Панорамен изглед на Кърджали


Начало Търгове

Търгове


  27 Февруари 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №268/27.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 02.04.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1463 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, с площ 729.78
Прочетете повече

  27 Февруари 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№249/26.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.03.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1.Незастроен УПИ ІV-6455, кв.146 по ПУП-ПР на кв. ”Възрожденци-ІІ част”, гр.Кърджали, община Кърджали, ул.”Кадрие
Прочетете повече

  27 Февруари 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№250/26.02.2019Г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.03.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет.V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 40909.103.355, находящ се в гр.Кърджали, „Задболничен
Прочетете повече

  26 Февруари 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №253/26.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.03.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ I-общ., кв.19 по ПУП на с.Скалище, община Кърджали, с площ 755 кв.м, ... 2. УПИ VI - общ., кв. 16 по ПУП
Прочетете повече

  26 Февруари 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №252/26.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 27.03.2019 г. в Община Кърджали, стая № 508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХХІ-общ., кв.3 по ПУП на с.Иванци, община Кърджали, с площ 657 кв.м, ... 2. Поземлен имот с
Прочетете повече

  26 Февруари 2019
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №254/26.02.2019г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.03.2019 г. в Община Кърджали, стая №508, ет. V, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. УПИ VII-64 кв.20 по ПУП на с.Енчец, Община Кърджали, с площ 638 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ III-8, кв.3 по ПУП на
Прочетете повече

  26 Ноември 2018
Публичен търг с тайно наддаване на 21.12.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: УПИ І, кв.123 по ПУП на гр. Кърджали, кв.”Студен кладенец”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.119.245 с площ 4 309 кв.м и с начин на трайно ползване: За друг вид имот със
Прочетете повече

  22 Ноември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1333/21.11.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 20.12.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: УПИ ІХ-6236, кв.238 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Студен кладенец”, отреден за „Обществено обслужване”, съставляващ
Прочетете повече

  21 Ноември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1331/16.11.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.12.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІІІ, кв.267 по ПУП на кв.”Възрожденци-ІІІ част”, гр. Кърджали, съставляващ поземлен имот
Прочетете повече

  05 Ноември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1284/5.11.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 04.12.2018 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №402, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  05 Ноември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1277/31.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация гр. Кърджали на бул. „България” №41, за продажба на общински имоти, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.131.47 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, ЗЗП 17 на землище гр.
Прочетете повече

  23 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1209/19.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Застроен УПИ III-59, кв.274 по ЗРП на Стара градска част, гр.Кърджали, ул.”Г.С.Раковски” №17, отреден за
Прочетете повече

  23 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1192/18.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №62445.18.351 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Резбарци, с площ 535.46
Прочетете повече

  23 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1191/18.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 22.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №62445.18.228 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Резбарци, община Кърджали с
Прочетете повече

  22 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1202/19.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 22.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: 1. УПИ IІІ-63, кв.66 по ЗРП на ЦГЧ на гр.Кърджали, отреден за „ОДО” и „ЖС”, съставляващ поземлен имот с
Прочетете повече

  22 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№ 1201/19.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 21.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имот - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ IV-63, кв.66 по ЗРП на ЦГЧ на гр. Кърджали, отреден за „ОДО” и „ЖС”, съставляващ поземлен имот с
Прочетете повече

  22 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1203/19.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.11.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 66603.22.184 по Кадастралната карта на землище с.Сипей, община
Прочетете повече

  19 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1185/18.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 21.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №56054.501.202 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 33 на землище с. Петлино, с площ 430.76 кв. м,
Прочетете повече

  19 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1184/18.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 20.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №56054.501.120 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Петлино, с площ 361.74 кв.м,
Прочетете повече

  19 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1183/18.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.11.19 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Опълченско, с площ 1938.38
Прочетете повече

  18 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1182/18.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.50.3 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 32 на землище с. Опълченско, община Кърджали
Прочетете повече

  18 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1180/16.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХІХ-общ., кв.23 по ПУП на с.Стремци, община Кърджали, с площ 723 кв.м,... 2. Незастроен УПИ
Прочетете повече

  18 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1174/16.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.11.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ V, кв.7 по ПУП на с.Висока поляна, община Кърджали, с площ 1227 кв.м,... 2. Незастроен УПИ ІV-76,
Прочетете повече

  17 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1176/16.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІ-246, кв.3 по ПУП на с.Глухар, община Кърджали, с площ 583 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ ХV, кв.7 по
Прочетете повече

  17 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1173/16.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.11.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ХІ, кв.6 по ПУП на с.Стремци, община Кърджали, с площ 1045 кв.м.,... 2. Незастроен УПИ ХХІ,
Прочетете повече

  17 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1170/15.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 15.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №46214.41.4 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 33 на землище с. Македонци, с площ 1521.34 кв.
Прочетете повече

  17 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1169/15.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 14.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.131.186 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 17 на землище гр. Кърджали, с площ 634.86 кв. м,
Прочетете повече

  16 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1172/15.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІІ-70, кв.10 по ПУП на с.Калинка, община Кърджали, с площ 577 кв.м, .. 2. Незастроен УПИ ХІV-общ.,
Прочетете повече

  16 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1171/15.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІІ, кв.9 по ПУП на с.Калинка, община Кърджали, с площ 510 кв.м, ... 2. Незастроен УПИ VІІІ-58, кв.5
Прочетете повече

  16 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1168/15.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 13.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.976 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, с площ 250.91 кв. м,
Прочетете повече

  16 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№№1167/15.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 12.11.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. По¬зем¬лен имот с №40909.27.1124 по плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, община
Прочетете повече

  09 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1126/8.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 08.11.2018 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №402, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на етерично-маслени култури, както следва:...
Прочетете повече

  09 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1125/8.10.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 07.11.2018 г. в сградата на Общинска администрация Кърджали, стая №402, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за отдаване под аренда на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали, за създаване и отглеждане на овощни насаждения, както следва:...
Прочетете повече

  20 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1048/14.09.2018 г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  19 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1047/14.09.2018 г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.10.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  19 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1052/14.09.2018 ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 31.10.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва:
Прочетете повече

  18 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1049/14.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 25.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ VІІІ-173, кв.24 по ПУП на с. Жинзифово, община Кърджали, с площ 657 кв.м,.. 2. Незастроен УПИ XLIII,
Прочетете повече

  18 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1051/14.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІХ-147, кв.24 по ПУП на с. Миладиново, община Кърджали, с площ 626 кв.м,... 2. Незастроен УПИ
Прочетете повече

  18 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1050/14.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 26.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІІІ-36, кв.19 по ПУП на с. Опълченско, община Кърджали, с площ 748 кв.м,... 2. Незастроен УПИ ХVІІ,
Прочетете повече

  17 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД№1046/14.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 19.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 40909.107.79, находящ се в гр.Кърджали, ул.”Иван Вазов” № 5, с площ 58
Прочетете повече

  17 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1045/14.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 18.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Неурегулиран поземлен имот, находящ се в урбанизираната територия на с. Воловарци, община
Прочетете повече

  17 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1044/14.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 17.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ ІV, кв.150 по ПУП-ПР на кв. ”Възрожденци-ІІ част”, гр.Кърджали, съставляващ
Прочетете повече

  17 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1043/14.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 16.10.2018 г. в Община Кърджали, стая № 402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” № 41, гр. Кърджали за продажба на имоти - общинска собственост, както следва: 1. Незастроен УПИ Х-5658, кв.130 по ПУП-ПР на кв.”Възрожденци-тераса”, гр.Кърджали, съставляващ
Прочетете повече

  12 Септември 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №1031/12.09.2018г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 11.10.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, бул. „България” №41, гр. Кърджали, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  31 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №886/30. 07. 2018г. ЗАПОВЯДВАМ: На 27. 08. 2018 год. в стая №402 в сградата на Общинска администрация - Кърджали на бул."България" №41, за отдаване под наем за срок от 5 години, на имот – общинска собственост, представляващ: Лекарски кабинет в сградата на Здравна служба с.Широко поле, Община Кърджали, с полезна площ 31,00 кв.м., за извършване на първична индивидуална
Прочетете повече

  30 Юли 2018
ЗАПОВЕД №871/26.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 30.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.131.5 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 17 на землище гр. Кърджали, община Кърджали с площ 115.19
Прочетете повече

  30 Юли 2018
ЗАПОВЕД №870/26.07.2018г.„ ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 28.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.27.1141 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, община Кърджали с площ 740.18
Прочетете повече

  24 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №863/20.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 23.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.131.47 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 17 на землище гр. Кърджали, община
Прочетете повече

  24 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №864/20.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 24.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №40909.130.17 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 18 в землището на гр. Кърджали, с площ 675,56 кв.м,... 2.
Прочетете повече

  24 Юли 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАПОВЕД №865/20.07.2018г. ЗАПОВЯДВАМ: Да се проведат публични търгове с тайно наддаване на 31.08.2018 г. в Община Кърджали, стая №402, ет. IV, в сградата на общинска администрация на бул. „България” №41, гр. Кърджали за продажба на земи, както следва: 1. Поземлен имот с №53638.11.92 по Плана на новообразуваните имоти по параграф 4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Опълченско, с площ 359.06 кв.м,
Прочетете повече2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign