Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 10 Октомври 2018

ОБЯВА

Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, Проект: Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, Договор № BG05M9OP001-2.010-0348-C01 за БФП

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА В ДОМАШНА СРЕДА – „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК” И КАНДИДАТИ ЗА ПОЧАСОВО ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМА

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ И ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЧАСОВО ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 10.10.2018 г. до 30.11.2018 г. (вкл).  всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 1, стая №113 и стая №107

Телефон за допълнителна информация: 0361 67 387 и 0361 67 386

     Целева група на социалната услуга „Домашен помощник”:

 • Хора с увреждания, в т.ч. и деца с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Деца и възрастни в риск.

     Целева група за почасово почистване на дома”:

 • Хора с увреждания, в т.ч. и деца с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Деца и възрастни в риск;
 • Граждани на Община Кърджали.

 

Необходими документи:

 • заявление (по образец)
 • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • медицински протокол на ЛКК (копие);
 • други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл.26 от Закона за закрила на детето (копие);
 • други документи (по усмотрение на кандидат-потребителя)

 

            В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица за ползване на социалната услуга „Домашен помощник”, въз основа на която ще се определят часовете на обслужване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители.

 

Крайните резултати за класиране на потребители ще се обявят на информационното табло в сградата на Община Кърджали.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление за ползване на социална услуга „Домашен помощник”
Заявление за ползване на почасовата услуга „Домашен чистач”
Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни


 Прочитания: 1184 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign