Панорамен изглед на Кърджали


Начало Конкурси
 16 Октомври 2018

                                                              ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.90, ал.1 и  чл. 91, ал.1 от Кодекса на труда; чл.213, ал.1 и ал.2, чл.217 , ал.5 от  Закона за предучилищното  и училищното образование  и във връзка със Заповед № 1132 от 10.10.2018год. на Кмета на Община Кърджали

ОБЯВЯВАМ:

      

конкурс за заемане на длъжността:  „Директор детска градина” -4 /четири/ работни места , както следва:

1.   Детска градина  „Вяра,Надежда и Любов” гр. Кърджали-1 /едно/ работно място;

2.   Детска градина  „ Здравец” гр. Кърджали -1 /едно/ работно място;

3.  Детска градина „Кокиче” с.Мост, община Кърджали-1 /едно/ работно място;

4.Детска градина „Мики Маус” с. Стремци-1 /едно/ работно място

при следните условия:

1. Кратко описание на длъжността: „Директор детска градина” -планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на образователния процес в институцията, в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в детската градина.

1.1. Трудово правоотношение по Кодекса на труда: споразумение по чл.107 от Кодекса на труда.

1.2. Място на работа

  Детска градина  „Вяра,Надежда и Любов” гр. Кърджали, ул.”Мара Михайлова” №6,

  Детска градина  „ Здравец” гр. Кърджали ,ул.”Вела Пеева” №1 ,

 Детска градина „Кокиче” с.Мост, ул. Четиринадесета №15,община Кърджали

  Детска градина „Мики Маус” с. Стремци ,ул.”Мир” №12 ,община Кърджали

1.3. Работно време-8 часа;

1.4. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 4;

1.5. Размерът на основната заплата за длъжността –не по-малко от 950 лева.

2.  Кандидатите да отговарят на следните изисквания по смисъла на чл. 213, ал. 4 от ЗПУО :

 2.1.Да са завършили висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация “учител”.

 2.2.Да имат завършено висше образование с образователна квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“, професионална квалификация „учител“ и педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор в детската градина, по следните професионални направления:

– професионално направление: педагогика, специалност: предучилищна педагогика, присъдена професионална квалификация: детски учител;

– професионално направление: педагогика, специалност: предучилищна педагогика и чужд език, присъдена професионална квалификация: детски учител;

– професионално направление: педагогика, специалност: предучилищна и начална училищна педагогика, присъдена професионална квалификация: детски учител и начален учител;

– професионално направление: педагогика, специалност: всички специалности, присъдена професионална квалификация: педагог/учител; допълнителна квалификация: детски учител;

– професионално направление: теория и управление на образованието, специалност: всички специалности, присъдена професионална квалификация: педагог/учител; допълнителна квалификация: детски учител;

– професионално направление: педагогика на обучението по…., специалност: всички специалности, присъдена професионална квалификация: педагог/учител; допълнителна квалификация: детски учител;

2.3.Кандидатите за длъжността „директор“ на общинската детска градина да имат не по-малко от 5 години учителски стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование.

    1. Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват учителска професия по смисъла на чл. 215, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.

2.5.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията – чл. 215, ал. 1, т. 1 от ЗПУО.

2.6.Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието.

2.7.Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 и т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено.

    1. Трудовото правоотношение на кандидата като директор на детска градина да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 или чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ.

3. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността и компетентности:

3.1.Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel;

3.2.Комуникативна компетентност;

3.3.Професионална компетентност;

3.4.Управленска компетентност;

3.5.Стратегическа компетентност;

3.6.Компетентност за преговори и убеждаване;

3.7.Ориентация към резултати.

Кандидатите могат да кандидатстват за длъжността „Директор“ в повече от една общинска детска градина, но за всяка от тях трябва да подадат отделно заявление, в което изрично да е посочено наименованието на всяка общинска детска градина, за която кандидатстват и към кое заявление е прикрепен комплекта от документи.

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1.Конкурсът се провежда в три етапа :

  •   І етап   -   Допускане по документи;
  •  ІІ етап  -  Писмен изпит – тест;
  • ІІІ етап - Интервю. 

 4.2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност.

4.3.Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията на отказа.

4.4.Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.

4.5.Писменият изпит е с продължителност 2 (два) астрономически часа и  включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на народната просвета и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността “директор” на детска градина. 

Писменият изпит включва 30 въпроса, правилният отговор на всеки от които носи 1 точка.

До интервю се допускат кандидати, отговорили вярно на  минимум 16 въпроса.

Оценяването на писмения изпит се извършва с оценка по шестобалната система, както следва: Верни отговори на 1 до 5 въпроса носи на кандидата оценка единица; на 6 до 10 въпроса-оценка двойка, на 10-15 въпроса- оценка тройка, на 16-20 въпроса- оценка четворка, на 21 до 25 въпроса- оценка петица и на 26 до 30 въпроса- оценка шестица.

4.6.Конкурсната комисия, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите със системата на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

4.7.Решаването на теста е анонимно.

4.8.Председателят на комисията уведомява кандидатите за резултатите от решаването на теста, като на допуснатите до интервю кандидати писмено се съобщават датата, часа и мястото на провеждането му.

4.9.Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.

4.10.Конкурсната комисия преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите: Оценяването на кандидатите се извършва с оценки по шестобалната система от всеки член на комисията, които    след това се събират като средната аритметична представя резултата от интервюто за всеки кандидат. Към получената оценка от интервюто се прибавя оценката, получена от решаването на теста. Окончателната оценка на всеки кандидат е средно-аритметичната оценка от двете получени от теста и интервюто оценки. В класирането участват само кандидатите, получили оценка минимум 4,50 .

4.11. Комисията оценява кандидатите, участващи в интервюто по следните критерии:

Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове /разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността “директор” на детска градина/.

Управленска компетентност/ способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване на проблеми, за вземане на решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване/.

Организационна компетентност /способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи/.

Комуникационна компетентност / умения да се отговаря конкретно, а не  общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умения за мотивиране и убеждаване/. 

5.Необходими документи, които следва да бъдат предоставени от кандидатите в конкурса:

5.1.Заявление до Кмета на Община Кърджали за участие в конкурса /по образец/.

5.2.Документ за самоличност /копие, заверен лично, вярно с оригинала и подпис/.

    1. .Професионална автобиография.

5.4.Документи за завършено висше образование, квалификация, правоспособност, научна степен или научно звание, ПКС /копия, заверени лично, вярно с оригинала и подпис/.

5.5.Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит-трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка /копия, заверени лично, вярно с оригинала и подпис/ или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина /легализиран/.

5.6.Карта за предварителен медицински преглед /оригинал/.

5.7.Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване/оригинал/.

5.8.Свидетелство за съдимост в срок на валидност /оригинал/.

5.9.Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива /копия, заверени лично, вярно с оригинала и подпис /.

5.10.Документи за компютърна грамотност /копия, заверени лично, вярно с оригинала и подпис/.

5.11.Декларация по образец .

Копията на представените документи следва да са ясни и четливи, заверении «вярно с оригинала» от лицето.Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

6. Място на подаване на документите:

6.1.  Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в срок от 1 (един) месец след публикуване на обявата за конкурса.

6.2. Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден между 8.30 часа и 17.00 часа в сградата на Общинска администрация - Кърджали, бул.”България” №41, Информационен център в срок до 1 месец от датата на публикуване на обявата.

6.3.Заявлението и документите за участие се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „Директор на  „ ............................” гр./с..................., община Кърджали

Заявлението и декларацията по образец, както и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност кандидатите могат да изтеглят от официалната интернет страница на община Кърджали, раздел „Конкурси“:www.kardjali.bg/?pid=2,6&type=9

 

                               КМЕТ НА ОБЩИНА

                                                                                          КЪРДЖАЛИ          п

                                                                                                             /инж. Хасан Азис/

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление
Длъжностна характеристика
Декларация


 Прочитания: 2405 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign