Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  18 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1051/14.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІХ-147, кв.24 по ПУП на с. Миладиново, община Кърджали, с площ 626 кв.м,... 2. Незастроен УПИ
Прочетете повече

  18 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1050/14.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІІ-36, кв.19 по ПУП на с. Опълченско, община Кърджали, с площ 748 кв.м,... 2. Незастроен УПИ ХVІІ,
Прочетете повече

  17 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1046/14.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 40909.107.79, находящ се в гр.Кърджали, ул.”Иван Вазов” № 5, с площ 58
Прочетете повече

  17 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1045/14.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Неурегулиран поземлен имот, находящ се в урбанизираната територия на с. Воловарци, община
Прочетете повече

  17 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1044/14.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІV, кв.150 по ПУП-ПР на кв. ”Възрожденци-ІІ част”, гр.Кърджали, съставляващ
Прочетете повече

  17 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1043/14.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.10.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ Х-5658, кв.130 по ПУП-ПР на кв.”Възрожденци-тераса”, гр.Кърджали, съставляващ
Прочетете повече

  12 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1031/12.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 11.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  31 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №886/30. 07. 2018г. ЗАПОВЯДВАМ: На 27. 08. 2018 год. в стая №402 в сградата на Общинска администрация - Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем за срок от 5 години, на имот – общинска собственост, представляващ: Лекарски кабинет в сградата на Здравна служба с.Широко поле, Община Кърджали, с полезна площ 31,00 кв.м., за извършване на първична индивидуална
Прочетете повече

  30 Юли 2018
ЗАПОВЕД №871/26.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.131.5 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 17 на землище гр. Кърджали, община Кърджали с площ 115.19
Прочетете повече

  30 Юли 2018
ЗАПОВЕД №870/26.07.2018г.„ ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1141 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, община Кърджали с площ 740.18
Прочетете повече

  24 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №863/20.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.131.47 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 17 на землище гр. Кърджали, община
Прочетете повече

  24 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №864/20.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.130.17 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 18 в землището на гр. Кърджали, с площ 675,56 кв.м,... 2.
Прочетете повече

  24 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №865/20.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 31.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.11.92 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Опълченско, с площ 359.06 кв.м,
Прочетете повече

  23 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №857/20.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.131.22 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 17 на землище гр. Кърджали, община Кърджали
Прочетете повече

  23 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №856/20.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.318.15 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 31 на землище гр. Кърджали, община Кърджали
Прочетете повече

  19 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №852/19.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №40909.27.1168 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, с площ 678.38 кв.
Прочетете повече

  19 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №853/19.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №62445.18.340 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Резбарци, община
Прочетете повече

  17 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №836/16.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с пл.сн.№150, кв.10 по ПУП на с.Брош...... 2. Незастроен УПИ ІІ-общ., кв.4а по ПУП на с.Охлювец......
Прочетете повече

  17 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №831/16.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХІ-119, кв.17 по ПУП на с.Пепелище, ..... 2. Незастроен УПИ ІV- 89,90, кв.18 по ПУП на с.Царевец,.....
Прочетете повече

  17 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №835/16.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІV-общ., кв.21 по ПУП на с.Скалище,... 2. Незастроен УПИ V-общ., кв.21 по ПУП на с.Скалище, ....
Прочетете повече

  16 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№832/16.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 13.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  16 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №834/16.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.08.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  16 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД 833/16.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет.IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41,гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  11 Юли 2018
ЗАПОВЕД №801/11.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 08.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  20 Юни 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 727 гр.Кърджали, от 20.06.2018год. З А П О В Я Д В А М: На 17.07.2018год. в стая №402 в сградата на Общинска администрация - Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем за срок от 5 години, на имоти – общинска собственост, представляващи: 1. Помещение за масаж, с полезна площ 15,00 кв.м., находящ се в сградата на Закрит плувен басейн, гр.Кърджали 2. Помещение –
Прочетете повече

  18 Юни 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 720 гр. Кърджали, 15.06.2018 г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.07.2018 г. в Община Кърджали, стая №402,ет.IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41,гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 66603.22.154 по Кадастрална карта на землище
Прочетете повече

  18 Юни 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 719 гр. Кърджали, 15.06.2018 г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.07.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кър¬д¬жа¬ли за про¬даж¬ба на имоти - общинска собственост, както следва: . Незастроен поземлен имот с идентификатор 66603.22.195 по Кадастрална карта на
Прочетете повече

  18 Юни 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 721 гр. Кърджали, 15.06.2018 г. З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.07.2018 г. в Община Кърджали, стая №402,ет.IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41,гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 66603.22.153 по Кадастрална карта на
Прочетете повече

  12 Април 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№446/11.04.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.05.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  12 Април 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№448/11.04.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.05.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр.Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  12 Април 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№447/11.04.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.05.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  10 Април 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №436/5.04.2018г. ИЗМЕНЯМ: Заповед №377 от 26.03.2018 г. в частта на провеждането на датата на търга 23.04.2017 г. намираща се на шестия ред на заповедта. Същата да се чете 23.04.2018 г.
Прочетете повече

  27 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№385/26.03.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.04.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  27 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№383/26.03.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.04.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  26 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№377/26.03.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.04.2017 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  26 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№386/26.03.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.04.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  26 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №382/26.03.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.04.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  21 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №360/19.03.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Прекратявам процедурата за отдаване под наем на Терен за паркиране - /вътрешен двор на хотел „България”/, с площ 300.00 кв.м., предназначен за търговска дейност, находящ се в гр. Кърджали, бул. ”България”, в поземлен имот с идентификатор 40909.118.236, по Кадастралната карта на гр. Кърджали, актуван с Акт № 4497/26.01.2016г. за частна общинска
Прочетете повече

  20 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №357/19.03.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.04.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  20 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №356/19.03.2018г. ЗАПОВЯДВАМ : 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.04.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  14 Март 2018
ЗАПОВЕД №323/12.03.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.04.2018 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №402, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  01 Март 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 27.03.2018год. в стая №402 в сградата на Общинска администрация - Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем за срок от 5 години, на имоти – общинска собственост, представляващи:1.Помещения (лекарски кабинет, манипулационна и чакалня), находящи се на ІІ-ри етаж в сградата на Здравна служба кв.”Гледка”, гр.
Прочетете повече

  19 Февруари 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ:На 23.03.2018год. в Община Кърджали в стая №402, ет.ІV, в сградата на Общинска администрация - Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, както следва:1. Терен за паркиране - /вътрешен двор на хотел „България”/, с площ 300.00 кв.м.;2. Три преходни помещения - /стаи №5, №6 и №7/ със санитарен възел,
Прочетете повече

  15 Февруари 2018
СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК на: КОВЕГ – АД , ХРИСТО ЛАМБОВ ДИМИТРОВ , ЕВГЕНИ ФИДАНОВ КОЛЕВ, ПАСИФИК ГЪДА - ООД , БОРЕМ ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД, ЕРСИН МЮМЮН СЮЛЕЙМАН, ПАКИЗЕ МАХМУД ОСМАН, РАСИМ АЗИС РАСИМ, ЮЛИЯ БОРИСОВА АТАНАСОВА, ЛЕВЕН МОМЧИЛОВ СТАМЕНОВ, РАШИТ МЮМЮН МУСТАФА, КРАСИМИР КОСТАДИНОВ АЛЕКСАНДРОВ, ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА, СТАНЧО ДИНЕВ ГОЧЕВ, ХИЛМИ ХАЛИЛ ШАКИР, ЕВРОБИЗНЕС ЕООД,
Прочетете повече

  20 Декември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 16.01.2018 год. в Община Кърджали в стая №402, за отдаване под наем за срок 5 /пет/ години на обект-общинска собственост, представляващ: Павилион №1 предназначен за търговска дейност, находящ се на археологически комплекс “Перперикон”, община Кърджали, с площ 6.25 кв.м., с начална месечна наемна цена в размер на 60.00 лв., без ДДС.
Прочетете повече

  30 Ноември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 28.12.2017 г. в стая 402, ет. ІV в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ VІІІ, кв.261 по ПУП на гр. Кърджали, кв.”Възрожденци- Прилепци”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.114.327 с площ 850 кв.м.;2. Незастроен УПИ ІХ, кв.261 по
Прочетете повече

  28 Ноември 2017
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №218 от 16.11.2017 г. на Общински съвет Кърджали З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.12.2017 г. в Община
Прочетете повече

  28 Ноември 2017
На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.94, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали и в изпълнение на Решение №215 от 16.11.2017г.на Общински съвет гр.Кърджали О Б Я В Я В А : Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 29.12.2017 г. в стая 402, ет.ІV в сградата на Общинска администрация
Прочетете повече

  27 Ноември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1452/27.11.2017г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.12.2017 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  20 Ноември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба:На 20.12.2017 г. в стая 402, ет. ІV в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ ХХХІХ , кв.22 по ПУП-ПР на землище с. Пепелище, Община Кърджали, с площ 8 293 кв.м.;2. Незастроен УПИ ІХ-46, кв. 9 по ПУП на с.Чилик, Община Кърджали, с площ 571 кв.м...
Прочетете повече2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.