Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси

Конкурси


  08 Януари 2019
СЪОБЩЕНИЕ относно конкурс за длъжността Инспектор в дирекция „Местни приходи”: Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 22.01.2019г. в Бизнес инкубатора - голяма зала по следния график.
Прочетете повече

  04 Януари 2019
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидатите за длъжността: старши експерт в сектор „ОМП”
Прочетете повече

  04 Януари 2019
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидатите за длъжността: инспектор в дирекция „Местни приходи”
Прочетете повече

  17 Декември 2018
На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурсите за държавни служители и във връзка със Заповед № 1417/14.12.2018г. на кмета на община Кърджали обявява конкурс за следните длъжности: 1. Старши експерт в сектор „Управление при отбранително – мобилизационна подготовка”; 2. Инспектор в Дирекция „Местни приходи”
Прочетете повече

  20 Ноември 2018
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидатите за длъжността: Директор на детска градина
Прочетете повече

  16 Октомври 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА На основание чл.90, ал.1 и чл. 91, ал.1 от Кодекса на труда; чл.213, ал.1 и ал.2, чл.217 , ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка със Заповед № 1132 от 10.10.2018год. на Кмета на Община Кърджали ОБЯВЯВАМ:конкурс за заемане на длъжността: „Директор детска градина” - 4 /четири/ работни места , както следва:
Прочетете повече

  14 Август 2018
Окончателни резултати от проведени конкурси за следните длъжности: Главен експерт в сектор "Бюджет, счетоводство и човешки ресурси", Главен експерт в дирекция "Местни приходи", Главен експерт в отдел "Стопанска дейност, управление и разпореждане с общински поземлен фонд" и Началник отдел „Архитектура и регистър на строителните обекти”.
Прочетете повече

  08 Август 2018
Поименен списък на кандидатите издържали теста, дата и час за явяване на интервю в сградата на общината бул. България №41, ет.4, стая 404 по следния график:
Прочетете повече

  03 Август 2018
Поименен списък на кандидатите издържали теста, дата и час за явяване на интервю в сградата на общината бул. България №41, ет.4, стая 404 по следния график.
Прочетете повече

  01 Август 2018
ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ
Прочетете повече

  24 Юли 2018
Съобщение във връзка с проведени конкурси за следните длъжности: Главен експерт в сектор "Бюджет, счетоводство и човешки ресурси", Главен експерт в дирекция "Местни приходи", Главен експерт в отдел "Стопанска дейност, управление и разпореждане с общински поземлен фонд", Началник отдел „Архитектура и регистър на строителните обекти” и Началник отдел „Кадастър и регулация”.
Прочетете повече

  23 Юли 2018
Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати от проведени конкурси за следните длъжности: Главен експерт в сектор "Бюджет, счетоводство и човешки ресурси", Главен експерт в дирекция "Местни приходи", Главен експерт в отдел "Стопанска дейност, управление и разпореждане с общински поземлен фонд", Началник отдел „Архитектура и регистър на строителните обекти” и Началник отдел
Прочетете повече

  20 Юли 2018
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТАМБОЛОВО – КЪРДЖАЛИ 54” Във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-37/20.04.2018 г. на МИГ „Стамболово – Кърджали 54” за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на
Прочетете повече

  02 Юли 2018
На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурсите за държавни служители и във връзка със Заповед № 751/02.07.2018г. на Кмета на община Кърджали О Б Я В Я В А К О Н К У Р С И За следните длъжности: Главен експерт в сектор "Бюджет, счетоводство и човешки ресурси", Главен експерт в дирекция "Местни приходи"...
Прочетете повече

  01 Март 2018
Община Кърджали обявява прием на документи за кандидат – потребители за предоставяне на социални услуги в домашна среда и кандидати за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”, във връзка с подписано Споразумение №ФС01-0259/20.02.2018 г. между Община Кърджали и Агенция за социално подпомагане, съгласно ПМС №332/22.12.2017г. за
Прочетете повече

  16 Януари 2018
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020”, в съответствие с ПМС №37 от 23.02.2015 г. за определяне реда и условията за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,
Прочетете повече

  11 Януари 2018
СПИКЪК за допуснатите и недопуснатите кандидатите за длъжността: главен архитект в дирекция „Архитектура, строителство и устройство на територията”
Прочетете повече

  22 Декември 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВАВА КОНКУРС за длъжността: главен архитект в дирекция „Архитектура, строителство и устройство на територията”
Прочетете повече

  21 Ноември 2017
Oбщина Кърджали в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.003 «Приеми ме 2015» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 – 2020 г., ще осъществи подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна
Прочетете повече

  04 Май 2017
Процедура за провеждане на открит конкурс с предмет избор на лицензиран – лесовъд за маркиране и сортиментиране, оценка за добив на корен на дървета за сеч
Прочетете повече

  22 Февруари 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИНа основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурсите за държавни служители и във връзка със Заповед №217/21.02.2017 год. на кмета на община Кърджали ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността: Началник отдел „Инвеститорски контрол и строителство”
Прочетете повече

  22 Февруари 2017
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурсите за държавни служители и във връзка със Заповед №217/21.02.2017 год. на кмета на община Кърджали ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността: Началник отдел „Инвеститорски контрол и строителство”
Прочетете повече

  19 Януари 2017
На основание чл.18а, ал.3 от Закона за социално подпомагане, чл. 37, чл.38 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и Заповед № 58 от 12.01.2017г. на Кмета на Община Кърджали ОБЯВЯВАМ: Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга Дом за стари хора в Община Кърджали.Към обявата е приложена конкурсната документация
Прочетете повече

  30 Ноември 2016
ЗАПОВЕД № 1222/25.11.2016 г. ЗАПОВЯДВАМ:Да се проведат публично оповестени конкурси за отдаване под наем на 28.12.2016 г. в Община Кърджали, стая №508, бул. „България” №41, гр. Кърджали за срок от 10 /десет/ стопански години на земи от ОПФ на територията на Община Кърджали за отглеждане на полски култури, люцерна и други многогодишни треви и тревни насаждения, както следва:
Прочетете повече

  29 Септември 2016
Oбщина Кърджали в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” /Етап 2/ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.003 «Приеми ме 2015» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 – 2020 г., ще осъществи подбор на един Началник на Областен екип по приемна грижа и
Прочетете повече

  15 Юли 2016
С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ И ИНТЕРВЮ ЗА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. Кърджали
Прочетете повече

  15 Юли 2016
С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ И ИНТЕРВЮ ЗА ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр. Кърджали
Прочетете повече

  21 Юни 2016
Резултат от проведения тест на явилия се кандидат на 21.06.2016 г. за длъжността “Вътрешен одитор”
Прочетете повече

  17 Юни 2016
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс – решаване на тест за длъжността : Вътрешен одитор звено „Вътрешен одит”
Прочетете повече

  03 Юни 2016
Община Кърджали на основание чл.14/1/ от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и във връзка със Заповед № 480 / 02.06.2016 год. на кмета на община Кърджали обявява КОНКУРС за длъжността : Вътрешен одитор – звено „Вътрешен одит”
Прочетете повече

  01 Юни 2016
Община Кърджали обявява конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр.Кърджали, при следните условия:
Прочетете повече

  25 Януари 2016
Община Кърджали при реализирането на проект “Нови възможности за грижа” обявява конкурс за длъжността Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Заявление за кандидатстване

Прочетете повече

  10 Декември 2015
Oбщина Кърджали в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.003 «Приеми ме 2015» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 – 2020 г., ще осъществи подбор на двама социални работници
Прочетете повече

  20 Ноември 2015
Община Кърджали обявява конкурс за длъжността здравен медиатор съгласно чл.91 от Кодекса на труда
Прочетете повече

  23 Февруари 2015
РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА за подбор на персонал на ЦНСТМУ- Кърджали
Прочетете повече

  30 Юли 2014
Публично оповестен конкурс на 20.08.2014 г. от 9.30 ч. в Община Кърджали, стая № 409, бул. „България” № 41, гр. Кърджали, за продажба на общински поземлен имот № 011026 от Картата на възстановената собственост на землище с.Петлино
Прочетете повече

  24 Юли 2014
Протокол от проведен конкурс за длъжността директор на Регионален исторически музей гр. Кърджали
Прочетете повече

  10 Юли 2014
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „директор” на Регионален исторически музей гр. Кърджали
Прочетете повече

  01 Юли 2014
Допуснати до втори етап на конкурс за длъжността медицинска сестра м ЦНСТ
Прочетете повече

  27 Юни 2014
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността: главен експерт в отдел „ГРАОН”
Прочетете повече

  19 Юни 2014
Резултати от проведения тест на явилите се кандидати на 13.05.2014г. за длъжността: Главен експерт в отдел "ГРАОН"
Прочетете повече

  04 Юни 2014
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ГР. КЪРДЖАЛИ
Прочетете повече

  04 Юни 2014
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс – решаване на тест за длъжността : Главен експерт в отдел „ ГРАОН „ при общинска администрация – гр. Кърджали
Прочетете повече

  21 Май 2014
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВЕНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП
Прочетете повече

  16 Май 2014
На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурсите за държавни служители и във връзка със Заповед № 447/ 12.05. 2014 г. на кмета на община Кърджали обявява конкурс за длъжността : Главен експерт в отдел „ ГРАОН „
Прочетете повече

  10 Май 2014
Резултати от проведения тест на явилите се кандидати на 09.05.2014 г. за длъжността : Инспектор в дирекция "Местни приходи"
Прочетете повече

  09 Май 2014
СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността медицинска сестра в изпълнение на Проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Прочетете повече

  09 Май 2014
Резултати от конкурсна процедура , за експертни и подкрепящи дейности за хуманен лекар- педиатър, консултант – педагог и шофьор
Прочетете повече

  25 Април 2014
Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс – решаване на тест за длъжността : Инспектор в дирекция „Местни приходи „ при общинска администрация – гр. Кърджали
Прочетете повече

  25 Април 2014
Резултати от проведения конкурс за длъжностите в изпълнение на Проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Прочетете повече2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign