Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 02 Май 2018

ОБЯВА

ЗА НАБИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

Във връзка с актуализиране на Инвестиционната програма /ИП/ на гр.Кърджали, одобрена за финансиране по процедура  ВG16RFOР001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие – Инвестиционни програми", част от процедура ВG16RFOР001-1.001-039, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 год., Община Кърджали стартира процедура по набиране на Заявления за интерес от сдруженията на собствениците от многофамилни жилищни сгради за финансиране по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на процедурата по ОПРР 2014-2020г.

Съгласно указанията на УО на ОПРР, инвестиционна програма се актуализира чрез включване на нови проектни идеи, одобрени и класирани от Работна група за предварителен подбор и оценка на проектни идеи за включване в ИП. 

 

Община Кърджали обяви прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма за инвестиционни приоритети „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ и „Социална и културна инфраструктура”  за недоговорирания финансов ресурс от 0.02 лв.

 

По инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“  се предоставя безвъзмездна финансова помощ за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради  на територията на общината -бенефициент, чиито собственици трябва да са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

ДОПУСТИМИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ СА:

 • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
 • многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;

При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи. При наличие на собственици на самостоятелни обекти в сградата, в които се упражнява стопанска дейност, но които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, собствениците ще заплащат на общината съответната част от разходите за обновяването на припадащите им се общи части и разходите за дейностите в съответния самостоятелен обект.

При наличие на свързано строителство, а именно, няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно, като изискването за не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение следва да се спазва .

Ще се финансира икономически най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига най-малко клас на енергопотребление „С“, в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. 

По настоящата процедура се приемат само заявления за интерес и финансова помощ за многофамилни жилищни сгради, при които няма настъпили съществени изменения от одобрените инвестиционни проекти.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

 1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
 2. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
  • външните сградни ограждащи елементи:
  • подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
  • топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).
  • системите за поддържане на микроклимата:
 • основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО (собственици на самостоятелни обекти), вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
 • изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно;
 • ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
 • реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;
 • ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
 • инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;
 • инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
 • газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;
 • мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.
  • строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.
  • на обследвания за енергийна ефективност, вкл. оценка на разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на многофамилни жилищни сгради;
  • достъпа за лица с увреждания.

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Стъпка 1. Учредява се и се регистрира СС по реда на раздел III от ЗУЕС. СС се създава от собственици,  представляващи не по-малко от 67% идеални части от идеалните части на собствениците от общите части в сградата/блок-секцията. Споразумението за създаване на сдружение е приложение № 5, по образец.

За целите на обновяването е необходимо да се регистрира едно СС за тази част от сградата, която представлява блок-секция, независимо от броя на входовете в нея или за цялата сграда. Избраният управителен съвет действа от името на всички собственици в блок-секцията/сградата. Споразумението за създаване на СС не поражда други права и задължения за членовете на Сдружението, освен конкретния предмет на дейност - получаване на безвъзмездна финансова помощ по проекта и се създава единствено с тази цел.

Стъпка 2 СС заявява интерес пред общината чрез заявление за кандидатстване/заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) (приложение № 6 - образец). ЗИФП се подават в деловодството на Община Кърджали на адрес: гр. Кърджали, бул."България" 41.

По програмата могат да бъдат обновени единствено цели сгради.

Заявлението съдържа следните приложения:

 1. Справка за ССО по образец - Приложение №7 - попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на всички СС в сградата;
 2. Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ - копие, заверено "Вярно с оригинала" - за всяко СС;
 3. Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец - Приложение № 8 - копие, заверено "Вярно с оригинала"; по образец - Приложение № 9 - копие, заверено "Вярно с оригинала";
 4. Протокол от общото събрание на СС по образец - Приложение № 10, съдържащ решения съгласно настоящите указания - копие, заверено "Вярно с оригинала";
 5. Покана за провеждане на общо събрание на собствениците по образец  приложение № 13, Протокол за поставяне на поканата по образец приложение № 14, Протокол от общото събрание на собствениците (етажната собственост) - приложение № 15, съдържащ решения съгласно указанията - копие, заверено "Вярно с оригинала", ако е приложимо;
 6. Декларации от собствениците на самостоятелни (стопански) обекти, които са извън обхвата на схемата за минимална помощ за поемане на ангажимент за заплащане на разходите - Приложение № 12;
 7. Към ЗИФП, Сдружението на собствениците прилага и Приложения В6, Декларации за минимални и държавни помощи, попълнени от всички собственици, относно наличие или отсъствие на стопанска дейност. Бланка на декларациите е налична и като Приложение № 1 към договора между общината и СС (приложение № 11) в пакета документи.

При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи.

При наличие на собственици на самостоятелни обекти в сградата, в които се упражнява стопанска дейност, но които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, собствениците ще заплащат на общината съответната част от разходите за обновяването на припадащите им се общи части и разходите за дейностите в съответния самостоятелен обект.

 Важно: Всеки от собствениците на самостоятелни обекти в сградите, независимо от техния статут или правна форма, трябва да  попълни декларация за минимални и държавни помощи, от която да става ясно дали извършва стопанска дейност или не.

Когато собственикът не извършва стопанска дейност, декларацията се попълва само до т. 4. Когато в конкретен самостоятелен обект се извършва стопанска дейност, собственикът попълва цялата декларация.

В регистъра на минималните помощи фигурират само лицата, които вече са получавали минимални помощи през последните 3 години.

Срок за подаване на ЗИФП:   15.05.2018 година.

ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА

Оценката на постъпилите заявления се извършва, съгласно утвърдена Процедура за извършване на оценка на подадените заявления за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020.

Реда за класиране на постъпилите ЗИФП се извършва след извършена оценка за допустимост по реда на тяхното постъпване.

Регистъра на подадените ЗИФП и документацията от оценката им ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Кърджали

Сдружения на собствениците, чиито заявления са одобрени, следва да бъдат поканени да сключат договор с Община Кърджали, само в случай на наличен финансов ресурс.

През 2019 г., Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 ще извърши оценка на изпълнението на Инвестиционните програми на общините и общо по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.  При наличие на свободен ресурс, той ще бъде разпределен между общините, съгласно одобрена от Министерски съвет Методология за преразпределението му.

С цел осигуряване на равен достъп и възможност на всеки заинтересован и допустим собственик на жилищна сграда/ обект в жилищна сграда да участва в проекта/тите за повишаване на енергийна ефективност на жилищния сектор по ОПРР 2014-2020, общината ще осъществи информационни дейности сред крайните ползватели на помощта - собственици на жилищни сгради/самостоятелни обекти в жилищни сгради, относно възможността за включване в проектите за енергийно обновяване.

 Информация за предстоящи информационни срещи с гражданите ще бъде публикувана допълнително в раздел „Новини“ на сайта на Община Кърджали:  http://www.kardjali.bg/

В случай на допълнителни въпроси може да се обръщате към експертите в отдел „СПУП” на Община Кърджали на адрес: ул. „Отец Паисий” 12, сграда на Бизнесинкубатор, ет. 2, офис 9  или на следните координати:

Надежда Цветкова - н-к отдел   -  тел 0361/21651, e-mail: ip_kj@mail.bg;

Инж. Александра Римпопова – ст. експерт   - тел 0361/21653, e-mail: ip_kj@mail.bg;

Гюлюзар Мустафа-Исмаил   - ст. експерт - тел 0361/21657, e-mail: ip_kj@mail.bg;

Исман Моллахасан – мл. експерт  - тел 0361/21651, e-mail: ip_kj@mail.bg

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Zaiavlenie
Spisak sobstvenizi
Saglasie i obrazez na podpis
Uslovia mrnrmalnr pomoscti final
prilojenie 1.1
prilojenie 1.2
prilojenie1.3
Annex Ukazania izpalnenie EE _jilischtni sgradi _rev
Annex_B6_Deklaracia_Minimalni_i_dyrzhavni_pomoshti
Prilojenie _2 Pokana za svikvane na OS uchreduavane na SS
Prilojenie_3_Protokol_ot_zalepvane_na_pokana_na_uschrediavane_na SS
Prilojenie_4_Protokol_ot_OS_za_uschrediavane_na SS
Prilojenie_5_Sporazumenie_za_sazdavane_na_SS
Prilojenie_6_Zaiavlenie_za_interes
Prilojenie_7_Spravka_za_SSO
Prilojenie_8_Pokana_za_svikvane_na_OS_na_SS
Prilfjenie_9_Protokol_ot_zalepvane_na_Pokana_za_OS_naSS
Prilojenie_10_Protokol_ot_OS_na_SS
Prilojenire_11_Dogovor_SS_Obschtina
Prilojenie_12_Deklarazia_12_neschlen_na_SS
Prilojenie_13_Pokana_za_svikvane_na_OS_na_sobstvenizi_ES
Prilojenie_14_Protokol_ot_zalepvane_na_pokana_za_OS_na_sobstvwenizi_ES
Prilojenie_15_ot_OS_na_sobstvenizi_ES


 Прочитания: 1579 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign