Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси
 01 Август 2018

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ

Във връзка с изпълнение на проект „Активно включване за по-добър живот”, Договор № BG05M9OP001-2.005-0135-C01, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси” обявява

 

 ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”  В ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК:

Социален работник – 1 лице, на 8 часов работен ден, до завършване на проектните дейности: 30.11.2018 г.

 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър
 • Специалност – „Социални дейности”, „Хуманитарни дейности”, „Педагогика”;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Умения за работа в екип;
 • Да е дееспособно лице;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на проекти – предимство;

Описание на длъжността: Организиране и координиране дейността на Центъра; контрол на качеството на предоставяните услуги; идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен; проучване и анализ на индивидуалните потребности на потребителите от целевите групи и насочване към подходящите за тях услуги; изготвяне на индивидуални планове на потребителите; оказване на методическа подкрепа на служителите на Центъра; консултиране и даване на насоки и съвети на лица и семейства, потребители на предоставяните услуги в Центъра, относно социални или лични проблеми; организиране на индивидуални и групови консултации на потребители, ежедневна координация, подпомагане и техническа помощ на персонала на Центъра за предоставяне на социални и интегрирани услуги;

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление до Кмета на Община Кърджали /образец/;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Автобиография /образец/;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата /образец/;
 • Документ удостоверяващ трудовия стаж (копие на трудова книжка);
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление, не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите /образец/;

 

ДОКУМЕНТИТЕ  ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В ПЕРИОДА ОТ 01.08.2018 г.  до 08.08.2018 г. (вкл).  всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 1, стая №113

Телефон за допълнителна информация: 0361 67 387

Провеждане на подбора – Всяко постъпило заявление за участие в подбора, в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, сформирана със заповед на Кмета на Община Кърджали.

Начин на провеждане на подбора:

Първи етап: проверка на документи.

Втори етап: индивидуално събеседване с допуснатите кандидати.

 

Крайните резултати за класиране на длъжността „Социален работник” ще се обявят на информационното табло в сградата на общинска администрация.

 

ВАЖНО: ОДОБРЕНИЯТ КАНДИДАТ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВИ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 1. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
 2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД;


 Прочитания: 1999 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign