Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  03 Април 2017
ЗАПОВЕД №405/3.04.2017год. ЗАПОВЯДВАМ:Прекратявам процедра за отдаване под наем на помещения общинска собственост както следва:
Прочетете повече

  09 Март 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 04.04.2017 год. в стая №402 в сградата на Общинска администрация-Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:
Прочетете повече

  27 Февруари 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №220/21.02.2017г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.03.2017 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  23 Февруари 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 28.03.2017 год. в стая №402 в сградата на Общинска администрация-Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:
Прочетете повече

  21 Февруари 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересованите, че в ДВ. бр.17 от 21.02.2017г. е обнародван проект ПУП - ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план/ на обект: “Външно водоснабдяване на туристически център “Перперикон”, община Кърджали
Прочетете повече

  16 Февруари 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №179/15.02.2017г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.03.2017 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:а:
Прочетете повече

  13 Февруари 2017
Публични търгове с тайно наддаване на 10.03.2017 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  13 Февруари 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №156/10.02.2017г. З А П О В Я Д В А М: Да се про¬ве¬дат пуб¬лич¬ни тър¬го¬ве с тай¬но над¬да¬ва¬не на 10.03.2017 г. в Об¬щи¬на Кър¬д¬жа¬ли, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „Бъл¬га¬рия” №41, гр. Кър¬д¬жа¬ли за про¬даж¬ба на зе¬ми, как¬то след¬ва:...
Прочетете повече

  02 Февруари 2017
Обявление на Община Кърджали:Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на Апостол Николов Маринов с последен известен адрес:
Прочетете повече

  17 Януари 2017
ОБЯВЛЕНИЕ Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Ахмед Юмеров Дурмушев, с последен известен адрес:...
Прочетете повече

  01 Декември 2016
ЗАПОВЕД №1252/01.12.2016 г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.12.2016 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая № 508, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  30 Ноември 2016
ЗАПОВЕД №1221/25.11.2016 г. ЗАПОВЯДВАМ:. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.12.2016 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая № 508, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  28 Ноември 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба:На 20.12.2016 г. в стая 508, ет. V в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:
Прочетете повече

  28 Ноември 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1200/25.11.2016г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.12.2016 г. в Община Кърджали, стая № 508, бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  14 Ноември 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба:На 14.12.2016 г. в стая 508, ет. V в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ ІІІ-общ., кв.37 по ПУП на с.Стремци, Община Кърджали;2. Незастроен УПИ ІV-общ., кв.37 по ПУП на с.Стремци, Община Кърджали;3. Незастроен УПИ ІІІ-153, кв.3 по ПУП на
Прочетете повече

  09 Ноември 2016
Заповед относно прекратяване на процедура за продажба на парцели, находящи се в с. Стремци
Прочетете повече

  08 Ноември 2016
ЗАПОВЕД№1114/4.11.2016г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.12.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  08 Ноември 2016
ЗАПОВЕД№1113/4.11.2016г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.12.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  08 Ноември 2016
ЗАПОВЕД№1112/4.11.2016г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 08.12.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  07 Ноември 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1107/2.11.2016г.ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.12.2016 г. в Община Кърджали, стая № 508, бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  07 Ноември 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1106/2.11.2016г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.12.2016 г. в Община Кърджали, стая № 508, бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  04 Ноември 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1106: З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.12.2016 г.
Прочетете повече

  04 Ноември 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1107: З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.12.2016 г.
Прочетете повече

  17 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1022/14.10.2016г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.11.2016 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая № 508, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  17 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1023/14.10.2016г. ЗАПОВЯДВАМ:1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.11.2016 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая № 508, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  17 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1021/14.10.2016г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.11.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  11 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №946/10.10.2016г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 11.11.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  11 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 15.11.2016 г. в стая 508, ет. V в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:1.Незастроен УПИ ХХVІІІ-22043, кв. 22 по ПУП на с. Пепелище, Община Кърджали, с площ 4000 кв.м.;2. Незастроен УПИ ХХІХ-22043, кв. 22 по ПУП на с. Пепелище, Община Кърджали, с площ 10 000 кв.м.
Прочетете повече

  11 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 10.11.2016 г. в стая 508, ет. V в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ ІІІ-общ., кв.37 по ПУП на с.Стремци, Община Кърджали с площ 621 кв.м.;2. Незастроен УПИ ІV-общ., кв.37 по ПУП на с.Стремци, Община Кърджали с площ 567 кв.м.;3.
Прочетете повече

  11 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба:На 17.11.2016 г. в стая 508, ет. V в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ ІІ-104, кв. 12 по ПУП на с. Калинка, Община Кърджали с площ 617 кв.м.;2. Поземлен имот с пл. сн. № 40, кв. 2 по ПУП на с. Солище, Община Кърджали с площ 320 кв.м.;3.
Прочетете повече

  10 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 08.11.2016 г. в стая 508, ет.V в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:...
Прочетете повече

  10 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №947/10.10.2016г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.11.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  05 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 03.11.2016 г. в стая 508, ет. V в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:
Прочетете повече

  03 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №918/29.09.2016г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се про¬ве¬дат пуб¬лич¬ни тър¬го¬ве с тай¬но над¬да¬ва¬не на 02.11.2016 г. в Община Кърджали, стая № 508, бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  30 Септември 2016
ЗАПОВЕД относно публични търгове с тайно наддаване на 02.11.2016 г. в Община Кърджали, стая № 508, бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  27 Септември 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 18.10.2016 год. в стая №508 в сградата на Общинска администрация - Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  13 Септември 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 10.10.2016 г. в стая 508, ет.V в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:
Прочетете повече

  08 Септември 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.68 от 30.08.2016г. е обнародван проект ПУП – ПП / Подробен устройствен план -парцеларен план / - трасе на канализация и водопровод от сграда на „Ве Ка Ес България” ЕООД, Промишлена зона-юг до кв.”Гледка”, гр.Кърджали, преминаваща през имоти 40909.127.379, 40909.127.403, 40909.12.42, 40909.12.12 и 40909.318.65.
Прочетете повече

  10 Август 2016
Публични търгове с тайно наддаване на 14.09.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  01 Август 2016
Заповед относно публични търгове с тайно наддаване на 14.09.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения
Прочетете повече

  01 Август 2016
Заповед относно публични търгове с тайно наддаване на 16.09.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения
Прочетете повече

  27 Юли 2016
ЗАПОВЕД №706/25.07.2016г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.09.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  27 Юли 2016
ЗАПОВЕД № 705/25.07.2016г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.09.2016 г. в Община Кърджали, стая № 508, бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  27 Юли 2016
ЗАПОВЕД № 704/25.07.2016г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.09.2016 г. в Община Кърджали, стая № 508, бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  27 Юли 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 02.09.2016 г. в стая 508, ет. V в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:...
Прочетете повече

  26 Юли 2016
ЗАПОВЕД №691/25.07.2016г. З А П О В Я Д В А М:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 31.08.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва...
Прочетете повече

  26 Юли 2016
ЗАПОВЕД №692/25.07.2016г. З А П О В Я Д В А М:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.08.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  26 Юли 2016
ЗАПОВЕД №693/25.07.2016г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.08.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  25 Юли 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ О Б Я В Я В А ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 22.08.2016 год. в стая №508 в сградата на Общинска администрация-Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:
Прочетете повече

  25 Юли 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ О Б Я В Я В А ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 22.08.2016 год. в стая №508 в сградата на Общинска администрация-Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:
Прочетете повече2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign