Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  17 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1021/14.10.2016г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.11.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  17 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1023/14.10.2016г. ЗАПОВЯДВАМ:1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.11.2016 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая № 508, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  17 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1022/14.10.2016г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.11.2016 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая № 508, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  11 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба:На 17.11.2016 г. в стая 508, ет. V в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ ІІ-104, кв. 12 по ПУП на с. Калинка, Община Кърджали с площ 617 кв.м.;2. Поземлен имот с пл. сн. № 40, кв. 2 по ПУП на с. Солище, Община Кърджали с площ 320 кв.м.;3.
Прочетете повече

  11 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 10.11.2016 г. в стая 508, ет. V в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ ІІІ-общ., кв.37 по ПУП на с.Стремци, Община Кърджали с площ 621 кв.м.;2. Незастроен УПИ ІV-общ., кв.37 по ПУП на с.Стремци, Община Кърджали с площ 567 кв.м.;3.
Прочетете повече

  11 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 15.11.2016 г. в стая 508, ет. V в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:1.Незастроен УПИ ХХVІІІ-22043, кв. 22 по ПУП на с. Пепелище, Община Кърджали, с площ 4000 кв.м.;2. Незастроен УПИ ХХІХ-22043, кв. 22 по ПУП на с. Пепелище, Община Кърджали, с площ 10 000 кв.м.
Прочетете повече

  11 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №946/10.10.2016г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 11.11.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  10 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №947/10.10.2016г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.11.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  10 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 08.11.2016 г. в стая 508, ет.V в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:...
Прочетете повече

  05 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 03.11.2016 г. в стая 508, ет. V в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:
Прочетете повече

  03 Октомври 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №918/29.09.2016г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се про¬ве¬дат пуб¬лич¬ни тър¬го¬ве с тай¬но над¬да¬ва¬не на 02.11.2016 г. в Община Кърджали, стая № 508, бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  30 Септември 2016
ЗАПОВЕД относно публични търгове с тайно наддаване на 02.11.2016 г. в Община Кърджали, стая № 508, бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  27 Септември 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 18.10.2016 год. в стая №508 в сградата на Общинска администрация - Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  13 Септември 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 10.10.2016 г. в стая 508, ет.V в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:
Прочетете повече

  08 Септември 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА На заинтересованите, че в ДВ. бр.68 от 30.08.2016г. е обнародван проект ПУП – ПП / Подробен устройствен план -парцеларен план / - трасе на канализация и водопровод от сграда на „Ве Ка Ес България” ЕООД, Промишлена зона-юг до кв.”Гледка”, гр.Кърджали, преминаваща през имоти 40909.127.379, 40909.127.403, 40909.12.42, 40909.12.12 и 40909.318.65.
Прочетете повече

  10 Август 2016
Публични търгове с тайно наддаване на 14.09.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  01 Август 2016
Заповед относно публични търгове с тайно наддаване на 16.09.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения
Прочетете повече

  01 Август 2016
Заповед относно публични търгове с тайно наддаване на 14.09.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения
Прочетете повече

  27 Юли 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 02.09.2016 г. в стая 508, ет. V в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:...
Прочетете повече

  27 Юли 2016
ЗАПОВЕД № 704/25.07.2016г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.09.2016 г. в Община Кърджали, стая № 508, бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  27 Юли 2016
ЗАПОВЕД № 705/25.07.2016г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.09.2016 г. в Община Кърджали, стая № 508, бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  27 Юли 2016
ЗАПОВЕД №706/25.07.2016г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.09.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  26 Юли 2016
ЗАПОВЕД №693/25.07.2016г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.08.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  26 Юли 2016
ЗАПОВЕД №692/25.07.2016г. З А П О В Я Д В А М:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.08.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  26 Юли 2016
ЗАПОВЕД №691/25.07.2016г. З А П О В Я Д В А М:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 31.08.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва...
Прочетете повече

  25 Юли 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба:На 25.08.2016 г. в стая 508, ет. V в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:
Прочетете повече

  25 Юли 2016
ЗАПОВЕД №690/25.07.2016г. З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.08.2016 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая № 508, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  25 Юли 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ О Б Я В Я В А ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 22.08.2016 год. в стая №508 в сградата на Общинска администрация-Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:
Прочетете повече

  25 Юли 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ О Б Я В Я В А ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 22.08.2016 год. в стая №508 в сградата на Общинска администрация-Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:
Прочетете повече

  19 Юли 2016
ЗАПОВЕД №655/15.07.2016г. ЗАПОВЯДВАМ:1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.08.2016 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая № 508, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  15 Юли 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 10.08.2016 год. в стая №508 в сградата на Общинска администрация-Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:1.Помещение в сграда на ул.”Отец Паисий”3 до бивш Градски съвет, гр. Кърджали;2.Магазин в бл.”Берое”, вх.”А”, кв.”Байкал”,
Прочетете повече

  15 Юли 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 23.08.2016 г. в стая 508, ет.V в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ ХVІ-ткзс, кв.18 по ПУП на с.Бойно, община Кърджали;2. Незастроен УПИ ІV-140, кв.17 по ПУП на с.Островица, община Кърджали;3. Незастроен УПИ VІ-76, кв.6 по ПУП на
Прочетете повече

  11 Юли 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 16.08.2016 г. в стая 508, ет. V в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:
Прочетете повече

  11 Юли 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 18.08.2016 г. в стая 508, ет.V в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:
Прочетете повече

  04 Юли 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба:На 03.08.2016 г. в стая 508, ет. V в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:
Прочетете повече

  04 Юли 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба:На 09.08.2016 г. в стая 508, ет. V в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:
Прочетете повече

  29 Юни 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба:На 05.08.2016 г. в стая 508, ет.V в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:
Прочетете повече

  29 Юни 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 11.08.2016 г. в стая 508, ет. V в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:
Прочетете повече

  28 Юни 2016
ЗАПОВЕД №574/24.06.2016г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.07.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България”, №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  27 Юни 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 27.07.2016 год. в стая №508 в сградата на Общинска администрация-Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:
Прочетете повече

  21 Юни 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 26.07.2016 г. в стая 508, ет.V в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:
Прочетете повече

  21 Юни 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 29.07.2016 г. в стая 508, ет. V в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:
Прочетете повече

  21 Юни 2016
ЗАПОВЕД №525/13.06.2016г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тай¬но над¬да¬ва¬не на 25.07.2016 г. в Община Кърджали, стая № 508, бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  16 Юни 2016
ЗАПОВЕД №517/13.06.2016г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.07.2016 г. в Община Кърджали, стая № 508, бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  15 Юни 2016
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №110 от 20.05.2016 г. на Общински съвет Кърджали З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.07.2016 г. в Община
Прочетете повече

  18 Април 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 17.05.2016 г. в стая 508, ет. V в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:Незастроен УПИ ІV-93, кв. 8 по ПУП на с. Жинзифово, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство с площ 590 кв.м.;Незастроен УПИ VІІІ-106, кв.26 по ПУП на гр.Кърджали, к-с „Техникуми”,
Прочетете повече

  18 Април 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 20.05.2016 год. в стая №508 в сградата на Общинска администрация - Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, както следва:Южна част от Паркинг, находящ се пред стадион „Дружба”, бул. „Беломорски”, гр. Кърджали, с площ 855.00 кв.м.;Паркинг пред спортен комплекс ”Арпезос”, гр. Кърджали на
Прочетете повече

  18 Април 2016
ЗАПОВЕД №339/14.04.2016г. З А П О В Я Д В А М:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.05.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  14 Април 2016
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 10.05.2016 год. в стая №508 в сградата на Общинска администрация-Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:1. Лекарски кабинет в сградата на Здравна служба с. Скалище, община Кърджали, с площ 12,00 кв.м., за осъществяване на първична извънболнична
Прочетете повече

  27 Ноември 2015
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 18.12.2015 год. в стая №409 в сградата на Общинска администрация-Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign