Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  25 Септември 2017
ЗАПОВЕД за изземване на общински имот. На вниманието на: Щерю Йорданов Желев
Прочетете повече

  14 Септември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 11.10.2017 год. в стая №402 в сградата на Общинска администрация -Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:1. Стая №19 в сградата на бивш Градски съвет, ул.Отец Паисий №3, ет.ІІ, гр.Кърджали;2. Търговско помещение на ул.”Марица” №5, гр.Кърджали...
Прочетете повече

  08 Септември 2017
Община Кърджали обявява публични търгове с тайнно наддаванена 05.10.2017 г. в Об¬щи¬на Кър¬д¬жа¬ли, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „Бъл¬га¬рия” №41, гр. Кър¬д¬жа¬ли за про¬даж¬ба на зе¬ми, как¬то след-ва: 1. Поземлен имот с №53638.11.86 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Опълченско, с площ 1365.31 кв.м, с първоначална тръжна
Прочетете повече

  08 Септември 2017
ЗАПОВЕД: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.10.2017 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „Бълга-рия” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  01 Август 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 13.09.2017 год. в стая №402 в сградата на Общинска администрация-Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, както следва: 1. Помещения на четвърти етаж в сградата на ОУ”Васил Левски”, кв.”Гледка”, ул.”Тина Киркова”, гр. Кърджали, с обща площ 1353,00 кв.м.,;2. Стая №14 в
Прочетете повече

  27 Юли 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 14.09.2017 г. в стая 402, ет. IV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ І-общ., кв.21 по ПУП на с.Скалище, Община Кърджали с площ 555 кв.м.;2. Незастроен УПИ ІІ-общ.,кв. 21 по ПУП на с.Скалище, Община Кърджали с площ 560 кв.м.;3.
Прочетете повече

  27 Юли 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 12.09.2017 г. в стая 402, ет.ІV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен поземлен имот, находящ се в в гр.Кърджали, кв.”Веселчане”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.14.107 с площ 977 кв.м.;2. Незастроен УПИ VІ-6013, кв.107 по
Прочетете повече

  27 Юли 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 30.08.2017 г. в стая 402, ет. ІV в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ VІІІ-455,457, кв.223 по ЗРП на „Стара градска част” на гр. Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.106.623 с площ 399 кв.м.;2. Незастроен УПИ ІХ-447,450,
Прочетете повече

  27 Юли 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 28.08.2017 г. в стая 402, ет. ІV в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:1. УПИ ХХХVІІІ, кв.22 по ПУП на землище с. Пепелище, община Кърджали, с площ 31 994 кв.м., отреден за спорт, отдих и рекреация с първоначална тръжна цена 170 980 лв. /без начислен
Прочетете повече

  26 Юли 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 11.09.2017 г. в стая 402, ет. IV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ І-114, кв.21 по ПУП на с.Царевец, Община Кърджали, с площ 663 кв.м.,2. УПИ V-за обществена дейност, кв.50 по ЗРП на кв.”Веселчане”, гр.Кърджали, съставляващ
Прочетете повече

  26 Юли 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 29.08.2017 г. в стая 402, ет. IV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ ІV-448,451,457, кв.223 по ЗРП на „Стара градска част” на гр.Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.106.620 с площ 493 кв.м.2. Незастроен УПИ V-452,457,
Прочетете повече

  20 Юли 2017
ЗАПОВЕД №948/18.07.2017г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.08.2017 г. в Община Кърджали, стая №402, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  18 Юли 2017
ЗАПОВЕД №930/17.07.2017г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.08.2017 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  18 Юли 2017
ЗАПОВЕД №929/17.07.2017г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.08.2017 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  10 Юли 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №882/6.07.2017Г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 08.08.2017 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  26 Юни 2017
ЗАПОВЕД №815/23.06.2017г. ЗАПОВЯДВАМ:1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.07.2017 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №402, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  23 Юни 2017
ЗАПОВЕД относно прекратяване на договорни отношения с Петя Георгиева Златарева
Прочетете повече

  22 Юни 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба:На 01.08.2017г. в стая 402, ет.ІV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ ХІ-164, кв.20 по ПУП на гр.Кърджали, кв. ”Горна Гледка”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.128.246, с площ 538 кв.м.;2. Незастроен УПИ ІV -140, кв.17 по ПУП на
Прочетете повече

  21 Юни 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 31.07.2017 г. в стая 402, ет. IV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ ІІ-1, кв.1 по ПУП на с.Айрово, Община Кърджали, с площ 700 кв.м.; 2. Незастроен УПИ V-77, кв.4 по ПУП на с.Островица,Община Кърджали, с площ 597 кв.м.
Прочетете повече

  20 Юни 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 28.07.2017 г. в стая 402, ет. ІV в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ Х-159, кв.18 по ПУП на с. Стремци, община Кърджали, с площ 1 190 кв.м.;2. Незастроен УПИ ХІІ, кв.2 по ПУП на с. Жинзифово, Община Кърджали, с площ 425 кв.м.
Прочетете повече

  20 Юни 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 27.07.2017 г. в стая 402, ет.ІV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ ІХ-66, кв.18 по ПУП на с.Крин, Община Кърджали, с площ 584 кв.м.;2. Незастроен УПИ Х-66, кв.18 по ПУП на с.Крин, Община Кърджали, с площ 590 кв.м.
Прочетете повече

  20 Юни 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба:На 26.07.2017 г. в стая 402, ет. IV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ ХІV, кв.5 по ПУП на с.Калинка, Община Кърджали, с площ 663 кв.м.; 2. Незастроен УПИ ХV-общ., кв.6 по ПУП с.Скалище, Община Кърджали, с площ 403 кв.м.
Прочетете повече

  19 Юни 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 25.07.2017г. в стая 402, ет.ІV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ Х-общ., кв.30 по ПУП на с.Мост, Община Кърджали, с площ 856 кв.м.;2. Незастроен УПИ ІХ-общ., кв.30 по ПУП на с.Мост, Община Кърджали, с площ 941 кв.м.
Прочетете повече

  19 Юни 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 24.07.2017 г. в стая 402, ет. ІV в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ ХХV, кв.160 по ПУП на гр.Кърджали, кв. ”Възрожденци-Прилепци”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.111.578 с площ 205 кв.м.;2. Незастроен УПИ ІV-общ, кв.1
Прочетете повече

  16 Юни 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 14.07.2017 г. в стая 402, ет. IV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. УПИ ІХ-6236, кв.238 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Студен кладенец”, отреден за „Обществено обслужване”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.119.261 с площ 2 595 кв.м; 2.
Прочетете повече

  08 Юни 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №766/7.06.2017г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.07.2017 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  07 Юни 2017
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, чл. 16 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, в изпълнение на Решение №194 от 30.10.2014 г. и Решение №81 от 25.04.2017 г. на Общински съвет Кърджали З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на
Прочетете повече

  29 Май 2017
ЗАПОВЕД №686/29.05.2017г. ЗАПОВЯДВАМ:1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.06.2017 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №402, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  29 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 688/29.05.2017г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.06.2017 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  29 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД 687/29.05.2017г. ЗАПОВЯДВАМ:1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.06.2017 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №402, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  29 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№685/29.05.2017г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.06.2017 г. в Община Кърджали, стая №402, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  22 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №658/19.05.2017г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.06.2017 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  22 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 27.06.2017 г. в стая 402, ет. IV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ І, кв.123 по ПУП на кв.”Студен кладенец”, гр.Кърджали;2. Незастроен поземлен имот, находящ се в гр.Кърджали, ул.”Янтра” № 18
Прочетете повече

  22 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 16.06.2017 год. в стая №402 в сградата на Общинска администрация-Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:1. Помещение №5 и №8 в сградата на Здравна служба кв.”Гледка”, гр. Кърджали, с обща полезна площ 32,00кв.м.;2. Кафе- сладкарница „Спортна среща” в
Прочетете повече

  22 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 19.06.2017 год. в стая №402 в сградата на Общинска администрация-Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, както следва:1. Гаражна клетка №1, с. Костино, общ. Кърджали, с полезна площ 49,00 кв.м.;2. Търговско помещение в сградата на битов комбинат в с. Широко поле,
Прочетете повече

  19 Май 2017
З А П О В Я Д В А М: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.06.2017 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва:
Прочетете повече

  19 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА публични търгове с тайно наддаване: На 20.06.2017 г. в стая 402, ет.ІV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. УПИ VІІІ, кв.129 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци-терасите”,2. УПИ V, кв.109 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци-терасите”, отреден за жилищно строителство
Прочетете повече

  15 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 22.06.2017 г. в стая 402, ет. ІV в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:1. Сграда на бивше училище и бивша детска градина с. Гняздово, Община Кърджали;2. Незастроен УПИ ІІІ-153, кв.3 по ПУП на с. Айрово, Община Кърджали, с площ 354 кв.м.
Прочетете повече

  15 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 21.06.2017 г. в стая 402, ет. IV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Поземлен имот с пл.сн.№121, кв.18 по ПУП на с.Калоянци, Община Кърджали с площ 280 кв.м.;2. Поземлен имот с пл.сн.№ 123, кв.18 по ПУП на с.Калоянци, Община Кърджали, с площ 286 кв.м.
Прочетете повече

  10 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за продажба: На 15.06.2017г. от 09.30 часа в стая 402, ет.ІV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на общински имоти, включени в застроителна група „Юг”, предназначени за обекти с обществено обслужващи дейности, с възможност за функциониране като общ архитекрурно строителен комплекс, находящи се
Прочетете повече

  09 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване:На 13.06.2017 г. в стая 402, ет.ІV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ І-общ., кв.13 по ПУП на с.Костино, Община Кърджали, с площ 680 кв.м.;2. Незастроен УПИ VІІ, кв.3 по ПУП на с.Айрово, Община Кърджали, с площ 364 кв.м.;3. Незастроен УПИ ІV-общ., кв.19 по
Прочетете повече

  02 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 29.05.2017 год. в Община Кърджали, стая №402, за отдаване под наем на Павилиони за търговска дейност, находящи се на археологически комплекс “Перперикон”, община Кърджали – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  02 Май 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 01.06.2017 год. в стая №402 в сградата на Общинска администрация - Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  26 Април 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 30.05.2017 г. в стая 402, ет. IV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ ХVІ-2, кв.1 по Частична регулация на с.Невестино, Община Кърджали;2. Незастроен УПИ І-50, кв.6 по ПУП на с.Чилик,Община Кърджали...
Прочетете повече

  26 Април 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 08.06.2017 г. в стая 402, ет. IV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ І-общ, кв.19 по ПУП на с.Горна Крепост,Община Кърджали, с площ 710 кв.м.;2. Незастроен УПИ ІІ-общ, кв.19 по ПУП на с.Горна Крепост,Община Кърджали, с площ 940
Прочетете повече

  25 Април 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 31.05.2017 г. в стая 402, ет.ІV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Неурегулиран поземлен имот с №80844.500.97, находящ се в урбанизираната територия на с.Черна скала, община Кърджали;2. Неурегулиран поземлен имот с №80844.500.99, находящ се в
Прочетете повече

  24 Април 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЛЕНИЕОбщина Кърджали, на основание чл.129 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на на Тодор Петков Кушкиев с последен известен адрес:
Прочетете повече

  24 Април 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 06.06.2017 г. в стая 402, ет. ІV в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост: 1. Незастроен УПИ ІІ-53, кв.19 по ПУП на с. Мургово, Община Кърджали; 2. Незастроен УПИ VІІ-106, кв.20 по ПУП на с. Царевец, Община Кърджали...
Прочетете повече

  11 Април 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба: На 11.05.2017 г. в стая 402, ет. ІV в сградата на Общинска администрация гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ ІІІ-93, кв.8 по ПУП на с.Жинзифово, Община Кърджали, с площ 590 кв.м.;2. Незастроен УПИ ІІІ-116, кв.1 по ПУП на с.Сипей, Община Кърджали, с площ 590 кв.м.;3.
Прочетете повече

  10 Април 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Публични търгове с тайно наддаване за продажба:На 12.05.2017 г. в стая 402, ет. ІV в сградата на Общинска администрация гр. Кърджали, бул. „България” № 41 на следните имоти - общинска собственост:1. Незастроен УПИ І, кв.261 по ПУП на гр. Кърджали, кв.”Възрожденци- Прилепци”, съставляващ поземлен имот;2. Незастроен УПИ VІІІ, кв.261 по ПУП на гр. Кърджали, кв.”Възрожденци-
Прочетете повече2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign