Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 03 Септември 2018

 

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

СЪОБЩАВА

на заинтересуваните, че в ДВ. бр.72 от 31.08.2018г. са обнародвани

одобрени проекти приети с :

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 176

от 26 юли 2018г.

 

             На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона на местното самоуправление и местната администрация, чл.127, ал.6, чл.134, ал.3 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Кърджали  реши:

 

         ОДОБРЯВА  изменение на  ОУП на гр.Кърджали в частта за кв.245 УПИ І-502 и УПИ ІІ-501, за кв.246 УПИ І-499 и за кв.91 УПИ ІІ-2 по плана на ”ЦГЧ”, гр.Кърджали.

                                                                                                   

 

                                                                                     Председател: Р.Мустафа

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  177

от 26 юли 2018г.

 

            На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона на местното самоуправление и местната администрация, чл.127, ал.6, чл.134, ал.3 от Закона за устройство на територията, Общински  съвет -  Кърджали  реши:

 

         ОДОБРЯВА  изменение на  ОУП на гр.Кърджали в частта за кв.223 УПИ ІV-448,451,457 , УПИ V-452,457, УПИ VІ-453,454 УПИ VІІІ-455,457 и УПИ ІХ-447,450    по плана на ”СГЧ”, гр.Кърджали.

 

                                                                         Председател: Р.Мустафа

 

 

 


 Прочитания: 1047 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign