Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси
 02 Юли 2018

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

 

 На основание чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждането на конкурсите за държавни служители и във връзка със Заповед 751/02.07.2018г. на Кмета на община Кърджали

 

О Б Я В Я В А     К О Н К У Р С И

           

За следните длъжности:

 1. Главен експерт в сектор "Бюджет,  счетоводство и човешки ресурси"          

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

            Образователна степен                                  бакалавър

            Ранг за заемане на длъжността                    ІV младши

            Професионален опит                                    2 г.

           

Допълнителни и специфични изисквания:

            Комуникативност; работа в екип;

            Компютърна компетентност;

            Професионално направление: икономика;

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Осъществяване на постоянен и непрекъснат предварителен контрол за законосъобразност на поемането на задължения и извършването на разходи в общинска администрация. Извършва предварителен контрол при придобиване на активи/услуги, на командировките в страната и чужбина и изготвя необходимите документи след извършване на предварителния контрол.

Минимален размер на основната заплата: 600 лв.

 

 1. Главен експерт в дирекция "Местни приходи"    

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

            Образователна степен                                  бакалавър

            Ранг за заемане на длъжността                    ІV младши

            Професионален опит                                    2 г.

           

Допълнителни и специфични изисквания:

            Комуникативност; работа в екип;

            Компютърна компетентност;

            Професионално направление: икономика;

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Извършва дейности, свързани с административно обслужване на физически и юридически лица по закона за местните данъци и такси. Организира събирането на публични и обществени вземания. Има правомощия по орган на приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения – на публичен изпълнител. 

 

Минимален размер на основната заплата: 600 лв.

 

 1. Главен експерт в отдел "Стопанска дейност, управление и разпореждане с общински поземлен фонд"

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

            Образователна степен                                  бакалавър

            Ранг за заемане на длъжността                    ІV младши

            Професионален опит                                    2 г.

           

Допълнителни и специфични изисквания:

            Комуникативност; работа в екип;

            Компютърна компетентност;

            Професионална област: Социални, стопански и правни науки;

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Осъществява ефективно управление и разпореждане на земите от общинския поземлен фонд с цел увеличаване на собствените приходи в общинския бюджет. Извършва дейности, свързани с предоставяне под наем и аренда, учредяване право на ползване и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд. Предоставя административно обслужване на граждани, физически и юридически лица по въпроси свързани с общинския поземлен фонд и земеделието.

Минимален размер на основната заплата: 600 лв.

 

 1. Началник отдел „Архитектура и регистър на строителните обекти   

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

            Образователна степен                                  бакалавър

            Ранг за заемане на длъжността                    ІІІ младши

            Професионален опит                                    4 г.

           

Допълнителни и специфични изисквания:

            Комуникативност; работа в екип;

            Компютърна компетентност;

            Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия;

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Извършва дейностите по планиране и контрол на комплексното изграждане на териториите в Общината. Организира приемането на проектни разработки на устройство на територията  и извършване на експертиза по тях. Подготвя материали за сесии на Общински съвет, участва  в работата на постоянните комисии. Подпомага изготвянето на тръжни документи по ЗОП за възлагане на проектиране. Организира работа за извършване технически услуги на гражданите.

Минимален размер на основната заплата: 680 лв.

 

 1. Началник отдел „Кадастър и регулация”   

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

            Образователна степен                                  бакалавър

            Ранг за заемане на длъжността                    ІІІ младши

            Професионален опит                                    4 г.

           

Допълнителни и специфични изисквания:

            Комуникативност; работа в екип;

            Компютърна компетентност;

            Професионално направление: Архитектура, строителство и геодезия;

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Организира и контролира изработването, ползването и поддържането на кадастрални планове, планове за регулация и застрояване. Подготвя материали за сесии на Общински съвет, участва  в работата на постоянните комисии. Организира работа за извършване технически услуги на гражданите.

Минимален размер на основната заплата: 680 лв.

 

Начин на провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Писмено заявление за участие в конкурс по образец;
 • Декларация по образец, съгласно чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Европейски формат на автобиография;
 • Други документи за допълнителна квалификация и правоспособност които се изискват за длъжността.

 

Място и срок на за подаване на документи:

 

Община Кърджали

Адрес: бул. „България” №41, Информационен център

Лице за контакт: г-жа Айлин Ибрям, тел: 0361 6 73 09

Краен срока за подаване на документи: 16.07.2018 г.

 

Заявлението и декларацията по образец, както и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност кандидатите могат да изтеглят от официалната интернет страница на община Кърджали, раздел „Конкурси“: www.kardjali.bg/?pid=2,6&type=9

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Контрол по изпълнението на заповедта, възлагам на г-н Сезгин Бекир – секретар на община Кърджали.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И:_______/П/_________

                                                /инж. Х.  АЗИС/

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление за участие в конкурс
Декларация чл. 17
Длъжностна характеристика на началник отдел "АРСО"
Длъжностна характеристика на главен експерт сектор "БСЧР"
Длъжностна характеристика на главен експерт сектор "МП"
Длъжностна характеристика на главен експерт сектор "ОССД"


 Прочитания: 2336 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign