Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 03 Септември 2018

 

О Б Я В Л Е Н И Е

             Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно - процесуален кодекс, обявява на Янка Методиева Димитрова, с последен известен адрес: гр.Кърджали, ул.”Вашингтон” №1, вх.Г, ет.3, ап.17 като собственик на неурегулиран поземлен имот № 016062, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ /Подробен устрайствен план – план за застрояване/ на неурегулиран поземлен имот № 016006 по КВС в землището на с.Пепелище, общ.Кърджали. Проектът е изложен в дирекция “АСУТ” при Община Кърджали, стая 214.

            Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ  в 14-дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до Общинска администрация - Кърджали,  дирекция “АСУТ”.

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                     ДИРЕКЦИЯ”АСУТ”

О Б Я В Л Е Н И Е

            Община Кърджали , на основание чл.128 , ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: Таня Петрова Кирова с последен известен адрес: гр.Кърджали, ул.”Добруджа“, № 10, вх.Б, ет.2, ап.12 като собственик на урегулиран поземлен имот № УПИ ХІІ-288, кв.46  по плана на гр.Кърджали, Фатме Шабанова Моллова, Сабиха Ахмедова Баркурт, Шабан Ахмедов Моллов и Юсеин Ахмедов Моллов последен известен адрес: гр.София, район Илинден, ж.к..”Илинден“, №132, вх.Д, ет.1, ап.80, като собственици на урегулиран поземлен имот № УПИ ХІV-259, кв.46  по плана на гр.Кърджали, Красимир Георгиев Йовчев и Нели Георгиева Манджарова с последен известен адрес: гр.Кърджали, ул.”Пети декември“, № 5, като собственици на урегулиран поземлен имот № УПИ ІV-258, кв.46  по плана на гр.Кърджали, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ / Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване/ на урегулиран поземлен имот УПИ  ІІІ-287 отреден за детска площадка, кв.46  по плана на кв.” Байкал“, гр.Кърджали.

            Проектът е изложен в стая 214 в сградата на  Общинска администрация. 

           Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ , в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат за направят писмени възражения , предложения и искания по проекта до дирекция “АСУТ” при Община Кърджали.

 

 

                                                                                              ДИРЕКЦИЯ”АСУТ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Прочитания: 251 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign Пране на килими Кърджали - Би стил Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти