
Прочетете повече

  21 Юли 2008
РЕШЕНИЕ ОВОС: "Строителство на сервиз за автомобили, магазин за автомобили и складови помещения - поземлен имот с № 40909.21.65, местността "Язла", землище на гр.Кърджали"
Прочетете повече2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти