Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви

Обяви


  13 Май 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на "Ситигаз България" ЕАД за реализиране на обект: „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на Община Кърджали – землище с.Сипей, общ.Кърджали” и „Газоразпределителна мрежа на с.Сипей, общ.Кърджали”. Документацията е на разположение на
Прочетете повече

  21 Март 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на "КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТ ПРОПЪРТИ" ООД за реализиране на обект: "Изграждане на 16 еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 40909.27.315, местност "Орта сая" с площ 10650 кв.м." по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали". Документацията е на разположение на
Прочетете повече

  27 Февруари 2019
Становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от проведено обществено обсъждане на ОВОС на инвестиционно предложение за "Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци" по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията на "ОЦК" АД, гр. Кърджали" с възложител ХАРМОНИ 2012 ЕООД - гр. София.
Прочетете повече

  26 Февруари 2019
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект:„ПУП – ПРЗ- Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на УПИ-VI-8, кв. 91 по ПУП на град Кърджали, община Кърджали”.
Прочетете повече

  30 Януари 2019
Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на ПИ с идентификатор 40909.109.331, по КККР на гр.Кърджали, с цел на заявеното водовземане - водоснабдяване за други цели
Прочетете повече

  16 Януари 2019
На 22.02.2019г., от 14:00 часа в в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ще бъде проведено обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/ за обект: “Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци” по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията на «ОЦК» АД, гр. Кърджали. Открит е обществен достъп до
Прочетете повече

  16 Януари 2019
На 22.02.2019г., от 14:00 часа в залата на Бизнес инкубатор – Кърджали ще бъде проведено обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/ за обект: “Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци” по Програмата за отстраняване на екологични щети при приватизацията на «ОЦК» АД, гр. Кърджали. Открит е обществен достъп до документацията
Прочетете повече

  10 Януари 2019
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: "Изграждане на резервоар за питейна вода в имот с идентификатор 41085.502.271 по кадастрална карта на землище Кьосево, община Кърджали".
Прочетете повече

  17 Декември 2018
На основание чл.150, ал.3, във връзка с чл. 148, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж №261 от 17.12.2018г., приложение към което е решение по ОВОС на “МЗ ИНВЕСТ” ООД гр. София за обект: :”Преустройство на съществуваща сграда, надстройка и пристройка към нея за хотелски комплекс в УПИ ХV - 78, в кв. 1, с.Главатарци, Община Кърджали -
Прочетете повече

  29 Ноември 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Антон Димитров и Шевки Шевкет за реализиране на обект: "Изработване и одобряване на ПУП-ПЗ за имот № 53638.10.162 по КККР на гр. Кърджали, Община Кърджали, Област Кърджали, с цел разделянето му на шест обособени имота и промяна предназначението на земята с предвиждане за малкоетажно жилищно застрояване."
Прочетете повече

  06 Август 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: "Увеличаване на денонощния капацитет на Регионален център за управление на отпадъците", в землищата на с. Вишеград и с. Островица. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  12 Юли 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на Гюлсер Сали Есен за реализиране на обект:„Жилищно строителство в ПИ №010102, в землището на с.Прилепци, община Кърджали”. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  04 Юли 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на Неджмин Камбер за реализиране на обект: „Изграждане на селскостопански път с трайна настилка и инженерна инфраструктура в имот с идентификатор 15216.10.45 по КК на с.Глухар, община Кърджали”. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на
Прочетете повече

  03 Юли 2018
Съобщение за публично обявяване за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Дере, представляващо поземлен имот с идентификатор 40909.122.39 с начин на трайно ползване - "за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение", общинска публична собственост, поречие на река Арда, което е част от водно тяло с код BG3AR350L010 - "Язовир Студен кладенец", с цел заустване
Прочетете повече

  29 Юни 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: “Изграждане на инсталация за механично и биологично третиране на отпадъците“ на територията на Регионален център за управление на отпадъците.
Прочетете повече

  27 Юни 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на Петя Александрова Назърова-Черешева, Даниела Александрова Назърова-Кузманова, Радка Михайлова Карагьозова, Димо Иванов Карагьозов, Митко Илиев Митрев, Росица Тодорова Колева, Мария Димова Радичева и Георги Тодоров Димов, наследници на Димо Тодоров Карагьозов за реализиране на
Прочетете повече

  26 Юни 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: "Увеличаване на денонощния капацитет на Регионален център за управление на отпадъците", в землищата на с. Вишеград и с. Островица. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  25 Юни 2018
На основание чл.154 ал.2 т.5 и 6 от Закона за устройство на територията , Ви съобщаваме, че има издадена заповед №19/11.06.2018г., , приложение към което е решение по ОВОС на “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАУЪР СЪПЛАЙ” АД за промяна на инвестиционното намерение – въвеждане на етапност в издаденото от Главния архитект на Община Кърджали, Разрешение за строеж № 88 от 02.06.2017 г. за обект:
Прочетете повече

  22 Юни 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр.Кърджали. Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  11 Юни 2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на "ФЕНИКС-Т" ЕООД за реализиране на обект: "Пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали". Документацията е на разположение на заинтересованите лица за срок от 14 дни, в сградата на Общината, ет. 2, стая 212
Прочетете повече

  28 Май 2018
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж №119 от 28.05.2018 г., приложение към което е решение по ОВОС на Мехмед Ибрам Али за обект: :”Еднофамилна жилищна сграда в ПИ 010232 в землището на с.Прилепци, общ. Кърджали “.
Прочетете повече

  21 Май 2018
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Кърджали за реализиране на обект: „Изменение на ОУП на гр. КЪРДЖАЛИ за кв. 245 УПИ I502 и УПИ II501 ,кв. 246 УПИ I499 и кв. 91 УПИ II2 - ЦГЧ“ .
Прочетете повече

  17 Май 2018
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 111 от 17.05.2018 г., приложение към което е решение по ОВОС на “ПАНОРАМА ПАРК” АД, гр. Кърджали за обект: ”Жилищен комплекс с магазини и гаражи “ПАНОРАМА ПАРК” в УПИ І–101, кв.91 по плана на гр. Кърджали “. Проектната документация е на разположение на заинтересованите лица
Прочетете повече

  10 Април 2018
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 65 от 5.04.2018 г. , приложение към което е решение по ОВОС на “К-КЪРЪДЖЪ”ЕООД ГР. КЪРДЖАЛИ за обект:“Фабрика за производство на метални матрици за части на автомобили в ПИ 022063 и №022064 с. Пепелище общ. Кърджали “. Проектната документация е на разположение на
Прочетете повече

  15 Март 2018
Съобщение за публично обявяване за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Безименно дере, с цел: «Реконструкция на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект» - Реконструкция на мост при км 15+835на път III-507 „Кърджали – Мост – Манастир”, в землището на с.Мъдрец, община Кърджали, област Кърджали.
Прочетете повече

  12 Февруари 2018
Информация за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действия в случай на авария на промишлената площадка при "Горубсо-Кърджали" АД.
Прочетете повече

  14 Ноември 2017
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж №226 от 13.11.2017г., приложение към което е решение по ОВОС на “ДРИЙМ ГАРДЪНС” АД за обект: “ Предприятие за преработка на плодове в ПИ № 014069, землище с. Бяла Поляна, Община Кърджали. Проектната документация е на разположение на заинтересованите лица в сградата на
Прочетете повече

  21 Септември 2017
Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г.)за екологичната оценка на “Общ устройствен план на община Кърджали”
Прочетете повече

  18 Август 2017
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 172/18. 08. 2017 г. , приложение към което е решение по ОВОС на Евдокия Василева Георгиева и Емил Тодоров Кръстев за обект:”Еднофамилна жилищна сграда в имот с номер 018224 в землището на с. Гняздово общ. Кърджали”. Проектната документация е на разположение на
Прочетете повече

  03 Август 2017
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 160/03. 08. 2017 г. , приложение към което е решение по ОВОС на "Ситигаз България" АД за обект: "Газоснабдяване на община Кърджали". Проектната документация е на разположение на заинтересованите лица в сградата на Общината, ет. 2, стая № 205.
Прочетете повече

  19 Юли 2017
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 137/19. 07. 2017 г. , приложение към което е решение по ОВОС на община Кърджали за обект: "Посетителски и изложбен център "ПЕРПЕРИКОН".Проектната документация е на разположение на заинтересованите лица в сградата на Общината, ет. 2, стая № 205.
Прочетете повече

  02 Юни 2017
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на воден обект на обект: „Свлачище в западната част на с. Сипей, община Кърджали”.
Прочетете повече

  30 Март 2017
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземни съоръжения, тръбен кладенец, проектиран в имот с № 503142 в землището на с. Болярци, община Кърджали, област Кърджали.
Прочетете повече

  06 Март 2017
Становище по екологична оценка /ЕО/ за общ устройствен план /ОУП/ № ХА-2-2/2017г. издадено от Директора на РИОСВ - Хаково.
Прочетете повече

  21 Февруари 2017
Становище на възложителя "ЕСО" ЕАД, съгласно чл. 17, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС в резултат на проведените обществени обсъждания на ДОВОС на ИП "Въздушна линия /ВЛ/ 400 kV /П/СТ/ "Марица Изток" /Република България/ -П/СТ "Неа Санта" /Република Гърция/".
Прочетете повече

  06 Февруари 2017
Съобщение за публично обявяване на Решение № 92/26.01.2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Ралица, Участък 1 и Участък 2”, разположено на територията на община Кърджали, на” Евробент” ЕООД, гр. София.
Прочетете повече

  06 Януари 2017
ОБЯВА: На 09.02.2017 г., от 10,00 часа, в сградата на "Бизнес Инкубатор" гр. Кърджали, ул. "Отец Паисий" № 12 ще бъде проведено обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/ за обект: "Въздушна линия /ВЛ/ 400 kV /П/СТ/ "Марица Изток" /Република България/ -П/СТ "Неа Санта" /Република Гърция/". Открит е обществен достъп до документацията в работните дни от 9:00 до 17:00 часа
Прочетете повече

  03 Януари 2017
Съобщение за публично обявяване за издаване наразрешително за ползване на повърхностен воден обект- язовир „Звиница”, в землището на с. Звиница, община Кърджали, с цел – аквакултури и свързаните с тях дейности.
Прочетете повече

  07 Ноември 2016
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект:„Възстановяване на стена от габиони в дере кв. „Веселчане” гр. Кърджали”.
Прочетете повече

  26 Октомври 2016
На основание чл. 137, ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 166/25.10.2016 г. на Община Кърджали, приложение към което е Решение № ХА-43ПР/2010 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, за обект: "Газоснабдяване на община Кърджали" подобект: " Газоразпределителна мрежа на гр. Кърджали - етап 2016, ТТР 18С 2016".Проектната
Прочетете повече

  22 Август 2016
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект: „Възстановителни работи и почистване на дере в село Мост, община Кърджали”.
Прочетете повече

  19 Август 2016
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект- дере, с цел: „Изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите и линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”-изграждане на корекция на дере в землището на с. Сватбаре, община Кърджали.
Прочетете повече

  18 Август 2016
Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал с оператор: „ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ“ АД, гр. Кърджали.Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода
Прочетете повече

  04 Юли 2016
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на яз "Студен кладенец" за заустване на отпадъчни води от съществуващ обект фабрика „Бентонит” на „Имерис Минералс България” АД, гр. Кърджали.
Прочетете повече

  24 Юни 2016
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за обект: "Находище на зеолит "Бели пласт"
Прочетете повече

  24 Юни 2016
Съобщение за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти за обект: "Находище на бентонитови глини "Пропаст-Доброволец", Участък "Доброволец".
Прочетете повече

  27 Май 2016
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 77 от 26.05.2016г. на “Ве Ка Ес България”ЕООД За обект: “Газификация с пропан- бутан на котелно във фабрика за багрене, пране, сушене на конфекция с логистичен център в ПИ №40909.12.117 по КК на гр. Кърджали –част от комплексен проект за инвестиционне инициатива по чл.150 от ЗУТ
Прочетете повече

  11 Април 2016
На основание чл. 148 ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 45/07.04.2016 г., приложение към което е решение по ОВОС на "Балканстрой-инженеринг" ООД за обект" "Сватбен салон с кухненски блок в имот 40909.18.34, кв. 18 по КК на гр. Кърджали- част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ въз основа на одобрен ПУП-ПЗ със
Прочетете повече

  20 Ноември 2015
На основание чл. 149 ал.6 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че има издадено Разрешение за строеж № 215/28.10.2015 г., приложение към което е решение по ОВОС на „Хармони 2012” ЕООД за обект: Модернизация и разширение на Цинков завод, гр. Кърджали, ПИ с идентификатор № 40909.23.92 – Нов пържилен цех и система за сярна киселина”. Проектната документация е на разположение на
Прочетете повече

  19 Ноември 2015
Съобщение за откриване на процедура за изменение на Разрешително №02460051/15.01.2013 г. за ползване на язовир Кърджали с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, с възложител "Есетра Комерс" ЕООД.
Прочетете повече2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign