Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 03 Септември 2018

                                               

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 68

 от 21 март  2018г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 ог ЗМСМА,  чл.129, ал.1 от ЗУТ,  Общински  съвет – Кърджали  реши:

 

1. ОДОБРЯВА ПУП - ПП / Подробен устройствен план - парцеларен план /за водопровод към обект: Водоснабдяване на с.Кьосево, мах.Ситово, мах.Шосейна и с.Тополчане,  общ.Кърджали.

2. На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията, заинтересованите  лица  могат  да  обжалват  решението  за  одобряване  на  ПУП – ПП        / Подробен устройствен план - парцеларен план / за водопровод към обект: Водоснабдяване на с.Кьосево, мах.Ситово, мах.Шосейна и с.Тополчане,  общ.Кърджали, чрез Кмета на Община Кърджали до Административен съд - Кърджали в едномесечен срок от обнародването му  в “Държавен вестник”.

 

 


 Прочитания: 355 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign