Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  16 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №49/28.02.2019 г. на Общински съвет Кърджали, З А П О В Я Д В А М:
Прочетете повече

  10 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №441/2.04.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.05.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІV-69, кв.10 по ПУП на с.Калинка, община Кърджали , с площ 457 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ V-70, кв.10
Прочетете повече

  09 Април 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №442/02.04.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.05.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІ-70, кв.10 по ПУП на с.Калинка, община Кърджали , с площ 467 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ ХІХ-70, кв.10
Прочетете повече

  03 Април 2019
Заповед относно: Прекратяване на процедурата за продажба на незастроен УПИ VIІІ-221, кв.237 по ПУП на кв. ”Студен кладенец”, гр. Кърджали
Прочетете повече

  27 Март 2019
Съобщение във връзка с изменение на Заповед № 269/27.02.2019 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – общинска собственост, поради допусната техническа грешка. В т.1 от заповедта за Поземлен имот с №40909.316.115 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, „ … ЗЗП 22 …” да се чете „ …ЗЗП 29 …”
Прочетете повече

  27 Март 2019
Съобщение във връзка с изменение на Заповед № 273/27.02.2019 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – общинска собственост, поради допусната техническа грешка. 1.В т.1 от заповедта за Поземлен имот с №40909.131.138........ 2.В т.2 от заповедта за Поземлен имот с №40909.131.154 ......
Прочетете повече

  14 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №331/13.03.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 11.04.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 66603.22.187 по Кадастралната карта на с.Сипей, местността „Тумба”,
Прочетете повече

  11 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №275/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №78149.96.15 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище с. Царевец, община Кърджали с
Прочетете повече

  07 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№273/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.131.138 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджа¬ли, с площ 1 769.67
Прочетете повече

  07 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №274/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №40909.131.142 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 17 на землище гр. Кърджали, с площ 171.89
Прочетете повече

  07 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№271/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 04.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №56054.501.430 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Петлино, община Кърджали с
Прочетете повече

  07 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№271/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 04.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №78149.103.30 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 8 на землище с. Царевец, с площ 532.43
Прочетете повече

  07 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №280/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 01.04.2019год. в Община Кърджали в стая № 508, eт.V, за отдаване под наем за срок 5 /пет/ години на обект-общинска собственост, представляващ: Павилион №2 предназначен за търговска дейност, находящ се на археологически комплекс “Перперикон”, община Кърджали, с площ 6.25 кв.м., с начална месечна
Прочетете повече

  05 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №269/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 03.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1599 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджа¬ли, с площ 394.04
Прочетете повече

  05 Март 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 270/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 03.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №40909.316.116 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 29 на землище гр. Кърджали, с площ 413.66
Прочетете повече

  27 Февруари 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 01.04.2019год. в Община Кърджали в стая № 508, eт.V, за отдаване под наем за срок 5 /пет/години на обект-общинска собственост, представляващ: Павилион №2 предназначен за търговска дейност, находящ се на археологически комплекс “Перперикон”, община Кърджали, с площ 6.25 кв.м., с начална месечна наемна цена в размер на 60.00 лв., без ДДС.
Прочетете повече

  27 Февруари 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №267/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №40909.25.223 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище гр. Кърджали... 2. Поземлен
Прочетете повече

  27 Февруари 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №268/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1463 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, с площ 729.78
Прочетете повече

  27 Февруари 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№249/26.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.03.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1.Незастроен УПИ ІV-6455, кв.146 по ПУП-ПР на кв. ”Възрожденци-ІІ част”, гр.Кърджали, община Кърджали, ул.”Кадрие
Прочетете повече

  27 Февруари 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№250/26.02.2019Г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.03.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 40909.103.355, находящ се в гр.Кърджали, „Задболничен
Прочетете повече

  26 Февруари 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №253/26.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.03.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ I-общ., кв.19 по ПУП на с.Скалище, община Кърджали, с площ 755 кв.м, ... 2. УПИ VI - общ., кв. 16 по ПУП
Прочетете повече

  26 Февруари 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №252/26.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.03.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХХІ-общ., кв.3 по ПУП на с.Иванци, община Кърджали, с площ 657 кв.м, ... 2. Поземлен имот с
Прочетете повече

  26 Февруари 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №254/26.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.03.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. УПИ VII-64 кв.20 по ПУП на с.Енчец, Община Кърджали, с площ 638 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ III-8, кв.3 по ПУП на
Прочетете повече

  26 Ноември 2018
Публичен търг с тайно наддаване на 21.12.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: УПИ І, кв.123 по ПУП на гр. Кърджали, кв.”Студен кладенец”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.119.245 с площ 4 309 кв.м и с начин на трайно ползване: За друг вид имот със
Прочетете повече

  22 Ноември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1333/21.11.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 20.12.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: УПИ ІХ-6236, кв.238 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Студен кладенец”, отреден за „Обществено обслужване”, съставляващ
Прочетете повече

  21 Ноември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1331/16.11.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.12.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІІІ, кв.267 по ПУП на кв.”Възрожденци-ІІІ част”, гр. Кърджали, съставляващ поземлен имот
Прочетете повече

  05 Ноември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1284/5.11.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 04.12.2018 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №402, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  05 Ноември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1277/31.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация гр. Кърджали на бул. „България” №41, за продажба на общински имоти, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.131.47 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, ЗЗП 17 на землище гр.
Прочетете повече

  23 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1209/19.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Застроен УПИ III-59, кв.274 по ЗРП на Стара градска част, гр.Кърджали, ул.”Г.С.Раковски” №17, отреден за
Прочетете повече

  23 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1192/18.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №62445.18.351 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Резбарци, с площ 535.46
Прочетете повече

  23 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1191/18.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №62445.18.228 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Резбарци, община Кърджали с
Прочетете повече

  22 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1202/19.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 22.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: 1. УПИ IІІ-63, кв.66 по ЗРП на ЦГЧ на гр.Кърджали, отреден за „ОДО” и „ЖС”, съставляващ поземлен имот с
Прочетете повече

  22 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№ 1201/19.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 21.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ IV-63, кв.66 по ЗРП на ЦГЧ на гр. Кърджали, отреден за „ОДО” и „ЖС”, съставляващ поземлен имот с
Прочетете повече

  22 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1203/19.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.11.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 66603.22.184 по Кадастралната карта на землище с.Сипей, община
Прочетете повече

  19 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1185/18.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №56054.501.202 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 33 на землище с. Петлино, с площ 430.76 кв. м,
Прочетете повече

  19 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1184/18.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №56054.501.120 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Петлино, с площ 361.74 кв.м,
Прочетете повече

  19 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1183/18.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.11.19 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Опълченско, с площ 1938.38
Прочетете повече

  18 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1182/18.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.50.3 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 32 на землище с. Опълченско, община Кърджали
Прочетете повече

  18 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1180/16.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХІХ-общ., кв.23 по ПУП на с.Стремци, община Кърджали, с площ 723 кв.м,... 2. Незастроен УПИ
Прочетете повече

  18 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1174/16.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.11.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ V, кв.7 по ПУП на с.Висока поляна, община Кърджали, с площ 1227 кв.м,... 2. Незастроен УПИ ІV-76,
Прочетете повече

  17 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1176/16.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІ-246, кв.3 по ПУП на с.Глухар, община Кърджали, с площ 583 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ ХV, кв.7 по
Прочетете повече

  17 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1173/16.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.11.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХІ, кв.6 по ПУП на с.Стремци, община Кърджали, с площ 1045 кв.м.,... 2. Незастроен УПИ ХХІ,
Прочетете повече

  17 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1170/15.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №46214.41.4 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 33 на землище с. Македонци, с площ 1521.34 кв.
Прочетете повече

  17 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1169/15.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.131.186 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 17 на землище гр. Кърджали, с площ 634.86 кв. м,
Прочетете повече

  16 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1172/15.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІІ-70, кв.10 по ПУП на с.Калинка, община Кърджали, с площ 577 кв.м, .. 2. Незастроен УПИ ХІV-общ.,
Прочетете повече

  16 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1171/15.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІІ, кв.9 по ПУП на с.Калинка, община Кърджали, с площ 510 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ VІІІ-58, кв.5
Прочетете повече

  16 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1168/15.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.976 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, с площ 250.91 кв. м,
Прочетете повече

  16 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№№1167/15.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №40909.27.1124 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, община
Прочетете повече

  09 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1126/8.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 08.11.2018 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №402, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на етерично-маслени култури, както следва:...
Прочетете повече

  09 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1125/8.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.11.2018 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №402, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:...
Прочетете повече2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign