Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  07 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1024 от 06.08.2019год ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1337 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, община
Прочетете повече

  07 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1023 от 06.08.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1062 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, Община
Прочетете повече

  07 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1022 от 06.08.2019год ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1081 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище, гр. Кърджали с площ 423.16 кв.
Прочетете повече

  07 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1021 от 06.08.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1238 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр.Кърджали, община
Прочетете повече

  07 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1020 от 06.08.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.17.313 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище гр. Кърджали, община
Прочетете повече

  07 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1019 от 06.08.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.17.311 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище гр. Кърджали, Община
Прочетете повече

  07 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1018 от 06.08.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.17.593 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище, гр. Кърджали, с площ 1358.11
Прочетете повече

  07 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1017 от 06.08.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 11.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №62445.18.160 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Резбарци, община
Прочетете повече

  07 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1016 от 06.08.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 10.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1597 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, община
Прочетете повече

  06 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1011 от 05.08.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.09.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Застроен УПИ Х-33,35, кв.7 по ПУП на с.Охлювец, Община Кърджали, с площ 574 кв.м, отреден за жилищно
Прочетете повече

  06 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1009 от 05.08.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.09.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с пл.сн.№121, кв.19 по ПУП на с.Орешница, община Кърджали, попадащ в УПИ V-121, кв. 19, с
Прочетете повече

  06 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1008 от 05.08.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 11.09.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІІ-общ., кв.4 по ПУП на с. Иванци, община Кърджали, с площ 510 кв.м, отреден за
Прочетете повече

  06 Август 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1006 от 05.08.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 10.09.2019год. в Община Кърджали в стая № 508, eт.V, за отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на обект-общинска собственост, представляващ: Помещение за търговска дейност, находящо се в сграда №2 на бул.”България”№37, ет.І, гр. Кърджали, с полезна площ 28,00кв.м., и с начална месечна наемна
Прочетете повече

  02 Август 2019
Заповед за прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имот с идентификатор 40909.2.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище гр. Кърджали, местност „Коджа търла”, начин на трайно ползване: нива, 8 категория, с площ 3.451 дка, с начална тръжна цена за една стопанска година – 35,00 лева на декар.
Прочетете повече

  26 Юли 2019
Заповед №943 / 25.07.2019 относно прекратяване на процедура по провеждане на търг.
Прочетете повече

  18 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№929/17.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 20.08.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.108.70.3.44, находящ се в гр. Кърджали, бул. ”Тракия” № 13, сграда
Прочетете повече

  16 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №894/16.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  16 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№896/16. 07. 2019 г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.08.2019 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №508, ет.5., бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  16 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №895/16.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №863/9.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№887/11.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.08.2019 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №508, ет.5., бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№884/11.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №883/11.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №886/11.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №885/11.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  15 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 882/11.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  11 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №867/9.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.08.2019 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №508, ет.5., бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  11 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№862/9.07.2019Г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 09.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  10 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№864/9.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 06.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както
Прочетете повече

  10 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№865/9.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  10 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №866/9.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 08.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  08 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №854/5.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  05 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№850/4.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  03 Юли 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№840/2.07.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.08.2019 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №508, ет.5., бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №815/27.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 31.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 40909.114.552, находящ се в гр. Кърджали, община Кърджали, кв.
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№814/27.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 26.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.110.45.1.39, находящ се в гр.Кърджали, бул. ”България” №37,
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№786/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 05.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.995 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, Община Кърджали с
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №780/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 06.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.17.599 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище гр. Кърджали, Община Кърджали
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№795/21.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.11.217 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с.Опълченско с площ 390.07 кв. м,... 2.
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№783/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 01.08.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №78149.103.74 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 8 на землище с. Царевец, община Кърджали с
Прочетете повече

  27 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№777/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Поземлен имот с идентификатор 40909.105.89, находящ се в гр. Кърджали, ул. ”Рожен”, с площ 274 кв.м, ... 2. Незастроен
Прочетете повече

  26 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №785/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №06567.132.119 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 24 на землище с. Брош, Община Кърджали с площ
Прочетете повече

  26 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №779/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 31.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.678 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, Община Кърджали
Прочетете повече

  26 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №794/21.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 29.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: . Поземлен имот с №58342.10.398 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище с.Прилепци с площ 607.67 кв. м, ... 2.
Прочетете повече

  26 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№782/20.06.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №58342.10.438 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище с. Прилепци, община Кърджали с
Прочетете повече

  25 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №778/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 31.07.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІ-80, кв.19 по ПУП на с.Петлино, община Кърджали, с площ 679 кв.м,... 2. Незастроен УПИ ІІІ,
Прочетете повече

  25 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№775/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІ-5, кв.3 по ПУП на с.Айрово, община Кърджали, с площ 345 кв.м,... 2. Незастроен УПИ ХІV, кв.22 по
Прочетете повече

  25 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД № 776/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХV, кв.22 по ПУП на с.Айрово, община Кърджали, с площ 436 кв.м, .... 2. Незастроен УПИ ХVІ, кв.22
Прочетете повече

  24 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№774/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ І, кв.2 по ПУП на с.Черна скала, община Кърджали, с площ 481 кв.м,... 2. Незастроен УПИ ІІ, кв.2
Прочетете повече

  24 Юни 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №773/20.06.2019год. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.07.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІІ, кв.1 по ПУП на с.Черна скала, община Кърджали, с площ 532 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ ІV,
Прочетете повече2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign