Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 16 Март 2018

                                                                                                                          

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд– 2016-2020

BG05FMOP001-3.002

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

О Б Я В Я В А

            ПРИЕМ на заявления-декларации от лица от всички населени места на Община Кърджали, желаещи да получават топъл обяд от Обществена трапезария по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Кърджали”, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020“ BG05FMOP001-03.02

Допустими за кандидатстване са лица от следните целеви групи:

            1. Основна целева  група за предоставяне на топъл обяд са:

            - Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

            - Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане“-Кърджали;

            - Семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си;

            - Скитащи и бездомни деца и лица;

            - Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

            2. Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на следната допълнителна целева група:

            - Лица и семейства, подпомагани по Наредба No РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, (ДВ, бр. 49 от 2008);

            - Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);

            - Лица и семействата, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от ЗСПД;

            - Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски доходи и получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ;

            - Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д ЗСПД;

            - Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето /ППЗЗД/.

            - Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.

            - Лица и семейства, настанени в приюти и центрове за временно настаняване.

            - Конкретни представители от целевата група по т.1., които не са включени в основната целева група на съответната трапезария

Подборът ще бъде извършен от комисия определена със заповед на Кмета на Община Кърджали, в която са включени представители на  Дирекция „Социално подпомагане“ – Кърджали.

Документи за кандидатстване:

  • Заявление-декларация  – (по образец);
  • Документ за самоличност – (за справка).
  • Документ от ТЕЛК за определяне степента на нетрудоспособност, заверен и валиден към датата на подаване на заявлението (ако е приложимо) или медицинска бележка от личен лекар, удостоверяваща затруднения в придвижването.

Забележка: Документите се подават лично или чрез пълномощно (свободен текст), когато не се подават лично.

Заявления от кандидат-потребители се приемат от 19.03.2018 г. до 10.04.2018 г. включително в:

  • Домашен социален патронаж–Кърджали, гр.Кърджали, ул.„Миньорска“№1, ет.3, стая 314
  • Община Кърджали, гр.Кърджали, бул.”България” №41, ст.113 и 107
  • и в Кметствата по населените места.

Приемът на документи ще продължава през целия период на реализирането на проекта, до 31.12.2019г., като лицата, подали заявления-декларации след 10.04.2018г. и попадащи в горепосочените целеви групи, ще бъдат включени след отпадане на потребител.

Телефони за информация:

тел. 0361/ 6 45 42 -  Домашен социален патронаж – Кърджали

тел. 0361/6 73 87, 0361/6 73 86 – Дирекция „Хуманитарни дейности”

ПРИЛОЖЕНИE:
Заявление-декларация


 Прочитания: 1365 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign