Панорамен изглед на Кърджали


Начало Обяви и съобщения
 15 Май 2019

ОБЯВА

Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, Проект: Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, Договор № BG05M9OP001-2.010-0348-C01 за БФП

ОБЯВЯВА

прием на документи за длъжността: Социален работник     

по Проект: Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, за изпълнение на Дейност 1: Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА  ДЛЪЖНОСТТА:

Социален работник – 1 лице.

Срок за работа в рамките на проекта – 2 м. на 4 часов работен ден

 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър;
 • Специалност – „Социални дейности”, „Хуманитарни дейности”, „Педагогика”;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Умения за работа в екип;
 • Да е дееспособно лице;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Описание на длъжността: Организиране, провеждане на срещи, анкетиране, и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост за преодоляване на социалното им изключване и бедност; организиране и провеждане на мотивационни обучения с цел стимулиране и насочване на лицата от целевата група за придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда или адаптиране към условията на вече заето работно място; усвояване на умения за подготовка на документи за кандидатстване за работа, за ефективно използване на различни източници на информация за свободни работни места и успешно представяне пред работодател, използване на позитивното влияние на групата - повишаване на активността за търсене на работа, сътрудничество, подпомагане, насърчаване и социална интеграция;  изготвяне на оценка на потребностите на кандидат-потребители; осъществяване контрол на качеството на предоставяната услуга „Домашен помощник”;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление до Кмета на Община Кърджали /образец/;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Автобиография /CV;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата /образец/;
 • Документ удостоверяващ трудовия стаж (копие на трудова книжка);
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление, не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите /образец/.

ДОКУМЕНТИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В ПЕРИОДА ОТ 15.05.2019 г. до 27.05.2019 г. (вкл).  всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 1, стая №113

Телефон за допълнителна информация: 0361 67 386 и 0361 67 387

Провеждане на подбора – Вакантната длъжност ще се заеме след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на Община Кърджали.

Крайните резултати за класиране на длъжността Социален работник,  ще се обявят на информационното табло в сградата на Община Кърджали.

ВАЖНО: ОДОБРЕНИЯТ КАНДИДАТ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВИ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНАТА ДЛЪЖНОСТ:

 1. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ;
 2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД;
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление до Кмета на Община Кърджали
Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни
Декларация за съдимост и здраве


 Прочитания: 1153 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign