Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  27 Септември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1266 от 29.09.2022 г.: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 01.11.2022 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:…
Прочетете повече

  27 Септември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1267 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 01.11.2022 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  12 Септември 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1199 1. Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска година на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на територията на община Кърджали при следните условия:...
Прочетете повече

  26 Август 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ О Б Я В Я В А ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на 16.09.2022 г. от 9,30 ч. в стая 508 в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.”България”№41 за продажба на 20 % от дяловете на „ДКЦ 1- Кърджали” ООД гр.Кърджали при следните условия:
Прочетете повече

  18 Юли 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПИВЕД №917 гр. Кърджали, 18.07.2022 г., Да се прекрати процедурата за отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор 65975.2.42 по КККР на землище с. Седловина, местност „Чингене конак”, начин на трайно ползване: нива, 9 категория, с площ 1.567 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 35.00 (тридесет и пет) лева на декар...
Прочетете повече

  12 Юли 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 893 гр. Кърджали, 11.07.2022 г., Да се прекрати процедурата за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 26.07.2022 г. за продажба на земя по параграф 4, както следва:...
Прочетете повече

  11 Юли 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 781 гр. Кърджали, от 06.07.2022год. Да се проведат търгове с тайно наддаване на 08.08.2022 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:...
Прочетете повече

  01 Юли 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 751 гр. Кърджали, от 29.06.2022год. Да се проведат търгове с тайно наддаване на 02.08.2022 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:...
Прочетете повече

  01 Юли 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №740 гр. Кърджали,29.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на04.08.2022г.в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти– общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  01 Юли 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №742 гр. Кърджали,29.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на05.08.2022г.в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти– общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  01 Юли 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 760 гр. Кърджали, 30.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 03.08.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  01 Юли 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №741 гр. Кърджали,29.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на05.08.2022г.в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на имоти– общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 743 гр. Кърджали, от 29.06.2022год. Да се проведат търгове с тайно наддаване на 29.07.2022 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 739 гр. Кърджали, 29.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 03.08.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 738 гр. Кърджали, 29.06. 2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 04.08.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 735 гр. Кърджали, 29.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.07.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №733 гр. Кърджали, 29.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.07.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 734 гр. Кърджали, 29.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.07.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 732 гр. Кърджали, 29.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.07.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № №731 гр. Кърджали, 29.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.07.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № № 730/29.06.2022 г.Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.07.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  29 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № № 729/29.06.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.07.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  27 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 722 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.07.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  23 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 721 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.07.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:…
Прочетете повече

  23 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 720 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.07.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:…
Прочетете повече

  23 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 719 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.07.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:…
Прочетете повече

  23 Юни 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 718 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.07.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  26 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 592 гр. Кърджали,20.05.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.06.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  26 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 593 гр. Кърджали,20.05.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.06.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  26 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 595 гр. Кърджали,20.05.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.06.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  26 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № № 596 гр. Кърджали, 20.05.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.06.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  26 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 594 гр. Кърджали, 20.05.2022 г.Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.06.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  26 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 590 гр. Кърджали, 20.05.2022 г. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.06.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  26 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 591 ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 589 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.06.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  26 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 589 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.06.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  25 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 601 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.06.2022 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали на бул. „България” № 41, ет.5, стая № 508, за отдаване под наем на маси за продажба на плодове и зеленчуци - общинска собственост, както следва:...
Прочетете повече

  04 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 515 Да се прекрати процедурата за отдаване под аренда на имотите: 1. Поземлен имот с идентификатор 41085.502.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище с. Кьосево, местност „Община остатък”, начин на трайно ползване: нива, 3 категория, с площ 1.092 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 35.00 лв. на декар. Начало на търга 9:30 часа.
Прочетете повече

  04 Май 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 514 Да се прекрати процедурата за отдаване под аренда на имот с идентификатор 41085.501.376 по КККР на землище с. Kьосево, местност „Община остатък”, начин на трайно ползване: нива, 8 категория, с площ 2.555 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 35,00 лева на декар М О Т И В И:...
Прочетете повече

  27 Април 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 484 Да се проведе търг с тайно наддаване на 26.05.2022 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:...
Прочетете повече

  05 Април 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ № 390 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.05.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  05 Април 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №389 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.05.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  05 Април 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 388 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.05.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  31 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 368 Да се проведе търг с тайно наддаване на 29.04.2022 год. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва: Помещение №2, находящо се в сграда на бул. “Беломорски №42 ...
Прочетете повече

  29 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №350/28.03.2022г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 11.05.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №56054.501.12 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 ... 2. Поземлен имот с №56054.501.13 по плана на новообразуваните имоти по
Прочетете повече

  29 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №352/28.03.2022г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.05.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №56054.501.931 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 .... 2. Поземлен имот с №58342.10.567 по Плана на
Прочетете повече

  29 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №355/28.03.2022г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.05.2022 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  28 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 354 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 10.05.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.11.52 по Плана...
Прочетете повече

  28 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 356 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 9.05.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.11.80 по плана...
Прочетете повече

  28 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 353 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.04.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.11.79 по Плана
Прочетете повече

  28 Март 2022
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №351 Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.04.2022 г. в сградата на общинска администрация – Кърджали, бул. „България” №41, ет. V, стая №508, за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.131.174 по Плана...
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign