Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 03 Септември 2018

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

               На  основание  чл.129, ал.2,  чл.124а, ал.2 във връзка с чл.62, ал.7, т.1       и т.3  от   Закона   за   устройство   на   територията,  Дирекция “ АСУТ ”  при  Общинска  администрация - Кърджали, съобщава на заинтересованите, че със заповед № 962 от 22.08.2018г. на Кмета на Община  Кърджали е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ / подробен устройствен план - план за регулация и застрояване / на урегулирани поземлени имоти УПИ VІІІ - отреден за парк, за отдих и култура, стадион, астрономическа обсерватория, братска могила, ателиета на изкуствата, дом на туриста, ресторант и УПИ ІХ- отреден за спортни дейности и култура в  кв.108 по плана на гр.Кърджали.

         Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване  в 14 - дневен срок от настоящото съобщение, чрез Община Кърджали пред Административен съд.

 

 

                                                                             ДИРЕКЦИЯ “АСУТ”

 

 

 

 


 Прочитания: 319 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти