Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 01 Ноември 2018

ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ И УСЛУГИ В ДОМА”

Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, Проект: Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, Договор № BG05M9OP001-2.010-0348-C01 за БФП

ОБЯВЯВА

прием на документи за следните длъжности в Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”:

 1. Управител – 1 бр.;
 2. Социален работник – 1 бр.;
 3. Счетоводител – 1 бр.;
 4. Перачи и гладачи (ръчно) – 4 бр.;
 5. Машинни оператори, пералня – 4 бр.;
 6. Машинен оператор, гладене в пералня – 4 бр.;
 7. Общ работник – 2 бр.;
 8. Домашен помощник – 10 бр.;
 9. Домашен чистач – 5 бр.

по Проект BG05M9OP001-2.010-0348-C01 Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”.

Целева група по проекта:
 • Хора с увреждания: лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с различни пречки би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите. 
 • Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица (неактивни и безработни лица): безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда, в които се включват: безработни младежи (това са младежи до 29 годишна възраст включително. Възрастта на участниците се изчислява спрямо датата на включване в дейности по операцията.); безработни младежи с трайни увреждания; безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си; продължително безработни лица (това са лица, които са безработни в период, по-дълъг от 12 месеца); безработни лица с трайни увреждания; безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст; безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода; безработни над 54-годишна възраст; безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация; други групи безработни лица – зависими, бездомни лица, лица без никакво образование и лица, пострадали от насилие.

            ПЕРСОНАЛ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ И УСЛУГИ В ДОМА”

 1. Управител 1 щатна бройка.

            Минимални изкисвания за заемане на длъжността:

 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър;
 • професионално направление – икономическа специалност се счита за предимство;
 • Допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения – Word, Excel, Интернет;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Описание на длъжността: Отговаря за управлението на социалното предприятие; контролира за спазване   законосъобразността и целесъобразността на извършваните от предприятието дейности и разходи; координира работата на служителите на социалното предприятие, преглежда и ревизира тяхната работа; разпределя и делегира задачи и отговорности на служителите на предприятието; упражнява оперативен контрол на задачите на членовете на екипа; съблюдава изпълнението на времевите графици; контролира отчетността, проверява и наблюдава работата на персонала. 

 1. Социален работник 1 щатна бройка.

            Минимални изкисвания за заемане на длъжността:

 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър;
 • професионално направление – „Социални дейности”, „Хуманитарни дейности”, „Педагогика”;
 • Допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения – Word, Excel, Интернет;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Описание на длъжността: Организиране, координиране и контрол на качеството на предоставяните услуги в социалното предприятие; идентифициране на потребители и клиенти на услугите и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен; проучване и анализ на индивидуалните потребности на потребителите от целевите групи и клиентите и насочване към подходящите за тях услуги; изготвяне на индивидуални планове на потребителите; оказване на методическа подкрепа на служителите и работниците на социалното предприятие; консултиране и даване на насоки и съвети на заетите лица в предприятието; изготвяне на оценки на потребностите, графици за работа, и подпомага дейността на ръководителя.

 1. Счетоводител 1 щатна бройка.

            Минимални изкисвания за заемане на длъжността:

 • Степен на образование – средно  или висше;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър;
 •  професионално направление – счетоводство и контрол или икономика ще се счита за предимство;
 • висше образование ще се счита за предимство;
 • професионален опит ще се счита за предимство;
 • Допълнителна квалификация/обучение – компютърни умения – Word, Excel, Интернет.

 Описание на длъжността: Отговаря за законосъобразността и целесъобразността на направените разходи от социалното предприятие; регистрира и документира всеки разход и свързаните с него счетоводни документи; подготвя ведомости, финансови доклади и взема отношение по финансови въпроси, свързани договори за услуги, доставки и др.; подготвя и извършва плащания; изготвя документи, съгласно методите за финансово управление на предприятието; изпълнява всички задачи, свързани със снабдяването - отговаря за проучването и идентифицирането на потенциалните доставчици; анализира потребностите от доставки; обработва и съхранява цялостната документация по доставка на материали и др.

 1. Перачи и гладачи (ръчно) 4 щатни бройки.

           Минимални изкисвания за заемане на длъжността:

 • Степен на образование – начално;
 • Професионален опит-не се изисква;
 • Да бъде способен да чете и разбира инструкции за работа с перилни препарати и професионални ютии.
 • Умения за работа в екип.

Описание на длъжността: Осъществяват целия процес на ръчно пране, ръчно почистване на облекло, тъкани и други текстилни и кожени изделия, гладене на спално бельо, и подобни артикули в обществената пералня, сортиране, обработване, дезинфекция на бельо и сгъване. Сортират приетото пране, изпират и в зависимост от вида му – сушат и гладят,  опаковат във вид готов за издаване на поръчката. Гладачите ръчно подготвят детайли или изделия за гладене. Оформят основните ръбове на изделието с професионална ютия; контролират дейността на ютията, като следят да не се увреди изделието. Водят необходима отчетност за изпраното бельо. Следят непрекъснато за качеството на изпраното, изгладеното или почистено бельо и дрехи. Поставят готовите изделия на рафтове и закачалки за доставка и вземане. Контролират доставката и съхранението на перилните и дезинфекционни препарати.  

 

 1. Машинни оператори, пералня – 4 щатни бройки.

Минимални изкисвания за заемане на длъжността:

 • Степен на образование – начално;
 • Професионален опит -не се изисква;
 • Да притежава необходимите професионални знания и умения за заемане на длъжността;
 • Да бъде способен да чете и разбира инструкции на машини и съоръжения.
 • Умения за работа в екип;
 • Комуникативен и отговорен със силно изявена инициативност.

Описание на длъжността: Приема от клиентите на обществената пералня  поръчки за пране и номерира поръчката.  Преценява подходящия вид обработка на текстилните изделия и ги подлага съответно на пране. Оперира перални оборудвания, съобразно получените от управителя на социалното предприятие инструкции, като съблюдава правилата за техническа безопасност и охрана на труда. След приключване на процеса на пране предава изделията на гладач за по-нататъшна обработка.        

 

 1. Машинен оператор, гладене в пералня – 4 щатни бройки.

Минимални изкисвания за заемане на длъжността:

 • Степен на образование – начално;
 • Професионален опит -не се изисква;
 • Да притежава необходимите професионални знания и умения за заемане на длъжността;
 • Да бъде способен да чете и разбира инструкции на машини и съоръжения.
 • Умения за работа в екип;
 • Комуникативен и отговорен със силно изявена инициативност.

Описание на длъжността: Осъществява целия процес на гладене с гладачните машини. Преценява подходящия вид обработка за конкретното и го подлага съответно на гладене със съответните машини, съобразно получените от Управителя на обществената пералня инструкции като съблюдава правилата за техническа безопасност и охрана на труда. Експлоатира и поддържа гладачните машини, ютии и други работни съоръжения, в изправност и добър хигиенен вид.

 

 1. Общ работник – 2 щатни бройки.

Минимални изкисвания за заемане на длъжността:

 • Степен на образование – начално;
 • Професионален опит -не се изисква;
 • Умения за работа в екип;
 • Комуникативен и отговорен със силно изявена инициативност;

Описание на длъжността: Извършва работи по разтоварване на бельото, дрехите или тъканите за обработка в обществената пералня и товарене на поръчките във готов вид. Товаро-разтоварителна дейност на стоки, машини и материали, както и пренасянето им от и до работните помещения и превозни средства. Събира и изнася на определените места отпадъци. Извършва обща работа при изпълнение на ремонтни работи. Почиства складове и дворни площи. Отстранява повреди във ВиК инсталацията в сградата на Социалното предприятие, съобразно степента на своята компетентност. Ремонтира и подменя батерии, кранове, тоалетни казанчета, тръби, отстранява задръствания в канализационната мрежа и др.

 1. Домашен помощник – 10 щатни бройки.

            Минимални изкисвания за заемане на длъжността:

 • Степен на образование – начално;
 • Професионален опит -не се изисква;
 • Да представи копие от удостоверение / сертификат за преминато обучение при наличие на такова по предишни програми или проекти.
 • Да притежава необходимите професионални знания и умения за обгрижване на потребителите;

Описание на длъжността: Осъществява полагането на постоянни грижи за лица (деца или възрастни с трайно увреждане, или невъзможност за самообслужване), за задоволяване на ежедневните им потребности. Грижи за безопасността на потребителите. Подкрепа при лично, социално и комунално-битово обслужване;
административни услуги; съдействие при осигуряване на транспортно обслужване; битови услуги – пазаруване, плащане на сметки и др.; организиране и осъществяване на ежедневни дейности, осигуряващи личната хигиена и задоволяване на нуждите на потребителя. Един домашен помощник може да  работи с 2 или повече потребители на услугата по настоящия проект, но в различно време.

 1. Домашен чистач – 5 щатни бройки.

Минимални изкисвания за заемане на длъжността:

 • Степен на образование – начално;
 • Професионален опит -не се изисква;
 • Да притежава необходимите професионални знания и умения за почистващи и дезинфекционни препарати;
 • Умения за работа в екип;
 • Комуникативен и отговорен със силно изявена инициативност;

Описание на длъжността: Текущо почистване – подреждане на обитаваните помещения, обиране на прах, изтупване на постелъчни завивки, измиване на посуда, измитане и измиване на пода и други домакински задължения. Основно почистване – измиване на прозорци и врати, пране на пердета, влажно почистване на подови настилки, изтупване и подреждане на книги, подреждане на гардероб и други домакински задължения.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление до Кмета на Община Кърджали /образец/;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография /по образец/;
 • Документ за завършена степен на образование (копие);
 • Документ удостоверяващ трудовия стаж (копие на трудова книжка);
 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – (образец);
 • Декларация за съдимост  – (образец);
 • Декларация по чл.107а, ал. 1 от Кодекса на труда (образец);
 • Декларация /Приложение 4/.

 

ДОКУМЕНТИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА длъжностите в Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома” ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В ПЕРИОДА ОТ 01.11.2018 г. до 09.11.2018 г. (вкл).  всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 1, стая №113 и стая №107

Телефон за допълнителна информация: 0361 67 387 и 0361 67 386

Провеждане на подбора - Всички длъжности ще се заемат след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на Община Кърджали.

Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на информационното табло в сградата на Община Кърджали.

ВАЖНО: ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
 2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД;
 3. НАСОЧВАЩО ПИСМО ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА В БЮРОТО ПО ТРУДА.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление до Кмета на Община Кърджали
Автобиография
Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни
Декларация за съдимост
Декларация по чл.107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Декларация /Приложение 4/


 Прочитания: 1177 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign