Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси

Конкурси


  11 Април 2014
График за събеседване с кандидатите за длъжностите обявени по Проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Прочетете повече

  11 Април 2014
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжностите в изпълнение на Проект BG051PO001-5.2.12-0031-C0001 „Дом за всяко дете-2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Прочетете повече

  01 Април 2014
ОБЯВА ЗА КОНКУРС: За длъжността инспектор в дирекция "Местни приходи"
Прочетете повече

  13 Март 2014
ЗАПОВЕД № 236 от 12.03.2014 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 235 и 241 от Закона за горите и чл. 11 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии държавна и общинска собственост НАРЕЖДАМ:
Прочетете повече

  11 Февруари 2014
Община Кърджали обявява конкурс І. За разработване на проект за статуетка за Спортист на годината.
Прочетете повече

  25 Ноември 2013
Във връзка с изпълнение на Решение по Протокол от проведено заседание на Обществен съвет по култура на 21.08.2013г., Община Кърджали ОБЯВЯВА КОНКУРС за разработване на проект за статуетка за Спортист на годината
Прочетете повече

  19 Август 2013
ОБЯВА ЗА КОНКУРС: От 26 август 2013 г. до 25 септември 2013 г., в Информационния център на община Кърджали, ще се приемат заявления от кандидати, желаещи да заемат длъжността „директор” и „социален работник” в социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания „Недялка Камбурова”
Прочетете повече

  31 Януари 2013
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността: Началник сектор “Бюджет , приходи и счетоводно обслужване “
Прочетете повече

  12 Декември 2012
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Директор на дирекция „Местни приходи„
Прочетете повече

  18 Юли 2011
ОБЯВЯВАМ КОНКУРС За възлагане на обществена поръчка: "Превоз на ученици и учители в Община Кърджали"
Прочетете повече

  03 Май 2011
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА Провеждане на публично оповестен конкурс За придобиване от Община Кърджали на имот – частна собственост, за изграждане на нова детска градина в гр. Кърджали, кв. “Възрожденци”.
Прочетете повече

  21 Януари 2011
ОБЯВЯВАМ КОНКУРС За възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени общинска и областна транспортни схеми, квоти на Община Кърджали при следните условия:...
Прочетете повече

  10 Септември 2009
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС НА ЕДИН ЕТАП за продажба на общински нежилищен имот, невключен в капитала на търговски дружества, представляващ „Стоматологичен кабинет в жил.бл.№3, вх. В, ет. 0, кв. „Възрожденци”, гр. Кърджали,..
Прочетете повече

  14 Юни 2007
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС НА ЕДИН ЕТАП за продажба на общински нежилищен имот, невключен в капитала на търговски дружества представляващ Бирария със сервизни помещения на първи етаж в жилищен блок “Ракета”, бул. “България” 85,гр. Кърджали
Прочетете повече

  13 Юни 2007
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА : Публично оповестен конкурс на 18.07.2007г. от 10.00 часа в стая 409 на Общината за продажба на общински недвижим имот, представляващ: Застроен УПИ /парцел/ VІІ, кв.40 по ПУП на кв.”Веселчане” гр.Кърджали
Прочетете повече

  04 Май 2007
ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС НА ЕДИН ЕТАП за продажба на общински нежилищен имот, невключен в капитала на търговски дружества представляващ Амбулатория за индивидуална първична доболнична помощ със застроена площ 54,76 кв.м., находящ се на втори етаж от триетажна сграда на ул.”Републиканска” №10, гр.Кърджали
Прочетете повече2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign