Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  14 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 655 гр. Кърджали, от 12.06.2023год. Да се проведат търгове с тайно наддаване на 12.07.2023 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под наем на обекти - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:...
Прочетете повече

  14 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 662 гр. Кърджали, 13.06.2023 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.07.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  12 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 632 гр. Кърджали, 09.06.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 11.07.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  12 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 627 гр. Кърджали, 09.06.2023 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 11.07.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  12 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВД № 633 гр. Кърджали, 09.06.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 10.07.2023 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  12 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 631 гр. Кърджали, 09.06. 2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 10.07.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  08 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 621 гр. Кърджали, 05.06.2023 г. Да се проведат публични търгое с тайно наддаване на 07.07.2023 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продавжба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  08 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 620 гр. Кърджали, 05.06.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддване на 06.07.2023 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  05 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 613 гр. Кърджали,05.06.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.07.2023 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  05 Юни 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 612 гр. Кърджали, 05.06.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 06.07.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  30 Май 2023
ЗАПОВЕД № 604 от 29.05.2023 г. за прекратяване на процедура за продажба на УПИ ХХІ-3063, кв.128 по ПУП на гр. Кърджали, ул. ”Перперикон”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.120.211, с площ 258 кв.м, и начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, с първоначална тръжна цена 12 920 лв. /без начислен ДДС/, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване, обявен за провеждане на 31.05.2023 г. от
Прочетете повече

  17 Май 2023
ЗАПОВЕД № 527 от 17.05.2023 за прекратяване на процедурата за отдаване под наем за 10 стопански години на имот №66603.16.97 в землище с. Сипей, местност „ТОКАТ ЯНЪ”, начин на трайно ползване: нива, IV категория, с площ 7.693 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 35,00 лева на декар.
Прочетете повече

  18 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 406 гр. Кърджали, 06.04. 2023 г.Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 31.05.2023 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр.Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  18 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 407 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 31.05.2023 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  18 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 405 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.05.2023 г. в Община Кър¬джали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  18 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 401 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.05.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  18 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 399 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.05.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  18 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 397 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.05.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  18 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 400 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.05.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  18 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №398 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.05.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  10 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 404 гр. Кърджали,06.04.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.05.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  10 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 403 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.05.2023 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  10 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖААЛИ ЗАПОВЕД № 402 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.05.2023 г. в Об¬щи¬на Кър¬джали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „Бъл¬га¬рия” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  10 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №378 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.05.2023 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  10 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 377 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.05.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  10 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 396 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.05.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  10 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 395 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.05.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  10 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 394 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.05.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  10 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 379 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.05.2023 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  07 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 383 гр. Кърджали, от 06.04.2023 год. Да се проведат търгове с тайно наддаване на 15.05.2023 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под наем на обекти - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:...
Прочетете повече

  06 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №376 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.05.2023 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  06 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 375 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.05.2023 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  06 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 374 гр. Кърджали, 06.04.2023 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.05.2023 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  06 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №373 гр. Кърджали,06.04.2023 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.05.2023 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508,за отдаване под арендана земи от ОПФна територията на Община Кърджали, за стопанисванена овощнинасаждения, както следва:...
Прочетете повече

  06 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №372 гр. Кърджали,06.04.2023 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.05.2023 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508,за отдаване под арендана земи от ОПФна територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощнинасаждения, както следва:...
Прочетете повече

  06 Април 2023
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №371 гр. Кърджали,06.04.2023 г. 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.05.2023 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508,за отдаване под арендана земи от ОПФна територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощнинасаждения, както следва:...
Прочетете повече

  09 Декември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1612 от 08.12.2022 г., И З М Е Н Я М: Заповед №1555 от 25.11.2022 г., в частта т. 1.1, публикувана във в-к „Родопи 24х7”, бр. 1899 от 29.11.2022 г. и в-к „Арда нюз”, бр. 3038 от 29.11.2022 г., поради допусната явна техническа грешка и същата придобива следния вид:...
Прочетете повече

  09 Декември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1611 от 08.12.2022 г., И З М Е Н Я М: Заповед №1554 от 25.11.2022 г., в частта т. 1, публикувана във в-к „Родопи 24х7”, бр. 1899 от 29.11.2022 г. и в-к „Арда нюз”, бр. 3038 от 29.11.2022 г., поради допусната явна техническа грешка и същата придобива следния вид:...
Прочетете повече

  28 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1555 от 25.11.2022г., 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.12.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  28 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1554 от 25.11.2022г., 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.12.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  28 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1552 от 25.11.2022г., 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.12.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  28 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1553 от 25.11.2022г., 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.12.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  24 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1540 от 23.11.2022 г., Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.12.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  24 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1541 от 23.11.2022 г., Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.12.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  24 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1542 от 3.11.2022 г., Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.12.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва:...
Прочетете повече

  24 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1544 от 3.11.2022 г., 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.12.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  24 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1543 от 23.11.2022 г., 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.12.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  24 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1545 от 23.11.2022 год., Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.12.2022 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали на бул. „България” № 41, ет.5, стая № 508, за отдаване под наем на части от имоти /терени/ -публична общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  24 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1546 от 23.11.2022год., Да се проведе търг с тайно наддаване на 22.12.2022 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:...
Прочетете повече

  08 Ноември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1436 гр. Кърджали, от 07.11.2022 год. Да се проведат търгове с тайно наддаване на 09.12.2022 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:...
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign