Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 05 Юли 2018

ОБЯВА

Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, Проект: Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, Договор № BG05M9OP001-2.010-0348-C01 за БФП

ОБЯВЯВА

прием на документи за следните длъжности:

            1. Социален работник;

            2. Психолог.

по Проект: Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, за изпълнение на Дейност 1: Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

Социален работник – 1 лице.

Срок за работа в рамките на проекта – 12 м. на 4 часов работен ден

 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър;
 • Специалност – „Социални дейности”, „Хуманитарни дейности”, „Педагогика”;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Умения за работа в екип;
 • Да е дееспособно лице;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Описание на длъжността: Организиране, провеждане на срещи, анкетиране, и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост за преодоляване на социалното им изключване и бедност; организиране и провеждане на мотивационни обучения с цел стимулиране и насочване на лицата от целевата група за придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда или адаптиране към условията на вече заето работно място; усвояване на умения за подготовка на документи за кандидатстване за работа, за ефективно използване на различни източници на информация за свободни работни места и успешно представяне пред работодател, използване на позитивното влияние на групата - повишаване на активността за търсене на работа, сътрудничество, подпомагане, насърчаване и социална интеграция;  изготвяне на оценка на потребностите на кандидат-потребители; осъществяване контрол на качеството на предоставяната услуга „Домашен помощник”;

 

Психолог - 1 лице.

Срок за работа в рамките на проекта – 12 м. на 4 часов работен ден

 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър;
 • Специалност – „Психология”, „Клинична психология” или еквивалентна;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Умения за работа в екип;
 • Да е дееспособно лице;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на проекти – предимство.

 

Описание на длъжността: Организиране, провеждане на срещи, анкетиране и психологическо консултиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост за преодоляване на социалното им изключване и бедност; провеждане на индивидуално и групово консултиране с прилагане на основни техники за справяне със стреса и повишаване самооценката на включените в дейността представители на целевата група; придобиване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните условия. Индивидуалното психологическо консултиране включва използване на специфични психологически техники за снижаване на напрежението и преодоляване на първоначалните трудности, изслушване на лицата, идентифициране на проблеми, работа върху личностни бариери за тяхното преодоляване, подпомагане на безработните лица при вземане на решения, оценяване на постигнатите резултати от набелязаните действия по време на предишни консултации, приемане на решения за нови действия, водещи до постигане на конкретни резултати и разрешаване на съществуващи проблеми и др. Груповото психологическо консултиране се извършва с цел формиране на социални умения при търсене на работа, справяне със стреса и повишаване на самооценката на безработните лица, изграждане на основни умения за общуване и представяне пред работодатели, подготовка на документи за кандидатстване за работа, подпомагане на трудовата реализация и адаптацията към пазара на труда и др.; изготвяне на оценка на потребностите на кандидат-потребители; осъществяване контрол на качеството на предоставяната услугаДомашен помощник”;

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление до Кмета на Община Кърджали /образец/;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Автобиография /CV;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата /образец/;
 • Документ удостоверяващ трудовия стаж (копие на трудова книжка);
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление, не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите /образец/.

 

ДОКУМЕНТИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК И ПСИХОЛОГ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В ПЕРИОДА ОТ 05.07.2018 г. до 23.07.2018 г. (вкл).  всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 1, стая №113

Телефон за допълнителна информация:: 0361 67 387

Провеждане на подбора - Всички длъжности ще се заемат след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на Община Кърджали.

Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на сайта на общината www.kardjali.bg и на таблото в сградата на Община Кърджали

ВАЖНО: ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
 2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД;
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление до Кмета на Община Кърджали
Декларация за обработка на личните данни от кандидата
Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление, не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите


 Прочитания: 939 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign