Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  17 Ноември 2020
Община Кърджали Заповед З А П О В Я Д В А М: Да се проведе търг с тайно наддаване на 15.12.2020 год. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий”, ет. 1, заседателна зала, гр. Кър¬д¬жа¬ли , за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва: Помещение, находящо се на партерния етаж в бл.1, ул.“Лиляна Димитрова“, кв. „Гледка", гр.
Прочетете повече

  17 Ноември 2020
Община Кърджали Заповед Да се проведе търг с тайно наддаване на 16.12.2020 год. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий”, ет. 1, заседателна зала, гр. Кър¬д¬жа¬ли , за отдаване под наем на обект - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва: Помещение, част от входно фоайе на библиотека „Н. Й. Вапцаров", гр. Кърджали, с полезна площ 4,00 кв.м., за
Прочетете повече

  22 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1081/21.10.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.11.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва: 1.1. Поземлен имот с идентификатор
Прочетете повече

  20 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1048/19.10.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.11.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХІ-общ., кв.29 по Частична регулация на с.Стремово, община Кърджали, ... 2. Незастроен УПИ ІХ-162, кв.24
Прочетете повече

  20 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1047/19.10.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.11.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Застроен УПИ ХVІ, кв.21 по ПУП на с.Рани лист, община Кърджали, с площ 362 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ ХVІІІ, кв.21 по
Прочетете повече

  19 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№ 1056/19.10.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.11.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: . Поземлен имот с №40909.27.1571 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, с площ 1 599.77 кв. м. ... 2.
Прочетете повече

  19 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1055/19.10.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.11.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот №40909.27.1061 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, с площ 563.03 кв. м, ... 2.
Прочетете повече

  19 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1054/19.10.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.11.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.11.61 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Опълченско, с площ 141.64 кв. м, ... 2.
Прочетете повече

  19 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1053/19.10.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.11.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.922 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, с площ 597.77 кв. м,... 2.
Прочетете повече

  19 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1052/19.10.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.11.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.130.41 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 18 на землище гр. Кърджали, с площ 2231.45 кв. м, ... 2.
Прочетете повече

  19 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1051/19.10.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.11.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.17.303 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище гр. Кърджали, с площ 999.69 кв. м,... 2.
Прочетете повече

  19 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 1046/19.10.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.11.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІІІ-общ., кв.18 по ПУП на с.Жинзифово, община Кърджали, с площ 700 кв.м, ... . Незастроен УПИ I-2055,
Прочетете повече

  19 Октомври 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1043/16.10.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 19.11.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.108.70.3.43, находящ се в гр. Кърджали, бул. ”Тракия” № 13, сграда № 3, ет.
Прочетете повече

  28 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№969/28.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни
Прочетете повече

  28 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№968/28.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни
Прочетете повече

  28 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№967/28.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни
Прочетете повече

  28 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№966/28.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се прекрати процедурата за про¬веж¬дане на пуб¬личе¬н тър¬г с тай¬но над¬да¬ва¬не на 16.10.2020 г. за про¬даж¬ба на зе¬мя по параграф 4, как¬то след¬ва: Поземлен имот с №53638.11.62 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Опълченско, с площ 278.70 кв. м., с първоначална тръжна цена 3211 (три хиляди двеста и
Прочетете повече

  17 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №938/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №35136.5.14 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 9 на землище с. Невестино, с площ 949.23 кв. м.... 2.
Прочетете повече

  17 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№937/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №56054.501.569 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Петлино, с площ 214.67 кв. м.... 2.
Прочетете повече

  17 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№936/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.11.77 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Опълченско, с площ 344.14 кв. м.... 2.
Прочетете повече

  17 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№935/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: . Поземлен имот с №53638.11.76 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Опълченско, с площ 260.48 кв. м., ... 2.
Прочетете повече

  17 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№934/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.794 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, с площ 349.76 кв. м., ... 2.
Прочетете повече

  17 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№933/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.797 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, с площ 209.16кв. м., ... 2.
Прочетете повече

  16 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№932/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.114.294 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, с площ 300.10 кв. м.,... 2.
Прочетете повече

  16 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№931/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.696 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, с площ 780.42 кв. м.,... 2.
Прочетете повече

  16 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№930/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.25.214 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище гр. Кърджали, с площ 533.57 кв. м.,... 2.
Прочетете повече

  16 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№929/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с № 40909.25.222 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище гр. Кърджали, с площ 117.47 кв. м., ... 2.
Прочетете повече

  16 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№928/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.114.293 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, с площ 190.12 кв. м., ... 2.
Прочетете повече

  16 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№927/15.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.17.469 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище гр. Кърджали, с площ 555.84 кв. м.,... 2.
Прочетете повече

  08 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №869/3.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІІІ-общ., кв.15 по ПУП на с.Чилик, община Кърджали, с площ 1 395 кв.м,... 2. Незастроен УПИ V-5542, кв.170 по
Прочетете повече

  08 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№ 868/3.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 06.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІІ-107, кв.11 по ПУП на с.Чилик, община Кърджали, с площ 498 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ VI-3568,6143, кв.170 по
Прочетете повече

  08 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 867/3.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 06.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХIV-156, кв.22 по ПУП на с.Бели пласт, община Кърджали, с площ 772 кв.м, ... 2. Поземлен имот с
Прочетете повече

  08 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 866/3.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 05.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет.1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХІІ-160, кв.22 по ПУП на с.Бели пласт, община Кърджали, с площ 692 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ ХІІІ-155, кв.22 по
Прочетете повече

  08 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 860/3.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІХ-5, кв.3 по ПУП на с.Айрово, община Кърджали, с площ 423 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ VІIІ-5, кв.3 по ПУП
Прочетете повече

  08 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №859/3.09.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХІ-161, кв.22 по ПУП на с.Бели пласт, община Кърджали, с площ 713 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ ХІ-78, кв.22 по
Прочетете повече

  03 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№858/03.09.2020Г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведe публичeн търг с тайно наддаване на 02.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  03 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№856/03.09.2020Г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 01.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имоти – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  03 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№857/03.09.2020Г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведe публичeн търг с тайно наддаване на 02.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имот – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  03 Септември 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№855/03.09.2020Г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 01.10.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за продажба на имот – общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  30 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№758/29.07.2020Г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.08.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  30 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№757/29.07.2020Г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.08.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  29 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№750/29.07.2020Г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведе търг с тайно наддаване на 26.08.2020 год. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий”, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали , за отдаване под наем на обекти - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва: Кафе – аперитив /бивша детска железница/.
Прочетете повече

  29 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№749/29.07.2020Г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат търгове с тайно наддаване на 25.08.2020 год. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий”, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали , за отдаване под наем на обекти - общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, както следва:
Прочетете повече

  24 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№729/22.07.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.08.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни
Прочетете повече

  24 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№730/22.07.2020Г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.08.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни
Прочетете повече

  23 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№723/22.07.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.08.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни
Прочетете повече

  23 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№724/22.07.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.08.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни
Прочетете повече

  23 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№725/22.07.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.08.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни
Прочетете повече

  23 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№726/22.07.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.08.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни
Прочетете повече

  23 Юли 2020
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№727/22.07.2020г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.08.2020 г. в сградата на Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Отец Паисий” №12, ет. 1, заседателна зала, гр. Кърджали за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign