Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  21 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№781/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №40909.17.628 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище гр. Кърджали, община
Прочетете повече

  21 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №791/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №40909.27.1665 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали с площ 563.57 кв.
Прочетете повече

  21 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№784/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддване на 24.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №46214.81.20 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 33 на землище с. Македонци, Община
Прочетете повече

  21 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№787/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1597 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали с площ 948.87 кв.
Прочетете повече

  20 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№772/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ І, кв.1 по ПУП на с.Черна скала, община Кърджали, с площ 324 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ ІІ, кв.1
Прочетете повече

  20 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№771/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с пл.сн.№ 147, кв.23 по ПУП на с.Рани лист, община Кърджали, с площ 416 кв.м,... 2. Незастроен УПИ
Прочетете повече

  12 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№712/31.05.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 40909.103.355, находящ се в гр.Кърджали, „Задболничен квартал”
Прочетете повече

  12 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №711/31.05.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 10.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 40909.120.137, находящ се в гр.Кърджали, кв. ”Студен кладенец”, с
Прочетете повече

  15 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №617/13.05.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.06.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХІ-общ., кв.29 по Частична регулация на с. Стремово, община Кърджали, с площ 622 кв.м, ... 2.
Прочетете повече

  14 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №615/13.05.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.06.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. УПИ VІІІ-92, кв.17 по ПУП на с. Брош, община Кърджали, с площ 746 кв.м,... 2. Незастроен УПИ VІІІ-общ.,
Прочетете повече

  14 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №616/13.05.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.06.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІХ-общ., кв.29 по Частична регулация на с. Стремово, община Кърджали, с площ 696 кв.м, ... 2.
Прочетете повече

  07 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №581/03.05.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.06.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХІІІ, кв.18 по ПУП на с. Скалище, община Кърджали, с площ 663 кв.м, 2. Незастроен УПИ ІХ,
Прочетете повече

  07 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №577/03.05.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.06.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  02 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 12 и чл.16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №19 от 31.01.2019 г. и Решение №67 от 25.03.2019 г. на Общински съвет Кърджали З А П О В Я Д
Прочетете повече

  02 Май 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.96, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали и в изпълнение на Решение №190 от 20.09.2018 г. и Решение № 68 от 25.03.2019 г. на Общински съвет – Кърджали З А П О В Я Д
Прочетете повече

  23 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от Административно процесуалния кодекс, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.31, ал.1, ал.2 от НРПУРОИ на Община Кърджали, Решение №20 от 31.01.2019г.на Общински съвет Кърджали и в изпълнение на Програмата на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019год. З А П О В Я Д В А М:
Прочетете повече

  23 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от Административно процесуалния кодекс, чл.11 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.51,ал.2 от НРПУРОИ на Община Кърджали, в изпълнение на Програмата на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019год. З А П О В Я Д В А М:
Прочетете повече

  17 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №49/28.02.2019 г. на Общински съвет Кърджали, З А П О В Я Д В А М:
Прочетете повече

  17 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №49/28.02.2019 г. на Общински съвет Кърджали, З А П О В Я Д В А М:
Прочетете повече

  17 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от Административно процесуалния кодекс, чл.11 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.51,ал.2 от НРПУРОИ на Община Кърджали, в изпълнение на Програмата на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019год. З А П О В Я Д В А М:
Прочетете повече

  16 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №49/28.02.2019 г. на Общински съвет Кърджали, З А П О В Я Д В А М:
Прочетете повече

  16 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.05.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул.„България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  16 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.05.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  16 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №49/28.02.2019 г. на Общински съвет Кърджали, З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.05.2019 г.
Прочетете повече

  10 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №441/2.04.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.05.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІV-69, кв.10 по ПУП на с.Калинка, община Кърджали , с площ 457 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ V-70, кв.10
Прочетете повече

  09 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №442/02.04.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.05.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІ-70, кв.10 по ПУП на с.Калинка, община Кърджали , с площ 467 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ ХІХ-70, кв.10
Прочетете повече

  03 Април 2019
Заповед относно: Прекратяване на процедурата за продажба на незастроен УПИ VIІІ-221, кв.237 по ПУП на кв. ”Студен кладенец”, гр. Кърджали
Прочетете повече

  27 Март 2019
Съобщение във връзка с изменение на Заповед № 273/27.02.2019 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – общинска собственост, поради допусната техническа грешка. 1.В т.1 от заповедта за Поземлен имот с №40909.131.138........ 2.В т.2 от заповедта за Поземлен имот с №40909.131.154 ......
Прочетете повече

  27 Март 2019
Съобщение във връзка с изменение на Заповед № 269/27.02.2019 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – общинска собственост, поради допусната техническа грешка. В т.1 от заповедта за Поземлен имот с №40909.316.115 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, „ … ЗЗП 22 …” да се чете „ …ЗЗП 29 …”
Прочетете повече

  14 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №331/13.03.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 11.04.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 66603.22.187 по Кадастралната карта на с.Сипей, местността „Тумба”,
Прочетете повече

  11 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №275/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №78149.96.15 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище с. Царевец, община Кърджали с
Прочетете повече

  07 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №280/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 01.04.2019год. в Община Кърджали в стая № 508, eт.V, за отдаване под наем за срок 5 /пет/ години на обект-общинска собственост, представляващ: Павилион №2 предназначен за търговска дейност, находящ се на археологически комплекс “Перперикон”, община Кърджали, с площ 6.25 кв.м., с начална месечна
Прочетете повече

  07 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№271/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 04.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №78149.103.30 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 8 на землище с. Царевец, с площ 532.43
Прочетете повече

  07 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№271/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 04.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №56054.501.430 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Петлино, община Кърджали с
Прочетете повече

  07 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №274/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №40909.131.142 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 17 на землище гр. Кърджали, с площ 171.89
Прочетете повече

  07 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№273/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.131.138 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджа¬ли, с площ 1 769.67
Прочетете повече

  05 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 270/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 03.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №40909.316.116 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 29 на землище гр. Кърджали, с площ 413.66
Прочетете повече

  05 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №269/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 03.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1599 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджа¬ли, с площ 394.04
Прочетете повече

  27 Февруари 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№250/26.02.2019Г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.03.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 40909.103.355, находящ се в гр.Кърджали, „Задболничен
Прочетете повече

  27 Февруари 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№249/26.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.03.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1.Незастроен УПИ ІV-6455, кв.146 по ПУП-ПР на кв. ”Възрожденци-ІІ част”, гр.Кърджали, община Кърджали, ул.”Кадрие
Прочетете повече

  27 Февруари 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №268/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1463 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, с площ 729.78
Прочетете повече

  27 Февруари 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №267/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №40909.25.223 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище гр. Кърджали... 2. Поземлен
Прочетете повече

  27 Февруари 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 01.04.2019год. в Община Кърджали в стая № 508, eт.V, за отдаване под наем за срок 5 /пет/години на обект-общинска собственост, представляващ: Павилион №2 предназначен за търговска дейност, находящ се на археологически комплекс “Перперикон”, община Кърджали, с площ 6.25 кв.м., с начална месечна наемна цена в размер на 60.00 лв., без ДДС.
Прочетете повече

  26 Февруари 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №254/26.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.03.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. УПИ VII-64 кв.20 по ПУП на с.Енчец, Община Кърджали, с площ 638 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ III-8, кв.3 по ПУП на
Прочетете повече

  26 Февруари 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №252/26.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.03.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХХІ-общ., кв.3 по ПУП на с.Иванци, община Кърджали, с площ 657 кв.м, ... 2. Поземлен имот с
Прочетете повече

  26 Февруари 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №253/26.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.03.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ I-общ., кв.19 по ПУП на с.Скалище, община Кърджали, с площ 755 кв.м, ... 2. УПИ VI - общ., кв. 16 по ПУП
Прочетете повече

  26 Ноември 2018
Публичен търг с тайно наддаване на 21.12.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: УПИ І, кв.123 по ПУП на гр. Кърджали, кв.”Студен кладенец”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.119.245 с площ 4 309 кв.м и с начин на трайно ползване: За друг вид имот със
Прочетете повече

  22 Ноември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1333/21.11.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 20.12.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: УПИ ІХ-6236, кв.238 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Студен кладенец”, отреден за „Обществено обслужване”, съставляващ
Прочетете повече

  21 Ноември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1331/16.11.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.12.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІІІ, кв.267 по ПУП на кв.”Възрожденци-ІІІ част”, гр. Кърджали, съставляващ поземлен имот
Прочетете повече

  05 Ноември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1284/5.11.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 04.12.2018 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №402, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign