Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  20 Април 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.96, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали и в изпълнение на Решение № 188 от 29.07.2020 г. на Общински съвет – Кърджали З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични
Прочетете повече

  26 Март 2021
Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  26 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  26 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  23 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни
Прочетете повече

  23 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни
Прочетете повече

  23 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  23 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  22 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  22 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  22 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  19 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД Да се проведат търгове с тайно наддаване на 20.04.2021 год. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий”, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали , за отдаване под наем на обекти - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:
Прочетете повече

  15 Март 2021
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кър¬д¬жа¬ли, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  12 Март 2021
Заповед №262 от 12.03.2021г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.04.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кър-д¬жа¬ли, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  29 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1287 гр. Кърджали, 23.12.2020 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.01.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  29 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1288 гр. Кърджали, 23.12.2020 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.01.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  29 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1286 гр. Кърджали, 23.12. 2020 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.01.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  18 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ЗАПОВЕД № 1259/ 18.12.2020 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.01.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  18 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ЗАПОВЕД № 1261 гр. Кърджали, 18.12. 2020 г. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 22.01.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имот – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  18 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ЗАПОВЕД № 1258 гр. Кърджали, 18.12.2020 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.01.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  18 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ЗАПОВЕД № 1260 гр. Кърджали, 18.12. 2020 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.01.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  14 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ЗАПОВЕД №1246 гр. Кърджали, 14.12.2020 г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.01.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кър¬д¬жа¬ли за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна
Прочетете повече

  10 Декември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ЗАПОВЕД, №1238/ 09.12.2020 г., З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.01.2021 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  18 Ноември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1171 гр. Кърджали, 16.11.2020 г. З А П О В Я Д В А М: Да се про¬ве¬дат пуб¬лич¬ни тър¬го¬ве с тай¬но над¬да¬ва¬не на 17.12.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кър¬д-жа¬ли, за про¬даж¬ба на имоти – общинска собственост, как¬то след¬ва: 1. Поземлен имот с идентификатор 40909.114.313, с площ 608 кв.м, с начин на
Прочетете повече

  17 Ноември 2020
Община Кърджали Заповед Да се проведе търг с тайно наддаване на 16.12.2020 год. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий”, ет. 1, заседателна зала, гр. Кър¬д¬жа¬ли , за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва: Помещение, част от входно фоайе на библиотека „Н. Й. Вапцаров", гр. Кърджали, с полезна площ 4,00 кв.м., за
Прочетете повече

  17 Ноември 2020
Община Кърджали Заповед З А П О В Я Д В А М: Да се проведе търг с тайно наддаване на 15.12.2020 год. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий”, ет. 1, заседателна зала, гр. Кър¬д¬жа¬ли , за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва: Помещение, находящо се на партерния етаж в бл.1, ул.“Лиляна Димитрова“, кв. „Гледка", гр.
Прочетете повече

  17 Ноември 2020
Община Кърджали Заповед З А П О В Я Д В А М: Да се проведе търг с тайно наддаване на 17.12.2020 год. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий”, ет. 1, заседателна зала, гр. Кър¬д¬жа¬ли , за отдаване под наем на обекти - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва: Павилион до входа на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски АД”, находящ се на бул.”Беломорски”, гр.
Прочетете повече

  17 Ноември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПИВЕД №1169 З А П О В Я Д В А М: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 15.12.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с идентификатор 40909.114.50, с площ 499 кв.м, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване по
Прочетете повече

  17 Ноември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1170/гр. Кърджали, 16.11.2020 г. З А П О В Я Д В А М: Да се про¬ве¬дат пуб¬лич¬ни тър¬го¬ве с тай¬но над¬да¬ва¬не на 16.12.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кър¬д-жа¬ли, за про¬даж¬ба на имоти – общинска собственост, как¬то след¬ва: 1. Поземлен имот с идентификатор 40909.114.51, с площ 559 кв.м., с начин на
Прочетете повече

  22 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1081/21.10.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.11.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва: 1.1. Поземлен имот с идентификатор
Прочетете повече

  20 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1047/19.10.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.11.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Застроен УПИ ХVІ, кв.21 по ПУП на с.Рани лист, община Кърджали, с площ 362 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ ХVІІІ, кв.21 по
Прочетете повече

  20 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1048/19.10.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.11.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХІ-общ., кв.29 по Частична регулация на с.Стремово, община Кърджали, ... 2. Незастроен УПИ ІХ-162, кв.24
Прочетете повече

  19 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1043/16.10.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 19.11.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.108.70.3.43, находящ се в гр. Кърджали, бул. ”Тракия” № 13, сграда № 3, ет.
Прочетете повече

  19 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1046/19.10.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.11.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІІІ-общ., кв.18 по ПУП на с.Жинзифово, община Кърджали, с площ 700 кв.м, ... . Незастроен УПИ I-2055,
Прочетете повече

  19 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1051/19.10.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.11.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.17.303 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище гр. Кърджали, с площ 999.69 кв. м,... 2.
Прочетете повече

  19 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1052/19.10.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.11.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.130.41 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 18 на землище гр. Кърджали, с площ 2231.45 кв. м, ... 2.
Прочетете повече

  19 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1053/19.10.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.11.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.922 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, с площ 597.77 кв. м,... 2.
Прочетете повече

  19 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1054/19.10.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.11.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.11.61 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Опълченско, с площ 141.64 кв. м, ... 2.
Прочетете повече

  19 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1055/19.10.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.11.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот №40909.27.1061 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, с площ 563.03 кв. м, ... 2.
Прочетете повече

  19 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№ 1056/19.10.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.11.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: . Поземлен имот с №40909.27.1571 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, с площ 1 599.77 кв. м. ... 2.
Прочетете повече

  28 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№966/28.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се прекрати процедурата за про¬веж¬дане на пуб¬личе¬н тър¬г с тай¬но над¬да¬ва¬не на 16.10.2020 г. за про¬даж¬ба на зе¬мя по параграф 4, как¬то след¬ва: Поземлен имот с №53638.11.62 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Опълченско, с площ 278.70 кв. м., с първоначална тръжна цена 3211 (три хиляди двеста и
Прочетете повече

  28 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№967/28.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни
Прочетете повече

  28 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№968/28.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни
Прочетете повече

  28 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№969/28.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни
Прочетете повече

  17 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№933/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.797 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, с площ 209.16кв. м., ... 2.
Прочетете повече

  17 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№934/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.794 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, с площ 349.76 кв. м., ... 2.
Прочетете повече

  17 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№935/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: . Поземлен имот с №53638.11.76 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Опълченско, с площ 260.48 кв. м., ... 2.
Прочетете повече

  17 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№936/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.11.77 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Опълченско, с площ 344.14 кв. м.... 2.
Прочетете повече

  17 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№937/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №56054.501.569 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Петлино, с площ 214.67 кв. м.... 2.
Прочетете повече

  17 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №938/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №35136.5.14 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 9 на землище с. Невестино, с площ 949.23 кв. м.... 2.
Прочетете повече2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign